Нафтогазогеологічне районування

Нафтогазогеологічне районування — виділення в межах земної кори нафтогазоносних територій і їх поділ на відокремлені різномасштабні фрагменти (об'єкти), які характеризуються певними рисами геологічної будови і нафтогазоносності. В основу районування покладено тектоно-фаціальний принцип, який ґрунтується на аналізі комплексу певних геологічних взаємопов'язаних ознак і полягає у встановленні подібностей і відмінностей геотектонічної будови окремих суміжних територій. Також визначаються і порівнюються їхні літолого-стратиграфічні особливості, гідрогеологічні і геохімічні умови. Все це в сукупності контролює нафтогазоносність надр.

Нафтогазогеологічне районування

Глобальний рівень
Нафтогазоносний пояс
Регіональний рівень
Нафтогазоносна провінція (НГП)басейн (НГБ)
Нафтогазоносна область (НГО)
Нафтогазоносний район (НГР)
Зона нафтогазонакопичення
Локальний рівень
Родовище
Поклад
Пастка

Питання нафтогазогеологічного районування має велике наукове та практичне значення.

 • В науковому плані районування проводять для:
  • встановлення головних закономірностей зв'язку регіональних нафтогазоносних території з певними великими геоструктурними елементами земної кори та приуроченими до них формаціями,
  • порівняльної оцінки перспектив нафтогазоносності різних частин досліджуваної території з урахуванням особливостей геологічної будови та формування її значних геоструктурних елементів,
  • виявлення геологічних умов розміщення прогнозних ресурсів нафти і газу (категорій D1 та D2) в різних частинах досліджуваної території.
 • В практичному плані районування проводять з метою:
  • виявлення зон максимальних концентрацій ресурсів нафти і газу,
  • складання планів раціонального використання природних ресурсів,
  • вибору найбільш оптимальних напрямків пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ та підвищення їх ефективності.

Слід зауважити, що існують два основних підходи щодо нафтогазогеологічного районування:

Ці два принципи не слід протиставляти один одному, оскільки в багатьох випадках поняття басейну і провінції збігаються. До прикладу можна навести Дніпровсько-Припятську, Західносибірську та Ферганську нафтогазоносні провінції. Проте для Волго-Уральської НГП не можна застосувати термін «басейн», оскільки він не відбиває усіх різновидів геоструктурних елементів (складно побудована антекліза), і не враховує пербудову структурних планів протягом різних етапів геологічного розвитку території. Басейн уточнює зв'язок нафтогазоутворення і формування покладів з осадовими басейнами. Провінція — більш широке поняття.

Структура нафтогазогеологічного районування ред.

Література ред.

 • Баженова О. К., Бурлин Ю. К., Соколов Б. А., Хаин В. Е. Геология и геохимия нефти и газа. — М.: Изд-во МГУ, 2000. — 384 c. ISBN 5-211-04212-3 (рос.)
 • Высоцкий И. В., Высоцкий В.И, Оленин В. Б. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран. — М.: изд-во «Недра», 1990. — 405 с. (рос.)
 • Маєвський Б. Є., Євдощук М. І., Лозинський О. Є. Нафтогазоносні провінції світу. — К.: Вид-во «Наукова думка», 2002. — 407 с. ISBN 966-00-08-03-1
 • Бойко В. С., Бойко Р. В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу: у 2-х томах. — Київ : Міжнародна економічна фундація, 2004. — Т. 1: А–К. — 560 с.
 • Бойко В. С., Бойко Р. В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу: у 2-х томах. — Львів : Апріорі, 2006. — Т. 2: Л–Я. — 800 с.
 • В. Г. Суярко Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів. — Харків: Фоліо. — 2015. — 413 с.
 • Структурні умови формування нафтових і газових родовищ Азово-Чорноморського шельфу: Монографія / О. З. Савчак. — К.: Наукова думка, 2010. — 94 c. — (Проект «Наукова книга»).
 • Suyarko V. G., Levoniuk S. M. Geology, forecasting, prospecting and exploration of oil and gas fields: Textbook. Kharkiv: National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kyiv: FOP Khalikov R. H., 2020. — 360 p.