Система Штейнера

варіант t-схеми з λ = 1 і t ≥ 2

Система Штейнера (названа ім'ям Якоба Штейнера) — варіант блок-схем, точніше, t-схеми з λ = 1 і t ≥ 2.

Площина Фано є системою трійок Штейнера S (2,3,7). Блоками є 7 прямих, кожна з яких містить 3 точки. Будь-яка пара точок належить єдиній прямій.

Система Штейнера з параметрами t, k, n (записується S(t,k,n)) — це n-елементна множина S разом з набором k-елементних підмножин множини S (званих блоками) з властивістю, що кожна t-елементна підмножина S міститься рівно в одному блоці. В альтернативному позначенні блок-схема S(t,k,n) позначається як t-(n,k,1)-схема.

Це визначення відносно нове та узагальнює класичне визначення системи Штейнера, в якому додатково потрібно, щоб k = t + 1. Схему S(2,3, n) називали (і називають) системою трійок Штейнера, S(3,4, n) називали системою четвірок Штейнера і т. д. Після узагальнення визначення системи називання дотримуються не так строго.

В теорії схем тривалий час було невідомо, чи існує нетривіальна (t < k < n) система Штейнера з t ≥ 6, і чи існує нескінченно багато схем з t = 4 чи 5[1]. Ствердну відповідь дав Пітер Ківаш[ru] 2014 року[2][3][4].

Приклади Редагувати

Скінченні проєктивні площини Редагувати

Скінченна проєктивна площина порядку q з прямими як блоками є схемою S(2, q + 1, q2 + q + 1), оскільки вона має q2 + q + 1 точок, кожна пряма проходить через q + 1 точок, а кожна пара різних точок лежить рівно на одній прямій.

Скінченні афінні площини Редагувати

Скінченна афінна площина[en] порядку q з прямими як блоками є схемою S(2, qq2). Афінну площину порядку q можна отримати з проєктивної площини того ж порядку, видаливши з проєктивної площини один блок і всі точки цього блоку. Якщо для видалення вибрати інші блоки, можна отримати неізоморфні афінні площини.

Класичні системи Штейнера Редагувати

Системи трійок Штейнера Редагувати

Схему S(2,3,n) називають системою трійок Штейнера, а її блоки називають трійками. Часто для систем трійок Штейнера використовують позначення STS(n). Число трійок, що проходять через точку, дорівнює (n-1)/2, а тому загальна кількість трійок дорівнює n(n -1)/6. Це показує, що n повинне мати вигляд 6k+1 або 6k+3 для деякого k. Факт, що ця умова для n достатня для існування S(2,3,n), довели Рей Чандра Бозе[en][5] і Т. Сколем[6]. Проєктивна площина порядку 2 (площина Фано) — це STS(7), а афінна площина[en] порядку 3 — це STS(9).

З точністю до ізоморфізму STS(7) та STS(9) єдині. Існує дві схеми STS(13), 80 схем STS(15) та 11 084 874 829 схем STS(19)[7].

Можна визначити множення на множині S, використовуючи систему трійок Штейнера, якщо покласти aa = a для всіх a з S і ab = c, якщо {a,b,c} — трійка Штейнера. Це робить S ідемпотентною комутативною квазігрупою. Квазігрупа має додаткову властивість, що з ab = c випливає bc = a та ca = b[ком. 1]. І навпаки, будь-яка (скінченна) квазігрупа з такими властивостями отримується із системи трійок Штейнера. Комутативні ідемпотентні квазігрупи, які задовольняють цій додатковій властивості, називають квазігрупами Штейнера[8].

Система четвірок Штейнера Редагувати

Схему S(3,4,n) називають системою четвірок Штейнера. Необхідна і достатня умова існування S(3,4,n) — n   2 чи 4 (mod 6). Для цих систем часто використовують позначення SQS(n).

З точністю до ізоморфізму SQS(8) і SQS(10) єдині, є 4 схеми SQS(14) та 1 054 163 схем SQS(16) [9] .

Системи п'ятірок Штейнера Редагувати

Схему S(4,5,n) називають системою п'ятірок Штейнера. Необхідна умова існування такої системи — n   3 або 5 (mod 6), що виходить з домовленостей, які застосовують до всіх класичних систем Штейнера. Додаткова умова для загальних систем, що n   4 (mod 5), випливає з факту, що число блоків має бути цілим. Достатні умови невідомі.

Існує єдина система п'ятірок Штейнера порядку 11 але немає систем порядку 15 або 17[10]. Відомі системи з порядками 23, 35, 47, 71, 83, 107, 131, 167 та 243. Найменший порядок, для якого існування невідоме (на 2011 рік) — 21.

Властивості Редагувати

З визначення S(t, k, n) ясно, що  . (Рівності, хоча й технічно можливі, призводять до тривіальних систем.)

Якщо система S(t, k, n) існує, вибір блоків, що містять певний елемент та видалення цього елемента, дає похідну систему S(t−1, k−1, n−1). Отже, існування S(t−1, k−1, n−1) є необхідною умовою існування схеми S(t, k, n).

Числоt t-елементних підмножин у S дорівнює  , тоді як число t-елементних підмножин у кожному з блоків дорівнює  . Оскільки будь-яка t-елементна підмножина міститься рівно в одному блоці, отримуємо  , або

 

де b — число блоків. Аналогічні міркування про t-елементні підмножини, що містять конкретний елемент, дають нам  , або

  =  

де r — число блоків, що містять вибраний елемент. Із цих визначень випливає рівність  . Необхідною умовою існування схеми S(t, k, n) є цілочисельність b і r. Як і для будь-якої блок-схеми, для систем Штейнера виконується нерівність Фішера  .

Якщо дано параметри системи Штейнера S(t, k, n) і підмножину розміру  , що міститься принаймні в одному блоці, можна порахувати число блоків, що перетинають цю підмножину з фіксованим числом елементів, побудувавши трикутник Паскаля[11]. Зокрема, кількість блоків, що перетинають фіксований блок із будь-яким числом елементів, не залежить від вибору блоку.

Число блоків, що містять будь-яку i-елементну множину точок, дорівнює:

  для  

Можна показати, що якщо існує система Штейнера S(2, k, n), де k — степінь простого числа, більший від 1, тоді n   1 або k (mod k(k−1)). Зокрема, система трійок Штейнера S(2, 3, n) повинна мати n = 6m + 1 або 6m + 3. Як ми вже згадували, це єдине обмеження систем трійок Штейнера, тобто для кожного натурального числа m системи S(2, 3, 6m + 1) та S(2, 3, 6m + 3) існують.

Історія Редагувати

Системи трійок Штейнера першим визначив В. С. Б. Вулхауз[en] 1844 року в призовому питанні #1733 в журналі The Lady's and Gentleman's Diary[en][12]. Поставлену задачу розв'язав Томас Кіркман[13]. У 1850 Кіркман поставив варіант задачі, який отримав назву «Задача Кіркмана про школярок», у якій питається про систему трійок з додатковою властивістю (розв'язність). Не знаючи про роботу Кіркмана, Якоб Штейнер[14] визначив систему трійок, і його робота набула більшої популярності, так що система отримала його ім'я.

Групи Матьє Редагувати

Деякі приклади систем Штейнера тісно пов'язані з теорією груп. Зокрема, скінченні прості групи[en], які називають групами Матьє, виникають як групи автоморфізмів систем Штейнер:

Система Штейнера S(5,6,12) Редагувати

Існує єдина система Штейнера S (5,6,12). Її група автоморфізмів — група Матьє M12 і в цьому контексті група позначається як W12.

Побудови Редагувати

Є різні шляхи побудови системи S(5,6,12).

Метод проєктивної прямої Редагувати

Ця побудова належить Кармайклу (1937)[15].

Додамо новий елемент, який позначимо як , до 11 елементів скінченного поля F11 (тобто лишків за модулем 11). Цю множину S із 12 елементів можна формально ототожнити з точками проєктивної прямої над F11. Назвемо таку підмножину розміру 6,

 

«блоком». За допомогою цього блоку ми отримаємо інші блоки схеми S(5,6,12) шляхом багаторазового застосування дробово-лінійного перетворення:

 

де a,b,c,d містяться в F11, а ad - bc є ненульовим квадратом у F11. Якщо визначити f (−d/c) = ∞ та f (∞) = a/c, ця функція відображає множину S на себе. Геометричною мовою це проєкції проєктивної прямої. Вони утворюють групу за суперпозицією, і ця група є проєктивною спеціальною лінійною групою PSL (2,11) порядку 660. Існує рівно п'ять елементів у цій групі, які залишають початковий блок без змін[16], тому ми маємо 132 образи блоку. Як наслідок мультиплікативної транзитивності цієї групи, що діє на цю множину, будь-яка підмножина з п'яти елементів множини S з'явиться в цих 132 образах розміру 6.

Метод Куртіса Редагувати

Альтернативна побудова схеми W12 виконується із застосуванням методу Р. Т. Куртіса[17], призначеного для «ручного обчислення» блоків одного за одним. Метод Куртіса ґрунтується на заповненні таблиць чисел 3x3, які представляють афінну геометрію на векторному просторі F3xF3, систему S(2,3,9).

Побудова розбиттям графа K6 Редагувати

Зв'язок між факторами повного графа K6 генерує схему S(5,6,12)[18]. Граф K6 має 6 різних 1-факторизацій (способів розбиття ребер на досконалі парування), а також 6 вершин. Множина вершин та множина факторизацій дають по блоку. Для кожної пари факторизацій існує рівно одне загальне досконале парування. Візьмемо множину вершин і замінимо дві вершини, що відповідають ребру загального досконалого парування міткою, що відповідає факторизаціям. Додамо результат у множину блоків. Повторимо процес для двох ребер загального досконалого парування. Просто візьмемо множину факторизацій і замінимо мітки, що відповідають двом факторизаціям, кінцевими точками ребра в загальному досконалому паруванні. Повторюємо це для інших двох ребер парування. Існує 3+3 = 6 блоків для кожної пари факторизацій, і є   пар серед 6 факторизацій, що дає 90 нових блоків. Нарешті, беремо множину   комбінацій 6 об'єктів з 12 і відкидаємо будь-які комбінації, які мають 5 або більше спільних об'єктів з будь-якими з 92 блоків. Залишається рівно 40 блоків, що дає 2+90+40 = 132 блоків схеми S(5,6,12).

Система Штейнера S(5, 8, 24) Редагувати

Систему Штейнера S(5, 8, 24), відому також як схема Вітта або геометрія Вітта, описав Роберт Кармайкл[19] і перевідкрив Вітт[20]. Ця система пов'язана з багатьма спорадичними групами і з виключною[en] 24-вимірною ґраткою, відомою як ґратка Ліча.

Група автоморфізмів схеми S(5, 8, 24) є групою Матьє M24[en] і в контексті схем позначається W24 («W» від «Witt»).

Побудови Редагувати

Існує багато методів побудови S(5,8,24). Тут описано два методи:

Метод, заснований на комбінуванні 24 елементів групи по 8 Редагувати

Всі 8-елементні підмножини 24-елементної множини генеруються в лексикографічному порядку і будь-яка така підмножина, яке відрізняється від деякої вже знайденої підмножини менше, ніж у трьох позиціях, відкидається.

Список вісімок для елементів 01, 02, 03, …, 22, 23, 24:

01 02 03 04 05 06 07 08
01 02 03 04 09 10 11 12
01 02 03 04 13 14 15 16
.
. (наступні 753 вісімок опущено)
.
13 14 15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 21 22 23 24
17 18 19 20 21 22 23 24

Кожен окремий елемент зустрічається 253 разів у якихось вісімках. Кожна пара зустрічається 77 разів. Кожна трійка трапляється 21 раз. Кожна четвірка зустрічається 5 разів. Кожна п'ятірка зустрічається один раз. Не будь-яка шістка сімка чи вісімка зустрічається.

Метод, заснований на 24-бітних двійкових рядках Редагувати

Всі 24-бітові двійкові рядки генеруються в лексикографічному порядку, і будь-який такий рядок, який відрізняється від раніше знайденого менше ніж у 8 позиціях, відкидається. Як результат, отримуємо:

 000000000000000000000000
 000000000000000011111111
 000000000000111100001111
 000000000000111111110000
 000000000011001100110011
 000000000011001111001100
 000000000011110000111100
 000000000011110011000011
 000000000101010101010101
 000000000101010110101010
 .
 . (наступні 4083 24-бітних рядків опущено)
 .
 111111111111000011110000
 111111111111111100000000
 111111111111111111111111

Список містить 4096 елементів, які є кодовими словами розширеного двійкового коду Голея. Вони утворюють групу операції XOR. Одне зі слів складається з нульових бітів, 759 слів мають по вісім одиничних бітів, 2576 слів мають по дванадцять одиничних бітів, 759 слів мають шістнадцять одиничних бітів і одне слово повністю складається з одиничних бітів. 759 8-елементних блоків схеми S(5,8,24) задаються одиничними бітами слів із вісьмома одиницями.

Див. також Редагувати

Коментарі Редагувати

 1. Ця властивість еквівалентна (xy)y = x для всіх x і y в ідемпотентній комутативній квазігрупі.

Примітки Редагувати

 1. Encyclopaedia.
 2. Keevash, 2014.
 3. Quanta Magazine.
 4. Kalai.
 5. Bose, 1939, с. 353–399.
 6. Skolem, 1958, с. 273–280.
 7. Colbourn, Dinitz, 2007, с. 60.
 8. Colbourn, Dinitz, 2007, с. 497, визначення 28.12.
 9. Colbourn, Dinitz, 2007, с. 106.
 10. Östergard, Pottonen, 2008.
 11. Assmus, Key, 1992, с. 8.
 12. Lindner, Rodger, 1997, с. 3.
 13. Kirkman, 1847.
 14. Steiner, 1853.
 15. Carmichael, 1956, с. 431.
 16. Beth, Jungnickel, Lenz, 1986, с. 196.
 17. Curtis, 1984.
 18. EAGTS textbook. Архів оригіналу за 10 грудня 2017. Процитовано 5 липня 2017. 
 19. Carmichael, 1931.
 20. Witt, 1938.

Література Редагувати

Посилання Редагувати