Користувач:PavloChemBot/Неперекладені сторінки/Математика

На цій сторінці зібрані неперекладені статті з теми «Математика».

Сторінка автоматично оновлюється ботом на основі пошуку в наступних категоріях (глибина рекурсивного пошуку в дужках):

за виключенням таких категорій (глибина рекурсивного пошуку в дужках):

Оскільки кількість статей більше ніж удвічі перевищує 2000, ця сторінка розбита на 3 підсторінок:

123


Сторінки, які можливо потребують увагиРедагувати

Станом на 16.06.2019, 04:04:01. Всього таких статей 35.

Стаття з проблемами Error message N
GnuTLS Page en:Openpgp (→ en:Pretty Good Privacy#OpenPGP) is translated into PGP, while requested OpenPGP 2
Page en:OpenPGP (→ en:Pretty Good Privacy#OpenPGP) is translated into PGP, while requested OpenPGP
PGP Page en:OpenPGP (→ en:Pretty Good Privacy#OpenPGP) is translated into PGP, while requested OpenPGP 1
Виявлення аномалій Page en:Fraud detection (→ en:Fraud#Detection) is translated into Шахрайство, while requested Виявлення шахрайств 1
Геббова теорія Page en:Synaptic strength (→ en:Chemical synapse#Synaptic strength) is translated into Хімічний синапс, while requested Синаптична сила 1
Гіларі Патнем Page en:Quine–Putnam indispensability thesis (→ en:Philosophy of mathematics#Indispensability argument for realism) is translated into Філософія математики, while requested концепція незамінності Квайна-Патнема 1
Джон Бекус Pages en:Ashland, Oregon and Ашленд link to different Wikidata items 1
Довжина хвилі Page en:Rayleigh criterion (→ en:Angular resolution#Explanation) is translated into Роздільна здатність (оптика), while requested критерієм Релея 1
Дороті Свейн Томас Page en:Claudia Honegger does not exist 2
Page en:Theresa Wobbe does not exist
Згорткова нейронна мережа Page en:Zero norm (→ en:Norm (mathematics)#Zero norm) is translated into Норма (математика), while requested Нульова норма 1
Ймовірнісна класифікація Page en:Log loss (→ en:Cross entropy#Cross-entropy error function and logistic regression) is translated into Перехресна ентропія, while requested лог-втрати 1
Квантова нейронна мережа Page en:Quantum interference (→ en:Wave interference#Quantum interference) is translated into Інтерференція хвиль, while requested квантова інтерференція 1
Китайська кімната Page en:Everybody's Gone to Rapture does not exist 5
Page en:Virtual_community is translated into Віртуальна спільнота, while requested Віртуальні спільноти
Page en:Emergence is translated into Емерджентність, while requested Виникнення
Page en:Universal Turing machine is translated into Універсальна машина Тюрінга, while requested Універсальна машина Тюринга
Page en:Mind–body problem is translated into Дихотомія розуму та тіла, while requested Проблема розуму і тіла
Коваріація Page en:Sample mean and sample covariance (→ en:Sample mean and covariance) is translated into Вибіркове середнє, while requested Вибіркове середнє та вибіркова коваріація 1
Латентна змінна Page en:Sub-symbolic (→ en:Artificial intelligence#Sub-symbolic) is translated into Штучний інтелект, while requested Суб-символьність 1
Лінійний класифікатор Page en:Log loss (→ en:Cross entropy#Cross-entropy error function and logistic regression) is translated into Перехресна ентропія, while requested лог-втрати 1
Математик Pages en:stock and Акціонерний капітал link to different Wikidata items 1
Мережа радіальних базисних функцій Unexpected error occured while processing page Мережа радіальних базисних функцій 1
Метод стохастичного градієнта Page en:iterative method is translated into Метод ітерації, while requested ітеративний метод 1
Нарис теорії статистики Page en:Randomized block design (→ en:Blocking (statistics)#Randomized block design) is translated into Групування експериментів, while requested Схема з рандомізованими блоками 1
Обирання ознак Page en:Random multinomial logit (→ en:Random forest#Variants) is translated into Random forest, while requested Випадковий поліноміальний логіт 2
Page en:LOOCV (→ en:Cross-validation (statistics)#Leave-one-out cross-validation) is translated into Перехресна перевірка, while requested перехресна перевірка з виключенням по одному
П'ятикутник Page en:Tetartoid (→ en:Dodecahedron#Tetartoid) is translated into Додекаедр, while requested Пентагональний додекаедр 2
Page en:Pyritohedron (→ en:Dodecahedron#Pyritohedron) is translated into Додекаедр, while requested Піритоедр
Пропорційність (математика) Page en:Rule of three (mathematics) (→ en:Cross-multiplication#Rule of Three) is translated into Перехресне множення, while requested Правило трьох (математика) 1
Рафаель Робінсон Page en:Julia Robinson is translated into Джулія Робінсон, while requested Джулія Боумен 2
Page en:Julia Robinson is translated into Джулія Робінсон, while requested Джулія Боумен
Розходження Кульбака — Лейблера Page en:D-optimal design (→ en:Optimal design#D-optimality) is translated into Оптимальний план експерименту, while requested D-оптимальний план 3
Page en:Premetric (→ en:Metric (mathematics)#Premetrics) is translated into Метрика (математика), while requested Дометрика
Page en:Absolutely continuous measure (→ en:Absolute continuity#Absolute continuity of measures) is translated into Абсолютна неперервність, while requested Абсолютна неперервність мір
Середнє значення Page en:Arithmetic-harmonic mean (→ en:Geometric mean#Calculation) is translated into Середнє геометричне, while requested Середнє арифметико-гармонійне 1
Спільний розподіл Page en:Multivariate hypergeometric distribution (→ en:Hypergeometric distribution#Multivariate hypergeometric distribution) is translated into Гіпергеометричний розподіл, while requested багатовимірний гіпергеометричний розподіл 1
Теореми Геделя про неповноту Page en:Chaitin's incompleteness theorem (→ en:Kolmogorov complexity#Chaitin's incompleteness theorem) is translated into Колмогоровська складність, while requested Теорема Хайтіна про неповноту 1
Теорія представлень Pages en:associative algebra and Асоціативна алгебра link to different Wikidata items 1
Умовна ентропія Page en:Joint probability density function (→ en:Probability density function#Densities associated with multiple variables) is translated into Густина імовірності, while requested Функція густини спільної ймовірності 1
Функційне рівняння Page ru:Базис Гамеля (→ ru:Базис#Базис Гамеля) is translated into Базис (математика), while requested Базис Гамеля 1
Функція правдоподібності Page en:Conditional probability#Conditioning on a random variable is translated into Умовна ймовірність, while requested Обумовлювання випадковою змінною 1
Фільтр Калмана Page en:Fisher information matrix (→ en:Fisher information#Matrix form) is translated into Інформація за Фішером, while requested Інформаційна матриця за Фішером 1
Часовий ряд Page en:Weak stationarity (→ en:Stationary process#Weak or wide-sense stationarity) is translated into Стаціонарність, while requested Слабка стаціонарність 3
Page en:Weak stationarity (→ en:Stationary process#Weak or wide-sense stationarity) is translated into Стаціонарність, while requested Слабка стаціонарність
Page en:Serial dependence (→ en:Autocorrelation#Serial dependence) is translated into Автокореляція, while requested Періодична залежність
Шаблон:Геометрія Pages en:Hypersphere and Гіперсфера link to different Wikidata items 1
Шаблон:Статистика Page en:Trend estimation (→ en:Linear trend estimation) is translated into Тренд (статистика), while requested Оцінка тенденцій 2
Page en:Sample median (→ en:Median#The sample median) is translated into Медіана (статистика), while requested Вибіркова медіана