Результати обчислення
Додавання (+)
1-й доданок + 2-й доданок = сума
Віднімання (−)
зменшуваневід'ємник = різниця
Множення (×)
1-й множник × 2-й множник = добуток
Ділення (÷)
ділене ÷ дільник = частка
Ділення з остачею (mod)
ділене mod дільник = остача
Піднесення до степеня
основа степеняпоказник степеня = степінь
Обчислення кореня (√)
показник кореня підкореневий вираз = корінь
Логарифм (log)
logоснова(число) = логарифм

Остача від ділення націло цілого m на натуральне число n — таке ціле число , для якого справджується рівність

,

де k — певне ціле число, яке називається часткою.

Наприклад, число 1 є остачею від ділення числа 7 на 2, оскільки

7 = 3 × 2 + 1

Якщо остача від ділення числа m на число n дорівнює нулю, то говорять, що число m ділиться на n без остачі, або, що число m кратне числу n.

Операція обчислення остачі в програмуванні ред.

В багатьох мовах програмування результат ділення цілого числа на ціле число є цілим числом, що дорівнює частці. Для обчислення остачі використовуються спеціальні операції. Так, наприклад, в мові С та Python остача обчислюється оператором %. Наприклад, результатом операції 7 % 2 є 1.

int x = 7 % 2; // x = 1

В паскалі чи бейсику відповідна дія задається оператором mod, наприклад, 7 mod 2.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Дрозд Ю. А. (1997). Теорія алгебричних чисел (PDF). Київ: РВЦ “Київський університет„. с. 82. ISBN 966-594-019-8. (укр.)