Користувач:Arkony/Термінологія:Глосарій та покажчики підручника «Загальне мовознавство» (Кочерган, 2006)

Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник. — Вид. 2-ге, випр. і доп. — К.: Академія, 2006. — 464 с. — (Альма-матер) — ISBN 966-580-161-9 — с. 416—463

Короткий термінологічний словникРедагувати

АРедагувати

 • Абсолютні універсалії — універсалії, які не мають винятків
 • Аглютинативні мови — мови, в яких граматичні значення виражаються стандартними афіксами (приклейками), що механічно приєднуються до слова-основи
 • Аглютинація — спосіб слово- і формотворення, за якого до основи або кореня, що зберігають стабільний звуковий склад, приєднуються однозначні стандартні афікси
 • Агрегатування — процес утворення багатозначності слова, за якого різні слова-значення утворюються від однієї твірної основи за допомогою однакового або багатозначного афікса, а потім дві лексичні одиниці сприймаються як одне багатозначне слово
 • Адстрат — сукупність рис мовної системи, які з'явилися внаслідок впливу однієї мови на іншу в умовах тривалого співіснування і контактів сусідніх народів
 • Актанти — обов'язкові (валентні) поширювачі слова в реченні
 • Актуалізація — реалізація потенційних властивостей мовних елементів у мовленні
 • Актуальне членування речення — в комунікативному синтаксисі членування висловлення на дві частини — тему (дане, основа, відоме) і рему(нове, ядро, повідомлюване)
 • Актуальний синтаксис — синтаксис речення, який вивчає його актуальне членування. Див. Комунікативний синтаксис
 • Акцентологія — розділ мовознавства, що вивчає природу і функціонування наголосу, а також система пов'язаних із наголосом явищ мови
 • Аломорф — варіант морфеми, и конкретна реалізація, зумовлена її позицією у слові
 • Алофон — див. Варіант фонеми
 • Американський структуралізм — див. Дескриптивізм
 • Аморфні мови — мови, які не мають афіксів і тому виражають відношення між словами за допомогою поєднання слів між собою способом прилягання або за допомогою службових слів. Синоніми: кореневі мови, ізолюючі мови
 • Аналітизм — типологічна ознака мовної структури, що виявляється в роздільному вираженні лексичного і граматичного значень слова
 • Аналітичні мови — мови, яким властива тенденція до окремого (аналітичного) вираження лексичних і граматичних значень (лексичне значення виражається повнозначними словами, а граматичне — службовими словами, порядком слів, інтонацією)
 • Аналогія — процес формального і/або семантичного уподібнення однієї мовної одиниці до іншої
 • Антиномії — протилежні начала, внутрішні суперечності мови, боротьба між якими призводить до її змін
 • Антоніми — різні за звучанням слова, які мають протилежні, але співвідносні значення
 • Антропоцентризм — мовознавчий напрям, який мовні явища розглядає через призму людського чинника і вивчає мову з метою пізнання її носія — людини
 • Апостеріорні мови — штучні мови, створені за зразком природних мов
 • Апріорні мови — штучні мови, позбавлені зв'язку з природними
 • Ареальна лінгвістика — розділ мовознавства, який на основі методу картографування мовних явищ вивчає їх територіальне поширення. Синоніми: лінгвогеографія, просторова лінгвістика
 • Артикуляцїйно-акустичні прийоми — прийоми вивчення звуків у фізіологічному (артикуляція — місце і спосіб творення звуків) і фізичному (участь голосу і шуму, тембр, тон тощо) аспектах
 • Архетип — див. Праформа
 • Архісема — сема, спільна для певного лексико-семантичного поля чи тематичної групи лексики
 • Архіфонема — абстрактна фонологічна одиниця, яка конструюється на основі сукупності диференційних ознак, спільних для двох фонем у позиції їх нейтралізації
 • Асиметричний дуалізм мовного знака — непаралельність плану вираження і плану змісту мовного знака, суть якого полягає в тому, що позначувальне прагне мати інші значення, а позначуване (значення) прагне виразитися іншими знаками
 • Асиміляція — артикуляційне уподібнення одного звука до іншого в мовленнєвому потоці в межах слова або словосполучення
 • Асоціативний експеримент — психолінгвістичний експеримент, суть якого полягає в анкетуванні мовців для виявлення асоціацій (реакцій), які в них викликають мовні одиниці (стимули)
 • Аспектологія — розділ граматики, який вивчає дієслівний вид і всю сферу видових і суміжних із ними значень, що мають у мові те чи інше вираження
 • Атомізм — дослідницький підхід, за якого окреме явище мови вивчається незалежно від інших, без врахування його системних зв'язків у структурі мови
 • Атрибут — див. Означення
 • Афазія — повна або часткова втрата здатності говорити або розуміти мову внаслідок ураження мовних центрів
 • Афікс — службова морфема, приєднана до кореня, яка виражає граматичне і словотвірне значення
 • Афіксація — спосіб словотворення за допомогою афіксів

БРедагувати

 • Багатомірні опозиції фонем — опозиції, в яких спільні ознаки двох фонем повторюються в третій фонемі
 • Безеквівалентна лексика — слова певної мови, що позначають специфічні явища культури і не мають однослівного перекладу на іншу мову
 • Білатеральна теорія знака — теорія, згідно з якою знак є двосторонньою одиницею, що має план вираження і план змісту
 • Білінгвізм — практика індивідуального або колективного використання двох мов у межах однієї державної чи соціальної спільноти у відповідних комунікативних сферах
 • Біт — одиниця вимірювання кількості інформації в двійковій системі
 • Біхевіоризм — система поглядів на суть і функції мови, яка бере свій початок в одному з напрямів психології, в основі якого лежить розуміння поведінки людини як сукупності рухових, вербальних та емоційних реакцій на певні стимули і заперечення свідомості як предмета психологічного дослідження
 • Борейська теорія — див. Ностратична теорія

ВРедагувати

 • Варіант фонеми — конкретний звук, в якому реалізується фонема; представник, маніфестант фонеми. Синонім: алофон
 • Висловлення — одиниця мовлення, побудована за законами відповідної мови; речення, що розглядається в комунікативному аспекті
 • Вільне варіювання мовних одиниць — стан мовних одиниць, коли вони трапляються в тому самому оточенні і при цьому не розрізняють значень
 • Вільний асоціативний експеримент — методика психолінгвістичного опитування (анкетування), за якої реципієнти відповідають на слово-стимул одним словом, яке першим спало на думку, або кількома словами, що виникли у свідомості за певний час
 • Внутрішнє мовлення — використання у процесах розумової діяльності психічних відображень мовних знаків (слів і речень) без вимовляння їх уголос і без писемної фіксації
 • Внутрішні причини мовних змін — причини, закладені в самій мові, в її системі; суперечності, боротьба між якими спричиняє мовні зміни
 • Внутрішня лінгвістика — галузь мовознавства, яка вивчає системні відношення мовних одиниць без звертання до зовнішньолінгвальних чинників
 • Внутрішня флексія — чергування звуків у корені слова, які виражають відмінності граматичних форм; спосіб вираження граматичного значення за допомогою чергування звуків
 • Внутрішня форма слова — семантична і структурна співвіднесеність морфем слова з іншими морфемами цієї ж мови; ознака, покладена в основу номінації при творенні нового лексичного значення слова
 • Волюнтативна функція мови — функція волевиявлення мовця, впливу на слухача

ГРедагувати

 • Гаплологія — випадіння внаслідок дисиміляції одного з двох сусідніх однакових або подібних складів
 • Генеалогічна класифікація мов — вивчення і групування мов світу на основі споріднених зв'язків між ними (спільного походження від прамови)
 • Генеративізм — напрям у мовознавстві, який визнає пріоритет дедуктивного підходу до вивчення мови над індуктивним, інтерпретує мову як феномен психіки людини і опрацьовує формальні моделі процесів породження мовних конструкцій. Синоніми: породжувальна лінгвістика, генеративна лінгвістика
 • Генеративна лінгвістика — див. Генеративізм
 • Генетичне мовознавство — історичне мовознавство
 • Герменевтика — теорія тлумачення рукописних і друкованих текстів
 • Гіперонім — слово — родова назва
 • Гіпонім — слово — видова назва
 • Гіпонімія — одне з основних парадигматичних відношень в лексико-семантичній системі — ієрархічна організація її елементів, яка ґрунтується на родо-видових відношеннях. Синонім: квазісинонімія
 • Гіпотеза вроджених мовних структур — гіпотеза Н. Хомського, суть якої зводиться до того, що мовні структури не набуваються через досвід, а народжуються разом із людиною й існують у кожного індивіда в потенції
 • Гіпотеза лінгвальної відносності — концепція, згідно з якою структура мови визначає структуру мислення і спосіб пізнання світу. Синонім: гіпотеза Сепіра — Уорфа
 • Гіпотеза Сепіра — Уорфа — див. Гіпотеза лінгвальної відносності
 • Гіпотетико-дедуктивний метод — метод, який полягає у висуненні припущення (гіпотези) і його наступній експериментальній перевірці
 • Глибинна структура — у теорії трансформаційних породжувальних граматик спосіб абстрактного опису побудови речення, який дозволяє відобразити смислову близькість речень, що мають одні й ті самі лексичні одиниці й розрізняються лише деякими граматичними значеннями
 • Глибинний синтаксис — використовуваний у теорії трансформаційних породжувальних граматик (генеративній лінгвістиці) спосіб абстрактного опису семантичної структури речення
 • Глосематика — лінгвістична течія структуралізму, яка трактує мову як абстрактну структуру й описує її суто формальними способами без звертання до її субстанцій (реального змісту і звучання). Синоніми: копенгагенський структуралізм, датський структуралізм
 • Глотогенез — процес становлення людської природної звукової мови
 • Глотогонічна теорія — теорія походження і розвитку мови М. Я. Марра, згідно з якою всі мови пройшли у своєму розвитку аморфну, аморфно синтетичну, аглютинативну і флективну стадії
 • Глотогонія — походження мови, а також розділ мовознавства, що вивчає походження і розвиток мови
 • Глотохронологія — розділ порівняльно-історичного мовознавства, який досліджує швидкість мовних змін і визначає на цій основі час розділення споріднених мов та ступінь близькості між ними
 • Гносеологічна функція мови — пізнавальна функція (мова як інструмент пізнання світу). Синоніми: пізнавальна функція, когнітивна функція
 • Градуальна сема — сема, яка не представляє якоїсь нової ознаки, а лише ступінь вияву, інтенсивність тієї ж ознаки, що є і в інших близьких за значенням словах
 • Градуальні опозиції фонем — протиставлення фонем за різним ступенем (градацією) однієї й тієї самої ознаки
 • Граматика — мистецтво читати і писати букви — 1) будова мови, тобто система способів словотворення, морфологічних категорій і форм, синтаксичних категорій і конструкцій; 2) розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови
 • Граматична категорія — система протиставлених один одному рядів граматичних форм з однорідними значеннями
 • Граматичне значення — узагальнене, абстрактне мовне значення, властиве багатьом словам, словоформам, синтаксичним конструкціям і яке має у мові своє регулярне (стандартне) вираження
 • Грамема — 1) компонент граматичної категорії, видове поняття щодо граматичної категорії як родового поняття; 2) елементарна одиниця граматичного значення

ДРедагувати

 • Датський структуралізм — див. Глосематика
 • Дедуктивні універсалії — універсалії, які встановлюються шляхом припущення і які є обов'язковими для всіх мов
 • Дедукція — спосіб дослідження, який полягає в переході від загального до окремого; одна з форм умовиводу, за якої на основі загального правила з одних положень, як істинних, виводиться нове істинне положення
 • Делімітативна функція фонем — розмежувальна функція; функція, що вказує на межі слів
 • Денотат — предмет чи явище навколишньої дійсності, з яким співвідноситься певна мовна одиниця; те, що можна назвати певним іменем
 • Дериватологія — див. Словотвір
 • Дериваційне значення — див. Словотвірне значення
 • Деривація — див. Словотвір
 • Дескриптивізм — лінгвістична течія структуралізму, для якої характерний формальний підхід до вивчення мовних фактів на основі їх дистрибуції (сполучуваності одиниць, їх місця у мовленні стосовно інших одиниць тощо). Синонім: американський структуралізм
 • Детермінація — однобічна залежність, за якої один із двох членів синтагматично визначає інший, а не навпаки
 • Диглосія — мовна ситуація, за якої в одному суспільстві існує дві мови або дві форми однією мови, що виконують відмінні функції
 • Диз’юнкція фонологічна — протиставлення фонем за декількома диференційними ознаками
 • Диктум — фактичний зміст речення (висловлення)
 • Дисиміляція — розподібнення артикуляції двох однакових або подібних звуків у межах слова, втрата ними спільних фонетичних ознак
 • Дискурс — текст у сукупності прагматичних, соціокультурних, психологічних та інших чинників; мовлення, «занурене в життя»
 • Дистинктивна функція фонем — функція, яка полягає у фонетичному розпізнаванні і семасіологічному ототожненні/розрізненні слів і морфем
 • Дистрибутивний аналіз — одна з основних методик визначення і класифікації одиниць мови в дескриптивній лінгвістиці, яка базується виключно на розподілі одиниць відносно одна одної у потоці мовлення, вивченні оточення (дистрибуції) аналізованої одиниці
 • Дистрибутивний синтаксис — синтаксис, предметом якого є валентність, реляційні й дистрибутивні властивості слова. Синонім: структурний синтаксис
 • Дистрибуція — узагальнена сукупність усіх оточень, у яких трапляється одиниця мови — фонема, морфема, слово і т. д., на відміну від оточень, у яких вона траплятися не може
 • Диференційна сема — сема, за якою розрізняються слова певного лексико-семантичного поля
 • Диференційні ознаки фонем — розрізнювальні ознаки; ознаки, за якими протиставляються фонеми
 • Діалексія — лексемні розходження у двох зіставлюваних мовах
 • Діалект — різновид певної мови, який є засобом спілкування людей, тісно пов'язаних територіально, соціально або професійно (територіальний діалект, соціальний діалект)
 • Діалектизми — фонетичні, морфологічні, синтаксичні й лексичні особливості, властиві окремим діалектам (і відсутні в літературній мові)
 • Діалектологічний атлас — систематизоване зібрання карт, які показують поширення діалектних особливостей певної мови на всій території и побутування
 • Діалектологія — розділ мовознавства, що вивчає територіальні (місцеві) говори певної мови
 • Діаморфія — розходження на морфологічному рівні в зіставлюваних мовах
 • Діасемія — семантичні розходження у зіставлюваних мовах
 • Діафонія — розходження на фонологічному рівні в зіставлюваних мовах
 • Діахронічне мовознавство — мовознавство, яке розглядає мову в її історичному розвитку. Синонім: історичне мовознавство
 • Діахронічний словотвір — словотвір, який вивчає шляхи виникнення похідних слів у різні періоди розвитку мови та їх етимологічну словотвірну будову, а також історичні зміни словотвірної структури слів
 • Діахронічні універсалії — спільні властивості в розвитку всіх або більшості мов
 • Діахронія — 1) історичний розвиток мови; 2) дослідження мови в часі, в її історичному розвитку
 • Діереза — викидання звука чи складу в слові для зручності вимови
 • Додаткова дистрибуція — див. Доповняльна дистрибуція
 • Доповняльна дистрибуція — дистрибуція, за якої мовні одиниці не трапляються в однакових оточеннях. Синонім: додаткова дистрибуція

ЕРедагувати

 • Евфемізми — емоційно нейтральні слова або вирази, вживані замість синонімічних їм слів або виразів, які здаються мовцеві непристойними, грубими чи нетактовними
 • Еквіполентні опозиції фонем — опозиції, в яких обидва члени логічно рівноправні, тобто не характеризуються ні різним ступенем якоїсь однієї ознаки, ні наявністю в одному з членів опозиції ознаки, якої не має інший член опозиції
 • Екзотизми — слова, запозичені з маловідомої мови і вживані для надання мовленню особливого (місцевого) колориту
 • Експансіонізм — використання здобутків інших наук для пояснення мовних явищ; вихід лінгвістики (когнітивної) в інші науки
 • Експланаторність — принцип пояснення мовних явищ
 • Експонент — план вираження мовного знака, позначувальне
 • Екстралінгвальні причини мовних змін — див. Зовнішні причини мовних змін
 • Елементарні універсалії — універсалії, які стверджують наявність або відсутність чогось у всіх мовах. Синонім: прості універсалії
 • Емічний рівень — мовний рівень на відміну від мовленнєвого
 • Емотивна функція мови — функція вираження почуттів і емоцій
 • Енантіосемія — наявність у слові протилежних (антонімічних) значень; внутрішньослівна антонімія
 • Ентропія — міра невизначеності ситуації (обсягу недостатньої інформації), яка залежить від кількості знаків у коді й імовірності їх появи в тексті
 • Епентеза — поява у словах неетимологічного звука між двома іншими для полегшення переходу між артикуляціями різних звуків
 • Епідигматика — один із трьох аспектів системного вивчення лексики, який визначається асоціативно-дериваційними зв'язками між словами за формою і за змістом
 • Ергативні мови — мови, в яких речення з перехідними і неперехідними дієсловами мають різну структуру: суб'єкт при неперехідному дієслові оформляється як об'єкт при перехідному, а суб'єкт при перехідному дієслові стоїть в особливому (ергативному) відмінку.
 • Естетична функція мови — функція вираження і виховання прекрасного. Синонім: поетична функція
 • Етимологія — 1) походження слів; 2) розділ мовознавства, який вивчає походження слів
 • Етнолінгвістика — напрям у мовознавстві, який вивчає мову в її зв'язках з культурою, взаємодію мовних, етнокультурних і етнопсихологічних чинників у функціонуванні та розвитку мови

ЗРедагувати

ІРедагувати

ЙРедагувати

КРедагувати

 • Категоризація — підведення явища, об'єкта, процесу тощо під певну рубрику досвіду (категорію) і визнання його членом цієї категорії, а також процес утворення і виділення самих категорій, членування зовнішнього і внутрішнього світу людини відповідно до сутнісних характеристик його буття й існування, упорядковане представлення різноманітних явищ через зведення їх до меншого числа розрядів або об'єднань
 • Категорія — 1) одна з пізнавальних форм мислення людини, яка дозволяє узагальнити її досвід і здійснювати його класифікацію; 2) у когнітивній лінгвістиці — когнітивна структура, концептуальний клас, що складається з елементів — членів категорії, об'єднаних «родинною подібністю»
 • Категорія стану — незмінні слова, які означають стан і вживаються у функції співвідносного з присудком головного члена односкладного речення. Синонім: предикативи
 • Квазісинонімія — див. Гіпонімія
 • Квантитативна типологія мов — типологія, в основу якої покладено статистичні індекси, які відображають ступінь наявності в різних мовах тієї чи іншої якісної ознаки
 • Керування — тип синтаксичного зв'язку, коли одні граматичні значення стрижневого слова викликають у залежному слові інші, але конкретно визначені граматичні значення, тобто форма залежного слова повністю зумовлюється стрижневим словом
 • Кібернетична лінгвістика — лінгвістика, яка розглядає мову як одну з керуючих і керованих систем; мова інтерпретується як система правил творення, перетворення і комбінування її одиниць
 • Кількісні методи в мовознавстві — використання підрахунків і вимірювань при вивченні мови і мовлення
 • Класема — найбільш узагальнена за змістом сема, що відповідає значенню частини мови (предметність, ознака, дія тощо)
 • Класифікаційні категорії — граматичні категорії, які характеризують ціле слово, є його постійною ознакою і служать рубриками класифікації слів (напр., категорія роду іменника, категорія виду дієслова тощо)
 • Когезія — засоби зв'язності в тексті (повтори, дейктичні й анафоричні слова, сполучники, порядок слів тощо)
 • Когнітивна лінгвістика — мовознавчий напрям, в якому функціонування мови розглядається як різновид когнітивної (пізнавальної) діяльності, а когнітивні механізми та структури людської свідомості досліджуються через мовні явища
 • Когнітивна модель — 1) концепція мови як різновиду когнітивного процесу; 2) модель розуміння тексту як результату природної обробки мовних даних; 3) характеристика процесу категоризації у мові (пропозиційні, схематичні, метафоричні й метонімічні моделі)
 • Когнітивна семантика — теорія значення, яка стверджує, що значення мовної одиниці не може бути зведеним до об'єктивної характеризації позначеної нею ситуації і тому необхідно враховувати й ракурс, що обирається концептуалізатором при розгляді ситуації і способу її вираження
 • Когнітивна функція мови — див. Гносеологічна функція мови
 • Когнітологія — інтегральна наука про когнітивні (пізнавальні) процеси у свідомості людини, що забезпечують оперативне мислення та пізнання світу
 • Код — система символів для передавання, обробки й зберігання різної інформації; спосіб запису інформації
 • Коментатив — див. Переповідний спосіб
 • Компаративний метод — див. Порівняльно-історичний метод
 • Компонент значення — див. Сема
 • Компонентний аналіз — методика дослідження плану змісту значеннєвих одиниць мови з метою розщеплення значення на мінімальні семантичні складники (компоненти)
 • Комп'ютерна лінгвістика — див. Обчислювальна лінгвістика
 • Комунікативна лінгвістика — напрям сучасного мовознавства, що вивчає мовне спілкування, яке складається з таких компонентів, як мовець, адресат, повідомлення, контекст, специфіка контакту та код (засоби) повідомлення
 • Комунікативна функція мови — функція спілкування між людьми, народами
 • Комунікативний синтаксис — синтаксис, об'єктом якого є актуальне членування речення, комунікативна парадигма речень, типологія висловлень тощо
 • Комунікативність речення — одна з основних ознак речення, яка полягає у співвіднесеності його семантики з логічним судженням і здатності входити до будь-яких форм спілкування, вписуватися в конситуацію мовлення
 • Комутація — співвідношення між двома знаками мови, за якого одиниці плану вираження цих знаків перебувають у такій самій відповідності, як і одиниці плану змісту цих знаків
 • Конативна функція мови — функція засвоєння
 • Конвергенція — 1) збіг двох чи більше звуків мови в один звук; 2) зближення і збіг двох мов унаслідок контактування
 • Конверсиви — слова, які передають двобічні суб'єктно-об'єктні відношення в лексико-семантичній системі
 • Конверсія — 1) у семантиці — зображення однієї ситуації поперемінно з двох протилежних сторін (Роман купує у Степана книжку — Степан продає Романові книжку); 2) у словотворенні — спосіб словотворення без використання спеціальних словотвірних афіксів, перехід слів із одної частини мови в іншу
 • Конкретне мовознавство — мовознавство, яке вивчає окремі (конкретні) мови (україністика, русистика тощо)
 • Конотація — додаткові семантичні і прагматичні особливості («співзначення») лексичного значення та значень інших мовних рівнів, які нашаровуються на їхній предметно-поняттєвий аспект
 • Конститутивна функція фонем — функція, пов'язана з творенням одиниць вищого рівня — морфем і слів
 • Конструктивне мовознавство — мовознавство, яке вивчає мову, и структуру на відміну від функціонального мовознавства, яке вивчає мовлення
 • Конструктивний синтаксис — синтаксис мови (не мовлення); вивчає речення як структурні схеми
 • Конструкційна граматика — граматика, яка при інтерпретації форми та змісту висловлень і фраз враховує не тільки форму і зміст їхніх складників, а й значення самих конструкцій, які накладають певні обмеження на складники
 • Контекст — мовне оточення або ситуація, в яких уживається лінгвальна одиниця
 • Контенсивна типологія мов — типологія, зорієнтована на зміст, семантику (на семантичні категорії мови і способи їх вираження)
 • Контрастивна лінгвістика — див. Зіставне мовознавство
 • Контрастивний метод — див. Зіставний метод
 • Контрастна дистрибуція — дистрибуція, коли мовні одиниці перебувають у тих самих оточеннях, але мають різне значення (дім — дим — дум — дам)
 • Конфронтативна лінгвістика — див. Зіставне мовознавство
 • Концепт — у когнітивній лінгвістиці — одиниця ментальних або психічних ресурсів свідомості і тієї інформаційної структури, яка відображає знання й досвід людини; оперативна змістова одиниця пам'яті, ментального лексикону, концептуальної системи і мови мозку, усієї картини світу, відображеної в мозку людини; відомості проте, що індивід знає, припускає, думає, уявляє про об'єкти світу
 • Концептуалізація — поняттєва класифікація; процес пізнавальної діяльності людини, який полягає в осмисленні інформації, що надходить до неї, і призводить до утворення концептів, концептуальних структур і всієї концептуальної системи в мозку людини; процес структурації знань і виникнення різних структур представлення знань із деяких мінімальних концептуальних одиниць
 • Концептуальна система — сукупність усіх концептів, наявних у розумі людини, їх упорядковане об'єднання
 • Концептуальний аналіз — у когнітивній лінгвістиці — методика дослідження концептів на основі сполучуваності відповідних лексем, а також більш широких контекстів їх вживання
 • Копенгагенський структуралізм — див. Глосематика
 • Корелятивні опозиції фонем — опозиції, члени яких розрізняються тільки однією ознакою, а за всіма іншими — збігаються
 • Кореляція — 1) ряд фонематичних опозицій за однією диференційною ознакою; 2) взаємна зумовленість, семіологічна залежність двох чи більше одиниць мови
 • Кореневі мови — див. Ізолюючі мови
 • Корінь — основна, єдина обов'язкова для кожного слова морфема, що є носієм його лексичного значення, повторюється в усіх граматичних формах і споріднених словах
 • Креольські мови — мови, сформовані на основі піджинів і які стали рідними для певного колективу їх носіїв
 • Кульмінативна функція фонем — функція, яка полягає в забезпеченні цілісності та виділеності слова, що досягається завдяки наголосу або сингармонізмові
 • Кумулятивна функція мови — функція зберігання всього того, що виробила нація в духовній сфері. Синонім: історико-культурна функція

ЛРедагувати

МРедагувати

 • Маркер — див. Сема
 • Математична лінгвістика — галузь мовознавства, яка вивчає можливості застосування математичних методів для дослідження й опису мов
 • Математична логіка — формальна логіка, яка застосовує математичні методи й спеціальний апарат символів і досліджує мислення за допомогою обчислень (формалізованих мов)
 • Машинний переклад — переклад текстів з однієї мови на іншу за допомогою ЕОМ
 • Ментальні репрезентації — ключове поняття когнітивної науки, яке стосується процесу представлення (репрезентації) світу в голові людини й одиниць такого представлення; умовні функціонально визначені структури свідомості та мислення людини, що відтворюють реальний або видуманий світу свідомості, втілюють знання про нього й почуття, які він викликає, відображають стани свідомості та процеси мислення
 • Метамовна функція — функція мови бути засобом дослідження і опису мови у термінах самої мови
 • Метод глотохронології — статистичний метод датування, який застосовується для визначення тривалості окремого існування двох споріднених мов шляхом підрахунку процентного співвідношення спільних елементів у їх основному словниковому фонді
 • Метод лінгвістичної географії — метод, який полягає у нанесенні на географічну карту даних про особливості певних мовних явищ у вигляді ізоглос (ліній, які позначають межі поширення певного мовного явища)
 • Методика безпосередніх складників — спосіб подання словотвірної структури слова і синтаксичної структури словосполучення чи речення у вигляді ієрархії вкладених один в одного елементів
 • Методика семантичного поля — спосіб дослідження лексико-семантичних систем двох чи більше мов, який полягає в тому, що семантичне поле однієї мови накладається на відповідне поле іншої і таким чином установлюються їхні відмінності, зумовлені неоднаковим членуванням мовами навколишнього світу
 • Методика фізіологічних реакцій — методика, яка полягає в реєстрації фізіологічних реакцій людського організму (судинна реакція, розширення зіниць ока, зміни частоти пульсу тощо) на певні мовленнєві стимули
 • Мова — природна система комунікативних знаків і правил їх функціонування
 • Мова-еталон — ідеальна мовна система, спеціально сконструйована лінгвістом, у якій представлені універсальні властивості всіх мов, як основа (тло) для зіставних досліджень мов
 • Мова-основа — див. Прамова
 • Мовленнєвий акт — цілеспрямована мовленнєва дія, здійснювана відповідно до прийнятих у суспільстві правил мовленнєвої поведінки
 • Мовлення — конкретно застосована мова; засоби спілкування в їх реалізації
 • Мовна асиміляція — процес утрати етносом рідної мови і перехід на мову іншого (панівного) етносу
 • Мовна картина світу — спосіб відбиття реальності у свідомості людини, що полягає у сприйнятті цієї реальності крізь призму мовних та культурно-національних особливостей, притаманних певному мовному колективу, інтерпретація навколишнього світу за національними концептуально-структурними канонами
 • Мовна компетенція — рівень знання своєї мови певним індивідом
 • Мовна норма — сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування
 • Мовна політика — сукупність ідеологічних принципів і практичних дій, спрямованих на регулювання мовних відносин у країні або на розвиток мовної системи у певному напрямі
 • Мовна ситуація — сукупність форм існування однієї мови або сукупність мов у їх територіально-соціальному взаємовідношенні у межах певних адміністративно-політичних утворень
 • Мовна типологія — 1) визначення загальнолінгвістичних таксономічних категорій як основа для класифікації мов за типами; 2) розділ мовознавства, який досліджує принципи і опрацьовує способи типологічної класифікації мов
 • Мовний етикет — усталені мовні звороти, типові формули, які використовуються у конкретних ситуаціях спілкування і відповідають національно-культурним традиціям певного соціуму
 • Мовний союз — особливий тип ареально-історичної спільності мов, що характеризується певною кількістю подібних структурних і матеріальних ознак, набутих внаслідок тривалого й інтенсивного контактного й конвергентного розвитку в межах єдиного географічного простору
 • Мовні контакти — взаємодія двох чи більше мов, яка впливає на структуру і словниковий склад однієї чи багатьох із них
 • Мовні універсалії — явища, властиві всім мовам або більшості з них
 • Модальність — функціонально-семантична категорія, яка виражає різні види відношення висловлення до дійсності, а також різні види суб'єктивної кваліфікації повідомлюваного
 • Модифікаційне словотвірне значення — додаткова ознака до значення твірного слова без зміни частиномовної належності слова
 • Модус — частина речення (висловлення), яка виражає ставлення мовця до повідомлюваного; оцінка змісту речення (висловлення)
 • Молодограматизм — напрям у порівняльно-історичному мовознавстві, що поставив собі за мету досліджувати живі мови, які нібито розвиваються за суворими, що не знають винятків, законами
 • Моногенез — див. Теорія моногенезу
 • Морф — конкретний лінійний представник морфеми, один із формальних її різновидів; найкоротший мінімальний відрізок словоформи, наділений значенням
 • Морфема — мінімальна двостороння одиниця мови, тобто одиниця, що має план вираження і план змісту і яка не членується на простіші одиниці такого самого роду
 • Морфологічний рівень мови — система механізмів мови, яка забезпечує побудову словоформ та їх розуміння
 • Морфологічний спосіб словотворення — спосіб словотворення, за якого словотворчим формантом є афіксальні засоби
 • Морфологія — 1) граматична будова слова; система притаманних мові морфологічних одиниць, категорій і форм, а також правил їх функціонування; 2) розділ граматики, який вивчає закономірності функціонування і розвитку цієї системи
 • Морфолого-синтаксичний спосіб словотворення — спосіб словотворення, за якого нові слова творяться шляхом переведення слова або окремої словоформи з однієї частини мови в іншу
 • Морфонема (від морфема і фонема) — ряд фонем, що замінюють одна одну в межах тієї самої морфеми і представлені в її аломорфах
 • Морфонологічний проміжний рівень — рівень мови, проміжний між фонологічним і морфологічним
 • Морфонологія — розділ мовознавства, який вивчає фонологічну структуру морфем і використання фонологічних відмінностей для вираження граматичних значень
 • Морфосилабема — мінімальна фономорфологічна одиниця в кореневих мовах, де морфема і склад збігаються. Синоніми: силабема, силабоморфема

НРедагувати

ОРедагувати

 • Обчислювальна лінгвістика — лінгвістика, предметом якої є вивчення мови, пов'язане з можливостями машинної обробки і переробки інформації, що міститься в одиницях мови, й інформації про саму мову, н будову і функціонування
 • Одномірні опозиції фонем — опозиції фонем, в яких їхні спільні ознаки в такій сукупності більше ніде в цій системі не повторюються
 • Омоніми — слова, які звучать однаково, але мають різні значення
 • Ономасіологія — теорія номінації; один із двох аспектів семантики (поряд із семасіологією), який вивчає природу, закономірності і типи мовного позначення елементів дійсності
 • Описовий метод — метод планомірної інвентаризації одиниць мови і пояснення особливостей їх будови та функціонування на певному етапі розвитку мови, тобто в синхронії
 • Опозиції фонем — протиставлення двох чи кількох фонем для виявлення різниці між ними
 • Опозиційний прийом — прийом, який полягає в зіставленні мовних одиниць для встановлення їхніх диференційних ознак і на цій основі об'єднання їх у певні парадигматичні класи
 • Орфографія — історично сформована й загальноприйнята система правил щодо передачі мовлення на письмі
 • Особа — граматична словозмінна категорія дієслова (в деяких мовах також іменника в позиції присудка), що означає відношення суб'єкта дії до мовця

ПРедагувати

 • Палаталізація — пом'якшення приголосних у певних фонетичних позиціях внаслідок піднесення середньої спинки язика до піднебіння
 • Парадигма — 1) у широкому розумінні — ряд протиставлених мовних одиниць, кожна з яких визначається відношеннями до інших; 2) у вужчому розумінні — об'єднання мовних одиниць у певні класи, де кожна з них може у мовленні бути заміненою іншою одиницею цього класу
 • Парадигматика — один із двох системних аспектів у вивченні мови, що розглядає мовні одиниці як сукупності структурних елементів, об'єднуваних у пам'яті мовців і пов'язаних відношенням протиставлення
 • Парадигматичні відношення — відношення вибору, асоціації, що ґрунтуються на подібності й відмінності позначувальних і позначуваних одиниць мови
 • Паракінесика — жести і міміка як засоби спілкування
 • Паралінгвістика — 1) сукупність невербальних засобів спілкування; 2) розділ мовознавства, який вивчає ці засоби
 • Переповідний спосіб — спосіб, який позначає неочевидну дію (інформацію з чужих уст) і може виражати відтінок недовір'я, сумніву, здивування. Синонім: коментатив
 • Перлокуція — вплив мовлення на свідомість та поведінку адресата
 • Перформатив — висловлення, еквівалентне дії, вчинку
 • Перформативна функція — функція мовлення, яка полягає у виконанні перформативного акту, тобто такого, який рівнозначний здійсненню дії. Див. Перформатив
 • Перцептивна функція фонем — розпізнавальна функція
 • Піджини — змішані мови зі спрощеною структурою, які використовуються як засіб міжетнічного спілкування
 • Пізнавальна функція мови — див. Гносеологічна функція мови
 • Побутовий контекст — див. Ситуативний контекст
 • Поверхнева структура — спосіб конкретного опису синтаксичної побудови кожного окремого речення з його глибинних структур. Див. Глибинна структура
 • Поетична функція мови — див. Естетична функція мови
 • Полісемія — наявність різних лексичних значень в одному й тому самому слові
 • Полісинтетичні мови — мови, в яких різні частини висловлення у вигляді аморфних слів-основ (коренів) об'єднані в єдині складні комплекси, сукупність яких оформляється службовими елементами. Синонім: інкорпоруючі мови
 • Поняттєві категорії — загальні смислові компоненти, властиві не окремим словам і системам їхніх форм, а широким класам слів, що виражаються в мові різноманітними засобами (прямо чи непрямо, явно чи приховано, лексично, морфологічно або синтаксично)
 • Поняття — форма мислення, в якій відбиваються загальні істотні властивості предметів і явищ об'єктивної дійсності, загальні взаємозв'язки між ними у вигляді цілісної системи ознак
 • Порівняльно-історичне мовознавство — лінгвістичний напрям, який досліджує мови для встановлення їхньої спорідненості та вивчення історичного розвитку споріднених мов
 • Порівняльно-історичний метод — сукупність прийомів і процедур історико-генетичного дослідження мовних сімей і груп, а також окремих мов для встановлення закономірностей їх розвитку. Синоніми: компаративний метод, лінгвогенетичний метод
 • Породжувальна лінгвістика — див. Генеративізм
 • Потенційна сема — сема, яка не характеризує позначені словом предмет чи поняття, але може виявлятися у певних ситуаціях. Синонім: ймовірнісна сема
 • Прагматика — сфера досліджень у семіотиці й мовознавстві, в якій вивчається функціонування мовних знаків у мовленні; розділ мовознавства, який вивчає комплекс проблем, що стосується мовця, адресата, їх взаємодії в комунікації
 • Прагматична функція мови — функція, що вказує на ставлення мовця до висловленого
 • Прагматичний синтаксис — синтаксис, предметом якого є комплекс проблем, пов'язаних з мовцем і адресатом, їх взаємодією у процесі комунікації
 • Прамова — мова, з діалектів якої виникла група (сім'я) споріднених мов
 • Праформа — вихідна для пізніших утворень мовна форма, реконструйована на основі закономірних відповідників у споріднених мовах. Синонім: архетип
 • Предикат — конститутивний елемент судження, тобто те, що говориться (стверджується або заперечується) про суб'єкт
 • Предикативи — див. Категорія стану
 • Предикативність — комплексна синтаксична категорія, яка виражає відношення повідомлюваного до дійсності і формує речення як комун і кати в ну од и н и цю
 • Пресупозиція — компонент смислу речення, який повинен бути істинним для того, щоб речення не сприймалось як семантично аномальне або недоречне в даному контексті
 • Привативні опозиції фонем — опозиції, в яких один елемент має якусь ознаку, а інший її не має
 • Прийом відносної хронології — прийом порівняльно-історичного методу, який полягає у встановленні послідовності появи в часі мовних явищ (яке з них виникло раніше, а яке пізніше)
 • Прийом внутрішньої реконструкції — прийом порівняльно-історичного мовознавства відтворення незасвідчених мовних форм шляхом порівняння мовних одиниць всередині однієї мови
 • Прийом зовнішньої реконструкції — прийом порівняльно-історичного мовознавства відтворення незасвідчених мовних форм на основі порівняння відповідних одиниць споріднених мов
 • Прийом «слів і речей» — прийом дослідження лексики, за якого історію слова вивчають разом з історією позначуваної словом речі
 • Прийом тематичних груп — прийом дослідження лексики, за якого слово вивчають у зв'язку з іншими словами, пов'язаними з ним спільною темою
 • Прийоми внутрішньої інтерпретації — способи вивчення мовних явищ на основі їх системних парадигматичних і синтагматичних зв'язків
 • Прийоми зовнішньої інтерпретації — способи вивчення мовних явищ за зв'язком з позамовними (соціологічними, логіко-психологічними та ін.) явищами
 • Прийоми міжрівневої інтерпретації — способи дослідження мовних явищ, які полягають у тому, що одиниці одного рівня використовують як засіб лінгвістичного аналізу одиниць іншого рівня
 • Прикладне мовознавство — напрям у мовознавстві, який опрацьовує методи вирішення практичних завдань, пов'язаних із використанням мови
 • Прилягання — тип синтаксичного зв'язку між словами, який виражається позиційно (порядком слів) або інтонаційно
 • Принцип конгеніальності — принцип гармонізації творчих можливостей автора і читача
 • Приховані категорії — семантичні й синтаксичні ознаки слів чи словосполучень, які не мають явного морфологічного вираження, але є суттєвими для побудови й розуміння висловлення, зокрема тому, що вони впливають на сполучуваність слів
 • Пропозиція — семантичний інваріант, спільний для всіх членів модальної й комунікативної парадигм речень
 • Пропорційні опозиції фонем — опозиції, в яких відмінність між фонемами така сама, як і в іншій опозиції
 • Просодія — надсегментні особливості мовлення: висота тону, часокількість, сила голосу; наголошення
 • Прості універсалії — див. Елементарні універсалії
 • Просторова лінгвістика — див. Ареальна лінгвістика
 • Протеза — поява перед голосним, що стоїть на початку слова, приголосного для полегшення вимови
 • Прототип — 1) одиниця, яка виявляє найбільшою мірою властивості, спільні з іншими одиницями даної групи; 2) одиниця, яка реалізує спільні для групи властивості без домішки інших властивостей
 • Психолінгвістика — галузь мовознавства, яка вивчає процеси породження і сприймання мовлення в їх співвідношенні з системою мови
 • Психолінгвістичні методи — методи дослідження мовних явищ, які полягають в обробці й аналізі мовних фактів, отриманих від інформантів у результаті спеціально організованих експериментів
 • Психологізм — див. Психологічний напрям у мовознавстві
 • Психологічний напрям у мовознавстві — сукупність течій, шкіл і окремих концепцій, які розглядають мову як феномен психологічного стану і діяльності людини або народу. Синонім: психологізм

РРедагувати

 • Редеривація — компонент актуального членування речення, те, що стверджується або запитується про вихідний пункт повідомлення — тему і створює предикативність, закінчене вираження думки
 • Репрезентативна функція — див. Номінативна функція
 • Референт — об'єкт позамовної дійсності, який має на увазі мовець, коли вимовляє певний мовленнєвий відрізок
 • Референтна функція — див. Номінативна функція
 • Речення — основна синтаксична одиниця, яка являє собою інтонаційно оформлене смислове і граматичне ціле, що формує і виражає окрему відносно закінчену думку й відношення її змісту до дійсності
 • Рівні мови — складові частини структури мови (яруси), кожна з яких характеризується сукупністю відносно однорідних одиниць і набором правил, що регулюють їх використання і групування в різні класи й підкласи, і знаходиться в ієрархічних відношеннях щодо інших (фонологічний, морфологічний, лексико-семантичний і синтаксичний рівні)
 • Рід — граматична категорія, яка властива різним частинам мови і полягає в розподілі слів за двома чи трьома класами, традиційно співвіднесеними з ознаками статі або їх відсутністю

СРедагувати

 • Сема — мінімальна, гранична одиниця плану змісту. Синоніми: компонент значення, семантичний множник, маркер
 • Семантика — 1) план змісту в мові; 2) значення мовної одиниці; 3) розділ мовознавства, що вивчає план змісту в мові
 • Семантичний диференціал — психолінгвістичний прийом (анкетування), який полягає у використанні комплексу пар семантичних диференційних ознак для характеристики одиниць мови (визначення відстані між значеннями слів, їх місця в лексико-семантичній системі, вивчення звукосимволізму тощо)
 • Семантичний множник — див. Сема
 • Семіологія — див. Семіотика
 • Семіотика — наукова дисципліна про різні системи знаків, які використовують для передачі інформації
 • Сигніфікативна функція фонем — функція розрізнювати значення слів і морфем
 • Силабема — див. Морфосилабема
 • Силабоморфема — див. Морфосилабема
 • Сильна позиція фонем — позиція, в яких протиставлення і розрізнення фонем досягають повної сили
 • Символіка звука — див. Звукосимволізм
 • Сингармонізм — характерний здебільшого для тюркських мов фонетичний процес уподібнення (асиміляції) наступних голосних звуків афіксів попереднім голосним звукам кореня
 • Синкретизм — формальне нерозрізнення, злиття в одній формі різнорідних мовних елементів
 • Синоніми — слова, які мають значення, що повністю або частково збігаються
 • Синтагматика — один із двох системних аспектів у вивченні мови, який розглядає відношення між послідовно розташованими одиницями за їхнього безпосереднього поєднання в реальному потоці мовлення або в тексті, тобто сполучуваність мовних одиниць
 • Синтагматичний синтаксис — розділ синтаксису, який вивчає синтаксичну валентність слова, способи її реалізації і виражені нею відношення
 • Синтагматичні відношення — відношення одиниць, розташованих лінійно; здатність мовних одиниць поєднуватися
 • Синтаксема — мінімальна семантико-синтаксична одиниця, яка виділяється на основі семантико-синтаксичних відношень і позначає відповідні явища дійсності; словоформа, яка бере участь в організації речення
 • Синтаксис — 1) граматична будова речень та словосполучень, правила їх творення і функціонування; 2) розділ граматики, який вивчає речення і словосполучення
 • Синтаксична типологія мов — типологія, яка ґрунтується на відношеннях суб'єкта, дії й об'єкта у реченні
 • Синтактика — один із аспектів дослідження мови, за якого виділяються відношення між одиницями мови
 • Синтетизм — типологічна ознака мовної структури, що виявляється в об'єднанні в межах одного слова кількох морфем (лексичних, словотвірних, словозмінних)
 • Синтетичні мови — мови, в яких граматичне значення синтезується з лексичним у межах слова (граматичне значення виражається за допомогою флексій, формотворчих афіксів, чергування звуків і суплетивізму)
 • Синхронічне мовознавство — мовознавство, яке вивчає мову в синхронії (див. Синхронія)
 • Синхронічний словотвір — словотвір, який вивчає систему словотвірних засобів, наявних у мові на певному етапі її розвитку, і структуру слів, яка визначається її синхронними мотиваційними відношеннями з іншими словами
 • Синхронія — 1) стан мови на певний момент (період) її розвитку; 2) вивчення мови в цьому стані (в абстракції від часового чинника)
 • Сирконстанти — вільні, не зумовлені валентними властивостями поширювачі слова (обставини часу, місця, способу дії тощо)
 • Система мови — множинність елементів будь-якої природної мови, які перебувають у відношеннях і зв'язках один з одним і утворюють певну єдність і цілісність
 • Системний контекст — контекст, за якого сполучуваність слова зумовлена його індивідуальним значенням
 • Ситуативний контекст — контекст, зумовлений певною ситуацією. Синонім: побутовий контекст
 • Склад — звук або комплекс звуків, що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря; мінімальна одиниця мовленнєвого потоку, яка складається з максимально звучного звука і прилеглих до нього менш звучних звуків
 • Складні універсалії — див. Імплікаційні універсалії
 • Слабка позиція фонем — позиція, в якій протиставлення фонем є неповним або зовсім зникає
 • Слово — основна структурно-семантична одиниця мови, яка співвідноситься з предметами, процесами, явищами дійсності, їхніми ознаками та відношеннями між ними, вільно відтворюється у мовленні й служить для побудови висловлень
 • Словозміна — творення граматичних форм одного й того самого слова
 • Словозмінні граматичні категорії — категорії, яких слово може набувати залежно від іншого слова, з яким воно поєднується у мовленнєвому ланцюжку
 • Словосполучення — два чи більше повнозначних слів, об'єднаних синтаксичним зв'язком
 • Словотвір — 1) творення похідних слів за дериваційними правилами і словотвірними типами. Синоніми: словотворення, деривація; 2) розділ мовознавства (традиційно — граматики), що вивчає будову і творення похідних слів. Синонім: дериватологія
 • Словотвірна модель — див. Словотвірний тип
 • Словотвірна мотивація — семантична і формальна зумовленість значення похідного слова значеннями його складників; семантичні й формальні відношення між похідним і твірним словом
 • Словотвірна похідність — семантична вивідність властивостей похідного слова з властивостей вихідних одиниць
 • Словотвірне гніздо — сукупність слів, упорядкованих відношеннями похідності і об'єднаних спільним коренем
 • Словотвірне значення — узагальнене категоріальне значення слів певної словотвірної структури, що встановлюється на основі семантичного співвідношення похідних слів та їхніх твірних і виражається за допомогою словотвірного форманта. Синонім: дериваційне значення
 • Словотвірний ланцюжок — комплексна одиниця словотвірного гнізда, що об'єднує ряд споріднених слів, які перебувають у відношеннях послідовної похідності і взаємозалежності
 • Словотвірний проміжний рівень — рівень мови, проміжний між морфологічним і лексико-семантичним
 • Словотвірний тип — формально-семантична схема побудови похідних слів, яка характеризується спільністю трьох ознак: частини мови, форманта, словотвірного значення. Синонім: словотвірна модель
 • Словотворення — див. Словотвір
 • Словоформа — граматична форма того самого слова, його граматичний різновид, який виявляє лексичну тотожність з іншими співвідносними словоформами цього слова і протиставляється їм за своїми граматичними значеннями
 • Соціальний символізм — один із виявів взаємозв'язку між соціальною структурою суспільства і його культурою; регуляція соціальних стосунків за допомогою культурних, в т. ч. мовних, засобів
 • Соціолінгвістика — мовознавча наука, яка вивчає соціальну природу мови, її суспільні функції, взаємодію мови і суспільства
 • Соціолінгвістичні методи — методи, які ґрунтуються на синтезі лінгвістичних і соціологічних процедур
 • Соціологічний напрям — сукупність течій, шкіл і окремих концепцій, які трактують мову передусім як соціальне явище
 • Споріднені мови — мови, які походять від спільної прамови
 • Спосіб словотворення — прийом зміни твірного слова або словосполучення (його морфемної будови, звукового складу, лексичного значення), внаслідок чого утворюється нова похідна одиниця
 • Стадіальність — див. Теорія стадіальності
 • Стан — граматична категорія дієслова, якою передається взаємовідношення суб'єкта й об'єкта в процесі виконання дії
 • Статистичні методи — сукупність операцій та обчислень, використовуваних математичною статистикою для аналізу великих масивів даних, що підлягають дії значної кількості факторів, які неможливо індивідуалізувати
 • Статистичні універсалії — універсалії, які позначають явища високого ступеня ймовірності, але не охоплюють усі мови. Синонім: фреквенталії
 • Стилостатистика — галузь стилістики, що досліджує авторські та функціональні стилі і жанри статистичними методами. Синонім: статистична стилістика
 • Структура мови — спосіб організації мовної системи, її внутрішня будова
 • Структуралізм — мовознавчий напрям, який розглядає мову як чітко структуровану знакову систему і прагне до суворого (наближеного до математичних наук) формального її опису
 • Структурна схема речення — абстрактний зразок речення, до складу якого входить мінімум компонентів, необхідних для його побудови
 • Структурний метод — метод синхронного аналізу мовних явищ лише на основі зв'язків і відношень між мовними елементами
 • Структурний синтаксис — див. Дистрибутивний синтаксис
 • Суб'єкт — формально-семантична категорія синтаксису, що означає предмет або істоту, про які повідомляється у реченні; підмет
 • Субзнаковий рівень мови — рівень мовних одиниць, які не є знаками, а лише складниками знаків
 • Субкод — підвид коду, різновид коду
 • Субстрат — мова-підоснова, елементи якої розчинилися в мові, що нашарувалася на неї; сліди витісненої місцевої мови
 • Суперзнаковий рівень мови — рівень мовних одиниць, що складаються зі знаків; надзнаковий рівень
 • Суперстрат — мова-надоснова, елементи якої розчинилися в мові, над якою вона нашарувалася; сліди мови чужинців, асимільованих корінним населенням
 • Сценарій — різновид структури репрезентації, який виробляється внаслідок інтерпретації тексту, коли ключові слова й ідеї тексту створюють тематичні («сценарні») структури, що вилучаються з пам'яті на основі стандартних, стереотипних значень, приписуваних термінальним елементам

ТРедагувати

 • Табу — заборона на вживання певних слів, що зумовлюється містично-забобонними, соціально-політичними, культурними та морально-етичними чинниками
 • Тезаурус — див. Ідеографічні словники
 • Тема висловлення — компонент актуального членування речення, вихідний пункт повідомлення — те, про що стверджується у реченні (дане, відоме)
 • Тематичні словники — див. Ідеографічні словники
 • Теорія ієрархії мовних рівнів — теорія французького мовознавця Еміля Бенвеніста, згідно з якою мовні одиниці планом вираженння спираються на нижчий рівень, а планом змісту входять до вищого рівня
 • Теорія ізоморфізму — теорія польського мовознавця Єжи Куриловича, яка доводить відсутність якісної відмінності між різними рівнями мови і дозволяє застосовувати в їх дослідженні одні й ті самі методи і принципи
 • Теорія інформації — наука, яка вивчає проблеми передавання, приймання, зберігання, перетворення й обчислення інформації. Синонім: інформатика
 • Теорія ймовірностей — математична наука, що вивчає способи обчислення ймовірностей одних випадкових подій за ймовірностями інших подій
 • Теорія (концентричних) хвиль — теорія німецького мовознавця Йоганеса Шмідта, згідно з якою кожне нове мовне явище поширюється з певного центра хвилями, що поступово згасають, через що споріднені мови непомітно переходять одна в одну
 • Теорія мінімального зусилля — див. Закон мовної економії
 • Теорія множин — розділ математики, в якому вивчаються загальні властивості множин (сукупностей яких-небудь об'єктів)
 • Теорія моногенезу — вчення про походження людської мови з одного джерела
 • Теорія номінації — розділ мовознавства, що вивчає загальні закономірності утворення мовних одиниць, взаємодію мислення, мови і дійсності в цих процесах, ролі людського чинника у виборі ознак найменування, мовну техніку найменування тощо
 • Теорія родовідного дерева — теорія німецького мовознавця Августа Шлейхера про походження індоєвропейських мов від однієї прамови
 • Теорія стадіальності — інтерпретація історичного розвитку мов як зміни стадій (станів), що мають універсальний характер
 • Типологічне мовознавство — розділ мовознавства, що досліджує принципи й опрацьовує способи типологічної класифікації мов. Синонім: лінгвістична типологія
 • Типологічний метод — див. Зіставний метод
 • Тон — наділене значеннєвістю контрастне варіювання висотно-мелодичних голосових характеристик при виголошенні мовних одиниць
 • Топологічна семантика — напрям у когнітивній лінгвістиці, який вивчає відношення між окремими значеннями слова. Див. Топологічна схема
 • Топологічна схема — схема, яка показує зв'язки між значеннями полісемічного слова
 • Топонім — власна назва будь-якого географічного об'єкта
 • Транспозиційне значення — найзагальніше словотвірне значення, пов'язане з набуттям утвореним словом значення тієї частини мови, в яку воно транспонувалося (значення предметності, процесуальності, ознаковості тощо)
 • Транспозиція — використання однієї мовної форми у функції іншої форми (перехід слова з однієї частини мови в іншу тощо)
 • Трансформаційна граматика — див. Генеративна лінгвістика
 • Трансформаційний аналіз — експериментальний прийом визначення синтаксичних і семантичних подібностей і відмінностей між мовними об'єктами через подібності й відмінності в наборах їх трансформацій
 • Трансформація — закономірна зміна основної моделі (ядерної структури), що призводить до створення вторинної мовної структури

УРедагувати

 • Узгодження — тип синтаксичного зв'язку, за якого граматичні значення стрижневого слова повторюються в залежному слові
 • Узус — загальноприйняте вживання мовної одиниці на відміну від його оказіонального (випадкового, індивідуального) вживання
 • Універсальні граматики — граматики, в яких граматичні категорії пояснюються через категорії мислення; всезагальні граматики, граматики, спільні для всіх мов
 • Унілатеральна теорія знака — теорія, згідно з якою знак є одностороннім, тобто має лише план вираження (значення перебуває поза знаком)
 • Усічення — утворення нових слів шляхом скорочення (кілограм — кіло)

ФРедагувати

 • Фатична функція мови — функція, що полягає у встановленні та підтриманні контакту
 • Фігура — фон — терміни гештальтпсихології, які використовуються в когнітивній лінгвістиці й означають когнітивну та психічну структуру (ґештальт), що характеризує людське сприйняття й інтерпретацію дійсності і не зводиться до сукупності її частин. Частина диференційованого поля, яка інваріантно виділяється чітко відмінним способом — фігура, все інше — фон, основа фігури
 • Філологія — загальна назва дисциплін, які вивчають мову, літературу й культуру народу переважно через дослідження писемних текстів
 • Флексія — змінний афікс наприкінці слова, що виражає синтаксичні відношення між словами у словосполученні й реченні
 • Флективні мови — мови, в яких провідну роль у вираженні граматичних значень відіграє флексія (закінчення). Синонім: фузійні мови
 • Фон — див. Фігура
 • Фонема — мінімальна звукова одиниця мови, яка служить для розпізнавання й розрізнення значеннєвих одиниць — морфем і слів
 • Фонетичний символізм — див. Звукосимволізм
 • Фонетичні закони — закони, що керують регулярними змінами звукових одиниць, їхніх чергувань і сполучень. Синонім: звукові закони
 • Фонологічна система — сукупність фонем певної мови в їхніх взаємозв'язках
 • Фонологічні опозиції — лінгвально суттєві протиставлення (відмінності) двох чи більше фонем, за якими ці фонеми розрізняються і які служать для смислорозрізнення
 • Фонологія — розділ мовознавства, який вивчає структурні й функціональні закономірності звукової будови слова
 • Фонотактика — сполучуваність фонем
 • Формально-структурний синтаксис — див. Структурний синтаксис
 • Фразеологізм — відтворювана одиниця мови з двох чи більше слів, цілісна за своїм значенням і стійка за складом та структурою
 • Фразеологічний проміжний рівень мови — рівень мови, який перебуває на стику лексико-семантичного й синтаксичного рівнів
 • Фразеологічні вирази — стійкі за складом і вживанням семантично подільні звороти, які складаються зі слів із вільним значенням
 • Фразеологічні єдності — семантично неподільні фразеологічні одиниці, цілісне значення яких умотивоване значенням їх компонентів
 • Фразеологічні зрощення — семантично неподільні фразеологічні одиниці, значення яких не випливає зі значень їх компонентів
 • Фразеологічні сполучення — звороти, в яких самостійне значення кожного слова є абсолютно чітким, але один із компонентів має зв'язане значення
 • Фразеологія — 1) сукупність фразеологізмів певної мови; 2) розділ мовознавства, який вивчає фразеологічний склад мови
 • Фрейм — структура, що репрезентує стереотипні, типізовані ситуації у свідомості людини і призначена для ідентифікації нової ситуації, яка ґрунтується на такому самому ситуативному шаблоні
 • Фреквенталії — див. Статистичні універсалії
 • Фузійні мови — див. Флективні мови
 • Функції мови — призначення, роль, завдання, що їх виконує мова в суспільному вжитку
 • Функціоналізм — див. Функціональна лінгвістика
 • Функціональна лінгвістика — сукупність шкіл і напрямів, які характеризуються переважною увагою до вивчення функціонування мови як засобу спілкування. Синонім: Функціоналізм
 • Функціональний синтаксис — 1) синтаксис, об'єктом вивчення якого є функції синтаксичних засобів у побудові зв'язного мовлення; 2) синтаксис, який використовує в дослідженні функціональний підхід (підхід від функції до засобів її вираження)
 • Функціонально-семантичне поле — система різнорівневих мовних одиниць (лексичних, морфологічних, синтаксичних), здатних виконувати одну спільну функцію, що ґрунтується на спільності категоріального змісту

ЦРедагувати

 • Цілеспрямований асоціативний експеримент — методика психолінгвістичного опитування (анкетування), за якої експериментатор визначає реципієнту конкретні завдання (навести означення до слів-стимулів, оцінити в балах семантичну відстань між словами тощо)

ЧРедагувати

 • Час — граматична категорія дієслова, що співвідносить дію або стан з моментом мовлення
 • Частини мови — лексико-граматичні класи слів, які виділяють на основі спільності логіко-семантичних, морфологічних і синтаксичних властивостей
 • Частотні словники — словники, в яких слова розташовуються не за алфавітом, а за спадом частот, тобто в порядку від найбільш частотного до найменш частотного
 • Члени речення — мінімальні синтаксичні одиниці, які виконують у реченні формально-синтаксичні та семантико-синтаксичні функції і виражаються повнозначними словами або сполуками слів

ШРедагувати

 • Школа естетичного ідеалізму — мовознавчий напрям, представники якого критикували молодограматизм з позицій так званої естетичної філософії мови, розглядали мову як творчу діяльність індивіда
 • Школа «слів і речей» — мовознавчий напрям, який висунув принципи вивчення лексики у зв'язку з культурою й історією народу

Предметний покажчикРедагувати

АРедагувати

БРедагувати

ВРедагувати

ГРедагувати

ДРедагувати

ЕРедагувати

ЗРедагувати

ІРедагувати

ЙРедагувати

КРедагувати

ЛРедагувати

МРедагувати

НРедагувати

ОРедагувати

ПРедагувати

РРедагувати

СРедагувати

ТРедагувати

УРедагувати

ФРедагувати

ХРедагувати

ЦРедагувати

ЧРедагувати

ШРедагувати

#Редагувати

Покажчик мовРедагувати

АРедагувати

БРедагувати

ВРедагувати

ГРедагувати

ДРедагувати

ЕРедагувати

ЄРедагувати

ЗРедагувати

ІРедагувати

ЙРедагувати

КРедагувати

ЛРедагувати

МРедагувати

НРедагувати

ОРедагувати

ПРедагувати

РРедагувати

СРедагувати

ТРедагувати

УРедагувати

ФРедагувати

ХРедагувати

ЦРедагувати

ЧРедагувати

ЯРедагувати

Іменний покажчикРедагувати

 • Абаєв В. І.
 • Абакумов С. І.
 • Абрамян Л. А.
 • Аванесов Р. І.
 • Аветян Е. Г.
 • Аврорін В..
 • Адамар Ж.
 • Адамець П.
 • Аделунг Й.-К.
 • Акішина А..
 • Акішина Т. Е.
 • Акуленко В. В.
 • Александров..
 • Алефіренко М. Ф.
 • Алпатов В. М.
 • Амара
 • Амірова Т. О.
 • Андреєв М. Д.
 • Аполлоній Діскол
 • Аппель К. Ю.
 • Апресян Ю. Д.
 • Ардентов Б. П.
 • Арістотель
 • Арістарх Самофракійський
 • Арістофан
 • Арно А.
 • Арутюнов С. А.
 • Аругюнова Н. Д.
 • Аругюнян Ю. В.
 • Архангельський В. Л.
 • Архілох
 • Арциховський А. В.
 • Асколі Г.-І.
 • Ахманова. С.
 • Ахунзянов Е. М.
 • Багряний І.
 • Базилєв В. Н.
 • Баллі Ш.
 • Баран Я. А.
 • Баранов А. М.
 • Бардін І. П.
 • Барт Р.
 • Бартолі М.
 • Басін Є. А.
 • Бацевич Ф. С.
 • Бевзенко С. П.
 • Безпалько О. П.
 • Бекон Ф.
 • Беккер К.
 • Белл Р. Т.
 • Бенвеніст Е.
 • Бенеке Ф.
 • Бердяєв М.
 • Березін Ф. М.
 • Беринда П.
 • Бернекер Е.
 • Бертоні Дж.
 • Бернштейн С. Б.
 • Бєлий О.
 • Бєліков В. І.
 • Білецький А..
 • Білецький-Носенко П. П.
 • Бірвіш М.
 • Блакар Г. М.
 • Блек М.
 • Блок Б.
 • Блумфільд Л.
 • Боас Ф.
 • Богдан Й.
 • Богородицький В. О.
 • Бодуен де Куртене І. О.
 • Бойчук М. К.
 • Бондалетов В. Д.
 • Бондарко Л. В.
 • Бондарко О. В.
 • Бонфанте Дж.
 • Бопп Ф.
 • Борковський В..
 • Бреаль М.
 • Бройль Л. де
 • Брок О.
 • Броун Р.
 • Бругман К.
 • Брунер Дж.
 • Брьондаль В.
 • Буайє П.
 • Бугге С.
 • Будагов Р. О.
 • Бузук П..
 • Буланін Л. Л.
 • Булаховський Л. А.
 • Булгарін Ф. В.
 • Булигіна Т. В.
 • Булич С. К.
 • Бутенко Н. П.
 • Бхартріхарі
 • Бюйссанс Е.
 • Бюлер К.
 • Вайнрайх У.
 • Вайсгербер Л.
 • Вандрієс Ж.
 • Вараручі
 • Варрон М.-Т. ЗО
 • Вартбург В.
 • Василевський С.
 • Василь Вишиваний (Вільгельм фон Габзбург)
 • Васильєв Л. М.
 • Вахек Й.
 • Вежбицька А.
 • Вейль А.
 • Венкер Г.
 • Венцкович Р. М.
 • Вернер К.
 • Вєтров А..
 • Виготський Л. С.
 • Винницький В. М.
 • Винниченко В. К.
 • Виноградов В. В.
 • Виноградов В..
 • Винокур Г..
 • Вихованець І. Р.
 • Вітгенштейн Л.
 • Владимиров П. В.
 • Волков А. Г.
 • ВортД.
 • Востоков. X.
 • Вундт В.
 • Вьоглін Ч.
 • Габеленц Г. фон дер
 • Гавранек Б.
 • Гаврилюк. Я.
 • Гаджієв М. М.
 • Гайдеггер М.
 • Гак В. Г.
 • Гамзатов Р.
 • Ганцов В. М.
 • Гар Р.-М. дю
 • Гардинер А.
 • Гарвін П.
 • Гаркавець. М.
 • Гартман П.
 • Гвоздєв О. М.
 • Гегель Г.-В.-Ф.
 • Георгієв В.
 • Геракліт
 • Гербарт Й.-Ф.
 • Гердер Й.-Г.
 • Герман К. Ф.
 • Гесіод
 • Гете Й.-В.
 • Гируцький А.-А.
 • Пшар Е.
 • Гладкий М. Д.
 • Глінц Г.
 • Глісон Г.
 • Гнатюк В. М.
 • Гоголь М. В.
 • Головін Б. М.
 • ГольдбергА.
 • Гольдин В. Є.
 • Гольц Г.
 • Гомер
 • Горбач О._
 • Горецький П. Й.
 • Горєлов І. Н.
 • Горнунг Б. В.
 • Городенська К. Г.
 • Городецький Б. Ю.
 • Грайс Г.
 • Греймас А.
 • Греч М. І.
 • Грибоєдов О. С.
 • Грімм Я.
 • Грінберг Дж.
 • Грінченко Б. Д.
 • Гроот А. де
 • Грунський М. К.
 • Гулига Є. В.
 • Гумбольдт В. фон
 • Гумбольдт О. фон
 • Гуссерль Е.
 • Гухман М. М.
 • Даль В. І..
 • Данеш Ф..
 • ДантеА....
 • Дарвін Ч..
 • Декарт Р..
 • Дельбрюк К.
 • Демокріт
 • Демський М. Т.
 • Дем'янков В..
 • Денисова С. П.
 • Десницька А. В.
 • Джекендофф Р.
 • Джонс У.
 • Джонсон М.
 • Джоунз Д.
 • Дзендзелівський Й..
 • Димитрова Б.
 • Дік С.-К.
 • Діонісій Фракійський
 • Дірвен Р.
 • Діц Ф.-К.
 • Дмитрієвський О. О.
 • Докуліл М.
 • Донат Елій ЗО,
 • Дорошевський В.
 • Достоєвський Ф. М.
 • Дурново М. М.
 • Духачек О.
 • Дюркгейм Е.
 • Дюфріш-Деженетт А.
 • Едмон Е.
 • Ендзелін Я. М.
 • Ейнштейн А.
 • Еліас Н.
 • Есхіл
 • Євтушок О. М.
 • Єльмслев Л......
 • Єсперсен......
 • Єрмоленко С. Я..
 • Жаботинська С. А.
 • Жилко Ф. Т.
 • Жильєрон Ж.
 • Жинкін Н....
 • Жирмунський В. М..
 • Жлуктенко Ю.....
 • Жовтобрюх М. А...
 • Жуковська Л. П.
 • Журавльов В. К..
 • Жуховицький Л.
 • Задорожний Б. М.
 • Загнітко А. П.
 • Заменгоф Л.
 • Засоріна Л. М.
 • Звегінцев В. А.
 • Зизаній (Тустановський) Л.
 • Зіндер Л. Р..
 • Зінов'єв А. А.
 • Золотава Г. О.
 • Зюттерлін Я.
 • Іванишин В.
 • Іванов В. В..
 • Іванова Л. П.
 • Ізюмов. П.
 • Ілліч-Світич В. М.
 • Ільїнський М..
 • Іпсен Г.
 • Ісаченко О.
 • Йогансен М. Г.
 • Йоссельсон Г.
 • Кано X.
 • Калиновим М. Я.
 • Кант І.
 • Караулов Ю. М.
 • Карнап Р.
 • Карпіловська Є. А.
 • Карцевський С.
 • Касевич В. 'б.
 • Кассірер Е.
 • Кате Л.
 • Катьяяна
 • Кацнельсон С. Д.
 • Кашгарі Махмуд аль
 • Квінтіліан М.-Ф. ЗО
 • Кириченко І. М.
 • Кібрик О. Є.
 • Клаус Г.
 • Клемперер В.
 • Клен (Бургардт) Юрій
 • Клименко Н. Ф.
 • Климов Г. А.
 • Кобилянський Б. В.
 • Кобозєва І. М.
 • Ковалик...
 • Ковальов П. К.
 • Кодзасов С. В.
 • Кодухов В. І.
 • Коен А.
 • Колгушкін А. Н.
 • Колшанський Г. В.
 • Кондратов А.
 • Кондрашов М. А.
 • Конт.
 • Коперник М.
 • Копиленко М. М.
 • Корецький-Сатановський А.
 • Корольова А. В.
 • Косеріу Е.
 • Косинка Г. М.
 • Космеда Т. А.
 • Костомаров В. Г.
 • Коструба П. П.
 • Котелова Н..
 • Котляревський І. П.
 • Котов Р. Г.
 • Кочерган М. П.
 • Кравченко М. В.
 • Краснов В. М.
 • Кржижкова Г.
 • Кривнова. Ф.
 • Крижаний Ю.
 • Кримський А. Ю.
 • Крисін Л. П.
 • Кроче Б.
 • Крушевський М. В.
 • Кубрякова О. С.
 • Кузнецов А. М.
 • Кузнецов П. С.
 • Кузнецов С. Н.
 • Кузнєцова Т. В.
 • Кунін. В.
 • Курило О. Б.
 • Курилович Є.
 • Курціус Г.
 • Лабов В.
 • Лайонз Дж.
 • Лакофф Дж.
 • Лангакер Р.
 • Лансло К.
 • ЛарінаЛ..
 • Ларцев В. Г.
 • Лафарг П.
 • Лафонтен Ж.
 • Лацарус М.
 • Левицький В. В.
 • Левінсон С.
 • Лейбніц Г.-В.
 • Леонтьєв О. М.
 • Леонтьєв О..
 • Лерх Е.
 • Лескін А.
 • Лесохін М. М.
 • Лизанець П. М.
 • Липинський В.
 • Лисиченко Л. А.
 • Ліперовська Н.
 • Ліч Г.-Н.
 • Ломоносов М. В.
 • Ломтєв Т. П.
 • Лопе де Вега Ф.
 • Лосєв О. Ф.
 • Лотце Г.
 • Лоя Я. В.
 • Лудольф Й.
 • Лузіна Л.-Г.
 • Лук'яненков К. Ф.
 • Лурія О. Р.
 • Лю Си
 • Макаєв Е. А.
 • Макайонок А. Є.
 • Макаренко А. С.
 • Мак-Кормак
 • Малеча Н. М.
 • Мальберг Б.
 • Мамудян М.
 • Манакін В. М.
 • Марко Вовчок
 • Марр М. Я.
 • Мартіне А.
 • Масенко Л. Т.
 • Маслов Ю. С.
 • Матезіус В.
 • Матусевич М. І.
 • Маяковський В. В.
 • Мейє А..
 • Мейєр К.
 • Мейєр-Любке В.
 • Мейсман Ж.
 • Мельников Г. П.
 • Мельничук О. С.
 • Мерінгер Р.
 • Мечковська Н. Б.
 • Мещерський М..
 • Мєщанинов..
 • Міккола Р.
 • Міклошич Ф.
 • Мілевський Т.
 • Мінський М.
 • Мкртчян Л.
 • Мокієнко В. М.
 • Монбоддо Дж.
 • Мороховський. М.
 • Морріс Ч.
 • Мукаржовський Я.
 • Мунен Ж.
 • Муравицька М. П.
 • Мурко М.
 • Мух Р.
 • Мюллер М.
 • Найда Ю.-А.
 • Назарова Т. В.
 • Наконечний М. Ф.
 • Нарський І. С.
 • Нікітін М. В.
 • Нікольський Л. Б.
 • Німчинов К. Т.
 • Німчук В. В.
 • Норман Б. Ю.
 • Носенко І. А.
 • Ньютон.
 • Огден Ч.
 • Огієнко..
 • Оксар Е.
 • Ольховиков Б. А.
 • Онацький Є. Д.
 • Осгуд Ч.
 • Остгоф Г.
 • Остін Дж.
 • Павлов І. П.
 • Падучева О. В.
 • Пазухін Р. В.
 • ПайвіоА.
 • Пайк К.-Л.
 • Палемон К.-Р. ЗО
 • Паллас П. С.
 • Паніні
 • Панкрац Ю.
 • Панов Є. Н.
 • Панов М. В.
 • Панфілов В..
 • Парандовський Я.
 • Пап Ф.
 • Паршин О. Б.
 • Патанджалі
 • Пауль Г.
 • Педерсен X.
 • Перебийніс В. С.
 • Петерсон М. М.
 • Петличний І..
 • Пещак М. М.
 • Пєшковський. М.
 • Пилинський М. М.
 • Пименов А. В.
 • Пізані В.
 • Піндар
 • Піотровський Р. Г.
 • Пірс Ч.
 • Платон
 • Плотников Б..
 • Погодін М. П.
 • Подолян І. Е.
 • Покровський М. М.
 • Поливанов Є. Д.
 • Попова. Д.
 • Попович М. В.
 • Поржезинський В. К.
 • Порціг В.
 • Поспєлов Д. А.
 • Поспєлов М. С.
 • Постелус Г.
 • Потебня..
 • Потьє В.
 • Почепцов Г. Г.
 • Почепцов Г. Г. (мол.)
 • Прісціан ЗО
 • Прокопова Л. І.
 • Пушкін. С.
 • Радевич-Винницький Я.
 • Радзієвська Т. В.
 • Радлов В. В.
 • Райнфельдер X.
 • Рамішвілі Г. В.
 • Рапп М.-К.
 • Расін Ж.
 • Раск Р.
 • Рассел Б.
 • Рафаель С.
 • Рахіліна К. В.
 • Ревзін..
 • Ренуар Ф.
 • Реформатський О. О.
 • Рильський М. Т.
 • Річардс А.
 • Рождественський Р.
 • Рождественський Ю. В.
 • Роже (Роджет) П.-М.
 • Рош Е.
 • Рубінштейн С. Л.
 • Руданський С. В.
 • Рудзка-Остін Б.
 • Ружичка Р.
 • Русанівський В. М.
 • Русова С.
 • Сабалдир Г..
 • Сабурова І. Г.
 • Савченко. Н.
 • Сагані
 • Самійленко С. П.
 • СамчукУ.
 • Сассеті Ф.
 • Сахарний Л. В.
 • Свадост Е.
 • Свидницький А. П.
 • Сводеш М.
 • Селіванова О..
 • Селіщев А. М.
 • Семчинський С. В.
 • Сепір Е.
 • Сервантес М.
 • Сергєєв В. М.
 • Серебренников Б..
 • Сеше А.
 • Сєченов І. М.
 • Сидоров В. М.
 • Симоненко В. А.
 • Синявський. Н.
 • Сібавейхі
 • Сінг Р.
 • Скалігер Ю.-Ц.
 • Скалічка В.
 • Скляренко В. Г.
 • СкрелінаЛ. М.
 • Славинецький Є.
 • Слюсарева Н. О.
 • Смеричинський С. С.
 • СмерчкоА. А.
 • Смирницький. І.
 • Смотрицький М.
 • Соболевський..
 • Соколов О. М.
 • Солнцев В. М.
 • Солодкий Н. Л.
 • Соломоник А.
 • Соммерфельт А.
 • Соссюр Ф. де
 • Софокл
 • Спіркін А. Г.
 • Старицький М. П.
 • Стеннінг К.
 • Степанов Ю. С.
 • Стернін І. А.
 • Страленберг П.-Ю.
 • Сулима М. Ф.
 • Супрун А. Є.
 • Сухотін. М.
 • Сю Шень
 • Сьоренсен Г.
 • Тагієв М. Т.
 • Талмі Л.
 • Тараненко І. Й.
 • Тараненко..
 • Тарасов Є. Ф.
 • Тводцел У. Ф.
 • Тейлор Дж.
 • Телія В. М.
 • Теньєр Л.
 • Тимченко Є. К.
 • Тищенко К. М.
 • Ткаченко Б. Д.
 • Ткаченко О. Б.
 • Тогебю К.
 • Толстой Л. М.
 • Томпсен X.
 • Томсен В.-Л.
 • Томсон..
 • Торнб'єрнсон Т.
 • Тоцька Н. І.
 • Тредіаковський В. К.
 • Трейджер Дж.-Л.
 • Трір Й.
 • Тромбетгі А.
 • Трнка Б.
 • Трубачов О. М.
 • Трубецькой М. С.
 • Тютчев І. А.
 • Уайтхед А.
 • Удовиченко Г. М.
 • Уебстер
 • Уеллз Р.
 • Ужевич І.
 • Уїтні В.-Д.
 • Улашин Г.
 • Ульдалль Г.
 • Ульман К. X.
 • Уорф Б.
 • Успенський Б. А.
 • Уфімцева А. А.
 • Ушаков Д. М.
 • Фабіан М. П.
 • Фант Г.
 • Фатер Й.-С.
 • Філін Ф. П.
 • Філлмор Ч.
 • Фінк Ф.
 • Фінкель О. М.
 • Фірузабаді аль
 • Фодор Дж.
 • Фоконьє Ж.
 • Фоменко Ю. В.
 • Форд М.
 • Формановська Н..
 • Фортунатов П. Ф.
 • Фосслер К.
 • Франко І. Я.
 • Франчук В. Ю.
 • Франс А.
 • Фреге Г.
 • Фріз Ч.-К.
 • Фрінгс Т.
 • Фрумкіна Р. М.
 • Фьорс Дж.
 • ХаймсД.
 • Халле М.
 • Харві Дж.
 • Харріс.
 • Харцфельд X.
 • Хауген Е.
 • Хемп Е.-П.
 • Хоккет Ч.
 • Хомський Н.
 • Хроленко. Т.
 • Царнке Ф.
 • Цезар Юлій
 • Цейс Й.-К.
 • Ципф Дж.
 • Цицерон
 • Чагішева В. І.
 • Чапленко В.
 • Ченкі А.
 • Чередниченко..
 • Черемисіна М..
 • Черних П. Я.
 • Чесноков П. В.
 • Четмен С.
 • Чікобава А.
 • Шайкевич А. Я.
 • Шанський М. М.
 • Шапіро А. Б.
 • Шарадзенідзе Т. С.
 • Шафф А.
 • Шахматов О. О.
 • Шахнарович О. М.
 • Шведова Н. Ю.
 • Швейцер О. Д.
 • Шевельов Ю. В.
 • Шевченко Т. Г.
 • Шекспір В.
 • Шеллінг Ф.-В.
 • Шендельс Є. І.
 • Шенк Р.
 • Шепард Р.-Н.
 • Шиллер Й.-Ф.
 • Широков В. А.
 • Широков О. С.
 • Шишков. С.
 • Шкловський В. Б.
 • Шкляр В.
 • ШкольникЛ. С.
 • Шлегель А.
 • Шлегель Ф.
 • Шлейєр Й.
 • Шлейхер А.
 • Шмельов Д. М.
 • Шмельов О. Д.
 • Шмідт В.
 • Шмідт Й.
 • Шовгун Н. О.
 • Шоу Б.
 • Шпербер Г.
 • Шпітцер Л.
 • Штейнталь Г.
 • Штейнфельдт Е..
 • Штелінг Д.А.
 • Штерн І. Б.
 • Шумарова Н. П.
 • Шухардт Г.
 • Щерба Л. В. —
 • Яворська Г. М.
 • Якобі Ф.-Г.
 • Якобсон Р.
 • Яковлєв Н. Ф.
 • Якубинський Л. П.
 • Ян Сюн
 • Яска
 • Янін В.Л.
 • Ярцева В. М.