Задання групи  — в математиці спосіб визначення групи за допомогою множини породжувальних елементів S, таких що кожен елемент групи може бути записаний через добуток цих елементів, і множини співвідношень породжувальних елементів R. Як правило, таке задання позначається так:

Задання групи є дуже компактним і зручним способом визначення групи, проте із задання групи часто важко встановити навіть найпростіші властивості групи, зокрема чи є група скінченною, комутативною, тривіальною і т. д. Особливо часто задання груп використовується в комбінаторній і геометричній теорії груп, а також топології.

Формальне визначення ред.

Нехай T  — деяка множина, а <S>  — вільна група над цією множиною. Нехай тепер R  — деяка множина слів над S тобто деяка підмножина <S>. Позначимо через N нормальне замикання множини R, тобто мінімальну нормальну підгрупу групи <S>, що містить всі елементи R. Визначимо тепер факторгрупу:

 

Елементи множини S називаються породжувальними (генерувальними) елементами, а елементи R співвідношеннями. Якщо деяка група ізоморфна до побудованої вище групи   то кажуть, що ця група має задання   Якщо    — деякий елемент множини співвідношень то часто пишуть r=1. Також використовується вираз x=y де   і  

Властивості ред.

  • Для кожної групи існує задання
Справді нехай G деяка група. Позначимо через <G> вільну групу над множиною елементів G. Тоді згідно з властивостями вільної групи одиничне відображення з G в G єдиним чином продовжується до гомоморфізму з <G> в G. Позначимо тепер R множину елементів <G>, що входять до ядра цього гомоморфізму. Тоді <G|R> є одним із способів задання групи. Зрозуміло, що це задання є дуже надлишковим.
  • Теорема Діка. Якщо  , а   (тобто множини породжувальних елементів у двох груп однакові і множина співвідношень групи H містить всі співвідношення групи G і, можливо ще й інші) тоді H ізоморфна деякій факторгрупі <G>.
Справді якщо N нормальне замикання R, а N' нормальне замикання  , тоді   Тоді згідно з теоремою про ізоморфізм маємо   що й доводить твердження.

Приклади ред.

В поданій нижче таблиці показані деякі задання груп. Для усіх груп вибрані найпростіші задання.

Група Задання групи Коментарі
Вільна група на множині S   Група вільна бо немає співвідношень.
Cn, циклічна група порядку n  
D2n, дігедральна група порядку 2n   r- поворот, f - симетричне відображення
D, безмежна дігедральна група  
Dicn, діциклічна група  
Z × Z  
Zm × Zn  
Вільна абелева група S   де R множина всіх комутаторів елементів S
Симетрична група, Sn породжувальні елементи:  
співвідношення:
  •  ,
  •  ,
  •  
Тут   перестановка, що міняє місцями i -ий елемент з i+1 -им.
the braid group, Bn породжувальні елементи:  

співвідношення:

  •  ,
  •  
Тетраедральна група, TA4  
Октаедральна група, OS4  
Ікосаедральна група, IA5  
Група кватерніонів, Q  
   
   
    PSL2(Z) є вільним добутком циклічних груп Z2 і Z3
Група Гейзенберга  
Група Баумслага — Солітера, B(m,n)  
Група Тітса  

Скінченнопороджені і скінченнозадані групи ред.

  • Якщо для деякої групи існує задання зі скінченною множиною породжувальних елементів, то така група називається скінченнопородженою.
  • Якщо для деякої групи існує задання зі скінченною множиною породжувальних елементів і скінченною множиною співвідношень, то така група називається скінченнозаданою.

Див. також ред.

Джерела ред.