Симетричний многочлен

Симетричний многочлен — многочлен від n змінних , що не змінюється при всіх перестановках змінних. Тобто многочлен від n змінних над комутативним кільцем R є симетричним якщо для довільної перестановки

справедлива рівність:

Симетричні многочлени утворюють підалгебру R-алгебри многочленів від n змінних над кільцем R.

Приклади

ред.

Для двох змінних x1, x2 прикладами симетричних многочленів є:

  •  
  •  

для трьох змінних x1, x2, x3 наступний многочлен теж буде симетричним

  •  

Наступний многочлен буде симетричний для довільного n:

  •  

Натомість многочлен:

  •  

не є симетричним, оскільки після перестановки x1 і x2 одержується не рівний вихідному многочлен, x2 − x1.

Для трьох змінних прикладом несиметричного многочлена є:

  •  

Особливі види симетричних многочленів

ред.

Степеневі симетричні многочлени

ред.

Степеневими симетричними многочленами називаються суми k — их степенів змінних, тобто:

 

Елементарні симетричні многочлени

ред.

Елементарні симетричні многочлени мають вигляд:

 

і так далі до

 

Для довільного многочлена можна записати:

 

Елементарні симетричні многочлени є алгебраїчно незалежними, тобто для будь-якого n > 0 не існує такого ненульового многочлена P від n змінних, що  

Тотожності Ньютона

ред.

Між степеневими і елементарними функціями існує залежність:

 

Для перших кільком многочленів рівності мають вигляд:

 

Звідси також можна навпаки визначити степеневі симетричні функції через елементарні:

 

Теорема Вієта

ред.
Докладніше: Теорема Вієта

Однією з причин широкого застосування елементарних симетричних многочленів є теорема Вієта: Нехай P — многочлен із коефіцієнтами з деякого поля старшим коефіцієнтом рівним одиниці. У своєму алгебраїчному замиканні цей многочлен має кількість коренів рівну його степеню (з урахуванням кратності коренів) і можна записати:

 

тоді коефіцієнти P виражаються через елементарні симетричні многочлени від його коренів. А саме:

 

Фундаментальна теорема про симетричні многочлени

ред.

Нехай R — комутативне кільце з одиницею. Тоді довільний симетричний многочлен від n змінних з коефіцієнтами з R, може бути записаний як многочлен від змінних   з коефіцієнтами з R.

Доведення

ред.

Для симетричного многочлена   визначимо T = Th як множину усіх наборів чисел   для яких коефіцієнт   в   не рівний нулю. Визначимо розмір h, як   де   є елементом T для якого   є найбільшим з можливих,   — найбільше з можливих при даному   і т. д. Оскільки   є симетричним, то   якщо і тільки якщо кожна перестановка   належить T. Звідси випливає, що  . З використанням введеного поняття розміру всі елементи   можна впорядкувати: якщо h1 має розмір   і h2 має розмір   тоді h1 > h2 якщо для деякого   виконується   і   Елементи   що мають розмір (0, 0, …, 0) є константами, тобто елементами R.

Припустимо що   є розміром деякого симетричного многочлена  . Для невід'ємних цілих чисел d1, …, dn, розмір   є рівним  . Взявши   одержуємо, що розмір h рівний  . Коефіцієнт при   в h рівний одиниці. Звідси випливає, що існує елемент   такий, що g − ah має менший розмір ніж g.

Як наслідок для довільного симетричного   існують   і   такі, що   має розмір (0, 0, …, 0). Це завершує доведення теореми.

Див. також

ред.

Джерела

ред.
  • Курош А. Г. Лекции по общей алгебре. — 2 изд. — М. : Наука, 1973. — 400 с.(рос.)
  • Прасолов В. В. Многочлены. — 2-е. — Москва : МЦНМО, 2001. — 336 с. — ISBN 5-94057-077-1.(рос.)
  • Smith, Larry (1995), Polynomial invariants of finite groups, Research notes in mathematics, т. 6, AK Peters, ISBN 9781568810539
  • M. Filaseta Algebraic number theory. Instructors notes