Нафтовий поклад (рос. нефтяная залежь, англ. oil field, oil pool; нім. Erdöllager n) — природне одиничне скупчення нафти у пастці, утвореній пластом-колектором і покришкою (покриттям), яке контролюється єдиним водонафтовим контактом (ВНК).

Межа між суміжними покладами в одному пласті проводиться за зміною положення ВНК.

Н.п. звичайно оконтурюється водою: законтурною (поза внутрішнім контуром нафтогазоносності) або підошовною (яка розташована під покладом нафти); рідше буває обмежений з усіх боків непроникними породами і не має контакту з водою (піщана лінза).

Осн. параметри Н.п.: площа, ефективна потужність (товщина), пористість, проникність і нафтонасиченість колектора, пластова т-ра, пластовий тиск, висотне положення ВНК.

За запасами Н.п. поділяють на:

 • унікальні (понад 300 млн т),
 • гігантські (від 100 до 300 млн т),
 • великі (від 30 до 100 млн т),
 • середні (від 10 до 30 млн т),
 • дрібні (до 10 млн т) і
 • непромислові.

Крім того, Н.п. характеризують:

 • за будовою колектора в пастці (пластові, масивні); за типом колектора (поровий, тріщинний, кавернозний, змішаний);
 • за типом екрана в пастці (склепінчасті, літологічно, стратиграфічно, тектонічно, гідродинамічно екрановані і ін.);
 • за якістю нафти, густиною, в'язкістю, структурно-груповим складом; кількістю і складом розчиненого в ній газу та інших компонентів.

Режими робіт Н.п. при експлуатації визначаються характером прояву рушійних сил, які зумовлюють приплив нафти до експлуатаційних свердловин; залежать від геологічної будови і фізико-хімічних властивостей пласта і нафти, а також від штучно створюваних умов розробки.

Сукупність покладів, приурочених до загальної ділянки земної поверхні і підлеглих єдиній тектоніч. структурі, утворює нафтове родовище.

Різновиди ред.

НАФТОВИЙ ПОКЛАД З ГАЗОВОЮ ШАПКОЮ, (рос. нефтяная залежь с газовой шапкой; англ. gas cap oil pool, нім. Erdöllager n mit der Gaskappe) — Див. газонафтовий поклад.

НАФТОВИЙ ПОКЛАД З ГАЗОКОНДЕНСАТНОЮ ШАПКОЮ, (рос. нефтяная залежь с газоконденсатной шапкой; англ. gas (condensate) cap oil pool, нім. Erdöllager n mit der Gaskondensatkappe) — Див. газоконденсатно-нафтовий поклад.

Див. також ред.

Література ред.

 • Українська нафтогазова енциклопедія / за загальною редакцією В. С. Іванишина. — Львів : Сполом, 2016. — 603 с. : іл., табл. — ISBN 9789669191403.
 • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2007. — Т. 2 : Л — Р. — 670 с. — ISBN 57740-0828-2.
 • В. Г. Суярко. Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів. Харків: Фоліо. 2015. 413 с.
 • Розробка та експлуатація нафтових родовищ: підручник для студентів ВНЗ / В. С. Бойко. — Київ: ІСДО, 1995. — 496 с.
 • Довідник з нафтогазової справи / за заг. ред. В. С. Бойка, Р. М. Кондрата, Р. С. Яремійчука. — Львів: Місіонер, 1996. — 620 с.
 • Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу: (5-ти мовний укр.-рос.-англ.-фр.-нім.): в 2 т. / В. С. Бойко, Р. В. Бойко. — Київ, 2004—2006. — Т. 1 : А-К: близько 4800 ст. — Київ: Міжнар. екон. фундація, 2004. — 551 с.
 • Розробка та експлуатація нафтових родовищ: підруч. для студентів ВНЗ / В. С. Бойко. — Вид. 4-те, допов. — Київ: Міжнар. екон. фундація, 2008. — 484 с.
 • Проектування експлуатації нафтових свердловин: підруч. для студентів ВНЗ / В. С. Бойко. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2011. — 784 с. : рис., табл.
 • Технологія розробки нафтових родовищ: підруч. для студентів ВНЗ / В. С. Бойко. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2011. — 509 с.
 • Технологія видобування нафти: підруч. для студентів ВНЗ / В. С. Бойко. — ІваноФранківськ: Нова Зоря, 2012. — 827 с.
 • Наукові основи вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу: [монографія] / Гришаненко В. П., Зарубін Ю. О., Дорошенко В. М., Гунда М. В., Прокопів В. Й., Бойко В. С. [та ін.]. — Київ: Науканафтогаз, 2014. — 456 с. : іл., рис., табл.