Хімічний склад природних вод

Хімічний склад природних вод — це комплекс розчинених газів, мінеральних солей та органічних сполук, що знаходяться в природних водах. Сучасні фізико-хімічні методи дають змогу визначити понад 80 хімічних елементів, присутніх у гідросфері Землі. Проте багато елементів міститься в природних водах у надзвичайно малих кількостях, які не можливо виявити внаслідок недостатньої чутливості методів аналізу. Хімічний склад природних вод — важлива складова частина поняття якості води, враховується при організації водопостачання, дослідженнях процесів забруднення вод морів, річок, озер, водосховищ, ставків, скиданні стічних вод після очищення у водотоки та водойми, при плануванні заходів з охорони вод.

Групи хімічних компонентів ред.

Хімічний склад природних вод у гідрохімії умовно поділяється на сім груп:

Окремі показники ред.

Особливе значення мають іони водню, які містяться в природних водах у надзвичайно малих кількостях, проте є надзвичайно важливими для хімічних і біологічних процесів (показник pH).

Крім наведених, до якісних характеристик складу природної води належать твердість, лужність, окиснюваність, які зумовлені сукупністю кількох компонентів складу води.

Важливим є інтегральний показник мінералізація води — сума всі визначених при аналізі мінеральних речовин у мг/дм³ (г/дм³), які містяться у даній воді. Понад 90 % мінералізації природних вод становлять головні іони.

В океанології замість мінералізації використовують поняття солоність води (вимірюється в проміле — ‰).

Близьке до мінералізації поняття сума іонів — сума всіх видів іонів, концентрація яких перевищує 0,1 мг/дм³.

Сухий залишок (застаріла характеристика в гідрохімії, але використовується у водопровідній практиці стосовно питної води) — загальна маса речовини, отримана після випаровування фільтрованої води і подальшого висушування осаду при температурі 105 град. С до постійної маси (мг/дм3, г/дм3). Близький до поняття мінералізація води.

Спеціальні аналізи хімічного складу вод ред.

Це аналізи вод, які передбачають визначення:

Див. також ред.

Література ред.

Посилання ред.

  • Склад води // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 161.
  • Хімічний склад води // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 188.