Валовий внутрішній продукт

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — один із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів(людей) у сфері матеріального і нематеріального виробництв. Вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями(людьми) для кінцевого використання. ВВП — сума валової доданої вартості (ВДВ) галузей плюс чисті податки на продукти (ПДВ) (ЧПІ) не зараховані до неї:

ВВП = ∑ ВДВ + ПДВ, ЧПІ.

ВВП визначають, як суму первинних доходів, розподілених економічними одиницями-резидентами між виробниками товарів та послуг: оплата праці найманих працівників, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий прибуток та валові змішані доходи. Використання ВВП — кінцеве споживання товарів та послуг, валове накопичення основного капіталу, зміна запасів матеріальних оборотних коштів, чисте надбання цінностей і сальдо експорту та імпорту товарів і послуг.

Крім сумування валової доданої вартості (виробничий метод), ВВП також розраховується як сума доходів домогосподарств (розподільчий метод) і як сума витрат усіх секторів економіки (метод кінцевого використання).

ВВП є головним показником у Системі національних рахунків (СНР).

Особливості ВВПРедагувати

ВВП є основним показником СНР, інші показники СНР розраховуються на його основі

Вартісний показникРедагувати

ВВП є вартісним показником, який розраховується у національних грошових одиницях.

Практикою, яка дозволяє здійснити більш точні міжкраїнові порівняння (див. Компаративна економіка), є підрахунок ВВП за паритетом купівельної спроможності (ВВП за ПКС), коли ціни створених продуктів переводяться у долари США.

Ринкові ціниРедагувати

ВВП є показником ринкової економіки — він розраховується у ринкових цінах, тобто у цінах, які склалися на момент оцінки.

Врахування тільки кінцевого споживанняРедагувати

ВВП враховує тільки ринкову вартість кінцевих товарів і послуг, які були вироблені і продані за період підрахунку, завичай ВВП обраховують поквартальто та щорічно.

Кінцеве та проміжне споживання, валова додана вартістьРедагувати

Кінцева продукція — продукція, призначена для кінцевого споживання, тобто для безпосереднього задоволення потреб споживача.

Проміжна продукція — продукція, яка призначена для подальшої переробки.

Одна й та сама продукція (товар) може бути як кінцевою, так й проміжною. Наприклад, заморожена піцца, яка куплена споживачем у супермаркеті, є товаром кінцевого споживання, якщо вона куплена піццерією для швидкого приготування, то вона є проміжною продукцією.

Розмежування між кінцевою та проміжною продукцією (кінцевим та проміжним споживанням) дозволяє уникнути при підрахунку ВВП багаторазового обліку вироблених товарів і послуг.

Різниця між кінцевим і проміжним споживанням є валовою доданою вартістю, яка і є знов створеною вартістю в економіці, з показника якої додаванням непрямих податків і отримується, власне, ВВП.

Внутрішня основа ВВПРедагувати

У назві ВВП міститься слово «внутрішній», що вказує на те, що підрахунок виробленої і проданої продукції відбувається на економічній території країни не залежно від того, на чиїх виробничих потужностях ця продукція вироблена. Тобто, ВВП враховує продукцію, вироблену компаніями-нерезидентами, але які працюють на території країни.

Показник «Валовий національний дохід» враховує саме національну основу виробництва, виключаючи з ВВП виробництво і продаж іноземців, але додаючи випуск і продаж національних компаній, які працюють на економічній території інших країн.

Докладніше: Резидент

Показник потокуРедагувати

ВВП є потоковим показником, тобто вимірюється за певний період часу. Як правило, підрахунок ВВП відбувається за квартал та за рік.

Методи розрахунку ВВПРедагувати

ВВП розраховують трьома методами:

 1. За доданою вартістю (виробничий метод).
 2. За доходами (розподільчий метод).
 3. За витратами (метод кінцевого використання).

Усі три методи розрахунку базуються на моделі економічного кругообігу, в якому всі витрати дорівнюють усім доходам.

Методика розрахункуРедагувати

ВВП — головний індикатор економічного розвитку і найповніший показник сумарного обсягу виробництва товарів та послуг за певний період. В Україні розрахунки ВВП здійснюють лише з середини 90-х із переходом від статистики Балансу народного господарства (БНГ) до прийнятої в усьому світі системи національних рахунків (СНР). На початку 1995 року Міністерство статистики України завершило розробку національних рахунків України згідно з концепцією затвердженою ООН у 1993 році. На динаміку ВВП у поточних цінах впливають зміни його фізичного обсягу і цін на товари та послуги. Щоб позбутися впливу цін, ВВП, національний дохід розраховують у зіставних цінах. Таким чином нівелюється вплив інфляції. Переоцінку ВВП або внутрішнього доходу у зіставних цінах виконують для виробленого і використаного ВВП або внутрішнього доходу. Однак переоцінені у зіставних цінах ВВП і внутрішній дохід, обчислені виробничим методом і методом кінцевого використання, переважно не збігаються за величиною, оскільки перший показник виражається у цінах факторів виробництва, а другий — у ринкових цінах. Характеристикою динаміки виробленого ВВП є середньоарифметичний зважений індекс фізичного обсягу продукту. В деяких галузях існують специфічні особливості побудови цих індексів, що пов'язано як з характером продукції в натуральному вираженні, так із методами оцінки її в точних цінах.

Для лісового господарства і рибництва розраховують індекси (дефлятори) фізичного обсягу продукції за агрегатною формулою (вагова функція), де як ваги застосовують зіставні (базисні) ціни (P0), а як індексовані величини — кількість виробленої продукції в натуральному вираженні в базисному (q0) і звітному (q1) періодах:

 .

В Україні в галузі сільського господарства існує практика прямого перерахунку вартості продукції окремих культур за цінами 1983 року. На рівні країн індивідуальні індекси обчислюють на основі даних про випуск окремих видів продукції в натуральному вираженні. Іноді з цією метою використовують дані про відвантаження і продаж продукції в натуральному вираженні, відпрацьовані людино-години, про закуплену та спожиту сировину тощо. В Україні Мінстатом відібрано 362 таких продукти — більше половини промислової продукції країни. При розрахунку індексів промислової продукції як ваги використовують додану вартість чи валову промислову продукцію (в Україні — товарну продукцію). Світові промислові індекси ООН розраховують трьома етапами:

 1. На основі скоригованих національних індексів первинних галузей (згідно з міжнародною стандартною галузевою класифікацією ООН) обчислюють регіональні індекси промислової продукції.
 2. Визначають зведені індекси за укрупненими галузевими групами й основними підрозділами добувної та обробної промисловості з виділенням важкої та легкої промисловості, а також виробництва електроенергії та газу.
 3. Використовуючи обчислені вище індекси, розраховують зведені промислові індекси за континентами (Європа, Східна й Південно-Східна Азія, Північна Америка, Океанія, Африка і Середній Схід, а також світові індекси промислового виробництва.

Світові й національні індекси обчислюють переважно за місяць, квартал, рік. Найдостовірнішими вважають річні індекси. Тому місячні індекси коригують на квартальні, а квартальні — на річні.

У будівництві індекс фізичного обсягу обчислюють за агрегатною формою, де як ваги використовують одиницю доданої вартості. (кошторисні ціни) у базисному періоді. Індексованою величиною є окремі види продукції будівельної індустрії у базисному та звітному періодах (чи фізичні обсяги витрат окремих видів будівельних матеріалів). В Україні індексуються будівельно-монтажні роботи. Міжнародна статистика публікує лише національні індекси фізичного обсягу будівельного виробництва.

У роздрібній торгівлі розраховують так звані індекси дефлятованого товарообігу. Дефлювання здійснюють діленням роздрібного товарообігу в поточних цінах на індекси-дефлятори, якими здебільшого є індекси роздрібних цін. Міжнародна статистика публікує лише національні індекси роздрібної та оптової торгівлі.

На транспорті як індекси фізичного обсягу застосовують темпи зростання таких умовно-натуральних показників, як пасажиро-милі, тонно-милі перевезень корисних вантажів. Динаміка продукції зв'язку характеризується темпом зростання кількості переданих сполучень різних видів.

Індекси фізичного обсягу продукції галузей невиробничої сфери у міжнародній статистиці обчислюють дефлюванням номінальної заробітної плати на індекси роздрібних цін, одержуючи індекси динаміка показника реальної заробітної плати. Через це слід врахувати, що продуктивність праці робітників невиробничої сфери не змінюється за період, що вивчається. В Україні індекс фізичного обсягу продукції галузей невиробничої сфери розраховують за допомогою індексів динаміки кількості робітників.

У галузях, що надають платні послуги, у чисельному індексі фізичного обсягу продукції вказують їхню валову виручку. Іноді цей індекс обчислюють з урахуванням кількості наданих послуг на додану вартість у базисному періоді. За відсутності необхідних даних як показники динаміки продукції цих галузей використовують темпи зростання кількості зайнятих, кількості відправлених листів, ліжко-днів в лікарнях.

 
Динаміка Валового внутрішнього продукту в Україні за період 1987 — 2010 р.р.[1]

У міжнародній статистиці показники динаміки використаного ВВП і національного доходу розраховують методом дефлювання. При цьому ВВП (або національний доход) у поточних цінах ділять на загальний індекс-дефлятор, який визначається на основі офіційно опублікованих індексів цін. При розрахунку індексу-дефлятора як ваги застосовують елементи ВВП базисного періоду. Так, у США як індекси-дефлятори використовують 15 індексів цін:

 1. ВНП;
 2. власних витрат на споживання;
 3. товарів тривалого користування;
 4. товарів короткочасного користування;
 5. послуг;
 6. валових приватних вітчизняних інвестицій;
 7. нового будівництва;
 8. житлового будівництва;
 9. іншого будівництва;
 10. засобів тривалого користування;
 11. експорту товарів і послуг;
 12. імпорту товарів і послуг;
 13. державних закупівель товарів і послуг;
 14. закупівель федерального уряду;
 15. закупівель товарів і послуг штатами і муніципалітетами.

В Україні індекс-дефлятор розраховують діленням валового випуску в поточних цінах на валовий випуск у зіставних цінах. У міжнародній статистиці, крім цих індексів, обчислюють індекси цін-дефляторів ВВП за категоріями продажу і витрат, формами власності для окремих категорій товарів власного споживання, продукції сільського господарства та ін.

Номінальний та реальний ВВПРедагувати

Номінальний ВВП (ВВПн) — це загальний обсяг виробництва, який вимірюється в поточних цінах, тобто в цінах, що існують на момент виробництва. Номінальний ВВП = S piqi, де qi — обсяг виробництва і-го товару в поточному році, pi — ціна і-го товару в поточному році.

Реальний ВВП (ВВПр) — загальний обсяг виробництва, який вимірюється в постійних (незмінних, базових) цінах, (приймається за базу), тобто на величину цього показника впливає лише зміна обсягів виробництва. Рівень реального ВВП на душу населення в країні дозволяє робити зіставлення з іншими країнами та виявити, до якої категорії вони належать — до розвинених, чи таких, які розвиваються. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.

ВВП за паритетом купівельної спроможностіРедагувати

ВВП за паритетом купівельної спроможності, ВВП за ПКС (англ. Purchasing power parity, PPP) є мірою випуску продукції на особу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів.

СтатистикаРедагувати

Валовий внутрішній продукт в УкраїніРедагувати

Валовий внутрішній продукт[2]
Роки
У фактичних цінах
Індекси фізичного обсягу
Індекси-дефлятори
валовий внутрішній продукт
валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу
валовий внутрішній продукт
валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу
валовий внутрішній продукт
валовий внутрішній продукт

 

млрд крб.
тис. крб.
відсотків до попереднього року
відсотків до 1990 р.
відсотків до попереднього року
1990
167
3

 

 

 

 

1991
299
6
91,3
91,1
91,3
196,2
1992
5033
97
90,1
89,8
82,3
1866,0
1993
148273
2842
85,8
85,7
70,6
3435,4
1994
1203769
23184
77,1
77,4
54,4
1053,5
1995
5451642
105793
87,8
88,5
47,8
515,5

 

млн грн.
грн.
відсотків до попереднього року
відсотків до 1990 р.
відсотків до попереднього року
1996
81519
1595
90,0
90,7
43,0
166,2
1997
93365
1842
97,0
97,8
41,7
118,1
1998
102593
2040
98,1
98,8
40,9
112,1
1999
130442
2614
99,8
100,6
40,8
127,3
2000
170070
3436
105,9
106,7
43,2
123,1
2001
204190
4195
109,2
111,1
47,2
109,9
2002
225810
4685
105,2
106,3
49,7
105,1
2003
267344
5591
109,6
110,5
54,4
108,0
2004
345113
7273
112,1
113,0
61,0
115,1
2005
441452
9372
102,7
103,5
62,7
124,5
2006
544153
11630
107,3
108,1
67,3
114,8
2007
720731
15496
107,9
108,6
72,6
122,7
2008
948056
20495
102,3
102,9
74,2
128,6
2009
913345
19832
85,2
85,6
63,3
113,0

 

млн грн.
грн.
відсотків до попереднього року
відсотків до 2010 р.
відсотків до попереднього року
2010
1079346
24789
104,1
104,5
100,0
113,7
2011
1299991
29980
105,5
105,9
105,5
114,2
2012
1404669
32480
100,2
100,5
105,7
107,8
2013
1465198
33965
110,0
100,2
105,7
104,3
2014
1566728
35834
2015
1979458
46210
© Держкомстат України, 1998—2015 Дата останньої модифікації: : 19/03/2015

Розміри ВВП у світіРедагувати

 
Розподіл країн за номінальним розміром ВВП
 
Оцінка найбільших економік світу (ВВП) від 1000 до 2003 року.[3]

Порівняння між країнамиРедагувати

Рівень ВВП в різних країнах може бути порівняний перераховуючи його значення у національній валюті згідно з

 • поточним курсом валюти на міжнародних валютних ринках
 • обмінним курсом паритету купівельної спроможності (ПКС) кожної валюти щодо відібраного стандарту (звичайно долару США).

Відносне розташування країн може значно відрізнятися між двома підходами.

 • Поточний метод обмінного курсу перераховує цінність товарів і послуг використовуючи міжнародний курс валюти. Цей метод краще відображає показники міжнародної купівельної спроможності країни і її відносної економічної сили. Наприклад, якщо 10 % з ВВП витрачається на закупівлю високотехнологічної іноземної зброї, кількість придбаної зброї повністю регулюється поточним курсом обміну, якщо зброя — виріб, що торгується на міжнародному ринку (немає ніякої значущої «місцевої» ціни, що відрізняється від міжнародної ціни на такі товари).
 • Метод паритету купівельної спроможності відображає відносну ефективну місцеву купівельну спроможність середнього виробника або споживача в межах економіки країни. Цей метод є кращим індикатором стандартів менш розвинених країн, тому що він компенсує слабкість місцевої валюти на світових ринках. Метод ПКС перерахунків ВВП найзручніший для товарів для внутрішнього користування і послуг.

Звичайно метод паритету купівельної спроможності зменшує різницю у ВВП між високо і низько розвиненими країнами в порівнянні з методом поточного обмінного курсу, ця залежність відома як ефект Пенна.

Список відповідно до даних
Міжнародного валютного фонду на 2020[4]
Місце Країна/Регіон ВВП за ПКС
млрд. $
  Світ &&&&&&&&&0138352.382000138 352,382
1   КНР &&&&&&&&&&027804.95300027 804,953
2   США &&&&&&&&&&020289.98700020 289,987
  Європейський Союз &&&&&&&&&&018377.11400018 377,114
3   Індія &&&&&&&&&&011321.28000011 321,280
4   Японія &&&&&&&&&&&05451.4520005451,452
5   Росія &&&&&&&&&&&04176.3500004176,350
6   Німеччина &&&&&&&&&&&04160.9250004160,925
7   Індонезія &&&&&&&&&&&03778.1340003778,134
8   Бразилія &&&&&&&&&&&03316.9200003316,920
9   Велика Британія &&&&&&&&&&&02975.5570002975,557
10   Франція &&&&&&&&&&&02860.&180002860,018
11   Мексика &&&&&&&&&&&02458.3390002458,339
12   Південна Корея &&&&&&&&&&&02307.7180002307,718
13   Туреччина &&&&&&&&&&&02257.9870002257,987
14   Італія &&&&&&&&&&&02244.7670002244,767
15   Саудівська Аравія &&&&&&&&&&&01869.2880001869,288
16   Канада &&&&&&&&&&&01797.1700001797,170
17   Іспанія &&&&&&&&&&&01780.9960001780,996
18   Єгипет &&&&&&&&&&&01427.4320001427,432
19   Іран &&&&&&&&&&&01411.&930001411,093
20   Республіка Китай &&&&&&&&&&&01293.9720001293,972
21   Таїланд &&&&&&&&&&&01293.9240001293,924
22   Австралія &&&&&&&&&&&01279.3610001279,361
23   Польща &&&&&&&&&&&01236.1320001236,132
24   Пакистан &&&&&&&&&&&01190.5550001190,555
25   Нігерія &&&&&&&&&&&01181.3990001181,399
26   Малайзія &&&&&&&&&&&01064.7950001064,795
27   Філіппіни &&&&&&&&&&&01040.4130001040,413
28   В'єтнам &&&&&&&&&&&01035.&510001035,051
29   Нідерланди &&&&&&&&&&&&0935.911000935,911
30   Аргентина &&&&&&&&&&&&0864.887000864,887
31   Бангладеш &&&&&&&&&&&&0860.916000860,916
32   Колумбія &&&&&&&&&&&&0771.957000771,957
33   ПАР &&&&&&&&&&&&0762.826000762,826
34   ОАЕ &&&&&&&&&&&&0722.670000722,670
35   Ірак &&&&&&&&&&&&0679.&98000679,098
36   Алжир &&&&&&&&&&&&0638.363000638,363
37   Сінгапур &&&&&&&&&&&&0576.839000576,839
  Венесуела &&&&&&&&&&&&0538.900000538,9[5]
38   Бельгія &&&&&&&&&&&&0536.621000536,621
39   Швейцарія &&&&&&&&&&&&0535.832000535,832
40   Казахстан &&&&&&&&&&&&0530.646000530,646
41   Швеція &&&&&&&&&&&&0529.778000529,778
42   Румунія &&&&&&&&&&&&0525.&51000525,051
43   Чилі &&&&&&&&&&&&0475.964000475,964
  Гонконг &&&&&&&&&&&&0461.894000461,894
44   Перу &&&&&&&&&&&&0457.320000457,320
45   Австрія &&&&&&&&&&&&0446.265000446,265
46   Ірландія &&&&&&&&&&&&0392.&14000392,014
47   Чехія &&&&&&&&&&&&0388.587000388,587
48   Норвегія &&&&&&&&&&&&0384.298000384,298
49   Україна &&&&&&&&&&&&0380.545000380,545
50   М'янма &&&&&&&&&&&&0366.&79000366,079
51   Катар &&&&&&&&&&&&0345.455000345,455
52   Ізраїль &&&&&&&&&&&&0334.675000334,675
53   Угорщина &&&&&&&&&&&&0327.410000327,410
54   Португалія &&&&&&&&&&&&0321.199000321,199
55   Марокко &&&&&&&&&&&&0317.&&1000317,001
56   Узбекистан &&&&&&&&&&&&0310.738000310,738
57   Кувейт &&&&&&&&&&&&0307.193000307,193
58   Шрі-Ланка &&&&&&&&&&&&0304.458000304,458
59   Данія &&&&&&&&&&&&0300.621000300,621
60   Греція &&&&&&&&&&&&0293.&&9000293,009
61   Ефіопія &&&&&&&&&&&&0253.102000253,102
62   Фінляндія &&&&&&&&&&&&0251.431000251,431
63   Гана &&&&&&&&&&&&0209.179000209,179
64   Оман &&&&&&&&&&&&0200.203000200,203
65   Ангола &&&&&&&&&&&&0199.329000199,329
66   Домініканська Республіка &&&&&&&&&&&&0198.725000198,725
67   Танзанія &&&&&&&&&&&&0198.652000198,652
68   Нова Зеландія &&&&&&&&&&&&0194.919000194,919
69   Кенія &&&&&&&&&&&&0194.401000194,401
70   Еквадор &&&&&&&&&&&&0192.&56000192,056
71   Словаччина &&&&&&&&&&&&0187.264000187,264
72   Білорусь &&&&&&&&&&&&0184.593000184,593
73   Азербайджан &&&&&&&&&&&&0184.418000184,418
74   Болгарія &&&&&&&&&&&&0165.130000165,130
75   Судан &&&&&&&&&&&&0163.606000163,606
76   Кот-д'Івуар &&&&&&&&&&&&0163.594000163,594
77   Гватемала &&&&&&&&&&&&0150.731000150,731
78   Туніс &&&&&&&&&&&&0143.234000143,234
79   Сербія &&&&&&&&&&&&0127.&96000127,096
80   Туркменістан &&&&&&&&&&&&0124.884000124,884
  Пуерто-Рико &&&&&&&&&&&&0123.851000123,851
81   Уганда &&&&&&&&&&&&0123.653000123,653
  Сирія &&&&&&&&&&&&0121.400000121,4[6]
82   Панама &&&&&&&&&&&&0110.399000110,399
83   Хорватія &&&&&&&&&&&&0103.111000103,111
84   Камерун &&&&&&&&&&&&0100.&13000100,013
85   Непал &&&&&&&&&&&&&097.36500097,365
86   Парагвай &&&&&&&&&&&&&095.94900095,949
87   Литва &&&&&&&&&&&&&095.28600095,286
88   Йорданія &&&&&&&&&&&&&093.25600093,256
89   Болівія &&&&&&&&&&&&&091.22500091,225
90   Коста-Рика &&&&&&&&&&&&&089.59700089,597
91   ДР Конго &&&&&&&&&&&&&081.80600081,806
92   Уругвай &&&&&&&&&&&&&080.81700080,817
93   Камбоджа &&&&&&&&&&&&&076.21800076,218
94   Афганістан &&&&&&&&&&&&&074.79200074,792
95   Бахрейн &&&&&&&&&&&&&074.64900074,649
96   Ліван &&&&&&&&&&&&&074.62800074,628
97   Замбія &&&&&&&&&&&&&073.66200073,662
98   Словенія &&&&&&&&&&&&&073.27600073,276
99   Ємен &&&&&&&&&&&&&070.41400070,414
100   Сенегал &&&&&&&&&&&&&066.43800066,438
101   Люксембург &&&&&&&&&&&&&065.86800065,868
102   Лаос &&&&&&&&&&&&&057.91200057,912
103   Латвія &&&&&&&&&&&&&054.70000054,700
  Макао &&&&&&&&&&&&&053.62200053,622
104   Мадагаскар &&&&&&&&&&&&&053.40900053,409
105   Сальвадор &&&&&&&&&&&&&052.88800052,888
106   Гондурас &&&&&&&&&&&&&050.49600050,496
107   Буркіна-Фасо &&&&&&&&&&&&&048.55300048,553
108   Малі &&&&&&&&&&&&&048.44300048,443
109   Боснія і Герцеговина &&&&&&&&&&&&&047.54000047,540
110   Монголія &&&&&&&&&&&&&046.55000046,550
111   Грузія &&&&&&&&&&&&&046.28600046,286
112   Мозамбік &&&&&&&&&&&&&045.99000045,990
113   Естонія &&&&&&&&&&&&&044.50300044,503
114   Тринідад і Тобаго &&&&&&&&&&&&&043.17800043,178
115   Бенін &&&&&&&&&&&&&042.74900042,749
116   Ботсвана &&&&&&&&&&&&&041.80900041,809
117   Габон &&&&&&&&&&&&&039.58400039,584
118   Албанія &&&&&&&&&&&&&038.&7800038,078
119   Бруней &&&&&&&&&&&&&037.34200037,342
120   Зімбабве &&&&&&&&&&&&&037.&3900037,039
121   Нігер &&&&&&&&&&&&&035.21100035,211
122   Лівія &&&&&&&&&&&&&034.75300034,753
123   Кіпр &&&&&&&&&&&&&034.74500034,745
124   Таджикистан &&&&&&&&&&&&&034.69200034,692
125   Гвінея &&&&&&&&&&&&&034.58500034,585
126   Папуа Нова Гвінея &&&&&&&&&&&&&034.50200034,502
127   Північна Македонія &&&&&&&&&&&&&033.51700033,517
128   Вірменія &&&&&&&&&&&&&033.14100033,141
129   Нікарагуа &&&&&&&&&&&&&032.99100032,991
130   Руанда &&&&&&&&&&&&&032.25800032,258
131   Чад &&&&&&&&&&&&&032.&6500032,065
132   Республіка Конго &&&&&&&&&&&&&030.70200030,702
133   Маврикій &&&&&&&&&&&&&029.63100029,631
134   Екваторіальна Гвінея &&&&&&&&&&&&&026.82800026,828
135   Молдова &&&&&&&&&&&&&026.64200026,642
136   Ямайка &&&&&&&&&&&&&026.51600026,516
137   Намібія &&&&&&&&&&&&&026.26100026,261
138   Малаві &&&&&&&&&&&&&025.57000025,570
139   Киргизстан &&&&&&&&&&&&&025.18700025,187
140   Мавританія &&&&&&&&&&&&&025.10900025,109
141   Південний Судан &&&&&&&&&&&&&023.32000023,320
142   Мальта &&&&&&&&&&&&&022.49600022,496
  Косово &&&&&&&&&&&&&021.15500021,155
143   Гаїті &&&&&&&&&&&&&020.13500020,135
144   Ісландія &&&&&&&&&&&&&018.72000018,720
145   Того &&&&&&&&&&&&&015.21700015,217
146   Сьєрра-Леоне &&&&&&&&&&&&&012.86800012,868
147   Сомалі &&&&&&&&&&&&&012.41700012,417
148   Есватіні &&&&&&&&&&&&&012.36800012,368
149   Багамські Острови &&&&&&&&&&&&&011.80700011,807
150   Чорногорія &&&&&&&&&&&&&011.54900011,549
151   Гаяна &&&&&&&&&&&&&010.98900010,989
152   Фіджі &&&&&&&&&&&&&010.&7800010,078
153   Суринам &&&&&&&&&&&&&&08.9560008,956
154   Бурунді &&&&&&&&&&&&&&08.2810008,281
155   Бутан &&&&&&&&&&&&&&08.2000008,200
156   Мальдіви &&&&&&&&&&&&&&07.8390007,839
157   Еритрея &&&&&&&&&&&&&&06.6400006,640
158   Гамбія &&&&&&&&&&&&&&06.6140006,614
159   Лесото &&&&&&&&&&&&&&06.5930006,593
160   Джибуті &&&&&&&&&&&&&&06.3620006,362
161   Ліберія &&&&&&&&&&&&&&06.1600006,160
162   Барбадос &&&&&&&&&&&&&&05.&510005,051
163   Центральноафриканська Республіка &&&&&&&&&&&&&&04.2700004,270
164   Кабо-Верде &&&&&&&&&&&&&&04.1940004,194
165   Аруба &&&&&&&&&&&&&&03.8830003,883
166   Гвінея-Бісау &&&&&&&&&&&&&&03.6640003,664
167   Беліз &&&&&&&&&&&&&&02.9740002,974
168   Сейшельські Острови &&&&&&&&&&&&&&02.7460002,746
169   Сент-Люсія &&&&&&&&&&&&&&02.7020002,702
170   Східний Тимор &&&&&&&&&&&&&&02.6130002,613
171   Коморські Острови &&&&&&&&&&&&&&02.5160002,516
172   Антигуа і Барбуда &&&&&&&&&&&&&&02.5060002,506
173   Сан-Марино &&&&&&&&&&&&&&01.8420001,842
174   Гренада &&&&&&&&&&&&&&01.6810001,681
175   Сент-Кіттс і Невіс &&&&&&&&&&&&&&01.5320001,532
176   Соломонові Острови &&&&&&&&&&&&&&01.4330001,433
177   Сент-Вінсент і Гренадини &&&&&&&&&&&&&&01.3270001,327
178   Самоа &&&&&&&&&&&&&&01.1320001,132
179   Вануату &&&&&&&&&&&&&&00.8290000,829
180   Домініка &&&&&&&&&&&&&&00.8130000,813
181   Сан-Томе і Принсіпі &&&&&&&&&&&&&&00.7050000,705
182   Тонга &&&&&&&&&&&&&&00.6200000,620
183   Федеративні Штати Мікронезії &&&&&&&&&&&&&&00.3630000,363
184   Палау &&&&&&&&&&&&&&00.2560000,256
185   Кірибаті &&&&&&&&&&&&&&00.2530000,253
186   Маршаллові Острови &&&&&&&&&&&&&&00.2110000,211
187   Науру &&&&&&&&&&&&&&00.1240000,124
188   Тувалу &&&&&&&&&&&&&&00.&490000,049
Список відповідно до даних
Світового банку на 2011-2014
[7]
Місце Країна/Регіон ВВП за ПКС
млн $
Рік
  Світ 108 464 005 2014
  Європейський Союз 18 423 000 2014
1   КНР 18 030 932 2014
2   США 17 419 000 2014
  Єврозона 13 106 899 2014
3   Індія 7 393 076 2014
4   Японія 4 630 941 2014
5   Росія 3 745 157 2014
6   Німеччина 3 689 840 2014
7   Бразилія 3 263 866 2014
8   Індонезія 2 676 109 2014
9   Франція 2 571 970 2014
10   Велика Британія 2 524 728 2014
11   Італія 2 131 920 2014
12   Мексика 2 125 257 2014
13   Південна Корея 1 732 352 2014
14   Саудівська Аравія 1 603 764 2014
15   Канада 1 566 925 2014
16   Іспанія 1 566 777 2014
17   Туреччина 1 459 882 2014
18   Іран 1 280 896 2014
19   Нігерія 1 049 102 2014
20   Австралія 1 031 280 2014
21   Таїланд 985 526 2014
22   Польща 945 418 2014
23   Єгипет 943 267 2014
24   Пакистан 896 396 2014
25   Нідерланди 794 350 2014
26   Малайзія 746 089 2014
27   ПАР 704 521 2014
28   Філіппіни 692 230 2014
29   Колумбія 638 357 2014
30   ОАЕ 599 769 2014
31   Алжир 551 596 2014
32   Венесуела 538 932 2014
33   В'єтнам 510 715 2014
34   Ірак 503 687 2014
35   Бангладеш 497 017 2014
36   Бельгія 479 600 2014
37   Швейцарія 460 605 2012/2013
38   Сінгапур 452 691 2014
39   Швеція 437 421 2014
40   Казахстан 418 477 2014
  Гонконг 398 904 2014
41   Чилі 396 923 2014
42   Австрія 393 994 2014
43   Румунія 386 300 2014
44   Перу 371 347 2014
45   Україна 370 533 2014
46   Норвегія 333 322 2014
47   Чехія 319 994 2014
48   Катар 317 507 2014
49   Португалія 294 525 2014
50   Греція 285 984 2014
51   Кувейт 276 305 2012/2013
52   Ізраїль 271 700 2014
53   Данія 253 005 2014
54   Марокко 251 468[8] 2014
55   Угорщина 241 596 2014
56   Куба 234 193 2012/2013
57   Ірландія 220 506 2014
58   Шрі-Ланка 217 278 2014
59   Фінляндія 217 202 2014
60   Еквадор 180 493 2014
61   Ангола 175 103 2014
62   Білорусь 172 211 2014
63   Узбекистан 171 416 2011
64   Азербайджан 167 061 2014
65   Судан 160 111 2014
66   Оман 156 752 2012/2013
67   Нова Зеландія 156 438 2012/2013
68   Словаччина 149 468 2014
69   Ефіопія 144 842 2014
70   Домініканська Республіка 138 007 2014
71   Кенія 132 530 2014
72   Танзанія 127 691[9] 2014
  Пуерто-Рико 125 630 2011
73   Туніс 121 104 2012/2013
74   Гватемала 119 375 2014
75   Болгарія 117 961 2014
76   Гана 109 553 2014
77   Лівія 97 582 2014
78   Ємен 96 634 2012/2013
79   Сербія 90 256 2014
80   Хорватія 90 033 2014
81   Туркменістан 82 121 2011
82   Панама 80 811 2014
  Макао 80 773 2014
83   Йорданія 79 616 2014
84   Ліван 79 397 2011
85   Литва 78 045 2014
86   Кот-д'Івуар 72 492 2014
87   Уругвай 71 414 2014
88   Коста-Рика 70 974 2014
89   Болівія 69 963 2014
90   Камерун 67 660 2014
91   Непал 66 776 2014
92   Уганда 66 713 2014
93   Бахрейн 61 939 2014
94   Словенія 61 695 2014
95   Афганістан 61 531 2011
96   Замбія 61 377 2014
97   Парагвай 58 280 2014
98   ДР Конго 55 844 2014
99   Сальвадор 50 944 2014
100   Камбоджа 49 958 2014
101   Люксембург 49 472 2012/2013
102   Латвія 46 450 2014
103   Тринідад і Тобаго 40 832 2012/2013
104   Боснія і Герцеговина 37 881 2014
105   Гондурас 36 487 2014
106   Ботсвана 35 739 2014
107   Лаос 35 589 2014
108   Монголія 34 760 2014
109   Естонія 34 622 2014
110   Грузія 34 150[10] 2014
111   Мадагаскар 33 866 2014
112   Сенегал 33 634 2014
113   Габон 32 130 2014
114   Бруней 32 036 2014
115   Південний Судан 31 675 2011
116   Мозамбік 30 948 2014
117   Албанія 30 185 2014
118   Чад 29 648 2014
119   Нікарагуа 29 578 2014
120   Буркіна-Фасо 29 332 2014
121   Республіка Конго 28 215 2014
122   Малі 27 326 2014
123   Північна Македонія 27 279 2014
124   Зімбабве 27 134 2014
125   Кіпр 26 368[11] 2014
126   Екваторіальна Гвінея 25 105 2014
127   Вірменія 24 282 2014
128   Ямайка 24 141 2012/2013
129   Маврикій 23 435 2014
130   Намібія 23 395 2014
131   Таджикистан 22 322 2014
132   Бенін 19 763 2014
133   Киргизстан 19 382 2014
  Палестинська держава 19 365 2014
134   Папуа Нова Гвінея 19 349 2011
135   Руанда 18 833 2014
136   Гаїті 18 309 2014
137   Нігер 17 924 2014
138   Молдова 17 720[12] 2014
  Косово 16 825 2011
139   Мавританія 15 528 2014
140   Гвінея 14 887 2014
141   Ісландія 14 215 2014
142   Малаві 13 717 2014
143   Сьєрра-Леоне 12 742 2014
144   Мальта 12 332 2012/2013
145   Того 10 166 2014
146   Багамські Острови 8 998 2014
147   Чорногорія 8 906 2014
148   Суринам 8 667 2012/2013
149   Бурунді 8 328 2014
150   Есватіні 8 050 2014
151   Еритрея 7 814 2011
152   Фіджі 7 191 2014
153   Бутан 6 018 2014
154   Гаяна 5 514 2011
155   Лесото 5 483 2014
156   Мальдіви 5 194 2014
157   Ліберія 4 306 2014
158   Барбадос 3 847 2014
  Бермудські Острови 3 403 2012/2013
159   Кабо-Верде 3 348 2014
160   Гамбія 3 111 2014
161   Центральноафриканська Республіка 2 855 2014
162   Беліз 2 817 2012/2013
163   Джибуті 2 802 2014
164   Східний Тимор 2 761 2011
165   Гвінея-Бісау 2 495 2014
166   Сейшельські Острови 2 402 2014
167   Антигуа і Барбуда 1 982 2014
168   Сент-Люсія 1 909 2014
169   Гренада 1 270 2014
170   Сент-Кіттс і Невіс 1 246 2014
171   Соломонові Острови 1 219 2011
172   Сент-Вінсент і Гренадини 1 161 2014
173   Коморські Острови 1 150 2014
174   Самоа 1 111 2011
175   Домініка 774 2014
176   Вануату 756 2011
177   Сан-Томе і Принсіпі 606 2014
178   Тонга 550 2011
179   Федеративні Штати Мікронезії 352 2011
180   Палау 311 2011
181   Маршаллові Острови 205 2011
182   Кірибаті 199 2011
183   Тувалу 36 2011
Список відповідно до даних
Всесвітньої книги фактів (ЦРУ) на 1993-2014
[13]
Місце Країна/Регіон ВВП за ПКС
млн $
Рік
  Світ 107 500 000 2014
1   КНР 17 630 000 2014
  Європейський Союз 17 610 000 2014
2   США 17 460 000 2014
3   Індія 7 277 000 2014
4   Японія 4 807 000 2014
5   Німеччина 3 621 000 2014
6   Росія 3 568 000 2014
7   Бразилія 3 473 000 2014
8   Франція 2 587 000 2014
9   Індонезія 2 554 000 2014
10   Велика Британія 2 435 000 2014
11   Мексика 2 143 000 2014
12   Італія 2 066 000 2014
13   Південна Корея 1 786 000 2014
14   Саудівська Аравія 1 616 000 2014
15   Канада 1 579 000 2014
16   Іспанія 1 534 000 2014
17   Туреччина 1 512 000 2014
18   Іран 1 284 000 2014
19   Австралія 1 100 000 2014
20   Нігерія 1 058 000 2014
21   Республіка Китай 1 022 000 2014
22   Таїланд 990 100 2014
23   Єгипет 945 400 2014
24   Польща 941 400 2014
25   Аргентина 927 400 2014
26   Пакистан 884 200 2014
27   Нідерланди 798 100 2014
28   Малайзія 746 800 2014
29   Філіппіни 694 600 2014
30   ПАР 683 100 2014
31   Колумбія 642 700 2014
32   ОАЕ 605 000 2014
33   Алжир 552 600 2014
34   Венесуела 545 700 2014
35   Бангладеш 535 600 2014
36   В'єтнам 509 500 2014
37   Ірак 505 400 2014
38   Бельгія 467 100 2014
39   Сінгапур 445 200 2014
40   Швейцарія 444 700 2014
41   Швеція 434 200 2014
42   Казахстан 420 600 2014
43   Чилі 410 300 2014
44   Гонконг 400 600 2014
45   Австрія 386 900 2014
46   Румунія 386 500 2014
47   Перу 376 700 2014
48   Україна 373 100 2014
49   Норвегія 339 500 2014
50   Катар 323 200 2014
51   Чехія 299 700 2014
52   Греція 284 300 2014
53   Кувейт 283 900 2014
54   Португалія 276 000 2014
55   Ізраїль 268 300 2014
56   Марокко 254 400 2014
57   Данія 248 700 2014
58   М'янма 244 300 2014
59   Угорщина 239 900 2014
60   Ірландія 224 700 2014
61   Фінляндія 221 500 2014
62   Шрі-Ланка 217 100 2014
63   Еквадор 182 000 2014
64   Ангола 175 500 2014
65   Білорусь 171 200 2014
66   Узбекистан 170 300 2014
67   Азербайджан 168 400 2014
68   Оман 163 600 2014
69   Судан 159 500 2014
70   Нова Зеландія 158 700 2014
71   Словаччина 149 900 2014
72   Ефіопія 139 400 2014
73   Домініканська Республіка 135 700 2014
74   Кенія 134 700 2014
75   Куба 128 500 2014
76   Туніс 125 100 2014
77   Болгарія 123 300 2014
78   Гватемала 118 700 2014
79   Гана 109 900 2014
80   Сирія 107 600 2011
81   Ємен 106 000 2014
82   Лівія 103 300 2014
83   Танзанія 92 530 2014
84   Сербія 90 320 2014
85   Хорватія 87 300 2014
86   Туркменістан 82 150 2014
87   Ліван 80 510 2014
88   Йорданія 79 770 2014
89   Литва 78 950 2014
90   Панама 76 950 2014
91   Кот-д'Івуар 71 950 2014
92   Коста-Рика 71 210 2014
93   Болівія 70 380 2014
94   Уругвай 69 780 2014
95   Камерун 67 230 2014
96   Непал 66 920 2014
97   Уганда 66 650 2014
98   Пуерто-Рико 64 840 2010
99   Замбія 61 790 2014
100   Афганістан 61 690 2014
101   Бахрейн 61 560 2014
102   Словенія 60 540 2014
103   Парагвай 57 870 2014
104   ДР Конго 55 730 2014
105   Макао 51 680 2013
106   Сальвадор 50 900 2014
107   Люксембург 50 650 2014
108   Камбоджа 50 250 2014
109   Латвія 48 590 2014
110   Тринідад і Тобаго 42 230 2014
111   Північна Корея 40 000 2013
112   Гондурас 38 950 2014
113   Боснія і Герцеговина 38 080 2014
114   Естонія 35 400 2014
115   Лаос 34 480 2014
116   Габон 34 280 2014
117   Грузія 34 270 2014
118   Сенегал 33 680 2014
119   Мадагаскар 33 640 2014
120   Ботсвана 33 620 2014
121   Бруней 32 110 2014
122   Албанія 30 660 2014
123   Буркіна-Фасо 30 080 2014
124   Нікарагуа 29 850 2014
125   Чад 29 850 2014
126   Мозамбік 29 760 2014
127   Монголія 29 710 2014
128   Республіка Конго 28 090 2014
129   Північна Македонія 27 410 2014
130   Малі 27 100 2014
131   Зімбабве 26 880 2014
132   Екваторіальна Гвінея 25 330 2014
133   Кіпр 24 940 2014
134   Ямайка 24 280 2014
135   Вірменія 24 260 2014
136   Намібія 23 590 2014
137   Маврикій 23 420 2014
138   Південний Судан 23 310 2014
139   Таджикистан 22 220 2014
140   Палестинська держава 20 120 2014
141   Бенін 19 850 2014
142   Киргизстан 19 290 2014
143   Руанда 18 700 2014
144   Гаїті 18 540 2014
145   Папуа Нова Гвінея 18 110 2014
146   Нігер 17 670 2014
147   Молдова 17 190 2014
148   Косово 16 890 2014
149   Гвінея 15 310 2014
150   Ісландія 13 810 2014
151   Малаві 13 760 2014
152   Мальта 13 380 2014
153   Сьєрра-Леоне 12 890 2014
154   Мавританія 12 860 2014
155   Нова Каледонія 11 100 2014
156   Того 10 180 2014
157   Чорногорія 9 499 2014
158   Суринам 9 240 2014
159   Багамські Острови 9 034 2014
160   Есватіні 8 672 2014
161   Бурунді 8 396 2014
162   Східний Тимор 8 364 2014
163   Еритрея 7 855 2014
164   Фіджі 7 292 2014
165   Французька Полінезія 7 150 2012
166   Монако 6 790 2013
167   Острів Мен 6 298 2012
168   Сомалі 5 896 2010
169   Бутан 5 867 2014
170   Джерсі 5 771 2012
171   Бермудські Острови 5 600 2011
172   Лесото 5 589 2014
173   Гаяна 5 498 2014
174   Гуам 4 600 2010
175   Барбадос 4 513 2014
176   Мальдіви 4 254 2014
177   Ліберія 3 771 2014
178   Гернсі 3 420 2013
179   Гамбія 3 362 2014
180   Кабо-Верде 3 286 2014
181   Ліхтенштейн 3 200 2009
182   Андорра 3 163 2012
183   Кюрасао 3 128 2012
184   Беліз 2 907 2014
185   Центральноафриканська Республіка 2 861 2014
186   Джибуті 2 858 2014
187   Аруба 2 516 2009
188   Кайманові Острови 2 507 2014
189   Гвінея-Бісау 2 502 2014
190   Сейшельські Острови 2 304 2014
191   Гренландія 2 133 2011
192   Сан-Марино 2 007 2014
193   Антигуа і Барбуда 1 989 2014
194   Сент-Люсія 1 893 2014
195   Гібралтар 1 850 2013
196   Американські Віргінські Острови 1 577 2004
197   Фарерські острови 1 471 2010
198   Гренада 1 248 2014
199   Сент-Кіттс і Невіс 1 220 2014
200   Коморські Острови 1 211 2014
201   Сент-Вінсент і Гренадини 1 198 2014
202   Соломонові Острови 1 046 2014
203   Самоа 995 2014
204   Західна Сахара 906 2007
205   Домініка 757 2014
206   Північні Маріанські Острови 733 2010
207   Вануату 687 2014
208   Острови Теркс і Кайкос 632 2007
209   Сан-Томе і Принсіпі 612 2014
210   Американське Самоа 575,3 2007
211   Сен-Мартен (Франція) 561,5 2005
212   Тонга 523 2014
213   Британські Віргінські Острови 500 2010
214   Сінт-Мартен 365,8 2014
215   Федеративні Штати Мікронезії 331 2014
216   Палау 272 2014
217   Сен-П'єр і Мікелон 215,3 2006
218   Острови Кука 183,2 2005
219   Кірибаті 180 2014
220   Маршаллові Острови 178 2014
221   Ангілья 175,4 2009
222   Фолклендські Острови 164,5 2007
223   Волліс і Футуна 60 2004
224   Науру 60 2005
225   Монтсеррат 44,78 2006
226   Тувалу 35 2014
227   Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья 31,1 2010
228   Ніуе 10,01 2003
229   Токелау 1,5 1993

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Джерело: Світовий банк
 2. Джерело: Держкомстат України, 1998—2011
 3. За: Maddison A (2007), Contours of the World Economy I-2030AD, Oxford University Press, ISBN 978-0199227204
 4. World Economic Outlook Database, April 2020. IMF. Процитовано 22 April 2020. 
 5. Дані за 2014 рік.
 6. Дані станом на Вересень 2011 рік,це останні дані доступні від МВФ.
 7. Data (July 2, 2015). "Gross domestic product 2014, PPP", World Bank, accessed on 2 July 2015. Data.worldbank.org. Процитовано July 2, 2015. ; European Union calculated by sum of individual countries.
 8. Без урахування Західної Сахари
 9. Враховуючи тільки континентальну частину країни
 10. Без урахування Абхазії та Південної Осетії
 11. Враховуючи тільки території підконтрольні Республіці Кіпр
 12. Без урахування Придністров'я
 13. Field listing - GDP (PPP exchange rate), CIA World Factbook

ПосиланняРедагувати

Див. такожРедагувати