Частково впорядкована множина

Частково впорядкована множина (poset — англ. partially ordered set) — це множина з заданим частковим порядком (антисиметричним передпорядком), тобто з бінарним відношенням, що є транзитивним, рефлексивним та антисиметричним. Позначається

Додатні числа впорядковані за подільністю
Діаграма Гассе дільників числа 60, частково впорядкована за подільністю
Діаграма Гассе усіх підмножин триелементної множини {x, y, z}, які впорядковані відношенням включення множин.

Скінченні частково впорядковані множини графічно зображаються діаграмами Гассе.

Визначення ред.

Частковим порядком, на множині   називається бінарне відношення  , визначене деякою множиною  ), яке задовольняє наступні умови[1]:

  • Транзитивність:  
  • Рефлексивність:  
  • Антисиметричність:  

Терміни та позначення ред.

Відношення часткового порядку зазвичай позначають символом  , за аналогією з відношенням «менше або дорівнює» на множині дійсних чисел. При цьому, якщо  , то кажуть, що елемент   не перевершує  , або, що   підпорядкований  .

Якщо   і  , то пишуть  , і кажуть, що   менше  , або, що   строго підпорядковане  .

Іноді, щоб відрізнити довільний порядок на деякій множині від відомого відношення «менше або дорівнює» на множині дійсних чисел, замість   і   використовують спеціальні символи   і   відповідно.

Строгий і нестрогий порядок ред.

Відношення, що задовольняє умовам рефлексивності, транзитивності і антисиметричності, також називають нестрогим, або рефлексивним порядком. Якщо умову рефлексивності замінити на умову антирефлексивності (тоді властивості антисиметричності зміняться на асиметричність):

 ,

то отримаємо визначення строгого, або антирефлексивного порядку.

Пов'язані визначення ред.

Незрівняні елементи ред.

Якщо   і   — дійсні числа, то має місце тільки одне з наступних співвідношень :

 

У разі, якщо   і   — елементи довільної частково впорядкованої множини, то існує четверта логічна можливість: не виконується жодне з вказаних трьох співвідношень. В цьому випадку елементи   і   називаються непорівнюваними. Наприклад, якщо   — множина дійснозначних функцій на відрізку  , то елементи   і   будуть непорівнювані. Можливість існування непорівнюваних елементів пояснює сенс терміну «частково впорядкована множина».

Мінімальні/максимальні та найменші/найбільші елементи ред.

Максимальні та мінімальні елементи

Через те, що в частково впорядкованій множині можуть бути пари непорівнюваних елементів, вводяться два різні визначення: мінімальний елемент і найменший елемент.

Елемент   називається мінімальним (англ. minimal element), якщо не існує елемента  . Іншими словами   — мінімальний елемент, якщо для будь-якого елемента   або  , або  , або   і   непорівнювані.

Елемент   називається найменшим ((англ. least element, lower bound (opp. upper bound)), якщо для будь-якого елементу   має місце нерівність  . Очевидно, всякий найменший елемент є також мінімальним, але зворотне в загальному випадку є невірним: мінімальний елемент   може і не бути найменшим, якщо існують елементи  , непорівнювані з  .

Очевидно, що якщо в множині існує найменший елемент, то він єдиний. А ось мінімальних елементів може бути декілька. Як приклад, розглянемо множину   натуральних чисел без одиниці, впорядковану по відношенню подільності  . Тут мінімальними елементами будуть прості числа, а ось найменшого елементу не існує.

Аналогічно вводяться поняття максимального (англ. maximal element) і найбільшого (англ. greatest element) елементів.

Верхні та нижні грані ред.

Нехай   — підмножина частково впорядкованої великої множини  . Елемент   називається верхньою гранню (англ. upper bound)  , якщо будь-який елемент   не перевершує  . Аналогічно вводиться поняття нижньої грані (англ. lower bound) множини  .

Будь-який елемент, більший, ніж деяка верхня грань  , також буде верхньою гранню  . А будь-який елемент, менший, ніж деяка нижня грань  , також буде нижньою гранню  . Ці міркування ведуть до введення понять найменшої верхньої грані (англ. least upper bound) і найбільшої нижньої грані (англ. greatest lower bound).

Верхня і нижня множина ред.

Докладніше: Верхня множина
 
Елементи верхньої множини   відмічені зеленим

Для елементу   частково впорядкованої множини   верхньою множиною (англ. upper set, upset) називається множина   усіх елементів, яким   передує ( ).

Двоїстим чином визначається нижня множина (англ. down set, lower set), як множина усіх елементів, передуючих заданому :  .

Спеціальні типи частково впорядкованих множин ред.

Лінійно впорядковані множини ред.

Нехай   — частково впорядкована множина. Якщо в   будь-які два елементи порівнянні, то множина   називається лінійно впорядкованою (англ. linearly ordered set). Лінійно впорядковану множину також називають абсолютно впорядкованою (англ. totally ordered set), або просто, впорядкованою множиною[2]. Таким чином, в лінійно впорядкованій множині для будь-яких двох елементів   і   має місце одне і тільки одне зі співвідношень: або  , або  , або  .

Також всяку лінійно впорядковану підмножину частково впорядкованої множини називають ланцюгом (англ. chain), тобто ланцюг в частково впорядкованій множині   — така його підмножина, в якій будь-які два елементи порівнювані.

З наведених вище прикладів частково впорядкованих множин тільки множина дійсних чисел є лінійно впорядкованою. Множина дійснозначних функцій на відрізку   (за умови  ), булеан   (при  ), натуральні числа з відношенням подільності — не є лінійно впорядкованими.

Цілком впорядковані множини ред.

Лінійно впорядкована множина називається цілком впорядкованою (англ. well-ordered), якщо кожна його непорожня підмножина має найменший елемент[3]. Такий порядок на множині називається повним порядком (англ. well-order), в контексті, де його неможливо сплутати з повним порядком в сенсі повних частково впорядкованих множин, (англ. complete order).

Класичний приклад цілком впорядкованої множини — множина натуральних чисел  . Твердження про те, що будь-яка непорожня підмножина   містить найменший елемент, рівносильно принципу математичної індукції. Як приклад лінійно впорядкованої, але не цілком впорядкованої множини можна навести множину невід'ємних чисел, впорядковану природним чином  . Дійсно, його підмножина   не має найменшого елемента.

Цілком впорядковані множини грають виключно важливу роль в загальній теорії множин.

Повна частково впорядкована множина ред.

Повна частково впорядкована множина (англ. complete partial ordered, ω-complete partial ordered) — частково впорядкована множина, у якої є дно — єдиний елемент, який передує будь-якому іншому елементу і у кожної спрямованої підмножини, у якої є точна верхня межа[4]. Повні частково впорядковані множини застосовуються в λ-обчисленнях і інформатиці, зокрема, на них вводиться топологія Скотта, на основі якої будується несуперечлива модель λ-обчислення і денотаційна семантика обчислень. Спеціальним випадком повної частково впорядкованої множини є повні ґратки — якщо будь-яка підмножина, не обов'язково спрямована, має точну верхню грань, то вона виявляється повними ґратками.

Впорядкована множина   тоді і тільки тоді є повною частково впорядкованою, коли будь-яка функція  , монотонна відносно порядку   володіє хоча б одною нерухомою точкою:  .

Будь-яку множину   можна перетворити на повну частково впорядковану виділенням дна   і визначенням порядку   як   і   для всіх елементів   множини  .

Теореми про частково впорядковані множини ред.

До числа фундаментальних теорем про частково впорядковані множини відносяться принцип максимуму Гаусдорфа і лема Куратовського — Цорна, які є еквівалентними аксіомі вибору.

Приклади ред.

  • Множина   дійсних чисел із звичайним відношенням порядку є лінійно впорядкованою множиною.
  • На множині натуральних чисел   визначимо відношення порядку за подільністю, тобто   тоді і тільки тоді, коли   є дільником   Таким чином ми отримаємо частково впорядковану множину. Наведені вище аксіоми справджуються тому, що будь-яке натуральне число є своїм дільником, два числа, які є дільниками одне одного, збігаються, і, нарешті, якщо   є дільником   а   є дільником   то   є дільником   Ця множина не є лінійно впорядкованою, наприклад, жодне з чисел 2,3 не є дільником іншого. При цьому 1 є дільником будь-якого натурального числа, тому воно є найменшим елементом цієї частково упорядкованої множини.
  • Будь-яка множина   перетворюється на частково впорядковану множину, якщо визначити на ній таке відношення порядку:  

У цьому разі можна порівняти два елементи  , лише коли вони збігаються. Така частково впорядкована множина називається антиланцюгом.

  • Нехай   — це довільна множина, а   — це множина всіх підмножин   (булеан). Визначимо на   частковий порядок за включенням, тобто   означає, що   де   — дві підмножини  
Тоді   перетворюється на частково впорядковану множину з найменшим елементом   та найбільшим елементом  
  • Розглянемо множину   всіх  -елементних послідовностей натуральних чисел з лексикографічним порядком. А саме,
 

якщо   або   або   або   інакше кажучи, якщо у послідовності   перший ненульовий елемент — додатний. У такий спосіб   перетворюється на лінійно впорядковану множину, яка відіграє провідну роль у комп'ютерній алгебрі (див. базис Гребнера).

Див. також ред.

Примітки ред.

Джерела ред.