Параметричні рівняння — метод представлення математичних функцій через параметри. Простий кінематичний приклад, коли час використовується як параметр для задання позиції, швидкості та іншої інформації про тіло в русі.

Приклад кривої, визначеної параметричними рівняннями — крива метелик.

Параметричне представлення функції ред.

Припустимо, що функціональна залежність y від x не задана прямо y = f(x), а через проміжну величину — t. Тоді формули

    

задають параметричні рівняння для функції однієї змінної.

Якщо припустити, що обидві ці функції   і   мають похідні і для   існує обернена функція θ, явне представлення функції має вигляд[1]:

 

і похідна функції може бути обрахована як

 

2D-приклади ред.

Парабола ред.

Тривіальний приклад, рівняння параболи:

 

може бути параметризоване із використанням параметра t таким чином

 
 

Коло ред.

Для кола радіуса a:

 
 

3D-приклади ред.

Гвинтова лінія ред.

 
Параметризована гвинтова лінія

Параметричні рівняння зручні для опису кривих і в багатовимірних просторах. Наприклад:

 
 
 

описує тривимірну криву, гвинтова лінія, яка має радіус a і підіймається на 2πb за оберт.

Подібні вирази також записуються як

 

Корисність ред.

Такий спосіб представлення є практичним і ефективним; наприклад, можна інтегрувати і брати похідну почленно. Таким чином, швидкість точки, що рухається згідно з цими рівняннями може бути представлена як:

 

і прискорення:

 

Загалом, параметризована крива є функцією від одного параметра (зазвичай t). Для відповідного випадку із двома і більше параметрами, дивись параметрична поверхня.

Примітки ред.

  1. Г. М. Фіхтенгольц. «Курс диференціального та інтегрального числення». Том I. Москва 1969 г. Стор. 218