Групою Лі над полем ( або ) називається група , зі структурою диференційовного (гладкого) многовиду над , причому відображення та визначені :

,

є гладкими (у разі поля вимагають голоморфності введених відображень).

Довільна комплексна -мірна група Лі є дійсною групою Лі розмірності . Довільна комплексна група Лі за визначенням є аналітичним многовидом, але і в дійсному випадку на будь-якій групі Лі існує аналітичний атлас, в якому відображення і записуються аналітичними функціями.

Групи Лі названі на честь Софуса Лі. Вони природно виникають при розгляді неперервних симетрій. Наприклад, рухи площини утворюють групу Лі. Групи Лі є в сенсі багатства структури найкращими з многовидів і, як такі, дуже важливі в диференціальний геометрії. Вони також відіграють помітну роль у геометрії, фізиці і математичному аналізі.

Типи груп Лі ред.

Групи Лі класифікуються за своїми алгебраїчними властивостями (простоти, напівпростоти, розв'язності, нільпотентності, комутативності), а також за топологічними властивостями (зв'язності, однозв'язності і компактності).

Цей клас неперервних груп перетворень є сукупність операторів   диференційованих по скінченному числу параметрів   Умова диференційовуваності є еквівалентною експониненційному представленню елемента групи

 

де інфінітезимальні оператори утворюють алгебру

 

Знаходження незвідних зображень зводиться до визначення матричних елементів операторів алгебри, яка має певну структуру. Оператори представлення задовільняють співвідношенню   де   - довільні елементи групи.

Формула, яка пов'язує скінченне перетворення із інфінітезимальними операторами,   можна отримати, інтегруючи диференціальні рівняння групи, записані відносно параметрів  

 

де   - число параметрів групи. За умов   де   - ідемпотент, отримуємо

 

Рішення системи рівнянь

 

приводить до експониненційної форми зображення з визначення інфінітезимального оператора

 

Щоб запевнитися, що   утворює групу, достатньо запевнитися, у справедливості рівності:

 

  - одиничний оператор. Операторний вираз   можна представити у вигляді

 

де за допомогою   здійснюється впорядкування операторних співмножників за допомогою умови   якщо   та   коли   причому   розглядаються як  -числа. Цей метод використовувався при розплутуванні виразу для матриці розсіяння, причому роль індексу   відігравав час[1].


Підгрупи Лі ред.

Підгрупа   групи Лі   називається її підгрупою Лі, якщо вона є підмноговидом в многовиді  . Не всяка підгрупа є підгрупою Лі: наприклад, підгрупа пар виду   у торі   не є підгрупою Лі. Підгрупа Лі завжди замкнута. У дійсному випадку вірно і зворотне: замкнута підгрупа є підгрупою Лі. У комплексному випадку це не так: бувають дійсні підгрупи Лі комплексної групи Лі, що мають непарну розмірність, наприклад, унітарні матриці в групі оборотних комплексних матриць  .

Нехай   — підгрупа Лі групи Лі  . Множину   суміжних класів (байдуже, лівих або правих) можна єдиним чином наділити структурою диференційовного многовиду, так, щоб канонічна проєкція була диференційовним відображенням. При цьому одержується локально тривіальне розшарування, і якщо   — нормальна підгрупа, то факторгрупа буде групою Лі.

Гомоморфізми і ізоморфізми ред.

Нехай   і   — групи Лі над одним і тим же полем. Гомоморфізмом груп Лі називається відображення  , що є гомоморфізмом груп і одночасно аналітичним відображенням многовидів. (Можна показати, що для виконання останньої умови досить неперервності  .) Композиція гомоморфізмів груп Лі знову буде гомоморфізмом груп Лі. Класи всіх дійсних і всіх комплексних груп Лі разом з відповідними гомоморфізмами утворюють категорії   і  . Гомоморфізм груп Лі називається ізоморфізмом, якщо існує обернений гомоморфізм. Дві групи Лі, між якими існує ізоморфізм, як завжди в абстрактній алгебрі, називаються ізоморфними. Як завжди, групи Лі розрізняють лише з точністю до ізоморфізму. Наприклад, група Лі   поворотів площини з операцією композиції і група Лі   комплексних чисел, рівних за модулем одиниці, з операцією множення, є ізоморфними.

Приклад ірраціональної обмотки тора показує, що образ підгрупи Лі при гомоморфізмі не завжди є підгрупою Лі. Проте прообраз підгрупи Лі при гомоморфізмі завжди є підгрупою Лі.

Гомоморфізм групи Лі   над полем   у групу   невироджених лінійних перетворень векторного простору   над полем   називається представленням групи   у просторі  .

Дії груп Лі ред.

Групи Лі часто виступають як симетрії якої-небудь структури на деякому многовиді, а тому природно, що вивчення дій груп на різних многовидах є важливим розділом теорії. Говорять, що група Лі G діє на гладкому многовиді M, якщо заданий гомоморфізм груп a: GDiff M, де Diff M — група дифеоморфізмів M. Таким чином, кожному елементу g групи G повинне відповідати дифеоморфне перетворення ag многовиду M, причому добутку елементів і зворотному елементу відповідають відповідно композиція дифеоморфізмів і обернений дифеоморфізм. Якщо з контексту зрозуміло, про яку дію йде мова, то образ ag(m) точки m при дифеоморфізмі, що визначається елементом g, позначається просто gm.

Група Лі природно діє на собі множенням справа і зліва, а також спряженнями. Ці дії традиційно позначаються l, r і a:

lg(h) = gh,
rg(h) = hg,
ag(h) = ghg−1.

Іншим прикладом дії є дія групи Лі G на множині класів суміжності цієї групи Лі по деякій підгрупі NG:

g (hN) = (gh)N

Дія групи Лі G на диференційовному многовиді M, називається транзитивною, якщо будь-яку точку M можна перевести в будь-яку іншу за допомогою дії деякого елементу G. Многовид, на якому задано транзитивну дію групи Лі називається однорідним простором цієї групи. Однорідні простори відіграють важливу роль в багатьох розділах геометрії. Однорідний простір групи G дифеоморфний G / st x, де st x — стабілізатор довільної точки.

Алгебра Лі ред.

З довільною групою Лі можна пов'язати деяку алгебру Лі, яка повністю відображає локальну структуру групи, в усякому разі, якщо група Лі зв'язна.

Векторне поле на групі Лі G називається лівоінваріантним, якщо воно комутує з лівим множенням, тобто

V(lg* f)= lg* (Vf) для всіх g з G, і будь-якої диференційовної функції f.

Еквівалентно

dlg (Vx) = Vgx для всіх x, y з G.

Очевидно, будь-яке лівоінваріантне векторне поле V на групі Лі повністю визначається своїм значенням Ve в одиниці. Навпаки, задавши довільний вектор V в дотичному просторі Ge до одиниці, можна поширити його лівим множенням по всій групі. Одержується взаємно однозначна відповідність між дотичним простором до групи в одиниці і простором лівоінваріантних векторних полів.

Дужка Лі [X,Y] лівоінваріантних векторних полів буде лівоінваріантним векторним полем. Тому Ge є алгеброю Лі. Ця алгебра називається алгеброю Лі групи G. Звичайно вона позначається відповідною малою готичною буквою  

Приклади ред.

 • Будь-яка абстрактна (дискретна топологічна) група э групою Лі по відношенню до гладкості, у якій вона є нульвимірним многовидом.
 • Будь-який скінченновимірний лінійний простір є групою Лі по додаванню.
 • Одинична окружність   точками якої є комплексні числа   є групою Лі по добуткові.
 • Одинична сфера   кватерніонів, точками якої є кватерніони   для яких  
 • Якщо сфера   є групою Лі, то необхідно   або  , тому  та   є єдиними сферами, які припускають структуру групи Лі.
 • Прямий добуток   топологічни (гладких) груп   є топологічною (гладкою) групою. Зокрема, будь-який тор  
 • Групою Лі є повна лінійна група   а також ізоморфна їй група   усіх автоморфізмів (невироджених лінійних операторів) довільного n-вимірного лінійного простору  


 
Позначення Шенфліса та симетрії: Td (E, 8C3, 3C2, 6S4, 6σd); Oh: E, 8C3, 6C2', 6C4, 3C2, i, 6S4, 8S6


 
Приклади симетрії молекул (Dn , Dnd за Шенфлісом)

Дійсні групи Лі ред.

Група Лі Опис Властивості Алгебра Лі Розмірність
  Евклідовий простір з операцією додавання Комутативність; однозв'язність, некомпактність   n
  Ненульові дійсні числа з операцією множення Комутативність; незв'язність, некомпактність   1
  Додатні дійсні числа з операцією множення Комутативність; однозв'язність, некомпактність   1
  Комплексні числа з модулем 1 і операцією множення Комутативність; зв'язність, неоднозв'язність, компактність   1
  Загальна лінійна група: дійсні оборотні матриці розмірності n×n незв'язність, некомпактність   n²
  Дійсні матриці розмірності n×n з додатним визначником Однозв'язність, некомпактність   n²
  Спеціальна лінійна група: Дійсні матриці розмірності n×n з визначником 1 Однозвязність, некомпактність для n > 1   n²-1
  Ортогональна група: Ортогональні дійсні матриці Незв'язність, компактність   n(n — 1)/2

Комплексні групи Лі ред.

Розмірність подано в  .

Група Лі Опис Властивості Алгебра Лі Розмірність
  Евклідовий простір з операцією додавання Комутативність; однозв'язність, некомпактність   n
  Ненульові комплексні числа з операцією множення Комутативність; неоднозв'язність, некомпактність   1
  Загальна лінійна група: дійсні оборотні матриці розмірності n×n Однозвязність, некомпактність;   n²
  Спеціальна лінійна група: комплексні матриці розмірності n×n з визначником 1 Однозв'язність, некомпактність для n≥2   (n²-1)
  Ортогональна група: Ортогональні комплексні матриці Незв'язність, некомпактність для n≥2   n(n-1)
  Спеціальна ортогональна група: комплексні ортогональні матриці з визначником 1 Неоднозв'язність, некомпактність для n≥2   n(n-1)
  Унітарна група: унітарні комплексні матриці розмірності n×n Неоднозв'язність, компактність;   n²
  Спеціальна унітарна група: унітарні комплексні матриці розмірності n×n з визначником 1 Однозв'язність, компактність   n²-1

Див. також ред.

Література ред.

 • Голод П. І., Клімик А. У. Математичні основи теорії симетрії. — К. : Наукова думка, 1992. — 368 с. (укр.)
 • Бурбаки Н. Группы и алгебры Ли. Главы I—III. — М. : Мир, 1976. — С. 596. — (Елементи математики)(рос.)
 • Софус Лі. Теория групп преобразований. — Ижевск : РХД, 2011-2012. — 712+640 с.
 • Винберг Э. Б., Онищик А. Л. Семинар по группам Ли и алгебраическим группам. 1988, 1995
 • Адамс Дж. Ф., Лекции по группам Ли, «Наука», 1979
 • Hall, Brian C. (2003), Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction, Springer, ISBN 0-387-40122-9
 • Helgason Sigurdur (1978), «Differential Geometry, Lie Groups, and Symmetric Spaces», Academic Press,
 • Rossmann, Wulf (2001), Lie Groups: An Introduction Through Linear Groups, Oxford Graduate Texts in Mathematics, Oxford University Press, ISBN 978-0198596837
 • P. Basarab-Horwath, V. Lahno, R. Zhdanov (2000) The Structure of Lie Algebras and the Classification Problem for Partial Differential Equations
 1. Г.А.Соколик - Групповые методы в теории элементарных частиц.