База околів у точці і система околів — базові поняття у загальній топології, за допомогою яких можна дати означення топологічного простору, еквівалентні стандартним означенням за допомогою відкритих множин. За допомогою систем чи баз околів дається означення неперервної у точці функції.

ОзначенняРедагувати

Нехай  топологічний простір і  . Множина всіх околів (не обов'язково відкритих) точки   називається системою околів у точці  . Для неї використовується позначення  

Множина   околів точки   називається базою околів у точці   або фундаментальною системою околів точки   якщо:

 .

У подібний спосіб також можна дати означення систем і баз околів довільної підмножини топологічного простору.

ПрикладиРедагувати

 • Система околів точки   є також базою околів у цій точці.
 • Якщо   є дискретним простором, то   (одноелементна множина) є базою околів у  . Якщо   є антидискретним простором, то   є базою околів у  .
 • Якщо   є метричним простором з метрикою   і для точки   і числа   позначимо  , то тоді сім'я   є базою околів у  .

ВластивостіРедагувати

Тут, як і у статті Окіл, околом точки називається множина, що містить відкриту множину, елементом якої є дана точка, тобто околи не обов'язково є відкритими множинами.

 • Нехай   є системою околів топологічного простору  . Тоді виконуються такі властивості:
 1. Для кожного  ,   і для кожного    .
 2. Якщо   і   то також  .
 3. Якщо  , то існує  , такий що   для кожної точки  .
 4. Перетин скінченної кількості елементів   теж є елементом  .
Перші дві властивості випливають із означення околу точки, четверта із того, що перетин скінченної кількості відкритих множин є відкритою множиною (і з того факту, що за означенням кожен окіл містить відкритий окіл). У третій властивості за множину   можна взяти довільний окіл, який існує за означенням. Властивість одержується з того факту, що відкрита множина є околом всіх своїх точок і тому довільна множина, що її містить теж є околом всіх її точок.
 • Навпаки, припустимо, що   є непустою множиною і   є системою сімей підмножин  , що задовольняють властивості 1 - 4. Нехай   — сім'я всіх підмножин  , таких що   для всіх  . Тоді   є топологією на   і   є системою околів для цієї топології. Топологія   називається топологією породженою системою околів  . Таким чином система околів може бути одним із способів задання топології на множині.
Очевидно, що пуста множина і весь простір належать  . Для довільної сім'ї множин із   їх об'єднання містить кожну із цих множин і тому, згідно другої властивості, є околом всіх своїх точок. Тобто об'єднання довільної сім'ї множин із   теж належить  . Для скінченної сім'ї множин із   кожна з цих множин є околом кожної з точок їх перетину і тому для кожної з цих точок перетин множин є околом (згідно четвертої властивості). Тому перетин скінченної сім'ї підмножин з   теж належить   і тому   є топологією.
Згідно другої властивості кожен окіл точки   належить  . Навпаки нехай   і   — множина точок  , для яких  . Очевидно що   і  . Доведемо, що множина   є відкритою у топології  . Нехай  . Тоді згідно властивості 3 існує така множина  , що   для всіх  . Тоді з означення   маємо, що   і оскільки   то з другої властивості також  . Оскільки точка   була довільною, то   є околом всіх своїх точок, тобто відкритою множиною у топології  .
 • Аналогічно топологію можна задавати за допомогою бази околів, як сім'ю підмножин  , що задовольняють властивості (які виконуються для баз околів):
 1. Для кожного  ,   і для кожного    .
 2. Якщо  , то існує  , така що для кожної точки   існує  .
 3. Перетин скінченної кількості елементів   містить деякий елемент  .

Кардинальні функціїРедагувати

З поняттям бази околів пов'язані наступні поняття:

 • Характер точки   у топологічного простору   найменша можлива потужність бази околів у цій точці. Характер точки   позначається  .
 • Характер простору   за означенням рівний

 .

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати