Систе́ма Палла́дія (також традиційна російська транскрипція[1]) — набір правил для транскрипції і транслітерації північного наріччя китайської мови російською кирилицею. Запропонована Нікітою Бічуріним в 1839 році як система транскрипції для російської мови. Прижилася у виданнях Російської імперії після видання китайсько-російського словника Палладія (П. І. Кафарова) і П. С. Попова 1888 року. Використовувалася в СРСР як офіційна система[2]. Після розпаду СРСР використовується в академічних виданнях Росії та Білорусі.

Архімандрит Палладій (Петро Кафаров).

У 2009 році Н. А. Кірносовою була адаптована до української абетки; на базі «системи Кірносової» у 2019 році затверджена Академічна система транскрибування китайських слів та власних назв українською мовою.

Порівняльна таблиця ред.

  • b часто записується як [p] замість глухого []
  • d часто записується як [t] замість глухого []
  • w записується як [u], якщо стоїть після приголосних.
Палладія (рос.) Піньїнь В-Д Чжуїнь МФА
а а а а / ɑ
ай ai ai aɪ̯
ан ang ang ɑŋ
ань an an an
ао ao ao ɑʊ̯
ба ba pa ㄅㄚ a
бай bai pai ㄅㄞ aɪ̯
бан bang pang ㄅㄤ ɑŋ
бань ban pan ㄅㄢ an
бао bao pao ㄅㄠ ɑʊ̯
бе bie pieh ㄅㄧㄝ ɛ
би bi pi ㄅㄧ i
бин bing ping ㄅㄧㄥ iŋ
бинь bin pin ㄅㄧㄣ in
бо bo po ㄅㄛ ɔ
бу bu pu ㄅㄨ u
бэй bei pei ㄅㄟ eɪ̯
бэн beng peng ㄅㄥ ɤŋ
бэнь ben pen ㄅㄣ ən
бянь bian pien ㄅㄧㄢ iɛn
бяо biao piao ㄅㄧㄠ ɑʊ̯
ва wa wa ㄨㄚ wɑ
вай wai wai ㄨㄞ waɪ̯
ван wang wang ㄨㄤ wɑŋ
вань wan wan ㄨㄢ wan
во wo wo ㄨㄛ wɔ
вэй wei wei ㄨㄟ weɪ̯
вэн weng weng ㄨㄥ wɤŋ
вэнь wen wen ㄨㄣ wən
га ga ka ㄍㄚ ga
гай gai kai ㄍㄞ gaɪ̯
ган gang kang ㄍㄤ gɑŋ
гань gan kan ㄍㄢ gan
гао gao kao ㄍㄠ gɑʊ̯
го guo kuo ㄍㄨㄛ gɔ
гоу gou kou ㄍㄡ gɤʊ̯
гу gu ku ㄍㄨ gu
гуа gua kua ㄍㄨㄚ ga
гуай guai kuai ㄍㄨㄞ gaɪ̯
гуан guang kuang ㄍㄨㄤ guɑŋ
гуань guan kuan ㄍㄨㄢ gan
гуй gui kuei ㄍㄨㄟ gueɪ̯
гун gong kung ㄍㄨㄥ guŋ
гунь gun kun ㄍㄨㄣ gun
гэ ge ko ㄍㄜ gə
гэй gei kei ㄍㄟ geɪ̯
гэн geng keng ㄍㄥ gɤŋ
гэнь gen ken ㄍㄣ gən
да da ta ㄉㄚ a
дай dai tai ㄉㄞ aɪ̯
дан dang tang ㄉㄤ ɑŋ
дань dan tan ㄉㄢ an
дао dao tao ㄉㄠ ɑʊ̯
де die tieh ㄉㄧㄝ iɛ
ди di ti ㄉㄧ i
дин ding ting ㄉㄧㄥ iŋ
доу dou tou ㄉㄡ ɤʊ̯
ду du tu ㄉㄨ u
дуань duan tuan ㄉㄨㄢ an
дуй dui tui ㄉㄨㄟ ueɪ̯
дун dong tung ㄉㄨㄥ ʊ̯ŋ
дунь dun tun ㄉㄨㄣ ʊ̯n
дуо duo to ㄉㄨㄛ ɔ
дэ de te ㄉㄜ ə
дэй dei tei ㄉㄟ eɪ̯
дэн deng teng ㄉㄥ ɤŋ
дэнь den ten ㄉㄣ ən
дю diu tiu ㄉㄧㄡ iu
дян diang tiang ㄉㄧㄤ ɑŋ
дянь dian tien ㄉㄧㄢ ɛn
дяо diao tiao ㄉㄧㄠ ɑʊ̯
е ye yeh ㄧㄝ jɛ
жан rang jang ㄖㄤ ʐɑŋ
жань ran jan ㄖㄢ ʐan
жао rao jao ㄖㄠ ʐɑʊ̯
жи ri jih ʐɨ
жо ruo jo ㄖㄨㄛ ʐɔ
жоу rou jou ㄖㄡ ʐɤʊ̯
жу ru ju ㄖㄨ ʐɤʊ̯
жуань ruan juan ㄖㄨㄢ ʐan
жуй rui jui ㄖㄨㄟ ʐueɪ̯
жун rong jung ㄖㄨㄥ ʐʊ̯ŋ
жунь run jun ㄖㄨㄣ ʐʊ̯n
жэ re je ㄖㄜ ʐə
жэн reng jeng ㄖㄥ ʐɤŋ
жэнь ren jen ㄖㄣ ʐən
и yi i i
ин ying ying ㄧㄥ iŋ
инь yin yin ㄧㄣ in
ка ka k'a ㄎㄚ а
кай kai k'ai ㄎㄞ аɪ̯
кан kang k'ang ㄎㄤ ɑŋ
кань kan k'an ㄎㄢ an
као kao k'ao ㄎㄠ ɑʊ̯
ко kuo k'uo ㄎㄨㄛ ɔ
коу kou k'ou ㄎㄡ ɤʊ̯
ку ku k'u ㄎㄨ u
куа kua k'ua ㄎㄨㄚ a
куай kuai k'uai ㄎㄨㄞ aɪ̯
куан kuang k'uang ㄎㄨㄤ uɑŋ
куань kuan k'uan ㄎㄨㄢ an
куй kui k'uei ㄎㄨㄟ ueɪ̯
кун kong k'ung ㄎㄨㄥ ʊ̯ŋ
кунь kun k'un ㄎㄨㄣ ʊ̯n
кэ ke k'o ㄎㄜ ə
кэн keng k'eng ㄎㄥ ɤŋ
кэнь ken k'en ㄎㄣ ən
ла la la ㄌㄚ la
лай lai lai ㄌㄞ laɪ̯
лан lang lang ㄌㄤ lɑŋ
лань lan lan ㄌㄢ lan
лао lao lao ㄌㄠ lɑʊ̯
ле lie lieh ㄌㄧㄝ liɛ
ли li li ㄌㄧ li
лин ling ling ㄌㄧㄥ liŋ
линь lin lin ㄌㄧㄣ lin
ло lo lo ㄌㄛ lɔ
ло luo lo ㄌㄨㄛ lɔ
лоу lou lou ㄌㄡ lɤʊ̯
лу lu lu ㄌㄨ lu
луань luan luan ㄌㄨㄢ luɑn
лун long lung ㄌㄨㄥ lʊ̯ŋ
лунь lun lun ㄌㄨㄣ lun
лэ le le ㄌㄜ lə
лэй lei lei ㄌㄟ leɪ̯
лэн leng leng ㄌㄥ lɤŋ
лю liu liu ㄌㄧㄡ lɤʊ̯
люй ㄌㄩ ly
люэ lüe lüeh ㄌㄩㄝ lyɛ
ля lia lia ㄌㄧㄚ la
лян liang liang ㄌㄧㄤ lɑŋ
лянь lian lian ㄌㄧㄢ lɛn
ляо liao liao ㄌㄧㄠ lɑʊ̯
ма ma ma ㄇㄚ ma
май mai mai ㄇㄞ maɪ̯
ман mang mang ㄇㄤ mɑŋ
мань man man ㄇㄢ man
мао mao mao ㄇㄠ mɑʊ̯
ме mie mieh ㄇㄧㄝ mɛ
ми mi mi ㄇㄧ mi
мин ming ming ㄇㄧㄥ miŋ
минь min min ㄇㄧㄣ min
мо mo mo ㄇㄛ mɔ
моу mou mou ㄇㄡ mɤʊ̯
му mu mu ㄇㄨ mu
мэ me me ㄇㄜ mə
мэй mei mei ㄇㄟ meɪ̯
мэн meng meng ㄇㄥ mɤŋ
мэнь men men ㄇㄣ mən
мю miu miu ㄇㄧㄡ mɤʊ̯
мянь mian mien ㄇㄧㄢ mɛn
мяо miao miao ㄇㄧㄠ mɑʊ̯
на na na ㄋㄚ na
най nai nai ㄋㄞ naɪ̯
нан nang nang ㄋㄤ nɑŋ
нань nan nan ㄋㄢ nan
нао nao nao ㄋㄠ nɑʊ̯
не nie nieh ㄋㄧㄝ nɛ
ни ni ni ㄋㄧ ni
нин ning ning ㄋㄧㄥ niŋ
нинь nin nin ㄋㄧㄣ nin
но nuo no ㄋㄨㄛ nɔ
ноу nou nou ㄋㄡ nɤʊ̯
ну nu nu ㄋㄨ nu
нуань nuan nuan ㄋㄨㄢ nan
нун nong nung ㄋㄨㄥ nʊ̯ŋ
нэ ne ne ㄋㄜ nə
нэй nei nei ㄋㄟ neɪ̯
нэн neng neng ㄋㄥ nɤŋ
нэнь nen nen ㄋㄣ nən
ню niu niu ㄋㄧㄡ nɤʊ̯
нюй ㄋㄩ ny
нюэ nüe nüeh ㄋㄩㄝ nyɛ
ня nia nia ㄋㄧㄚ na
нян niang niang ㄋㄧㄤ nɑŋ
нянь nian nien ㄋㄧㄢ nɛn
няо niao niao ㄋㄧㄢ nɑʊ̯
оу ou ou ɤʊ̯
па pa p'a ㄆㄚ a
пай pai p'ai ㄆㄞ aɪ̯
пан pang p'ang ㄆㄤ ɑŋ
пань pan p'an ㄆㄢ an
пао pao p'ao ㄆㄠ ɑʊ̯
пе pie p'ieh ㄆㄧㄝ ɛ
пи pi p'i ㄆㄧ i
пин ping p'ing ㄆㄧㄥ iŋ
пинь pin p'in ㄆㄧㄣ in
по po p'o ㄆㄛ ɔ
поу pou p'ou ㄆㄡ ɤʊ̯
пу pu p'u ㄆㄨ u
пэй pei p'ei ㄆㄟ eɪ̯
пэн peng p'eng ㄆㄥ ɤŋ
пэнь pen p'en ㄆㄣ ən
пянь pian p'ien ㄆㄧㄢ ɛn
пяо piao p'iao ㄆㄧㄠ iɑʊ̯
са sa sa ㄙㄚ sa
сай sai sai ㄙㄞ saɪ̯
сан sang sang ㄙㄤ sɑŋ
сань san san ㄙㄢ san
сао sao sao ㄙㄠ sɑʊ̯
се xie hsieh ㄒㄧㄝ ɕɛ
си xi hsi ㄒㄧ ɕi
син xing hsing ㄒㄧㄥ ɕiŋ
синь xin hsin ㄒㄧㄣ ɕin
соу sou sou ㄙㄡ sɤʊ̯
су su su ㄙㄨ su
суань suan suan ㄙㄨㄢ san
суй sui sui ㄙㄨㄟ sueɪ̯
сун song sung ㄙㄨㄥ sʊ̯ŋ
сунь sun sun ㄙㄨㄣ sʊ̯n
суо suo so ㄙㄨㄛ sɔ
сы si ssu ㄙㄧ si
сэ se se ㄙㄜ sə
сэн seng seng ㄙㄥ sɤŋ
сэнь sen sen ㄙㄣ sən
сю xiu hsiu ㄒㄧㄡ ɕiɤʊ̯
сюань xuan hsüan ㄒㄩㄢ ɕyɛn
сюй xu hsü ㄒㄩ ɕy
сюн xiong hsiung ㄒㄩㄥ ɕyŋ
сюнь xun hsün ㄒㄩㄣ ɕyn
сюэ xue hsüeh ㄒㄩㄝ ɕyɛ
ся xia hsia ㄒㄧㄚ ɕa
сян xiang hsiang ㄒㄧㄤ ɕɑŋ
сянь xian hsien ㄒㄧㄢ ɕɛn
сяо xiao hsiao ㄒㄧㄠ ɕɑʊ̯
та ta t'a ㄊㄚ a
тай tai t'ai ㄊㄞ aɪ̯
тан tang t'ang ㄊㄤ ɑŋ
тань tan t'an ㄊㄢ an
тао tao t'ao ㄊㄠ
те tie t'ieh ㄊㄧㄝ
ти ti t'i ㄊㄧ
тин ting t'ing ㄊㄧㄥ
тоу tou t'ou ㄊㄡ
ту tu t'u ㄊㄨ
туань tuan t'uan ㄊㄨㄢ
туй tui t'ui ㄊㄨㄟ
тун tong t'ung ㄊㄨㄥ
тунь tun t'un ㄊㄨㄣ
туо tuo t'o ㄊㄨㄛ
тэ te t'e ㄊㄜ
тэн teng t'eng ㄊㄥ
тянь tian t'ien ㄊㄧㄢ
тяо tiao t'iao ㄊㄧㄠ
у wu wu
фа fa fa ㄈㄚ
фан fang fang ㄈㄤ
фань fan fan ㄈㄢ
фо fo fo ㄈㄛ fɔ
фоу fou fou ㄈㄡ
фу fu fu ㄈㄨ
фэй fei fei ㄈㄟ
фэн feng feng ㄈㄥ
фэнь fen fen ㄈㄣ
ха ha ha ㄏㄚ
хай hai hai ㄏㄞ
хан hang hang ㄏㄤ
хань han han ㄏㄢ
хао hao hao ㄏㄠ
хо huo huo ㄏㄨㄛ
хоу hou hou ㄏㄡ
ху hu hu ㄏㄨ
хуа hua hua ㄏㄨㄚ
хуай huai huai ㄏㄨㄞ
хуан huang huang ㄏㄨㄤ
хуань huan huan ㄏㄨㄢ
хун hong hong ㄏㄨㄥ
хунь hun hun ㄏㄨㄣ
хуэй hui hui ㄏㄨㄟ
хэ he ho ㄏㄜ
хэй hei hei ㄏㄟ
хэн heng heng ㄏㄥ
хэнь hen hen ㄏㄣ
ца ca ts'a ㄘㄚ
цай cai ts'ai ㄘㄞ
цан cang ts'ang ㄘㄤ
цань can ts'an ㄘㄢ
цао cao ts'ao ㄘㄠ
це qie ch'ieh ㄑㄧㄝ
цза za tsa ㄗㄚ
цзай zai tsai ㄗㄞ
цзан zang tsang ㄗㄤ
цзань zan tsan ㄗㄢ
цзао zao tsao ㄗㄠ
цзе jie chieh ㄐㄧㄝ
цзи ji chi ㄐㄧ
цзин jing ching ㄐㄧㄥ
цзинь jin chin ㄐㄧㄣ
цзо zuo tso ㄗㄨㄛ
цзоу zou tsou ㄗㄡ
цзу zu tsu ㄗㄨ
цзуань zuan tsuan ㄗㄨㄢ
цзуй zui tsui ㄗㄨㄟ
цзун zong tsung ㄗㄨㄥ
цзунь zun tsun ㄗㄨㄣ
цзы zi tzu
цзэ ze tse ㄗㄜ
цзэй zei tsei ㄗㄟ
цзэн zeng tseng ㄗㄥ
цзэнь zen tsen ㄗㄣ
цзю jiu chiu ㄐㄧㄡ
цзюань juan chüan ㄐㄩㄢ
цзюе jue chüeh ㄐㄩㄝ
цзюй ju chü ㄐㄩ
цзюн jiong chiung ㄐㄩㄥ
цзюнь jun chün ㄐㄩㄣ
цзя jia chia ㄐㄧㄚ
цзян jiang chiang ㄐㄧㄤ
цзянь jian chien ㄐㄧㄢ
цзяо jiao chiao ㄐㄧㄠ
ци qi ch'i
цин qing ch'ing ㄑㄧㄥ
цинь qin ch'in ㄑㄧㄣ
цо cuo ts'o ㄘㄨㄛ
цоу cou ts'ou ㄘㄡ
цу cu ts'u ㄘㄨ
цуань cuan ts'uan ㄘㄨㄢ
цуй cui ts'ui ㄘㄨㄟ
цун cong ts'ung ㄘㄨㄥ
цунь cun ts'un ㄘㄨㄣ
цы ci tz'u
цэ ce ts'e ㄘㄜ
цэн ceng ts'eng ㄘㄥ
цэнь cen ts'en ㄘㄣ
цю qiu ch'iu ㄑㄧㄡ
цюань quan ch'üan ㄑㄩㄢ
цюй qu ch'ü ㄑㄩ
цюн qiong ch'iung ㄑㄩㄥ
цюнь qun ch'ün ㄑㄩㄣ
цюэ que ch'üeh ㄑㄩㄝ
ця qia ch'ia ㄑㄧㄚ
цян qiang ch'iang ㄑㄧㄤ
цянь qian ch'ien ㄑㄧㄢ
цяо qiao ch'iao ㄑㄧㄠ
ча cha ch'a ㄔㄚ
чай chai ch'ai ㄔㄞ
чан chang ch'ang ㄔㄤ
чань chan ch'an ㄔㄢ
чао chao ch'ao ㄔㄠ
чжа zha cha ㄓㄚ
чжай zhai chai ㄓㄞ
чжан zhang chang ㄓㄤ
чжань zhan chan ㄓㄢ
чжао zhao chao ㄓㄠ
чжи zhi chih
чжо zhuo cho ㄓㄨㄛ
чжоу zhou chou ㄓㄡ
чжу zhu chu ㄓㄨ
чжуа zhua chua ㄓㄨㄚ
чжуай zhuai chuai ㄓㄨㄞ
чжуан zhuang chuang ㄓㄨㄤ
чжуань zhuan chuan ㄓㄨㄢ
чжуй zhui chui ㄓㄨㄟ
чжун zhong chung ㄓㄨㄥ
чжунь zhun chun ㄓㄨㄣ
чжэ zhe che ㄓㄜ
чжэй zhei chei ㄓㄟ
чжэн zheng cheng ㄓㄥ
чжэнь zhen chen ㄓㄣ
чи chi ch'ih
чоу chou ch'ou ㄔㄡ
чу chu ch'u ㄔㄨ
чуа chua ch'ua ㄔㄨㄚ
чуай chuai ch'uai ㄔㄨㄞ
чуан chuang ch'uang ㄔㄨㄤ
чуань chuan ch'uan ㄔㄨㄢ
чуй chui ch'ui ㄔㄨㄟ
чун chong ch'ung ㄔㄨㄥ
чунь chun ch'un ㄔㄨㄣ
чуо chuo ch'o ㄔㄨㄛ
чэ che ch'e ㄔㄜ
чэн cheng ch'eng ㄔㄥ
чэнь chen ch'en ㄔㄣ
ша sha sha ㄕㄚ
шай shai shai ㄕㄞ
шан shang shang ㄕㄤ
шань shan shan ㄕㄢ
шао shao shao ㄕㄠ
ши shi shih
шоу shou shou ㄕㄡ
шу shu shu ㄕㄨ
шуа shua shua ㄕㄨㄚ
шуай shuai shuai ㄕㄨㄞ
шуан shuang shuang ㄕㄨㄤ
шуань shuan shuan ㄕㄨㄢ
шуй shui shui ㄕㄨㄟ
шунь shun shun ㄕㄨㄣ
шуо shuo shuo ㄕㄨㄛ
шэ she she ㄕㄜ
шэй shei shei ㄕㄟ
шэн sheng sheng ㄕㄥ
шэнь shen shen ㄕㄣ
э е е ɰʌ
эй ei ei eɪ̯
энь en en ən
эр er erh ɑɻ
ю you yu ㄧㄡ jɤʊ̯
юань yuan yüan ㄩㄢ ɥɛn
юй yu y
юн yong yung ㄩㄥ jʊ̯ŋ
юнь yun yün ㄩㄣ yn
юэ yue yüeh ㄩㄝ ɥœ
я ya ya ㄧㄚ ja
ян yang yang ㄧㄤ jaŋ
янь yan yan ㄧㄢ jɛn
яо yao yao ㄧㄠ jaʊ̯

Див. також ред.

Джерела та примітки ред.

  1. Кірносова Н. А. Засади транскрибування китайської лексики українською мовою // Сходознавство. — Вип. 45—46. — Київ, 2009. — с. 38—57. [1]
  2. Мацаев С. А., Орлов В. Г. Пособие по транскрипции и правописанию китайских слов. М., 1966. (рос.)