Вікіпедія:Книги/Математика

Математика
Натуральні числа
Від'ємне число
Число
Цілі числа
Раціональні числа
Ірраціональні числа
Алгебраїчні числа
Трансцендентне число
Дійсні числа
Комплексне число
Подвійні числа
Дуальні числа
Бікомплексні числа
Гіперкомплексні числа
Кватерніони
Октоніони
Седеніони
Порядкове число
Кардинальне число
P-адичне число
Математична константа
Нескінченність
Абсциса
Адитивність
Алгебрична геометрія
Апліката
Аргумент
Вектор (математика)
Випадкові числа
Вища математика
Вісь
Вісь обертання
Гіпотеза
Диференціальне числення
Діагональ
Доведення
Задача виконання обмежень
Замикання (математика)
Засновок
Звідність
Знаки плюс і мінус
Ідеал (математика)
Інтервал (математика)
Інтуїціонізм
Ітерація
Квадратура
Коефіцієнт пропорційності
Композиція відношення
Конкатенація
Контрприклад
Лема
Лінія
Математична задача
Математичні таблиці
Мінімізація булевих функцій
Найскладніша логічна задача
Нерухома точка
Нестандартний аналіз
Одностороння поверхня
Округлення
Оператор (математика)
Операція (математика)
Ордината
Орієнтована поверхня
Площина
Показникова функція
Поточкова операція
Похибка вимірювання
Принцип невизначеності
Припущення
Проміжок
Пропорція
Рерайтинг (математика)
Рівноважні системи числення
Рівняння
Розкладання раціональних дробів на елементарні дроби
Сильна рівність Кліні
Симетрія
Список алгебраїчних формул
Список логічних символів
Список математичних категорій
Список математичних фільмів
Спростування
Степені 10
Таблиці Барлоу
Таблиця математичних символів
Теоретична арифметика
Три великі задачі старовини
Філософія математики
Фрактал
Ціла частина числа
Чиста математика
Ядро (математика)
Японська математика
Абсолютна геометрія
Абсолютна координата
Абстрактна теорія автоматів
Аксіома А
Аксіома Дедекінда
Аксіоматика
Алгебра з діленням
Алгебра Кліфорда
Алгоритм Блейка
Афінний простір
Багатовимірна інтерполяція
Багатогранник
Багатокритеріальна оптимізація
Базис (математика)
Брізер
Булева алгебра з двома елементами
Векторне поле
Векторне числення
Векторний простір
Велика теорема Ферма
Величина
Вертикальні кути
Вибіркові дисперсії
Визначник Вандермонда
Висота
Від'ємний і додатний нуль
Відбиття (геометрія)
Відношення Гріна
Відношення порядку
Відрізок
Віконне перетворення Фур'є
Внутрішня точка
Вписаний чотирикутник
Гамма-функція
Ганкелева матриця
Гармонійний чотирикутник
Гармонічний многочлен
Гвинтова лінія
Генеральна сукупність вимірів
Геометричний броунівський рух
Геометричний розподіл
Гіперболічна спіраль
Гіперболоїд
Гіперплощина
Гіпотеза Годжа
Гладка функція
Глибина циклічної події
Головний ідеал
Голоморфна функція
Гомоклінічна біфуркація
Границя
Граф (математика)
Групоїд (теорія категорій)
Гуголплекс
Дванадцятикутник
Двійкова система числення
Двогранний кут
Декартова система координат
Дельтоїд
Денотаційна семантика
Деонтична логіка
Дерево (теорія графів)
Десятикутник
Дзета-функція Рімана
Дискретний логарифм
Дискримінанти Гауса
Дисперсійний аналіз
Диференціал (математика)
Дистрибутивна ґратка
Диференціальні рівняння
Диференціювання складної функції
Діаграма Венна
Діаграма Найквіста
Дільник
Діофантова апроксимація
Діофантові рівняння
Добротність сукупності вимірів
Добуток
Добуток Бляшке
Добуток Кулкарні — Номідзу
Довірчий інтервал для коваріації випадкових величин
Додатне число
Дотична
Елементарні функції
Еліпс
Енергія графа
Емпірична функція розподілу
Етноматематика
Ефект метелика (математика)
Задача безумовної оптимізації
Задача Бюффона
Задача здійсненності бульових формул
Задача комівояжера
Задача Коші
Задача лінійного програмування
Задача Майєра
Задача математичного програмування
Задача оберненого інтерполювання
Задача оптимізації
Задача опуклого програмування
Задача про максимальний потік
Задача про перебірливу наречену
Задача про розорення гравця
Задача про хід коня
Задача умовної оптимізації
Закон Бенфорда
Зв'язна сума
Змінна
Золотий перетин
Золотий прямокутник
Ідеальна матриця
Інтеграл
Інтегральне перетворення
Інтегральне рівняння Фредгольма другого роду
Інтегрування
Інтерполяція
Квадрат (алгебра)
Квадратична функція
Квадратне число
Квадратний корінь
Квантифікаційний аналіз
Квантор
Класична задача на умовний екстремум
Коваріація
Ковзна симетрія
Коди Касамі
Коди Голда
Кодиференціал (диференціальна геометрія)
Коефіцієнт варіації
Коефіцієнт кореляції Пірсона
Коефіцієнт детермінації
Коефіцієнт Уолша
Комплексний аналіз
Комутативна алгебра
Комутативне кільце
Константа Бруна
Константи Фейгенбаума
Крива Коха
Крива Пеано
Лакунарність
Лема Евкліда
Лінійна алгебра
Лінійне диференційне рівняння зі сталими коефіцієнтами
Лінійне рівняння
Логарифм
Логарифмічна спіраль
Лямбда-числення
Мартингал
Математична індукція
Математична логіка
Математичний аналіз
Матриці Кравчука
Медіана трикутника
Мероморфна функція
Метод квадратного кореня
Методи інтегрування
Методи розв’язання нелінійних рівнянь
Мільйон
Мільярд
Мінімальне кістякове дерево
Мода (статистика)
Многочлени Бернуллі
Міст (теорія графів)
Модуль вектора
Моноїд
Мультифрактал
Надлишкові числа
Напівінтервал
Напівнорма
Невизначене рівняння
Нерівність
Неперервна функція
Нормальна форма Чомскі
Нормальне число
Носій функції
Нульовий хід
Нотація Ландау
Оборотний елемент
Одиничний вектор
Ознака Абеля
Одночлен
Омега-область
Операція найменшого кореня
Описаний чотирикутник
Оптимальна точка
Опукла функція
Остача
Особлива точка кривої
Основна теорема аналізу
П'ятикутник
Парадокс Браєса
Парність (математика)
Первісна
Перетворення Келі
Петля (теорія графів)
Піраміда (геометрія)
Планіметрія
Подія (теорія автоматів)
Подвійна спіраль
Поле Галуа
Поліноми Якобі
Правило добутку
Потік векторного поля
Прикладна математика
Принцип симетрії Шварца
Пряма
Прямий кут
Прямокутник
Раціональний вираз
Рівняння Безу
Рівняння дифузії
Рівняння Лапласа
Рівняння Матьє
Рівняння синус-Ґордона
Різниця гауссіан
Ріманова поверхня
Розвідувальний аналіз
Теорія графів
Ромб
Рухоме середнє
Ряд (математика)
Сегмент (геометрія)
Сектор (геометрія)
Середнє арифметико-геометричне
Сигма-алгебра
Середнє геометричне
Симетричні функції алгебри логіки
Січна
Сума
Теза Черча
Твірна функція моментів
Теорема
Теорема Александрова про компактифікацію
Теорема Александрова про опуклі багатогранники
Теорема Асколі — Арцела
Теорема Брауера про нерухому точку
Теорема Геделя про повноту
Теорема Гурвіца
Теорема Кантора — Бернштейна
Теорема Кнастера — Тарського
Теорема Лагранжа про чотири квадрати
Теорема Лакса — Мільграма
Теорема Лейбніца про збіжність знакозмінних рядів
Теорема Мора — Маскероні
Теорема про нескінченну мавпу
Теорема Радемахера
Теорема Сарда
Теорема Тітце про продовження
Теорема Ферма про суму двох квадратів
Теорема Шарковського
Теореми Геделя про неповноту
Теорія груп
Теорія динамічних систем
Теорія ймовірностей
Теорія хаосу
Точка
Точка Ферма
Трансцендентна функція
Трансцендентне рівняння
Тригонометрична тотожність Піфагора
Трикутне число
Узагальнена функція
Формула Герона
Формула Діріхле
Формула Ейлера
Формула Лейбніца для визначників
Формула Ньютона — Лейбніца
Фундована множина
Функції випадкових величин
Функція Ейлера
Функція розподілу ймовірностей
Хвильова функція
Хеш-функція
Хорда (геометрія)
Циркуляція векторного поля
Циліндрична система координат
Цільова функція
Чисельне інтегрування
Числа Бернуллі
Шифр Цезаря
Якобіан
0 (цифра)
2-форма
Теорія множин
Аксіома булеана
Аксіома вибору
Аксіома нескінченності
Аксіома об’єднання
Аксіома об'ємності
Аксіома пари
Аксіома регулярності
Аксіомна схема
Булеан
Декартів добуток множин
Доповнення множин
Об'єднання множин
Перетин множин
Правила де Моргана
Симетрична різниця множин
Бієкція
Елемент (математика)
Клас (теорія множин)
Континуум-гіпотеза
Потужність множини
Трансфінітна індукція
Зліченна множина
Підмножина
Континуум (теорія множин)
Нескінченна множина
Нечітка множина
Порожня множина
Скінченна множина
Транзитивна множина
Універсальна множина
Аксіоматика теорії множин
Наївна теорія множин
Теорема Кантора
Теорія множин Цермело
Теорія множин Цермело — Френкеля
Парадокс Рассела
Алгебраїчне рівняння
Квадратне рівняння
Алгоритм Евкліда
Основна теорема алгебри
Матриця (математика)
Визначник
Евклідів простір
Дискретна математика
Асимптотично еквівалентні системи
Евклідова геометрія
Неевклідова геометрія
Аналітична геометрія
Диференціальна геометрія
Афінна геометрія
Сферична геометрія
Проєктивна геометрія
Геометрія Лобачевського
Нарисна геометрія
Ріманова геометрія
Симплектична геометрія
Топологія
Скінченна геометрія
Тригонометрія
Список тригонометричних тотожностей
Таблиця інтегралів обернених тригонометричних функцій
Таблиця інтегралів тригонометричних функцій
4-група Клейна
1 − 2 + 3 − 4 + …
B-сплайн
Автомат лінійний
Апроксимація
Апроксимація Паде
Алгоритм Мамдані
Алгебра Лі
Біном
Біфуркація Андронова — Хопфа
Безлад (перестановка)
Стереометрія
Трикутник
Теорема синусів
Теорема косинусів
Теорема тангенсів
Теорема Піфагора
Теорема Чеви
Тригонометричні функції
Список тем про трикутник
Коло
Трапеція
Паралелограм
Квадрат
Многокутник
Чотирикутник
Круг
Гомотетія
Паралельні прямі
Аксіома
Подібність
Комбінаторика
Теорема Ділуорса
Теорема Кронекера — Капеллі
Система лінійних алгебраїчних рівнянь
Правило паралелограма
Модуль над кільцем
Лінійний підпростір
Теорема Гамільтона — Келі
Ядро та образ лінійного оператора
Метод Крамера
Метод Гауса — Жордана
Скалярний добуток
Логіка
Дедукція
Математична статистика
Середнє арифметичне
Середнє гармонійне
Коефіцієнт асиметрії
Коефіцієнт ексцесу
Точкова діаграма
Коррелограмма
Коробковий графік
Контрольна карта
Гістограма
Графік Q-Q
Діаграма “стовбур - листя”
Пелюсткова діаграма
Порядкова статистика
Загальна лінійна модель
Гетероскедастичність
Гомоскедастичність
Логістична регресія
Коваріаційний аналіз
Факторний аналіз
Кластерний аналіз
Копула
Імовірність
Несумісні події
Сумісні події
Незалежність (теорія ймовірностей)
Стохастичний експеримент
Елементарна подія
Простір елементарних подій
Ймовірнісний простір
Теорема Баєса
Теорія чисел
Математична фізика
Загальна топологія
Алгебрична топологія
Топологічний простір
Функціональний аналіз
Банахів простір
Повний метричний простір
Метричний простір
Рекреаційна математика
Головоломка
Задача про три склянки
Парадокс кішки з маслом
Парадокс днів народження
Парадокс хлопчика та дівчинки
Квантове безсмертя
Кіт Шредінгера
Арифметика
Інтегральне числення
Динамічна система
Міра множини
Криптографія
Теорія обчислюваності
Двокутник
Грань (геометрія)
Апекс (геометрія)
Антипаралелограм
Єгипетський трикутник
Жорсткість (геометрія)
Зірка (геометрія)
Клотоїда
Мале коло
Належність точки многокутнику
Циліндрична поверхня
Центральний кут
Тріангуляція (геометрія)
Тригранник Френе
Теорема Наполеона
Теорема Каратеодорі про опуклу оболонку
Сфера Мілнора
Січна площина
Струмінь (математика)
Проєкція вектора
Перша квадратична форма
Перспектива (геометрія)
Нормаль (геометрія)
Опукла оболонка
Однорідні координати