У математиці, зокрема в функціональному аналізі, сингулярне значення або сингулярне число (с-число) компактного оператора T : XY, що діє між Гільбертовими просторами X і Y, це квадратні корені додатних власних значень самоспряженого оператора T*T (де T* позначає спряжений оператору T).

Сингулярні значення це невід'ємні дійсні числа, зазвичай перелічувані у спадному порядку (s1(T), s2(T), …). Найбільше сингулярне значення s1(T) рівне нормі оператора T (див. Теорема Куранта — Фішера).

Візуалізація SVD двовимірної, дійсної матриці зсуву M. Спершу, ми бачимо блакитний одиничний диск з двома векторами стандартного базису. Потім ми бачимо дію M, яка перетворює диск на еліпс. SVD розкладає M на три простих перетворення: початковий поворот V*, масштабування Σ уздовж осі координат і кінцевий поворот U. Σ це діагональна матриця, діагональ якої складається із сингулярних значень матриці M, які представляють довжини σ1 і σ2 півосей еліпса.

У разі, якщо T діє на евклідовому просторі Rn, існує просте геометричне тлумачення сингулярних значень: Розгляньмо область значень T, якщо її область визначення це одинична сфера; це буде еліпсоїд, а довжини його півосей це сингулярні значення T (на рисунку наведено приклад в R2).

Сингулярні значення це абсолютні значення власних значень нормальної матриці A, бо можна використати спектральну теорему, щоб отримати унітарну діагоналізацію A як A = UΛU*. Отже, .

Більшість норм операторів на Гільбертових просторах, що ми їх вивчаємо, означені за допомогою с-чисел. Наприклад, k-норма це сума перших k сингулярних значень, слідова норма це сума всіх сингулярних значень, також існує норма обчислювана як p-й корінь суми p-х степенів сингулярних значень. Зауважте, що кожна норма має місце лише на певному класі операторів, тому с-числа корисні для класифікації операторів.

У скінченновимірному випадку, матрицю завжди можна розкласти у вигляді UΣV*, де U і V* унітарні, а Σ це діагональна матриця із сингулярними значеннями на діагоналі. Це сингулярний розклад матриці.

Базові властивості ред.

Для   і  .

Теорема Куранта — Фишера для сингулярних значень. Тут   це підпростір   вимірності  .

 

Траспонування матриці як і спряження не змінюють сингулярних значень.

 

Для будь-яких унітарних  

 

Зв'язок з власними значеннями:

 

Див. також ред.