Кафедра гідрології та гідроекології Київського університету


Кафедра гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка — навчально-науковий підрозділ географічного факультету.

Кафедра гідрології та гідроекології
Засновано 1949
Рівень акредитації IV
Ректор академік НАН України, Губерський Леонід Васильович
Завідувач кафедри д-р геогр. наук, професор Хільчевський Валентин Кирилович
Розташування корпус географічного факультету, 5-й поверх
Докторів наук 3
Кандидатів наук 7
Професорів 3
Університет Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет географічний
Адреса Київ, МСП, 680, пр.Глушкова, 2-А, географічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка

Історія кафедри ред.

 
Корпус географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, збудований у 2005 р. (біля станції метро «Виставковий центр»)

Кафедра гідрології та гідроекології була утворена в 1949 р. як кафедра гідрології суші на географічному факультеті Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка у зв'язку з потребою у підготовці фахівців-гідрологів, необхідних для вивчення водних об'єктів та водних ресурсів України і колишнього СРСР та практичної реалізації водогосподарських проектів. Протягом свого існування кафедра змінювала назву.

Назви кафедри ред.

Завідувачі кафедри ред.

Кафедру гідрології та гідроекології в різні роки очолювали:

В історії кафедри виділяється 3 періоди.

І період - кафедра гідрології суші (1949—1976 роки) ред.

 
Викладачі та студенти 5-го курсу кафедри (завідувач кафедри С. П. Пустовойт — в I ряду 4-й зліва) , 1976 р.

За першого завідувача кафедри В. О. Назарова здійснювалося становлення навчально-методичної бази кафедри гідрології суші. В 1952 р. відбувся перший випуск гідрологів. В 50-60 роки XX ст. набір на кафедру студентів здійснювався з 3-го курсу, причому це відбувалося не кожен рік.

З 70-х років XX ст. набір на кафедру студентів почали здійснювати з 1-го курсу кожен рік в кількості до 30 осіб.

В 1971 р. відбувся єдиний випуск гідрологів, підготовлених на вечірньому відділенні.

В 1975 р. відбувся перший випуск гідрологів зі спеціалізацією «гідрохімія». У штаті кафедри у цей період працювало 8 викладачів.

В ці роки на кафедрі розвиваються дослідження, пов'язані з напрямами наукової діяльності завідувачів кафедри: гідрологічні прогнози (В. О. Назаров), переробка берегів водосховищ (Б. А. Пишкін, який також очолював відділ в інституті гідромеханіки АН УРСР), гідрологічний режим та гідрологічне районування (С. П. Пустовойт). Вчені кафедри взяли участь у розробці «Атласа природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР» (1978).

В 1970 р. за ініціативи доц. В. І. Пелешенка при кафедрі створюється науково-дослідна лабораторія гідрохімії, яка в 1971 р. отримує статус проблемної. Її завідувачем стає Д. В. Закревський. Основне завдання лабораторії — вивчення фізико-хімічних умов у природних водах території України.

ІІ період - кафедра гідрології та гідрохімії (1976—2000 роки) ред.

В 1976 р. кафедру гідрології суші очолив В. І. Пелешенко, який разом з колегами заснував наукову школу гідрохімії в університеті. В цьому ж році кафедру перейменовано — гідрології та гідрохімії Поглиблюється начально-методична база з підготовки гідрологів, розвивається спеціалізація «гідрохімія».

1981 р. кафедрою створюється Богуславський гідролого-гідрохімічний стаціонар на р. Рось для проходження гідрометричної та польової гідрохімічної практики студентами 2-го курсу. Випускники кафедри працюють по всій території колишнього СРСР.

З кінця 90-х років XX ст. кафедра почала готувати фахівців за спеціальністю «гідрологія і гідрохімія» за трирівневою системою освіти: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Вчені кафедри досліджували гідрохімічний режим та якість води всіх основних річок України, Шацьких озер, вплив зрошувальних і осушувальних меліорацій на хімічний склад природних вод(Л. М. Горєв, Д. В. Закревський), якість води водойм-охолоджувачів АЕС України (зокрема, Чорнобильської АЕС) і Смоленської АЕС в Росії (М. І. Ромась).

На Богуславському гідролого-гідрохімічному стаціонарі виконувалися експериментальні дослідження хімічного складу поверхнево-схилового стоку, впливу агрохімічних засобів на якість вод (В. К. Хільчевський).

В цей період на кафедрі почали розвиватися дослідження руслових процесів на річках (О. Г. Ободовський), гідрохімічних систем (С. І. Сніжко).

Значним є внесок у математичне моделювання гідрохімічних процесів на зрошуваних територіях завідувача кафедри з 1993 р. Л. М. Горєва.

Фахівці кафедри взяли участь у розробці «Гидрохимического атласа СССР» (1990) разом з вченими Гідрохімічного інституту Держгідромету СРСР (м. Ростов-на-Дону, Росія).

У 1993 р. на базі кафедри створено спеціалізовану вчену раду по захисту докторських дисертацій.

ІІІ період - кафедра гідрології та гідроекології (з 2002 року) ред.

2000 року кафедру очолив В. К. Хільчевський, з ініціативи якого в 2002 р. її перейменовано на кафедру гідрології та гідроекології. Введені нові гідроекологічні спецкурси.

В 2000 р. відбувся перший випуск магістрів.

Набір на перший курс становить 10-15 студентів. Після бакалаврату студенти продовжують навчання в групах спеціалістів і магістрів (2000—2012 рр.).

З 2010 р. фахівці готуються за спеціальністю «гідрологія» згідно з новим переліком спеціальностей Кабінету Міністрів України.

Штат викладачів кафедри — 10 осіб.

З 2000-х років розширюються дослідження з гідрології та гідрохімії, пов'язані з гідроекологічною проблематикою.

Розробляються основи гідрохімії регіональних басейнових систем, нормативи моніторингу якості вод Держводагенства України згідно з Водною рамковою директивою Європейського союзу (В. К. Хільчевський), досліджуються руслові процеси на річках України, особливо транскордонних (О. Г. Ободовський), гідрологічний режим річок в умовах кліматичних змін (В. В. Гребінь).

Бюджетна наукова тематика виконується на базі науково-дослідного сектору гідроекології та гідрохімії.

Вчені кафедри взяли участь у фундаментальних наукових проектах: разом з вченими УкрНДГМІ у розробці карт якості поверхневих вод до «Національного атласу України» (2007), у роботі над «Екологічною енциклопедією» (2007—2008), у розробці та впровадженні схеми гідрографічного та водогосподарського районування території України згідно вимог Європейського Союзу (2012—2013). Схема гідрографічного районування території України була затверджена Верховною Радою України у 2016 р. і внесена до Водного кодексу України.

У 2000 р. на кафедрі засновано періодичний науковий збірник «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія».

У 2001 р. започатковано проведення Всеукраїнських наукових конференцій з міжнародною участю «Проблеми гідрології, гідрохімії та гідроекології».

Кадровий склад ред.

Склад кафедри гідрології та гідроекології ред.

Викладацький склад. Навчальний процес студентів кафедри забезпечують 7 викладачів (на 2018-2019 н.р.):

3 доктори геогр. наук, професори — В. К. Хільчевський — завідувач кафедри (викладає - з 1989 р.); професори О. Г. Ободовський (викладає - з 1989 р.), В. В. Гребінь (викладає - з 1992 р.);

2 кандидати геогр. наук, доценти — С. М. Курило (викладає - з 2002 р.), О. І. Лук'янець (викладає - з 2009 р.).

2 кандидати геогр. наук, асистенти — Ю. О. Чорноморець (викладає - з 2007 р.), С. О. Москаленко (викладає - з 2017 р.).

Науково-дослідний сектор гідроекології та гідрохімії  (НДС) — 5 співробітників. Завідувач сектору — к. геогр. н. К.Ю. Данько; наукові співробітники: с. н. с. , к.т. н. В. В. Онищук; н.с., к.геогр.н. Е. Р. Рахматуліна; м.н.с., к.геогр.н. І. В. Купріков.

Навчально-допоміжний персонал — 6 співробітників (з них 2 — на Богуславському гідролого-гідрохімічному стаціонарі на р. Рось у м. Богуслав Київської обл.).

Усього працює на кафедрі (2017 р.): 19 штатних співробітників (8 — викладачів, 5 — співробітників НДС, : 6 — навчально-допоміжного персоналу), з яких 3 — доктори наук, 8 — кандидати наук.

Аспірантура — 4 аспіранти.

Навчається студентів на кафедрі на всіх курсах — понад 70 студентів.

 
Ювілей вчителя гідрохіміків — 85 років В. І. Пелешенку (справа). Вітає завідувач кафедри В. К. Хільчевський (зліва), 28.06.2012

Викладачі, які працювали на кафедрі у різні роки ред.

У різний час у штаті кафедри працювали викладачами: канд. геогр. наук, доцент С. М. Лісогор (1968-2018 рр.), канд. геогр. наук, асистент О.С. Коноваленко (2011-2017 рр.); канд. геогр. наук, доцент С. С. Дубняк (1998-2016 рр., 2011-2014 рр. - докторантура); канд. хім. наук, доцент В. М. Савицький (2000-2014 рр.); канд. геогр. наук, асистент Н.В. Приймаченко (2011-2014 рр.); канд. геогр. наук, доцент Ю. С. Тавров (2010—2011 рр.); канд. тех. наук, доцент П. С. Лозовіцький (2003—2010 рр.), канд. геогр. наук, доцент С. І. Сніжко, канд. геогр. наук, доцент М. Г. Галущенко (1976—2002 рр.); канд. геогр. наук, доцент С. С. Левківський (1964—1999 рр.); канд. геогр. наук, доцент Л. Г. Будкіна (1962—1995 рр.); канд. геогр. наук, доцент Л. М. Козінцева (1953—1992 рр.); канд. тех. наук, доцент Є. С. Цайтц (1978—1989 рр.); канд. геогр. наук, доцент А. Б. Кордюм (1980—1982 рр.); канд. тех. наук, доцент В. Л. Максимчук (1974—1975 рр.); асистенти — О. О. Косовець (1976—1977 рр.), В. І. Кулинич (1974—1975 рр..), Г. В. Безугла (1952—1957 рр.).

Наукові дослідження, видання, спецрада ред.

Основні напрямки досліджень ред.

Основні напрямки досліджень на кафедрі гідрології та гідроекології за останній період:

Міжнародні наукові зв'язки ред.

Співробітники кафедри беруть участь у виконанні державних наукових програм та міжнародних проектів, пов'язаних з протипаводковим захистом у басейні Тиси, дослідженням антропогенного впливу на р. Дунай, організацією моніторингу якості води транскордонних річок Уж, Латориця, Західний Буг, Прип'ять. Під час виконання цих проектів налагоджується співпраця з вченими в галузі охорони вод з Білорусі, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Співробітники кафедри також беруть участь у міжнародних наукових конференціях, зокрема, традиційних з проблем управління водними ресурсами та якістю води в басейні р. Дунай, проходять наукове стажування за рубежем, зокрема у Бухарестському університеті (Румунія), Мюнстерському університеті (ФРН), підтримують творчі зв'язки з вченими Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова (Росія), Гідрохімічного інституту (м. Ростов-на-Дону, Росія), Центрального науково-дослідного інституту комплексного використання водних ресурсів (м. Мінськ, Білорусь), Люблінського університету ім. М. Складовської-Кюрі (Польща).

Докторські дисертації, захищені співробітниками кафедри ред.

Всього — 8 захистів, 4 з них після 2000 р. В. І. Пелешенко (1981 р.); Л. М. Горєв (1987 р.); Д. В. Закревський (1992 р.); В. К. Хільчевський (1996 р.); О. Г. Ободовський (2002 р.); С. І. Сніжко (2002 р.); М. І. Ромась (2003 р.); В. В. Гребінь (2011 р.).

Почесні звання ред.

Заслужений діяч науки і техніки України:

Державна премія України в галузі науки і техніки:

 • В. К. Хільчевський - у складі авторського колективу за цикл наукових праць "Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України", 2017 р.

Видання кафедри ред.

Деякі монографії (з 2001 р.):

 • Ободовський О. Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). — К. : Ніка-центр, 2001. — 274 с.
 • Гідрохімія і радіогеохімія річок і боліт Житомирської області / За ред. С. І. Сніжка і О. О. Орлова. — Житомир: Волинь, 2002. — 264 с.
 • Аксьом С. Д., Хільчевський В. К. Вплив сульфатного карсту на хімічний склад природних вод в басейні Дніпра. — К. : Ніка-Центр, 2002. — 204 с.
 • Ромась М. І. Гідрохімія водних об'єктів атомної і теплової енергетики. К.: ВПЦ «Київський університет» , 2003. — 532 с.
 • Мониторинг, использование и управление водными ресурсами в басейнер. Припять / Под ред. М. Ю. Калинина и А. Г. Ободовского. — Минск: Белсєнс, 2003. — 269 с.
 • Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи [Архівовано 30 березня 2017 у Wayback Machine.] [Електронний ресурс] / За ред. В.К. Хільчевського - К., 2004. - 176 с.

 — ISBN 966-521-277-X

Підручники:

Навчальні посібники з міністерським грифом:

 • Пустовойт С. П. Гідрометрія. — К., 1974.
 • Основи загальної гідрології. / за редакцією С. С. Левківського — К., 1975.
 • Левківський С. С. Комплексне використання і охорона водних ресурсів СРСР. — К., 1982.
 • Горєв Л. М., Пелешенко В. І.. Меліоративна гідрохімія. — К., 1984.
 • Горєв Л. М., Пелешенко В. І. Методика гідрохімічних досліджень. — К., 1985.
 • Гідрологічні і водно-балансові розрахунки / за редакцією М. Г. Галущенка. — К., 1987.
 • Горєв Л. М., Никаноров А. М., Пелешенко В. І. Регіональна гідрохімія. — К., 1988.
 • Горєв Л. М., Пелешенко В. І., Хільчевський В. К. Радіоактивність природних вод. К., 1993. — ISBN 5-11-004172-5
 • Сніжко С. І. Інженерна гідрохімія. К., 2001.
 • Хільчевський В. К. Гідрохімія океанів і морів. К., 2003.
 • Польові та лабораторні дослідження хімічного складу води річки Рось [Архівовано 11 жовтня 2016 у Wayback Machine.] / За ред. В. К. Хільчевського. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2012. - 144 с.

Науковий збірник, конференція, спецрада ред.

 • Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія» започаткована кафедрою в 2001 р. (І — 2001 р., ІІ — 2003 р., ІІІ — 2006 р. всі три у м. Київ; IV — 2009 р. у м. Луганськ; V — 2011 р. у м. Чернівці; VI — 2014 р. у м. Дніпро; VII — 2018 р. у м. Київ). Кафедра гідрології та гідроекології завжди виступає співорганізатором цієї конференції.

Працевлаштування випускників ред.

Понад 800 випускників кафедри працюють в установах гідрометслужби України та зарубіжних країн, Держводагенства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, науково-дослідних інститутах НАН України та проектних організаціях.

Їх діяльність пов'язана з вирішенням наступних завдань:

Відомі випускники ред.

Тривалий час гідрометслужбу України очолював В. М. Ліпінський.

З 2011 р. гідрометслужбу очолює В. О. Громовий.

Перший заступник Голови Держводагенства України з 2010 р. — М. В. Яцюк.

Заступник Голови Держводагенства України — О. В. Чунарьов.

Директор УкрНДГМІ — член-кореспондент НАН України В. І. Осадчий.

Народний депутат України 1998—2002 рр., політик Ю. П. Сахно.

Учасники експедицій в Антарктиду — О. В. Серебряков, А. П. Тхорик, Г. Ю. Тавров.

Див. також ред.

Література ред.

Посилання ред.