Компактно породжений простір

У топології гаусдорфів топологічний простір називається компактно породженим (також k - простором) якщо у ньому множина є замкнутою, тоді і тільки тоді коли її перетин із кожною компактною підмножиною цього простору є замкнутою підмножиною. Означення для негаусдорфових просторів загалом можуть відрізнятися у літературі і терміни компактно породжений простір і k-можуть використовуватися для деяких різних просторів.

Категорія компактно породжених просторів активно використовується у випадках коли властивості звичайної категорії топологічних просторів не є задовільними для конкретної ситуації. Зокрема категорія топологічних просторів не є декартово замкнутою, добуток відображень на фактор-простори може не бути відображенням на фактор-простір, а добуток CW-комплексів може не бути CW-комплексом.

ОзначенняРедагувати

Існують кілька різних загалом нееквівалентних означень компактно породжених просторів. Тут наведено найпоширеніші.

Означення 1Редагувати

Топологічний простір   називають компактно породженим простором, якщо його топологія узгоджується з сім'єю всіх його компактних підпросторів, тобто якщо в ньому для усіх підмножин   виконуються еквівалентні умови:

 • Множина   є замкнутою в   тоді і тільки тоді, коли будь-який її перетин   із довільною компактною множиною   є замкнутим у  .
 • Множина   є відкритою в   тоді і тільки тоді, коли будь-який її перетин   із довільною компактною множиною   є відкритим у  .
 • Множина   є відкритою (замкнутою) в   тоді і тільки тоді, коли для будь-якого компактного простору   і довільного неперервного відображення   прообраз   є відкритим (замкнутим) у  .

Із цим означенням очевидно, що компактний простір   є компактно породженим адже множина   є рівною   і оскільки її перетин з усіма компактними підмножинами є замкнутим у цих підмножинах, то і   є замкнутою підмножиною  .

Часто під компактно породженим простором розуміють тільки гаусдорфові простори, що задовольняють вказані умови.

Для гаусдорфових просторів можна дати ще одне еквівалентне означення компактно породженого простору: гаусдорфів простір   є компактно породженим простором, в тому і тільки в тому випадку, якщо він є гомеоморфним фактор-простору деякого локально компактного гаусдорфового простору.

Означення 2Редагувати

Іншим популярним варіантом означення є:

 • Множина   є відкритою (замкнутою) в   тоді і тільки тоді, коли для будь-якого гаусдорфового компактного простору   і довільного неперервного відображення   прообраз   є відкритим (замкнутим) у  .

Від попереднього означення цей варіант відрізняється вимогою гаусдорфовості компактних просторів  .

Приклад нееквівалентності означеньРедагувати

Для гаусдорфових просторів два означення є еквівалентними. У загальному випадку простір, що задовольняє друге означення також задовольняє перше. Справді якщо для другого означення   є замкнутою підмножиною для всіх гаусдорфових компактних просторів   і довільних неперервних відображень   то   є замкнутою і прообраз   є замкнутим для відображень із усіх просторів, зокрема усіх компактних просторів, тобто задовольняються умови першого означення.

Натомість компактний негаусдорфовий простір   (добуток одноточкових компактифікацій простору раціональних чисел із топологією індукованою стандартною топологією дійсних чисел) є компактним, а тому задовольняє перше означення але не друге.

Дійсно, як показано у статтях Слабкий гаусдорфів простір і Одноточкова компактифікація цей простір є слабким гаусдорфовим але не є KC-простором (тобто простором у якому всі компактні підмножини є замкнутими). Але у слабкому гаусдорфовому просторі кожна компактна підмножина   є  -замкнутою, тобто для будь-якого гаусдорфового компактного простору   і довільного неперервного відображення   її прообраз   є замкнутою множиною.

Справді нехай   є компактним гаусдорфовим простором і   — неперервним відображенням. Оскільки   є слабким гаусдорфовим, то множина   є замкненою у  . Множина   є компактною як замкнута підмножина компактної множини  . Із властивостей слабких гаусдорфових просторів також випливає, що   є гаусдорфовим підпростором. Тому   також є замкненою підмножиною в  , а тому також у  . Оскільки   є неперервним відображенням то   є замкнутою підмножиною у  .

Наприклад діагональ простору   не є замкнутою але вона є компактною і тому її прообраз при будь-якому неперервному відображенні із гаусдорфового компактного простору   є замкнутою підмножиною у  . Звідси випливає також, що компактні простори можуть не бути компактно породженими у другому означенні.

Компактно породжене поповнення топологіїРедагувати

Для довільного топологічного простору X можна ввести топологію на X, яка є компактно породженою і містить початкову топологію. Нехай {Kα} позначає сім'ю компактних підмножин у X. У новій топології на X підмножина A буде замкненою якщо і тільки якщо AKα є замкненою у Kα для всіх α. Нехай простір із новою топологією позначається Xc. Тоді компактними підмножинами у Xc є компактні підмножини із X і успадковані топології на всіх компактних підмножинах для двох топологій є однаковими. Зокрема Xc є компактно породженим простором (для першого означення). Якщо сам простір X є компактно породженим то Xc = X, в іншому випадку топологія Xc є строго більшою, ніж X.

Аналогічно можна ввести поповнення топології Xhc для якого підмножина A буде замкнутою якщо і тільки якщо для будь-якого гаусдорфового компактного простору   і довільного неперервного відображення   прообраз   є замкнутим у  . Знову ж компактними підмножинами у Xhc є компактні підмножини із X і успадковані топології на всіх компактних підмножинах для двох топологій є однаковими. Зокрема Xhc є компактно породженим простором (для другого означення). Якщо сам простір X є компактно породженим то Xhc = X, в іншому випадку топологія Xhc є строго більшою, ніж X.

Загалом топологія Xhc може бути більшою за топологію Xc, для гаусдорфових просторів вони є однаковими.

Відображення у компактно породжених просторахРедагувати

 • Відображення   компактно породженого простору   у довільний топологічний простір   є неперервним в тому і тільки в тому випадку, якщо будь-яке звуження цього відображення   на довільну компактну множину   є неперервним.
 • Неперервне відображення   довільного топологічного простір   у компактно породжений простір   є замкнутим (відкритим, відображенням на фактор-простір) в тому і тільки в тому випадку, якщо для кожної компактної підмножини   з області значень   звуження цього відображення   є замкнутим (відповідно відкритим, відображенням на фактор-простір).
 • Якщо відображення   і   є відображеннями на фактор-простір і   і  , а також добуток просторів   є компактно породженими просторами, то декартовій добуток цих відображень   є відображеннями на фактор-простір.
 • Якщо   є неперервним відображенням між топологічними просторами, то відображення   і   між тими ж просторами із відповідними компактно породженими топологіями, теж будуть неперервними.

Стабільність при операціяхРедагувати

Кожен відкритий чи замкнути підпростір гаусдорфового компактно породженого простору є компактно породженим простором. Однак довільний підпростір гаусдорфового компактно породженого простору може не бути компактно породженим простором.

Сума сім'ї топологічних просторів є компактно породженим простором тоді і тільки тоді, коли всі простори із цієї сім'ї є компактно породженими просторами.

Добуток гаусдорфового компактно породженого простору і локально компактного гаусдорфового простору є компактно породженим простором. При цьому добуток двох компактно породжених просторів у загальному випадку не є компактно породженим простором. Тому у категорії компактно породжених просторів добуток просторів вводять як (X × Y)c.

Гаусдорфів образ гаусдорфового компактно породженого простору при відображенні на фактор-простір (зокрема, при відкритому або замкнутому відображенні) є компактно породженим простором. При цьому образ гаусдорфового компактно породженого простору при довільному неперервному відображенні може не бути компактно породженим простором, навіть якщо він є цілком нормальним.

Зв'язок з іншими класами просторівРедагувати

Будь-який повний зі Чехом простір (зокрема будь-який локально компактний гаусдорфів простір, а отже і будь-який топологічний многовид) є компактно породженими просторами.

Кожен секвенційний простір (зокрема будь-який простір з першою аксіомою зліченності, а отже і будь-який метричний простір) є компактно породженими просторами.

Будь-який простір точково зліченного типу є компактно породженим простором.

Кожен CW-комплекс є компактно породженим простором.

ЛітератураРедагувати

 • Энгелькинг, Р. Общая топология. — Москва : Мир, 1986. — 752 с.
 • Келли, Дж. Л. Общая топология. — Москва : Наука, 1968.
 • Спеньер, Э. Алгебраическая топология. — Москва : Мир, 1971. — 680 с.