Тензор Рімана (тензор внутрішньої кривини многовида) з'являється при розгляді комутатора коваріантних похідних коваріантного вектора (дивіться статтю Диференціальна геометрія)

Замість коваріантних компонент можна підставити базисні вектори :

І враховуючи, що коваріантна похідна від базисних векторів дорівнює векторам повної кривини (дивіться Прості обчислення диференціальної геометрії), маємо:

Домножимо формулу (3) скалярно на , i врахуємо ортогональність векторів кривини до многовиду: . В результаті одержуємо формулу для коваріантних компонент тензора Рімана:

або після зміни знаку і перейменування індексів:

Як можна побачити з останнього рівняння (в скалярних добутках індекси і переставлені), тензор Рімана антисиметричний за першою парою індексів і за другою парою індексів (при перестановці зменшуване і від'ємник у правій частині формули (4) міняються місцями):

Також легко бачити, що тензор Рімана не змінюється при перестановці першої пари індексів з другою парою індексів (при перестановці у множниках зменшуваного індекси переставляються, але оскільки величини симетричні за індексами, то скалярний добуток зменшуваного не зміниться; у від'ємнику аналогічно, але співмножники в скалярному добутку міняються місцями, що не впливає на результат):

Згортка тензора Рімана за першим і третім індексами (або, що еквівалентно, за другим і четвертим індексами) дає симетричний тензор другого рангу , який називається тензором Річчі:

Тензор Річчі симетричний:

Тензор Річчі можна також згорнути за індексами, одержавши скалярну кривину:

Враховуючи (4), маємо:

Комутатор для контраваріантного векора одержуємо, піднявши індекс у формулі (1):

Оскільки комутатор коваріантних похідних діє на добуток тензорів за правилом диференціального оператора:

то ми можемо, користуючись формулами (1) і (11), обчислити дію комутатора коваріантних похідних на тензор, який є добутком векторів.

Але довільний тензор можна представити лінійною комбінацією таких елементарних тензорів, тому при дії комутатора на довільний тензор з будь-якою кількістю верхніх та нижніх індексів, маємо:

Тензор Рімана задовольняє дві тотожності Біанкі.
Алгебраїчна тотожність Біанкі (циклічна перестановка індексів ):

Диференціальна тотожність Біанкі (циклічна перестановка індексів ):

Існування декартової системи координатРедагувати

Якщо існує декартова система координат, то  Редагувати

Якщо на многовиді існує декартова система координат (в якій метричний тензор дорівнює одиничній матриці  ), то в цій системі координат всі похідні метричного тензора  , а отже і всі символи Крістофеля тотожно дорівнюють нулю:

 

Отже і всі компоненти тензора Рімана в декартовій системі координат дорівнюють нулю:

 

Але оскільки тензор Рімана при переході в іншу систему координат перетворюється по тензорним правилам:

 

то він дорівнює нулю в будь-якій іншій системі координат на цьому многовиді.


Якщо  , то можна побудувати декартову систему координатРедагувати

Нехай тензор Рімана тотожно дорівнює нулю в деякій зв'язній області многовида. Візьмемо довільну точку   в межах цієї області - ця точка буде початком нашої майбутньої декартової системи координат. В точці виберемо якийсь ортонормований базис - вектори цього базису будуть задавати додатні напрямки координатних осей майбутньої системи координат.

Розглянемо один із векторів базису, який поки що для простоти позначимо буквою   (взагалі-то кількість базисних векторів  , і треба було б позначити індексом, який із базисних векторів ми розглядаємо; але поки ми зосередимося на побудові однієї координати).

Користуючись паралельним перенесенням починаючи з точки  , в кожній точці області многовида побудуємо вектор, паралельний вектору  . Результат перенесення не залежить від шляху переносу (оскільки тензор Рімана дорівнює нулю), а залежить тільки від кінцевої точки. Таким чином ми одержали в нашій області векторне поле:

 

яке до того ж є постійним стосовно коваріантного диференціювання, тобто справедливі рівності:

 

З останнього рівняння, враховуючи означення коваріантної похідної і симетрію символів Крістофеля, знаходимо:

 

Тепер, оскільки

 

То вектор є градієнтом деякої скалярної функції  :

 

Функцію   в якійсь точці   області многовида можна обчислити через інтеграл по кривій, що сполучає початок координат   і точку  :

 

причому результат інтегрування не залежить від кривої (внаслідок формули Стокса і рівності (5)).

Функція   і буде однією з координат. Тепер повернемося до інших векторів базису, цього разу уже пронумеруємо ці вектори індексом, взятим у дужки. Так само для кожного такого вектора побудуємо в нашій області відповідне постійне векторне поле, яке є градієнтом відповідної координати:

 

Оскільки паралельне перенесення групи векторів зберігає скалярні добутки між ними, а в початку координат ці скалярні добутки дорівнюють одиничній матриці, то в усій області маємо:

 

тобто координати   є декартовими.

Погляд із охоплюючого евклідового просторуРедагувати

Розглянемо рівність:

 

в якійсь точці   многовиду, і дві геодезичні лінії, що проходять через цю точку, але в різних напрямках. Кривини цих геодезичних дорівнюють:

 
 

Тепер домножимо (10) на добуток  , одержимо:

 

Висновок - кривини всіх геодезичних напрямлені приблизно в один бік, многовид не має сідлових точок, в яких би різні геодезичні викривлялися в протилежні боки.

Див. такожРедагувати