Історія Української РСР (видання 1977—1979)

«Історія Української РСР» (у 8-ми томах, 10-ти книгах) — 8-томний курс української історії, виданий у Києві впродовж 19771979 років видавництвом АН УРСР «Наукова думка» під маркою Інституту історії та Інституту археології АН УРСР (нині Інститут історії України НАН України та Інститут археології НАН України). Наклад — 30 000 примірників. Видання надруковане у Харкові на Книжковій фабриці імені М. В. Фрунзе Республіканського виробничого об'єднання «Поліграфкнига» Держкомвидаву УРСР.

««Історія Української РСР»»
обкладинка 1-го тому
Мова українська
Тема історія України
Видавництво «Наукова думка»
Видано 19771979
Тип носія папір
Тираж 30 000

Зміст історії подається на так званих марксистсько-ленінських, радянських методологічних та теоретичних засадах: формаційний п'ятичленний поділ історії України, закон класової боротьби, домінація економічного детермінізму та інше, що зумовило відповідний розподіл томів, композиційне оформлення та інтерпретацію історичного матеріалу.

Колективом Інституту археології АН УРСР була підготовлена 1-ша книга 1-го тому, усі інші книги — колективом Інституту історії АН УРСР. В концептуальному плані українська історія викладається в контексті російської історичної схеми — ідея трьох братських слов'янських народів, які тимчасово розділені й ведуть боротьбу за об'єднання в межах Російської держави. В ідеологічному сенсі 8-томник значною мірою наслідує теоретичні підходи видання «Історія Української РСР» (Київ, 1955, 1957, томи 1—2).

Українська історія фактично вмонтована в російський історичний процес, різні історичні періоди в восьмитомнику висвітлюються вкрай нерівномірно. Найдокладніше викладається 20 століття — 6 книг з 10. Значну увагу приділено революції 1905–1907 років та революціям 1917 року: Лютневій та Жовтневому перевороту у Петрограді, а також радянській добі, які висвітлено дуже докладно. Досить стисло розглянута доба середньовіччя та ранньомодерні часи. Кожний том поділяється на ряд розділів і підрозділів, в яких висвітлені політична, соціально-економічна історія, міжнародні зв'язки, мистецтво, наука, культура, архітектура, фольклор, побут, звичаї та інше.

У виданні опубліковані численні ілюстрації, карти та картосхеми. Значна частина матеріалів публікувалася вперше. Більшість карт і схем виготовлені спеціально для цього видання. До кінця XV століття князівства і землі подаються в їх тогочасних політичних кордонах, у подальшому картографічні відомості наводяться в межах УРСР. Організаційну роботу по підготовці картографічних і ілюстрованих матеріалів здійснив О. В. Молодчиков. Ескізи карт виготовлені в комплексній тематичній картографічній лабораторії Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка та Інституту історії АН УРСР під керівництвом М. О. Корольової і А. С. Харченка.

Наприкінці кожного тому вміщено хронологію подій, загальну бібліографію та списки літератури до окремих розділів, переліки скорочень. У більшості томів наприкінці подано також загальні висновки. У складанні покажчика літератури взяли участь І. М. Данилова, Є. Г. Кузнецова, М. М. Яковенко.

Постановою Центрального Комітету компартії України і Ради Міністрів Української РСР № 646 від 9 грудня 1980 року ряд авторів (І. Артеменко, В. Голобуцький, П. Гудзенко, Ю. Кондуфор, М. Лещенко, А. Лихолат, Ф. Лось, Г. Сергієнко, П. Сохань) 8-томного курсу з української історії були відзначені Державною премією УРСР в галузі науки і техніки[1].

На основі 8-томника було підготовлене 10-томне російськомовне видання «История Украинской ССР» (Київ, 19811985).

Томи ред.

Том 1 ред.

Первіснообщинний лад. Виникнення і розвиток феодалізму (з найдавніших часів до середини XVII ст.) складається з двох книг:

Том 2 ред.

Визвольна війна і возз'єднання України з Росією. Початок розкладу феодалізму та зародження капіталістичних відносин (друга половина XVII–XVIII ст.) розділений на три етапи:

 • перший етап охоплює середину і другу половину XVII століття;
 • другий етап — перша половина XVIII століття;
 • третій етап — друга половина XVIII століття.

Випущений у 1979 році. Має 616 сторінок. Роздрібна ціна: 2 карбованця 40 копійок.

Хронологію склали В. Й. Борисенко, В. В. Панашенко, В. А. Смолій.
Список літератури підготував В. Й. Борисенко.
Розробку карт виконали К. І. Стецюк («Визвольна війна українського народу 1648–1654 рр і возз'єднання України з Росією»), Л. А. Пономаренко («Політично-адміністративний устрій України у XVIII ст.»), І. М. Шекера («Класова боротьба на Україні у XVIII ст.»). Ескізи карт виготовили Б. С. Тисленко, Л. А. Пономаренко, Л. С. Євграфова.
Ілюстрації підібрала Є. П. Степанович.
Кольорові фото виготовив В. І. Криворучко.
Науково-допоміжну роботу виконали О. Г. Гурич, О. І. Гуржій, П. І. Натикач.

Том 3 ред.

Україна в період розкладу і кризи феодально-кріпосницької системи. Скасування кріпосного права і розвиток капіталізму (XIX ст.). поділяє історію України на два відмінних за своїм соціально-економічним змістом періоди:

 • період розкладу і кризи феодально кріпосницької системи (18001860 роки);
 • період становлення і розвитку домонополістичного капіталізму (з 1861 року до кінця ХІХ століття).

Випущений у 1978 році. Має 608 сторінок. Роздрібна ціна: 2 карбованця 40 копійок.

Хронологічний покажчик склала О. І. Лугова, список літератури — І. М. Данилова.
Розробку карт виконали Л. Г. Москвич, Ф. І. Стеблій («Адміністративно-територіальний поділ України в 50-х роках ХІХ ст.»), М. М. Лисенко («Похід Чернігівського полку під час повстання 25.ХІІ 1825 р. — 3.І. 1826 р.»), Г. Я. Сергієнко («Суспільно-політичний рух на Україні в першій половині ХІХ ст.»), М. Н. Лещенко («Класова боротьба в українському селі в 60—90-х роках ХІХ ст.»), Т. І. Лазанська, О. І. Лугова («Робітничий рух на Україні в 60—90-х роках ХІХ ст.», «Розвиток промисловості на Україні в 90-х роках ХІХ ст.»).
Ескізи карт виготовили М. О. Корольова, К. М. Смоловик, О. В. Терефера.
Рецензування, редагування та складання формулярів карт здійснив Є. В. Мержвінський.
Ілюстрації підібрала Л. Г. Москвич.
Кольорові фото виготовив В. І. Криворучко.

Том 4 ред.

Україна в період імперіалізму (1900–1917) висвітлює історичні події періоду імперіалізму, включаючи Лютневу революцію 1917 року.

Книга випущена у 1978 році. Має 532 сторінки. Роздрібна ціна: 2 карбованця 30 копійок.
Хронологічний покажчик склала О. І. Лугова.
Список літератури підготувала Є. Г. Кузнецова.
Карти розроблені З. Р. Вільяніновою («Революційний рух на Україні в 1900–1904 рр.», «Іскрівські організації на Україні (1900–1903 рр.»), С. В. Кульчицьким («Соціально-економічний розвиток України на період імперіалізму»), Ю. П. Лавровим («Революційні виступи на Україні в 1905 р.», «Робітничий рух на Україні в роки повного революційного піднесення (1910–1914 рр.)».
Ілюстрації підібрали З. Р. Вільянінова, Л. Г. Москвич.
Кольорові фото виготовив В. І. Криворучко.

Том 5 ред.

Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна в Україні (1917–1920) висвітлює перемогу Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні, перші роки соціалістичного будівництва, боротьбу трудящих за зміцнення влади Рад, проти внутрішньої і зовнішньої контреволюції в роки громадянської війни та іноземної воєнної інтервенції.

Випущений у 1977 році. Має 692 сторінки. Роздрібна ціна: 2 карбованця 20 копійок.
Рецензування, редагування та складання формулярівкарт здійснив Є. В. Мержвінський.
Кольорові фото виготовив В. І. Криворучко.
Хронологію, список літератури уклав Ю. І. Терещенко, який здійснив і добір ілюстрацій.
Науково-допоміжну роботу виконали О. Д. Бойко та В. О. Колодова.

Том 6 ред.

Українська РСР у період побудови і зміцнення соціалістичного суспільства (1921–1941).

Випущений у 1977 році. Має 544 сторінки. Роздрібна ціна: 2 карбованця.
Ілюстрації підібрали В. В. Ніколаєва, Н. І. Ткач, Є. П. Шаталіна.
Розробку карт виконав С. В. Кульчицький.
Список літератури уклали Є. Г. Кузнецова, Т. М. Шелюх.
Хронологію підготувала Л. М. Гудзенко.
Рецензування, редагування та складання формулярів карт здійснив Є. В. Мержвінський.
Кольорові слайди виготовив В. І. Криворучко.
Науково-допоміжну роботу виконали І. А. Бабій, В. М. Даниленко, О. П. Моргаєнко, В. М. Кривоніс, Н. В. Коржова, Е. Г. Ткаченко.

Том 7 ред.

Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу (1941–1945).

Випущений у 1977 році. Має 536 сторінок. Роздрібна ціна: 2 карбованця 10 копійок.
Розробку окремих карт виконав В. П. Лукін. Карти виготовили О. М. Корольова, Л. С. Євграфова, Е. Ф. Іщенко, І. П. Кожан.
Рецензування, редагування та складання формулярів карт здійснив Є. В. Мержвінський.
Ілюстрації підібрала Н. М. Руденко.
Кольорові фото виготовив В. І. Криворучко.
Хронологію підготував В. І. Кучер.
Список літератури склала М. М. Яковенко.
Науково-допоміжну роботу здійснили Н. М. Руденко, Т. В. Скрипник.

Том 8 ред.

Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945—70-і роки) складається з двох книг:

Примітки ред.

 1. Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки. Архів оригіналу за 5 березня 2016. Процитовано 30 грудня 2012. 

Література ред.

 • Бондар М. М., Кравченко Н. М. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 томі, 10 книга, том 1, книга 1. Київ, 1977. «УІЖ», 1977, № 12;
 • Буцько М. О., Замлинський В. О. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 томі, 10 книга, том 7. Київ., 1977. «УІЖ», 1978, № 5;
 • Горшков В. П., Федорина М. І. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 томі, 10 книга, том 6. Київ, 1977. «УІЖ», 1978, № 1;
 • Мельник Л. Г., Катренко А. М. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 томі, 10 книга, том 3. Київ, 1978. «УІЖ», 1978, № 12;
 • Нагорна Л. П., Чеканюк А. Т. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 томі, 10 книга, том 5. Київ, 1977. «УІЖ», 1978, № 2;
 • Кравець М. М., Мельник Л. Г. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 томі, 10 книга, том 2. Київ, 1979. «УІЖ», 1979, № 7;
 • Кучер О. О., Мигаль Б. К. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 томі, 10 книга, том 4. Київ, 1978. «УІЖ», 1979, № 5;
 • Березовчук М. Д., Ганжа І. Х. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 томі, 10 книга, том 8, книга 1. Київ, 1979. «УІЖ», 1980, № 3;
 • Завадська О. Я. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 томі, 10 книга, том 8, книга 2. Київ, 1979. «УІЖ», 1980, № 3;
 • Парасунько О. А., Путро О. І. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 томі, 10 книга, том 1, книга 2. Київ., 1979. «УІЖ», 1980, № 9;
 • Санцевич А. В., Комаренко Н. В. Развитие исторической науки в Академии наук Украинской РСР 1936–1986 гг. Київ, 1986.

Джерела ред.