Відкрити головне меню

Диску́рс (фр. discours — промова, виступ, слова, розмова (на тему)) — у широкому сенсі складна єдність мовної практики і надмовних факторів (значима поведінка, що маніфестується в доступних почуттєвому сприйняттю формах), необхідних для розуміння тексту, єдність, що дає уявлення про учасників спілкування, їхні установки й цілі, умови вироблення і сприйняття повідомлення.

Зміст

ВизначенняРедагувати

Традиційно дискурс мав значення упорядкованого письмового, але найчастіше мовного, повідомлення окремого суб'єкта. В останні десятиліття термін отримав значне поширення в гуманітаристиці і набув нових відтінків значення. Часте ототожнення тексту і дискурсу зв'язане, по-перше, з відсутністю в деяких європейських мовах терміну, еквівалентного французькому та англійському discours(e), а по-друге, з тим, що раніше в обсяг поняття дискурс включали лише мовну практику. В міру становлення дискурсного аналізу як спеціальної області досліджень з'ясувалося, що значення дискурсу не обмежується письмовим і усним мовленням, а позначає, крім того, і позамовні семіотичні процеси. Акцент в інтерпретації дискурсу ставлять на його інтеракціональній природі[1]. Дискурс — це, насамперед, мова, занурена в життя, у соціальний контекст (з цієї причини поняття дискурсу рідко вживають стосовно древніх текстів).

Дискурс не є ізольованою текстовою або діалогічною структурою, тому що набагато більше значення в його рамках здобуває паралінгвістичний супровід мови, що виконує ряд функцій (ритмічну, референтну, семантичну, емоційно-оціночну та інші). Дискурс — це «істотна складова соціокультурної взаємодії» (Ван Дейк). Філософського звучання термін набув завдяки роботам Мішеля Фуко. «Дискурсія» розуміється ним як складна сукупність елементів мовної практики, що бере участь у формуванні уявлень про той об'єкт, що вони припускають. В «археологічних» і «генеалогічних» пошуках Фуко «дискурсія» виявляється своєрідним інструментом пізнання, репрезентуючим досить нетрадиційний підхід до аналізу культури. Фуко цікавить не денотативне значення вислову, а, навпаки, вичитування в дискурсі тих значень, що маються на увазі, але залишаються невисловленими, невираженими, сховавшись за фасадом «уже сказаного». У зв'язку з цим виникає проблема аналізу «дискурсивної події» у контексті позамовних умов виникнення дискурсії — економічних, політичних та інших, що сприяли, хоча і не гарантували його появу. Простір «дискурсивної практики» зумовлений можливістю сполучати в мові різночасні події, що вислизають з-під влади культурної ідентифікації, відтворюючи динаміку реального. У дискурсії Фуко виявляє специфічну владу вимовляння, наділену силою щось стверджувати. Говорити — значить мати владу говорити. У цьому відношенні, дискурс подібний всьому іншому у суспільстві — це такий самий об'єкт боротьби за владу. Багато в чому завдяки роботам Фуко, Альтюссера, Дерріди, Лакана французька школа дискурсного аналізу відрізняється більшою філософською спрямованістю, увагою до ідеологічних, історичних, психоаналітичних аспектів дискурсу.

Аналіз дискурсу є міждисциплінарною областю знання; теорія дискурсу розвивається в лінгвістиці тексту, психолінгвістиці, семіотиці, риториці.

Як зазначає Володимир Ковчак, "у рамках конструктивістської традиції дискурс може розумітися як усі висловлювання і тексти, що мають сенс і певний ефект впливу на світ; чи як ланцюг висловлювань, які регулюються певним чином, мають зв’язність і деяку силу впливу; і як правила і структури, які визначають появу певних висловлювань і текстів. Дискурс є тим, що виражає себе у актуалізованих мовних стратегіях. У дискурсі знаходить втілення сфера суспільної взаємодії (інтеракції), опосередкована засобами мови і тому завданням соціальної філософії у дослідженні дискурсу є вивчення комунікативної взаємодії (інтеракції) суб’єктів суспільної дії"[2].

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Чепа М.-Л.А. Національно-становий тип дискурсу "Записки про переваги чинів малоросійських А.І. Чепи" / Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Проблеми загальної та педагогічної психології". Том ХІ, частина 5. - К.,2009. - С. 295-405.
 2. Ковчак, В. О. "Дискурс як чинник суспільного здійснення людини." Гілея: науковий вісник 97 (2015): 203-207.[1]

ПосиланняРедагувати

 • Дискурс //ЕСУ
 • Ковчак, В. О. "Дискурс як чинник суспільного здійснення людини." Гілея: науковий вісник 97 (2015): 203-207.

ДжерелаРедагувати

 • Dijk, van T.A.. Studies in the Pragmatics of Discourse. – Mouton. – Hague, [1981]. – .XII, 331p. 
 •   Serio, P. Analyse du discours politique sovietique (Cultures et Societies de l’Est. 2). – Paris, Institut d’etude slave. – 1985.
 • Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г.  Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – К., 2001. – 181 с.
 • Зарецький О. Офіційний та альтернативний дискурси. 1950-80-ті роки в УРСР. – Вид. 2, випр. та доповн. – Київ, Інститут української мови НАН України. – 2008. – 444 с. (Перше видання 2003 р.)
 • Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015
 • Ковчак, В. О. "Дискурс як чинник суспільного здійснення людини." Гілея: науковий вісник 97 (2015): 203-207.

ЛітератураРедагувати

 • Дискурс // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори) ; І. О. Покаржевська (художнє оформлення). — Київ : Абрис, 2002. — 742 с. — 1000 екз. — ББК 87я2. — ISBN 966-531-128-X.
 • А. Ішмуратов. Соціальний дискурс // ФЕС, с.598
 • Є А. Макаренко, О. П. Кучмій. Дискурс // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К: Знання України, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X
 • Л. Нагорна. Дискурс-аналіз // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.218 ISBN 978-966-611-818-2
 • В. Кулик. Дискурс політичний // Політична енциклопедія — с.219