Теорема Лебега про диференціювання

У математиці, теорема Лебега про диференціювання є теоремою дійсного аналізу, що стверджує, що для майже кожної точки, значення інтегровної функції в точці є границею середнього значення у малому околі точки. Теорема названа на честь Анрі Лебега.

Твердження теореми ред.

Для інтегровної за Лебегом дійсно чи комплекснозначної функції f на Rn, первісна є функцією множин, яка відображає вимірну множину A  у її інтеграл Лебега  , де   позначає характеристичну функція множини A. Зазвичай це позначається як

 

де λ є n–вимірною мірою Лебега.

Похідна цього інтегралу в точці x за означенням є

 

де |B| позначає об'єм (тобто міру Лебега) кулі B  з центром у точці x, і B → x означає, що діаметр B  прямує до 0.Теорема Лебега про диференціювання (Lebesgue, 1910) стверджує, що ця похідна існує і є рівною f(x) для майже кожної точки x ∈ Rn. Також справедливим є трохи сильніше твердження. Зауважимо, що:

 

Сильнішим варіантом теореми є факт, що права сторона нерівності прямує до нуля для майже кожної точки x. Точки x для яких виконується така властивість називаються точками Лебега функції f.

У твердженні теореми кулі B  можна замінити сім'єю   множин U  для яких існує деяке число c > 0 таке, що кожна множина U  із   міститься у куліB  такій, що  . Також припускається, що кожна точка x ∈ Rn міститься у довільно малих множинах із  . Якщо ці множини стискаються до x, то виконується аналогічне твердження: для майже кожної точки x,

 

Прикладами такої сім'ї   є багатовимірні куби, а також сім'я  (m) прямокутників у R2 для яких відношення сторін є у межах між m−1 і m, для деякого m ≥ 1. Якщо на Rn задана довільна норма, то ще одним прикладом є множина куль у метриці породженій цією нормою.

Одновимірний варіант теореми був доведений Лебегом у 1904 Lebesgue, (1904). Якщо f є інтегровною на дійсній прямій то функція

 

є майже всюди диференційовною і  

Доведення ред.

Нижче надано стандартне доведення слабшого варіанту теореми Benedetto та Czaja, (2009), Stein та Shakarchi, (2005), Wheeden та Zygmund, (1977) і Rudin, (1987).

Оскільки твердження є має локальний характер, f можна вважати рівною нулю за межами деякої кулі скінченного радіуса і тому інтегровною. Тоді достатньо довести, що множина

 

має міру 0 для всіх α > 0.

Нехай задано ε > 0. Використовуючи щільність неперервних функцій із компактним носієм у L1(Rn), можна знайти функцію g , що задовольняє

 

Також можна записати:

 

Перший доданок можна обмежити значенням у точці x максимальної функції Гарді — Літлвуда для f − g, яка буде позначатися  :

 

Другий доданок прямує до нуля при переході до границі, оскільки g є неперервною функцією і третій доданок є обмеженим |f(x) − g(x)|. Для того щоб абсолютне значення початкової різниці було більшим, ніж 2α при переході до границі, потрібно щоб хоча б один із першого і третього доданку був мав абсолютне значення більше α. Згідно оцінки максимальної функції Гарді — Літлвуда:

 

для деякої константи An, що залежить лише від розмірності n. Згідно нерівності Маркова:

 

тому

 

оскільки ε було довільним числом, яке можна вибрати як завгодно малим, то звідси випливає твердження теореми.

Коментарії ред.

Теорема є узагальненням основної теореми аналізу, яка є твердженням про рівність інтегровної за Ріманом функції і похідної її первісної. Також можна розглядати обернене твердження, що кожна диференційовна функція є рівною інтегралу її похідної але для цього потрібно розглядати інтеграл Курцвеля — Хенстока для можливості інтегрування довільної похідної.

Осремим випадком теореми Лебега про диференціювання є теорема Лебега про щільність, яка є еквівалентною теоремі про диференціювання для характеристичних функцій вимірних множин.

Твердження теореми також є справедливим для кожної скінченної міри Бореля на Rn замість міри Лебега і, більш загально для скінченної міри Бореля на сепарабельному метричному просторі, для якого виконується якась із умов:

Література ред.

  • Lebesgue, Henri (1904). Leçons sur l'Intégration et la recherche des fonctions primitives. Paris: Gauthier-Villars. 
  • Lebesgue, Henri (1910). Sur l'intégration des fonctions discontinues. Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure 27: 361–450. 
  • Wheeden, Richard L.; Zygmund, Antoni (1977). Measure and Integral – An introduction to Real Analysis. Marcel Dekker. 
  • Stein, Elias M.; Shakarchi, Rami (2005). Real analysis. Princeton Lectures in Analysis, III. Princeton, NJ: Princeton University Press. с. xx+402. ISBN 0-691-11386-6.  MR2129625
  • Benedetto, John J.; Czaja, Wojciech (2009). Integration And Modern Analysis. Birkhäuser Advanced Texts. Springer. с. 361–364. ISBN 0817643060. 
  • Rudin, Walter (1987). Real and complex analysis. International Series in Pure and Applied Mathematics (вид. 3rd). McGraw–Hill. ISBN 0070542341. 
  • Ledrappier, F.; Young, L.S. (1985). The Metric Entropy of Diffeomorphisms: Part I: Characterization of Measures Satisfying Pesin's Entropy Formula. Annals of Mathematics 122: 509–539. JSTOR 1971328. doi:10.2307/1971328. 
  • Federer, Herbert (1969). Geometric measure theory. Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Band 153. New York: Springer-Verlag New York Inc.