Відкрити головне меню

Львівська державна хореографічна школа — спеціалізований навчальний заклад, який здійснює підготовку артистів балету. Створений у 1947 році зусиллями керівництва Львівського державного акаде­мічного театру опери та бале­ту імені Соломії Крушельницької була створена балетна студія, яку очолював хорео­граф, соліст балету Олександр Павлович Ярославцев.

Львівська державна хореографічна школа
Тип Навчальний заклад позашкільної освіти
геокоординати не задано:
Засновано 1957
Директор Саболта Володимир Григорович
Учні 360
Адреса вул.Петра Дорошенка, №63, м. Львів
Телефон +38(032)261-03-19
E-mail ballet_school_lviv@ukr.net
Сайт balletschool.lviv.name

Зміст

ІсторіяРедагувати

1957-1962

Наша школа заснована в серпні 1957 року. Рішенням об­ласного управління культури за ініціативи та сприяння дирекції Львівського державного акаде­мічного театру опери та бале­ту ім. Івана Франка. Школа з чотирирічною формою навчання-перша і єдина на всю Захід­ну Україну.

Першим директором Львівської дитячої хореографі­чної школи з серпня 1957 до сер­пня 1960 р. була Клавдія Герасимівна Васіна - дуже енергій­ний і вимогливий педагог. Вод­ночас вона працювала педагогом-репетитором балетної тру­пи театру. Разом з нею прово­дила набір учнів до школи педа­гог фортепіано-Любов Володи­мирівна Кулик. У школу було прийнято 70 учнів. Конкурс був величезний, оскільки подібної професійної школи у Львові ще не було.

В цей час в школі почали свою педагогічну діяльність такі хореографи: Олена Брандт, Олександра Печенюк, Людмила Орловська, Микола Панасюк, концертмейстери: Майя Лазебник (Стрельцова), Микола Сильвестров, педагог фортепіано Любов Кулик

З 1960 по 1962 рр. школою керувала Євгенія Петрівна Шинкаренко, яка згодом пере­їхала до Москви і працювала в Московському хореографічно­му училищі.

1962-1973

З 1962 по 1969 р. школу очо­лювала Галина Калінікіївна Абакунчик, і саме за її керівництва школі було надано теперішнє приміщення на вулиці Дорошен­ка, 63 (перший поверх і флігель). Поступово контингент учнів збільшився до 100 чоловік, роз­ширився педагогічний склад школи. Школа перейшла на п’я­ти річну форму навчання.

З 1969 по 1973 школу знову очолювала Клавдія Герасимівна Васіна

1973-1991

З 1973 по 1991 школою ке­рувала Марія Вікторівна Замай-Бєлова. За час її керівництва чисельність учнів школи вирос­ла зі 100 до 260 учнів, а педаго­гічний склад збільшився до 40 вчителів.

З 1974 р. була введена по­сада заступника директора з навчально-виховної роботи, на якій протягом багатьох років працює Надія Никифорівна Ко­тик. Разом з керівництвом шко­ли вона вдосконалювала на­вчальний процес, зміцнювала матеріальну базу школи.

Налагодився тісний контакт з Київським та Московським хореографічними училищами.

Запрошувались педагоги учи­лищ для проведення семінарів та майстер - класів з класич­ного та народно - сценічного танцю, а також педагоги нашої школи відвідували Київське хо­реографічне училище для підви­щення кваліфікації. Матеріаль­на база школи розширилася з 220 кв.м. до 900 кв.м.

Саме тоді відбувся спалах творчого зростання і розквіту. У школу прийшли відомі провідні педагоги-хореографи: заслуже­на артистка України Ірина Крас- ногорова-Малхасянц, Ніна Поспєлова, Руфіна Панська, Нінель Товстанова, Ірина Пана­сюк, Сергій Наєнко, Валентина Коваленко, заслужена артис­тка України Ольга Страти- невська, Ольга Самойленко, Лев Благий, Сергій Астремський, Лідія Зотова (Ситниченко), учні перших наборів школи - Алла Сердцева, Оксана Орлю- та, Любов Луговська та вете­рани школи педагоги-хореогра­фи: Ніна Балухіна, Олександра Печенюк, Ніна Маркова, Вален­тина Шевченко, Галина Сахновська, Людмила Орловська. Поруч з ними працювали та працюють концертмейстери та педагоги фортепіано: Любов Кулик, Нонна Чекаленко, Люд­мила Єнько, Світлана Тихоненко, Олена Немира, Аделія Яцино, Тетяна Журікова, Андріана Масляк, Вікторія Альохіна, Ок­сана Сивохіп, Ніна Мервінська, Оксана Куйдич, Галина Стоцько, Валентина Тарчинець, Ірина Кос, Світлана Крупей, Ніна Гузікова, Ольга Яворська.

Слід відзначити балетмейстерів-постановників: народ­ного артиста України Герман Олексійовича Ісупова, заслу­женого діяча мистецтв Бурятії Михайла Заславського, заслу­женого артиста України Петроса Малхасянца, Сергія Наєнко

З 1985 р. школа перейшла з п'ятирічної на семирічну форму навчання і стала базовою в За­хідному регіоні.

Учні школи були учасниками хореографічних фестивалів- конкурсів, на яких займали при­зові місця. Так у 1989 рік на першому конкурсі-фестивалі «Свято дитячого танцю» в Одесі школа стала лауреатом цього конкурсу (хореографічна композиція «Карпати», музика А. Кос-Анатольського, поста­новка заслуженого артиста України П. Малхасянц).

Протягом всіх років шко­ла тісно співпрацювала з керівництвом та балетною трупою Львівського театру опери та балету. Кожний на­вчальний рік школа закінчува­ла звітними концертами, які проводились на сцені оперного театру. Були показані такі ба- лети: А. Муха «Мрія» (пост. М. Бєлової-Замай), «Шкільний карнавал» (пост, заслужений діяч мистецтв Бурятії М. Зас­лавського), О.Глазунов «Пори року» (пост. В. Плєтньова), «Принцеса на горошині», «При­годи незнайка» (пост. Е.Голу- бенка), муз. Д. Генделєва «Ру­кавичка» (пост. Б. Скворцова), Р. Дріго - хореографічна компо­зиція «Школа класичного танцю», П.Чайковський фраг­мент з балету «Лускунчик» (пост. Л. Орловської, О. Брандт, Л. Маріної, М. Замай-Бєлової), Л. Деліб III дія балету «Коппелія» (пост, заслуженого артис­та України П.Малхасянца), муз.народна - хореографічна вис­тава «Коза - дереза» (пост. М. Замай- Бєлової). Учні школи брали участь у виставах теат­ру «Створення світу», «Бая­дерка», «Коппелія», «Лебедине озеро» та інші.

2000-2016

З 2000 року з контингентом 260 учнів і колективом 49 пра­цівників школу очолює Воло­димир Григорович Саболта, нині заслужений діяч мистецтв України. Завдяки зусиллям но­вого директора школа стала са­мостійною, юридичною устано­вою культури. Школа отрима­ла статус Львівської держав­ної хореографічної школи.

Директор школи приділяє ве­лику увагу вдосконаленню на­вчально-виховного процесу. Вимагає від педагогів підвищен­ня знань методики викладання хореографії, удосконалення пе­дагогічних навичок і загальної ерудиції. Справедливо вимагає порядку у всьому - наводить порядок з кількісним складом учнів у школі, а водночас і по класах. Впорядковує вікові ка­тегорії учнів відповідно їх віку і класу, а фізично-психологічні і професійні особливості дітей відповідають групам «А», «Б», «В».

Зміцнює педагогічний колек­тив кваліфікованими кадрами. Запрошуються педагоги, які ма­ють великий досвід сценічної роботи - Заслужена артистка України Ельза Старікова, Оле­на Барер, Галина Клещова, Сергій Замковець. В цей час в школі працюють майстри своєї справи, педагоги Ніна Олексан­дрівна Поспєлова, Ірина Воло­димирівна Панасюк, Людмила Петрівна Орловська, Неля Ва­силівна Товстанова та інші, які передають свій досвід педаго­гам молодшої плеяди. Ніна По­спєлова, Людмила Орловська і сьогодні Неля Товстанова очо­лювали відділ хореографії у школі.

Налагоджена тісна співпра­ця з керівництвом Національ­ного академічного театру опе­ри та балету ім.Соломії Кру- шельницької, де до 80 відсотків балетної трупи - це колишні вихованці балетної школи. Завдячуючи такій співдруж­ності учні школи стали частіше виступати на сцені театру. Учні старших класів беруть учать у виставах театру «Створення світу», «Повернення Батерф­ляй», «Баядерка», «Коппелія» та інші.

Концертні виступи учнів школи стали різноманітнішими, цікавішими і професійнішими.

З 2001 року зародилася ще одна нова традиція - щорічні концерти до Дня Святого Миколая.

З 2003 року директором було ініційовано і офіційно відкрито в школі підготовчі кла­си, в яких зараз займається понад 120 дітей.

Директор приділяє чималу увагу організації класу хлоп­чиків. У школі створена молод­ша, середня і старша групи хлопчиків.

Викладачами школи розроб­лені навчальні плани та програ­ми з предметів хореографічних та музично-теоретичних дис­циплін.

На базі школи щорічно відбу­ваються семінари для керів­ників колективів та педагогів хореографів шкіл мистецтв об­ласті

Учні школи постійно беруть участь в міжнародних конкур­сах.

2001, 2003, 2006 рік - «Фуе­те Артеку» - Міжнародний кон­курс виконавців класичного танцю Юрія Григоровича. В 2001 році учениця Поліна Камк- іна удостоєна срібної медалі

конкурсу, учениці Олена Едель- штейн, Анастасія Гнатишин - дипломанти конкурсу. Педагог цих учениць завідуюча відділом хореографії школи Поспєлова Ніна Олександрівна.

2004, 2007 - Міжнародний конкурс «Одеські перлинки», м. Одеса

2005, 2007, 2009, 2011 -Міжнародний юнацький конкурс класичного танцю «Хрустальна туфелька» - м. Харків

У 2006 році вперше започат­ковано і проведено під керів­ництвом Володимира Григоро­вича Саболти Перший Міжна­родний юнацький конкурс кла­сичної хореографії «Галицька Терпсихора 2006» у м. Львові, який відповідно другий і третій рвз відбувався у 2008 та 2010 роках.

Учні Львівської державної хореографічної школи Лауреати конкурсів «Галицька Терпсихора»:

«Галицька терпсихора- 2006»

III премія

(соло, старша група)

Балаян Апіса

«Галицька терпсихора- 2008»

II  премія

(соло, молодша група)

  Адонін Андрій,

III премія

(соло, старша група)

 Фабіянська Ольга,

Хомищак Ігор

«Галицька терпсихора- 2010»

І премія

(соло, молодша група)

Адонін Андрій

2007 рік - II Міжнародний конкурс «Танець без кордонів» - м. Київ.

2008, 2011 рік-V Міжнарод­ний фестиваль дитячих балет­них вистав – м. Донецьк.

2010рік-  VI Міжнародний конкурс сучасної хореографії балетних шкіл - Польща м.Битом.

2011рік - VII Міжнародний конкурс балету ім. Сержа Лифаря – м. Донецьк

2014 рік - VIII Міжнародний конкурс сучасної хореографії балетних шкіл-Польща, м.Битом.

2016 рік - II Міжнародний конкурс класичного танцю «Гран Прі Київ 2016»

Традиційні Творчі звіти, свят­кові концерти «Дарунки Свято­го Миколая» кожного року відбу­ваються на сцені Львівської опери.

Концертну діяльність учні школи здійснюють не лише у рідному місті Львові та області. Гастрольне турне учнів школи проходило в містах України - Києві, Донецьку, Одесі, Хар­кові, Польщі - м. Люблін, м. Би- том, Болгарії - м. Несеббер, Угорщині-м. Будапешт, Німеч­чині - м. Мюнхен, Італії - м.Ве­неція, Хорватії-м. Старий Град та м. Хвар, Греції - м. Хапкідіді.

Результатом добре налагод­женої роботи стало створення Володимиром Григоровичем в 2010 році при Львівській дер­жавній хореографічній школі «Дитячого театру балету Львова». Артисти якого, учні Львівської державної хореогра­фічної школи вже представля­ли своє мистецтво у 2010, 2014 році в Іспанії, в 2013 році в Сло­венії.

Програма навчанняРедагувати

У підготовчі групи набираються дівчатка і хлопчики у віці 5-8 років. Спеціально для малюків створена універсальна система навчання «Дитина майбутнього», де поєднується танець, гімнастика, музика, уроки творчості, участь в концертних програмах, підготовка до школи.

Набір в перший клас проводиться з 9 років.

'Предмети'

  • Дуетний танець,
  • Акторська майстерність,


Дитячий театр балету Львова[1]Редагувати

Про це давно точилися розмови, поки за справу не взяласьлюдина з великим творчим досвідом, досвідчений педагог - хореограф, організатор, голова журі Міжнародних конкурсів хореографічного мистецтва, директор Львівської державної хореографічної школи, заслужений діяч мистецтв України Володимир Григорович Саболта.

Саме з його ініціативи вперше у княжому місті Лева засновано дитячий театр балету. Його урочисте відкриття відбулося кілька років тому на сцені Львівського Національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької . 

На презентацію балету «Лис Микита», за однойменним твором Івана Франка, на музику Ісидора Вимера, яку представляв головний балетмейстер Дитячого театру балету Львова,заслужений артист України Сергій Наєнко прийшло чимало шанувальників. А виконавцями цього балетного дійства були учні Львівської державної хореографічної школи.

Незабаром Дитячий театру балету взяв участь у VIII міжнародному фестивалі балетних спектаклів «Гран ПА» у Донецьку, де став лауреатом. 

Нагороду вручав Народний артист України Вадим Якович Пісарєв/

В січні місяці 2012 року презентовано одноактний балет на музику І.Армсгеймера «Привал кавалерії», який з великим успіхом пройшов на сцені львівської опери. 

Цього ж дня переповнений враженнями від виступу юних артистів балету Народний артист України, відомий майстер хореографії Григорій Чапкіс під дружні оплески глядачів дав високу оцінку виконавцям, вручив художньому керівнику театру Володимиру Саболті диплом «Гран Прі» Міжнародного фестивалю-конкурсу «Танці з Карпатами у Львові»,

яким відзначений Дитячий театр балету Львова «За виконання балетів «Лис Микита» і «Привал кавалерії»». 

Григорій Чапкіс був щиро відвертим у спілкуванні з глядачами.

У 2012 році юні артисти Дитячого театру балету Львова збагачують свій репертуар новим прочитанням одноактного балету О. Глазунова «Пори року».

Дитячий театр балету Львова, учні львівської державної хореографічної школи під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України 

Володимира Саболти представляли українське балетне мистецтво в Польщі (2010,2012рр.), Іспанії(2010,2014 рр.), Німеччині (2011р.), Словенії (2013 р.), Італії (2012,2014 рр.).

В жовтні 2016 року, новий навчальний рік Дитячий театр балету Львова розпочинає прем'єрою балету-казки П.І.Чайковсього «Лускунчик» на сцені львівської національної опери.

До свята Миколая і Новорічних свят артисти Дитячого театру радуватимуть цією виставою львівських глядачів і гостей міста.

ПриміткиРедагувати

  1. Необхідна перевірка безпеки. www.facebook.com (uk). Процитовано 2017-04-02. 

ПосиланняРедагувати