Непере́рвна фу́нкція — в математичному аналізі це функція, у якій малим змінам аргумента відповідають малі зміни значення функції. Це означає, що графік неперервної функції не має стрибків, тобто може бути накреслений «не відриваючи олівець від паперу».

Усі елементарні функції — неперервні на своїй області визначення.

Неперервні функції трапляються набагато частіше, ніж диференційовні, множина всіх неперервних функцій замкнена відносно арифметичних операцій (за винятком ділення) і композиції та утворює чи не найважливіший клас функцій в аналізі.

Означення

ред.
 
Приклад неперервної функції
 
Приклад розривної функції в точці  . Функція не є неперервною зліва точки  
    проте є неперервною справа: :    .

Функція   дійсної змінної, яка означена в області  , неперервна в точці   якщо для довільного   знайдеться таке   (яке залежить від  ), що з   випливає  

Функція   неперервна в області  , якщо   неперервна в кожній точці цієї області.

Нехай   — гранична точка множини A.

Означення неперервності в точці x0

ред.

Функція f називається неперервною в точці   якщо:

 1. функція f(x) визначена в точці x0.
 2. існує границя  
 3.  .

Означення неперервності в точці x0 за Коші

ред.

Функція f називається неперервною в точці   якщо:

 

Означення неперервності в точці x0 за Гайне

ред.

Функція f називається неперервною в точці   якщо:

 .

Точки розриву

ред.

Якщо умова, що входить у визначення неперервності функції, в деякій точці порушується, то кажуть, що розглянута функція має в даній точці розрив. Інакше кажучи, якщо  —  значення функції  в точці  , то межа такої функції (якщо він існує) не збігається з  . Мовою околів умова розривності функції    в точці   є запереченням умови неперервності розглянутої функції в даній точці, а саме: існує такий окіл точки   в області значень функції  , що як би ми близько не підходили до точки   в області визначення функції  завжди знайдуться такі точки, образи яких будуть за межами околу точки  .

Класифікація точок розриву в R¹ 

ред.

Класифікація розривів функцій  залежить від того, як влаштовані множини X та Y. Далі наведено класифікацію для найпростішого випадку функції  . Подібним чином класифікують і особливі точки  (точки, де функція не визначена).

Якщо функція має розрив в даній точці (тобто границя функції в даній точці відсутня або не збігається зі значенням функції в даній точці), то для числових функцій виникає два можливих варіанти, пов'язаних з існуванням у числових функцій односторонніх границь:

 • якщо обидві односторонні границі існують і скінченні, то таку точку називають точкою розриву першого роду. До точок розриву першого роду відносять усувні розриви і стрибки.
 • якщо хоча б одна з односторонніх границь не існує або не є скінченою величиною, то таку точку називають точкою розриву другого роду. До точок розриву другого роду відносять полюси і точки суттєвого розриву.

Усувна точка розриву

ред.

Якщо границя функції існує і скінченна, але функція не визначена в цій точці, або границя не збігається зі значенням функції в даній точці:  , то точка   називається точкою усувного розриву функції   (в комплексному аналізі — усувна особлива точка). Якщо «виправити» функцію   у точці усувного розриву і покласти  , то вийде функція, неперервна в даній точці. Така операція над функцією називається довизначенням функції до неперервної або довизначенням функції за неперервністю, що і обґрунтовує назву точки, як точки усувного розриву.

Точка розриву «стрибок»

ред.

Розрив «стрибок» виникає, якщо

 .

Точка розриву «полюс»

ред.

Розрив «полюс» виникає, якщо одна з односторонніх границь нескінченна.

  або  .

Точка суттєвого розриву

ред.

У точці суттєвого розриву одна з односторонніх границь взагалі відсутня.

Класифікація ізольованих особливих точок в Rn, n>1

ред.

Для функцій   та   немає потреби працювати з точками розриву, але нерідко доводиться працювати з особливими точками (точками, де функція не визначена). Класифікація подібна.

 • Якщо  , то це усувна особлива точка (аналогічно функції дійсного аргументу).
 • Полюс визначається як  . В багатовимірних просторах, якщо модуль числа росте, вважається, що  , яким шляхом б він не ріс.
 • Якщо границя взагалі не існує, це суттєва особлива точка.

Поняття «стрибок» відсутнє. Те, що в   вважається стрибком, в просторах більших розмірностей — суттєва особлива точка.

Властивості

ред.

Локальні

ред.
 • Функція, неперервна в точці  , є обмеженою в деякому околі цієї точки.
 • Якщо функція   неперервна в точці   і   (або  ), то   (або  ) для всіх , досить близьких до  .
 • Якщо функції   та   неперервні в точці  ,то функції   та   теж неперервні в точці  .
 • Якщо функції   та   неперервні в точці   і при цьому  , то функція   теж неперервна в точці  .
 • Якщо функція   неперервна в точці   та функція   неперервна в точці  , то їх композиція   неперервна в точці  .

Глобальні

ред.
 • Функція, неперервна на відрізку (або будь-якій іншій компактній множині), рівномірно неперервна на ньому.
 • Функція, неперервна на відрізку (або будь-якій іншій компактній множині), обмежена і досягає на ній своє максимальне і мінімальне значення.
 • Областю значень функції  , неперервної на відрізку  , є відрізок   де мінімум і максимум беруться по відрізку  .
 • Якщо функція   неперервна на відрізку   та   то існує точка   в якій  .
 • Якщо функція   неперервна на відрізку   і число   задовольняє нерівності   або нерівності   то існує точка   у котрій  .
 • Неперервне відображення відрізка в дійсну пряму ін'єктивне в тому і тільки в тому випадку, коли дана функція на відрізку строго монотонна .
 • Монотонна функція на відрізку   неперервна в тому і тільки в тому випадку, коли область її значень є відрізком з кінцями   та  .
 • Якщо функції   и   неперервні на відрізку   , причому   та   то існує точка   в якій   Звідси, зокрема, випливає, що будь-яке неперервне відображення відрізка в себе має хоча б одну нерухому точку.

Топологічні

ред.

Вивчення топологічних властивостей неперервних функцій відбувається шляхом їх розшарування на гомотопічні класи, де кожний клас складається з функцій, які можуть неперервно деформуватися одна в одну. Нехай   та   — топологічні простори, а   та   — неперервні функції, які відображають   в  . Відзначимо одиничний інтервал   на дійсній прямій   Тоді функції   та   є гомотопними, якщо існує неперервна функція  , яка відображає   у  , для якої   а   Неперервна функція  , яка описує неперервну деформацію функції   у  , називається гомотопією. Кожний гомотопічний клас характеризується степенем відображення   яку називають топологічним індексом. Усі функції, які відображають   у  , можна розбити на гомотопічні класи, такі, що дві функції належать одному класові, якщо вони є гомотопними.

Приклади

ред.

Елементарні функції

ред.

Довільні многочлени, раціональні функції, показові функції, логарифми, тригонометричні функції (прямі і зворотні) неперервні скрізь у своїй області визначення.

Функція з усувним розривом

ред.

Функція   задається формулою

 

неперервна в будь-якій точці   Точка   є точкою усувного розриву, бо границя функції

 

Функція знака

ред.

функція

 

називається функцією знака.

Ця функція неперервна в кожній точці  .

Точка   є точкою розриву першого роду, причому

 , в той час як в самій точці функція обертається в нуль.

Ступінчаста функція

ред.

Ступінчаста функція, яка визначається як

 

є всюди неперервна, крім точки  , де функція терпить розрив першого роду. Проте, в точці   існує правобічна границя, яка збігається зі значенням функції в даній точці. Таким чином, дана функція є прикладом неперервної справа функції на всій області визначення .

Аналогічно, ступінчаста функція, яка визначається як

 

є прикладом неперервної зліва функції на всій області визначення .

Функція Діріхле

ред.
Докладніше: Функція Діріхле

функція

 

називається функцією Діріхле . По суті, функція Діріхле — це характеристична функція множини раціональних чисел . Ця функція є всюди розривною функцією, оскільки на кожному інтервалі існують як раціональні, так і ірраціональні числа.

Функція Рімана

ред.

функція

 

називається функцією Рімана або функцією Тома.

Ця функція є неперервною всюди у множині ірраціональних чисел ( ), оскільки границя функції в кожній точці дорівнює нулю.

Варіації і узагальнення

ред.

Рівномірна неперервність

ред.

Функція   називається рівномірно неперервної на  , якщо для будь-якого   існує   таке, що для будь-яких двох точок   і   яких, що  , виконується  .

Кожна рівномірно неперервна на множині   функція, очевидно, є також і неперервною на ньому. Зворотне, взагалі кажучи, невірно. Однак, якщо область визначення — компакт, то неперервна функція виявляється також і рівномірно неперервною на даному відрізку.

Напівнеперервність

ред.

Існує дві симетричні одна до одної властивості — напівнеперервна знизу і напівнеперервна зверху :

 • функція   напівнеперервна знизу в точці  , якщо для будь-якого   існує така околиця  , що   для будь-якого  ;
 • функція   називається напівнеперервна зверху в точці  , якщо для будь-якого   існує такий окіл точки  , що   для будь-якого  .

Між неперервністю і напівнеперервністю є такий зв'язок:

 • якщо взяти функцію  , неперервну в точці  , і зменшити значення   (на кінцеву величину), то ми отримаємо функцію, напівнеперервну знизу в точці  ;
 • якщо взяти функцію  , неперервну в точці  , і збільшити значення   на кінцеву величину), то ми отримаємо функцію, напівнеперервну зверху в точці  .

Відповідно до цього можна допустити для напівнеперервних функцій нескінченні значення:

 • якщо  , то будемо вважати таку функцію напівнеперервна знизу в точці  ;
 • якщо  ,то будемо вважати таку функцію напівнеперервна зверху в точці  .

Одностороння неперервність

ред.

Функція   називається односторонньо неперервною зліва (справа) в кожній точці   її області визначення, якщо для односторонньої границі виконується рівняння:    

Неперервність майже всюди

ред.

На дійсній прямій зазвичай розглядається проста лінійна міра Лебега. Якщо функція   така, що вона неперервна всюди на  , крім, можливо, множини міри нуль, то така функція називається неперервною майже всюди .

У тому випадку, коли множина точок розриву функції не більше ніж зліченна, ми отримуємо клас інтегрованих за Ріманом функцій (див. Критерій інтегрованості функції за Ріманом).

Див. також

ред.

Джерела

ред.
 • Григорій Михайлович Фіхтенгольц. Курс диференціального та інтегрального числення. — 2024. — 2200+ с.(укр.)
 • Завало С. Т. (1972). Елементи аналізу. Алгебра многочленів. Київ: Радянська школа. с. 462. (укр.)
 • Функція неперервна // Універсальний словник-енциклопедія. — 4-те вид. — К. : Тека, 2006.
 • Неперервність функції // Вища математика в прикладах і задачах / Клепко В.Ю., Голець В.Л.. — 2-ге видання. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — С. 225. — 594 с.