Книговидання в Україні

Видавнича справа і книговидання́ в Украї́ні

Історія книговиданняРедагувати

 
Ск. Анатолій Галян. Скульптурна група «Друкарі». Львів.

На початок 20 та 21 століття початковий етап книговидання на землях України і вивчений, і висвітлений недостатньо. Усвідомити це допомогли експедиції за старовинними виданнями та створення Музею мистецтва давньої української книги в місті Львів. Створенню музею сприяли усвідомлення важливої ролі Львова як центру книжкової культури та діяльність в місті українського та російського друкаря Івана Федорова (Федоровича).

Науковою сенсацією стали привезені з експедиції видання, якраз створені не в друкарні Івана Федоровича і до — років діяльності друкаря в місті Львів. Це дозволило припустити гіпотезу, що центрів першодрукарства на землях України було більше і якісь з них виникли та діяли до друкарні в Онуфріївському монастирі Львова. Відомим центром кириличних видань був польський Краків, де мешкала впливова українська діаспора. Ймовірно, за її ініціативи кириличні видання створив друкар Швайпольт Фіоль (Святополк фіола ?), чи то німець, чи то українець за походженням. До 20 століття зберіглося 79 примірників видань Фіоля, незважаючи на утиски майстра і спалення частини накладу його видань католиками-поляками.

Серед перших видань давньоукраїнською та кириличним шрифтом -

 • «Осьмогласник» (1491) з дереворитом «Розп'яття»,
 • «Часословець» (1491),
 • «Тріодь пісна» (не датована, датується 1490-ми роками)
 • «Тріодь цвітну» (1491)

Але першим виданням кирилицею слід вважати книги друкарні Степана Дропана.

Серед перших українських видань 16 століття —

 • «Новий тестамент» із мідними замочками, Почаїв, 1511 р.
 • «Тріодь» у шкіряній оправі, Київ, 1527 р.
 • «Анфологіон» у шкіряній оправі, Львів, 1542 р
 • «Служебник», Львів, 1546 р. та інші.

Принагідно це підтверджене і написом на надгробку Івана Федорова (у перекладі І. Крип'якевича): «Іван Федорович, друкар Москвитин, котрий своїм заходом занедбане друкарство обновив, умер у Львові. Друкар книг перед тим невидимих…», тобто Іван Федоров відновив книговидання, пред тим занедбане у Львові.

Сучасний станРедагувати

За 2005-й рік в Україні було видано 15 тисяч 720 книг і брошур тиражем 54 млн. 59 тисяч примірників. У Харківській області були видані 2 тисячі 684 книги тиражем 13 млн. 429 тисяч примірників. У середньому в Україні видається 1,2—1,3 книги на одного жителя, тоді як у Європі цей показник становить 12—13. Фахівці констатують, що український книжковий ринок майже цілком контролюється російськими компаніями, що завозять у країну від 70-ти до 90 мільйонів книг на рік.

На думку Голови Української асоціації видавців Олександра Афоніна, протягом року середньостатистичний українець купує книжок на 2,5 долари, у той час як середньостатистичний росіянин купує книжок майже на 19 доларів, поляк — на 32 євро (41,6 доларів США), француз — на 50 євро (65 доларів США), німець — на 119 євро (154 долари США)[1].

ПриміткиРедагувати

Джерела та літератураРедагувати

 • Я. Д. Ісаєвич. Друкарство і книговидання в Україні // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2004. — Т. 2 : Г — Д. — С. 477. — 518 с. : іл. — ISBN 966-00-0405-2.
 • Машталір Р. М. Розвиток поліграфії на Україні: [моногр.] / Р. М. Машталір, Ж. М. Ковба, М. Д. Феллер. — Львів: ВО «Вища шк.». Вид-во при Львів. ун-ті, 1974. — 188 с.
 • Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції. статистично-графічний огляд: моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 274 с. — ISBN 966-322-057-0
 • Дурняк Б. В. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні: моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 150 с. — ISBN 978-966-322-153-3
 • Ковба Ж. М. Асортимент друкованої продукції: навч.-метод. посіб. / Ж. М. Ковба, Т. В. Олянишен, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства ; рец. : Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 100 с. — ISBN 978-966-322-160-1
 • Сеньківський В. М. Читання як проблема вільного часу: за результатами соціолого-статистичних досліджень: моногр. / В. М. Сеньківський, Т. В. Олянишен, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 160 с. — ISBN 978-966-322-155-7
 • Історія українського друкарства / І. І. Огієнко. — К. : Либідь, 1994. — 446 с. — (Пам'ятки історичної думки України).
 • Раннє українське друкарство (XV—XVII століття): текст лекції для студ. Інституту журналістики з курсу «Історія видавничої справи» / М. С. Тимошик ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. Лекційний фонд. — К. : Інститут журналістики, 2002. — 34 с.
 • Львівські стародруки: книгознавчий нарис / А. П. Запаско, О. Я. Мацюк. — Л. : Вид-во Каменяр, 1983. — 175 c.
 • Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського університету = Incunabula Bibliothecac Universitatis Leopoliensis: каталог / уклав Ф. Максименко; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наукова бібліотека. — 2-ге вид., розшир. та допов. — Л. : ЛНУ, 2011. — 123 c.
 • Друкарство на Україні в XVI—XVIII ст. / С. Маслов ; Укр. наук. ін-т книгозн. — К. : [б. в.], 1924. — 39 с.
 • Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. — Львів: Центр Європи, 2000. — 222 с.
 • Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. — Львів: Ін-т українознавства, 2002. — 520 с.
 • Книга і друкарство на Україні. — К.: Наук. думка, 1964. — 314 с.
 • Коляда Г. До питання про українське друкарство перед Іваном Федоровим // Рад. літературозн. — 1962. — N6;
 • Лотоцький О. Українське друковане слово. В кн.: Українська культура. К.: Либідь, 1993. — С. 98-111.
 • Мацюк О. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова? // Архіви України. — 1968. — N 1.
 • Мацюк О. Ще про початки книгодрукування на Україні // Архіви України. — 1971. — N 1.
 • Мельников О. Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова: огляд публікацій останніх років // Вісн. Кн. палати. — 2006. — N 4. — С. 10-13.
 • Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова? Хто ставить це запитання і як на нього відповідають: збірка / Мельников О. В. та ін. — К. : УДУЕФ, 2010. — 48 с.
 • Савка М. До історії книгодрукування на Україні // Архіви України. — 1972. — N 2. — С. 26-34.
 • Черниш Н. І. Початки українського друкарства у дослідженнях Іларіона Свєнціцького та Івана Огієнка // Вісник Книжкової палати. — 2005. — N 6. — С. 40-44.
 • Місцями Івана Федорова на Україні: путівник / М. Б. Видашенко та ін. — Львів: Каменяр, 1982. — 123 с.: іл.
 • Іван Федоров: життя в еміграції / І. Мицько ; Національний ун-т «Острозька академія». — Острог: Видавництво Нац. ун-ту «Острозька академія», 2008. — 130 с.: іл.
 • Культура книги: навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Видавнича справа та редагувуння» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Н. І. Черниш ; Українська академія друкарства. Кафедра видавничої справи і редагування. — Л. : [б.в.], 2008. — 167 с.
 • Історія книги: становлення сучасного книгодрукарського мистецтва: навч. посіб. для студ., які навчаються за спец. «Образотворче мистецтво»: у 3 кн. / Володимир Овчінніков. — Л. : Вид-во Укр. акад. друкарства, 2010. — 352, [4] с. : іл. — Бібліогр.: с. 350—352. — 700 екз.
 • Рукописна і стародрукована книга: зб. праць: міжнар. наук. конф. (ХІІ Федоровський семінар), Львів, 23-25 квітня 2004 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Історичний факультет, Музей мистецтва давньої української книги Львівської галереї мистецтв ; ред. кол. Я. Ісаєвич [та ін.]. — Л. : [б.в.], 2006. — 160 с.: мал.
 • Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні: монографія / Б. В. Дурняк та ін.; Укр. акад. друкарства. — Л. : Укр. акад. друкарства, 2009. — 150 с. : рис., табл.
 • Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (XIX-перша третина XX ст.): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Надія Віталіївна Зелінська. — Л. : Світ, 2003. — 612 с. — Бібліогр.: с. 608—611. — ISBN 966-603-222-8
 • Українська видавнича справа у персоналіях (XVI ст. — середина XX ст.): бібліогр. слов.-довід. / За заг. ред. Губи Л. О. — Дніпропетровськ: Ліра, 2016. — 214 с. : іл. — Бібліогр. в кінці ст. — 100 екз.
 • Тимошик Микола. ЇЇ величність — книга. Історія видавничої справи Київського університету. 1834—1999. — К. : НВЦ «Наша культура і наука», 1999. — 306с. — Бібліогр.: с. 287—297. — ISBN 966-95575-0-Х
 • Видавнича справа в Радянській Україні в 20 — 30-і роки XX ст. : дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Молоткіна Валентина Костянтинівна ; Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». — Переяслав-Хмельницький, 2012. — 463 арк.
 • Тимошик М. С. Українські друкарі та їхня роль у ствердженні вітчизняної школи редагування і видавничої справи: Текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу «Історія видавничої справи» / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. Лекційний фонд. — К. : Інститут журналістики, 2002. — 24с. — Бібліогр.: с. 22-23. Шифр зберігання книги в НБУВ: Р98958
 • Тимошик М. С. Видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми: Текст лекції для студ. Інституту журналістики з курсу «Видавнича справа та редагування» / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут журналістики. Лекційний фонд. — К. : Інститут журналістики, 2002. — 23с. — Бібліогр.: с. 21-22.
 • Видавнича справа та редагування: навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за спец. «Журналістика», «Видавнича справа та редагування» / М. С. Тимошик. — К. : Наша культура і наука ; К. : Концерн "Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 224 с. — ISBN 966-313-155-1[1]
 • Преса і книга діаспори. З історії видавничої діяльності українського зарубіжжя: навч. посібник для самост. роботи студ., які оволодівають спец. «Видавнича справа та редагування», «Журналістика», «Укр. мова та л-ра» / В. В. Губарець ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К. : Університет «Україна», 2008. — 266 с.: іл.
 • Розум О. Ф. Таємниці друкарства / О. Ф. Розум. — К.: Техніка, 1980. — 143 с. — (Полігр.: Минуле. Сучасне. Майбутнє).
 • Українська книга в контексті світового книговидання / О. В. Афонін, М. І. Сенченко ; Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". — К. : Книжкова палата України, 2009. — 277 с.: табл.
 • Микола Тимошик (27 Жовтень 2007). Українська книжка як об'єкт фальсифікацій. «Дзеркало тижня» № 40. 
 • М. С. Тимошик. Початки українського друкарства // Сайт В. Стасенка
 • Микола Тимошик: Україна в боргу перед історією своєї книги // Читомо, 09.06.2015
 • М. С. Тимошик. Розширювати українське поле // День, 3 вересня 2010

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати

 1. PDF-файл
 2. Презентація видань з енциклопедистики. Укрінформ. 10 лютого 2016. Архів оригіналу за 11 квітня 2016. Процитовано 3 червня 2021.