Група Гротендіка

Групою Гротендіка називається деяка група, що є розширенням комутативного моноїда. Поняття активно використовується зокрема у теорії представлень, алгебраїчній геометрії і K-теорії. Названа на честь французького математика Александра Гротендіка, який ввів це поняття в середині 1950-х років.

Універсальна властивістьРедагувати

У найбільш простих термінах, група Гротендіка комутативного моноїда є універсальним способом перетворити цей моноїд в абелеву групу. Нехай   є комутативним моноїдом тобто комутативною напівгрупою із нейтральним елементом. Операцію в   переважно називають додаванням. Група Гротендіка моноїда   (позначається зазвичай   або  ) є абелевою групою, яка є (в певному сенсі) розширенням моноїда   до групи, тобто допускає операцію не тільки суми, але і різниці двох елементів.

Група Гротендіка   повинна задовольняти універсальну властивість: існує гомоморфізм моноїдів

 

такий, що для будь-якого гомоморфізму моноїдів

 

в абелеву групу   існує єдиний гомоморфізм абелевих груп

 

такий, що

 

У термінах теорії категорій, функтор, що переводить комутативний моноїд   у його групу Гротендіка   є лівим спряженим функтором функтора забуття із категорії абелевих груп у категорію комутативних моноїдів.

Явна побудоваРедагувати

Розглянемо декартовий добуток  , елементами якого є пари  , де  . На множині   можна ввести відношення еквівалентності, при якому елементи   і   є еквівалентними, якщо для них існує такий елемент   що

 

Дане відношення дійсно є відношенням еквівалентності бо   випливає з того, що   симетричність є очевидною, а з еквівалентностей   і   існування елементів   для яких   і   Але додавши останні дві рівності можна отримати:   тобто також   і відношення є транзитивним.

Нехай   позначає клас еквівалентності відповідної пари. Тоді зокрема   для всіх всіх  .

На множині класів еквівалентності можна ввести операцію додавання як:

 

Дана операція є коректно визначеною тобто не залежить від представників класів еквівалентності. Справді, якщо   і   то   і   для деяких  . Тоді додавши ці рівності отримаємо   тобто  

Із властивостей моноїда випливає, що це додавання буде асоціативною і комутативною операцією. Клас еквівалентності пар виду   для всіх   є нейтральним (нульовим) елементом для такого додавання. Для класу еквівалентності   клас еквівалентності   буде оберненим. Таким чином множина класів еквівалентності із операцією додавання буде групою, яку і називають групою Гротендіка   моноїда  . Клас еквівалентності   називається також формальною різницею елементів   і   і позначається  .

Кожному елементу   можна поставити у відповідність формальну різницю  , тобто клас еквівалентності  , тобто існує гомоморфізм моноїда   у його групу Гротендіка. Цей гомоморфізм буде ін'єктивним тоді і тільки тоді коли   є моноїдом із скороченням, тобто із   випливає, що  

ПрикладиРедагувати

Цілі числаРедагувати

Найпростіший приклад групи Гротендіка — побудова цілих чисел із натуральних (включно із нулем). Натуральні числа із нулем і звичайним додаванням   утворюють комутативний моноїд. Використовуючи конструкцію групи Гротендіка, розглянемо формальні різниці натуральних чисел   із відношенням еквівалентності

 

Тепер можна позначити

 
 

для всіх  . Ця конструкція визначає цілі числа  .

Додатні раціональні числаРедагувати

Для мультиплікативного комутативного моноїда   (натуральних чисел без нуля) група Гротендіка складається із формальних часток   із відношенням еквівалентності:

  для деякого   .

Цю групу очевидно можна ідентифікувати із мультиплікативною групою додатних раціональних чисел.

Приклад моноїда без скороченьРедагувати

У двох попередніх прикладах розглядалися моноїди із скороченнями. Для таких моноїдів відношення еквівалентності в означенні групи Гротендіка можна записати простіше:   тоді і тільки тоді, коли   Навпаки коли у групі Гротендіка   тоді і тільки тоді, коли   то відповідний моноїд є моноїдом із скороченням (що відразу випливає із розгляду пар виду  ).

Простим прикладом моноїда без скорочень є множина   із операцією додавання заданою як   і  . У цьому випадку на   маємо   (якщо взяти   в усіх випадках) і група Гротендіка є тривіальною. Проте якщо розглянути відношення   задане як

  якщо і тільки якщо  

то   але   тому це відношення не є навіть транзитивним. Цей приклад показує необхідність додавання   в побудові групи.

Група Гротендіка многовидаРедагувати

Конструкція групи Гротендіка активно використовується у K-теорії. Група   компактного многовида M за означенням є групою Гротендіка комутативного моноїда на класі ізоморфізмів векторних розшарувань скінченної розмірності на M де операцією є пряма сума розшарувань. Ці операції визначають контраваріантний функтор із категорії компактних многовидів у категорію абелевих груп.

ДжерелаРедагувати