Теорема Ферма про суму двох квадратів

Теорема Ферма про суму двох квадратів в теорії чисел стверджує, що непарне просте число p є сумою двох квадратів

де x і yцілі числа, тоді і тільки тоді, коли

Наприклад, прості числа 5, 13, 17, 29, 37 і 41 рівні 1 за модулем 4, тому вони рівні сумі квадратів:

Натомість прості числа 3, 7, 11, 19, 23 і 31 рівні 3 за модулем 4 і жодне з них не рівне сумі квадратів цілих чисел.

Доведення ред.

Оскільки для довільного парного числа   його квадрат   а для довільного непарного   відповідно   то сума квадратів двох цілих чисел за модулем 4 має бути рівною 0, 1 або 2. Відповідно жодне число рівне 3 за модулем 4 (зокрема і таке просте число) не може бути сумою двох квадратів цілих чисел.

Доведення того, що просте число   є сумою двох квадратів є складнішим. Наразі відомо досить багато доведень перше з яких опублікував Ейлер.

Перше доведення ред.

Дане доведення вперше дав норвезький математик Аксель Туе.

Основою цього доведення є лема: якщо   є додатним цілим числом і   — ціле число, взаємно просте із  , то існують такі цілі числа   для яких або   або   Зокрема, як наслідок   є дільником числа  

Для доведення цього факту розглянемо усі числа   для  . Загалом цих чисел є   а тому хоча б два із них є рівними за модулем  . Нехай це числа   і   Очевидно   і   і можна вибрати позначення так, що  

Тоді   Якщо позначити   і   то числа   задовольняють умови леми.

Згідно теореми Вілсона   Якщо   то для   маємо   і тому

 

Відповідно, якщо позначити  , то   є дільником числа   Числа   і   є взаємно простими, а тому згідно леми існують числа   для яких   є дільником числа  

Оскільки   і  , то також   Але з   випливає, що   і тому  

Друге доведення ред.

Це доведення дане Ріхардом Дедекіндом використовує поняття Гаусових чисел і ідеї комутативної алгебри і алгебричної теорії чисел.

Гаусовими числами називаються комплексні числа виду  , де   Якщо ввести норму числа як   то із цією нормою гаусові числа утворюють евклідове кільце. Тому, як і довільне евклідове кільце, воно є кільцем головних ідеалів, а тому і факторіальним кільцем. Тобто кожне гаусове число записується як добуток незвідних елементів і кожен незвідний елемент є простим і навпаки.

Якщо  , то як і у попередньому доведенні існує ціле число   для якого   ділиться на   (наприклад  , де  ). У кільці гаусових чисел тоді елемент   ділить  , що є добутком елементів   і  . Проте   не ділить жоден із цих множників оскільки елемент уявна частина якого є рівною   не є гаусовим числом. Відповідно у кільці гаусових чисел   не є простим елементом і тому не є незвідним. Тобто існують незвідні елементи   добуток яких є рівним  . Норма усіх цих елементів є більшою, ніж 1 і добуток норм має дорівнювати   Єдиний варіант при якому це можливо, якщо   і   Якщо тепер   то   що і дає розклад   як суми двох квадратів.

Також у цьому випадку   Якщо також   є іншим записом числа як суми квадратів, тоді   є іншим записом   через незвідні елементи. Але із теорії факторіальних кілець тоді випливає, що   або   У будь-якому випадку тоді   і запис   як суми двох квадратів є єдино можливим.

Третє доведення ред.

Коротке доведення теореми, сформульоване одним реченням дав німецький математик Дон Цагір.

Якщо   є простим числом і позначаючи скінченну підмножину   множини трійок натуральних чисел, на   існують дві інволюції. Простіша визначається як  , Усі її можливі її нерухомі точки виглядають як   і дають розклади   як суму двох квадратів. Відповідно для доведення теореми достатньо довести наявність хоча б однієї такої нерухомої точки.

Інша інволюція множини   записується як:

 

Її єдиною нерухомою точкою є  . Оскільки всі інші точки розбиваються на пари, елементи яких переводяться один в інший під дією інволюції, то потужність множини   є непарним числом. Але під дією будь-якої інволюції на скінченній множині   елементи множини діляться на пари, елементи яких переводяться один в інший і нерухомі точки. Оскільки множина   має непарну кількість елементів, то будь-яка інволюція має хоча б одну нерухому точку. Зокрема для стандартної інволюції   існує деяка нерухома точка   і тоді  

Твердження для довільних натуральних чисел ред.

Числа   і   є рівними сумі двох квадратів. Також із тотожності Брамагупти:

 

випливає, що якщо два числа можна записати як суму квадратів, то і їх добуток буде сумою квадратів.

Послідовно використовуючи цю властивість одержується, що будь-яке число простими дільниками якого є число 2 і всі непарні прості числа   може бути записане як сума квадратів. Також якщо   то для довільного цілого числа  :  , звідси зокрема будь-яке ціле число у розкладі якого на прості множники, прості числа виду   присутні із парними степенями теж може бути записане як сума двох квадратів.

Нехай тепер   є простим числом і   Тоді також   і відповідно також   Справді в іншому випадку числа   і   є взаємно простими із   і   Тоді згідно малої теореми Ферма:

 

що є неможливим.

Відповідно якщо таке просте число є дільником числа   тоді також   і   Звідси, як наслідок   Тому якщо деяке число   ділиться на   але не   воно не є сумою двох квадратів.

Аналогічно, якщо   і  , де   і   не ділиться на  , то як і вище   і   і якщо   і  , то також  

Продовжуючи цей процес отримуємо після k кроків:   що згідно попереднього є неможливим. Отже і число   не є сумою двох квадратів.

Остаточно твердження теореми для всіх цілих чисел є таким: число   є рівним сумі квадратів двох цілих чисел тоді і тільки тоді коли у розкладі числа   на прості множники, прості числа виду   входять із парними степенями.

Література ред.