Вільна абелева групаабелева група, кожен елемент якої може бути однозначно представлений у вигляді лінійної комбінації елементів деякої множини з цілочисловими коефіцієнтами. Як і у випадку з векторними просторами, дану множину називають базисом.

Вільні абелеві групи не є вільними групами, за винятком циклічної групи і тривіальної групи, що складається з одного елемента.

Властивості ред.

  • Будь-які два базиси вільних абелевих груп є рівнопотужними. Потужність базису вільної абелевої групи називається рангом абелевої групи.
  • Для довільного кардинального числа   існує вільна абелева група рангу  .
  • Нехай   — вільна абелева група і   — абелева група. Якщо існує епіморфізм  , то існує підгрупа   групи   ізоморфна групі   така, що  .
  • Будь-яка абелева група   гомоморфним образом вільної абелевої групи. Крім того, якщо група   має множину генераторів потужності   то вона є гомоморфним образом вільної абелевої групи рангу  . Як наслідок будь-яка абелева група ізоморфна факторгрупі вільної абелевої групи.
  • Підгрупа вільної абелевої групи теж є вільною абелевою групою.

Скінченнопороджені вільні абелеві групи ред.

У випадку скінченнопородженої вільної абелевої групи (ранг якої є деяким натуральним числом) можна дати повнішу характеристику підгруп. Нехай   — вільна абелева група зі скінченним рангом n. Тоді підгрупа   цієї групи є вільною абелевою групою рангу   і можна вибрати такий базис   групи   і натуральні числа   що

  • Множина   є базисом підгрупи  
  •   ділиться на   для всіх  

Доведення ред.

Якщо   є групою рангу 1, тобто нескінченною циклічною групою, то твердження одержується із характеристики підгруп циклічних груп. За індукцією припустимо, що твердження доведено для всіх вільних абелевих груп рангу менше n і   є вільною абелевою групою рангу n. Для кожного базису   і елемента   у єдиний спосіб можна записати   де всі   є цілими числами.

Нехай тепер   є підгрупою групи   і   є мінімальним додатним цілим числом серед тих, що є коефіцієнтами у записі будь-якого елемента   через будь-який базис   групи  . Якщо перепозначити елементи і індекси базису можна записати:

 

Також

  для  

Якщо позначити   то   є базисом групи   і

 

Згідно вибору числа   тоді всі   і  

Нехай тепер   позначає циклічну групу породжену елементом   і   є підгрупою   елементи якої записуються як комбінації елементів   базису. Тоді  

Оскільки   є базисом групи  , то довільний елемент   є рівним

 

Елемент  

Якщо   для   то елемент   записується через базис   як

 

і тому   і відповідно   а тому   Відповідно кожен елемент   є рівним сумі  , де   і  

Група   — підгрупа   породжена елементами   базису є вільною групою рангу n - 1 і   є підгрупою у  . Згідно припущення індукції   є вільною групою деякого рангу s - 1 і існує базис   групи   і числа   що   є базисом групи   і   ділиться на   для всіх   Тоді   є базисом групи  , а   є базисом групи   Також   ділить  . Справді, якщо  , для   то у базисі   елемент   записується як   Із мінімальності   випливає, що   і  

Відповідно базис   групи   і числа   (для яких   є базисом) задовільняють умови твердження.

Приклади ред.

  • Група   цілих чисел з додаванням. Базисом цієї групи може бути одна з множин  .
  • Адитивна група кільця многочленів з цілими коефіцієнтами. Базисом цієї групи є, наприклад множина  .

Джерела ред.