Академічна система транскрибування китайських слів та власних назв українською мовою

Система транскрибування китайських слів та власних назв українською мовою — набір правил транскрипції і транслітерації північного наріччя китайської мови українською абеткою. Система затверджена 26 червня 2019 року Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.

ІсторіяРедагувати

За основу взято систему, створену Іваном Чирком[1] та окремі зміни до неї, запропоновані Надією Кірносовою.[2][3] Головною відмінністю оновленої системи у порівнянні із системою Кірносової стало використання апострофа винятково для складоподілу.[2]

16 травня 2019 року відбулась панельна дискусія «Питання українського правопису: східні реалії українською мовою» із обговоренням проблем створення та використання транслітерацій і транскрипцій для східних мов. У дискусії взяли участь Б. М. Ажнюк, О. В. Богомолов, О. І. Скопненко, наукові співробітники Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, експерти Національного інституту стратегічних досліджень, викладачі Київського національного університету імені Т. Шевченка та Київського національного лінгвістичного університету, фахівці зі східних мов, дипломати та перекладачі. Роботу над складанням референтної таблиці складів та супутніх правил транскрибування виконала Євгенія Гобова. Остаточний варіант академічної системи затверджено 26 червня 2019 року на засіданні вченої ради Інституту сходознавства.[1]

27 лютого 2020 року Експертна рада з вивчення Китаю та українсько-китайських відносин при Центрі зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень підтримала доповідь Інституту сходознавства щодо сучасної системи транскрибування власних назв китайської мови.[1]

Відмінності від системи ПалладіяРедагувати

Окремі зміни в порівнянні з традиційною російською транскрипцією:[3]

  1. Китайський приголосний g транскрибується як українське ґ, а не г.
  2. Китайське yi передається літерою ї.
  3. Китайське i після приголосного транскрибується як українське и (у складах ci, chi, ri, shi, si, zhi, zi) або і (в інших випадках).
  4. Апостроф може вживатися як складорозділювальний засіб. Наприклад, якщо при транскрипції двох сусідніх складів одного слова останній закінчується на , а наступний починається на голосну, то на стику ставиться апостроф: 长安 Чан'ань, 朋友 пен'ю (у російській мові — твердий знак).
  5. Уведені в український контекст китайські імена та прізвища варто відмінювати за нормами української мови: жіночі прізвища залишати без змін, а чоловічі — відмінювати. (На відміну від російської системи, у якій традиційно відмінюються лише імена, але не прізвища.)

Початкова система Кірносової також вводила використання апострофа у таких складах: bie — б'є, dia — д'я, die — д'є, diu — д'ю, mie — м'є, miu — м'ю, nie — н'є, niu — н'ю, pie — п'є.[3] Але в оновленій академічній системі апостроф використовується лише для складоподілу.[2]

Основні положення системи транскрибуванняРедагувати

Власні іменаРедагувати

Китайські імена та прізвища пишуться окремо, у незмінному порядку — прізвище, ім'я: Лі Дачжао, Ван Лі, Сикун Ту, Сима Сянжу.

Власні назви з титулами або шанобливою часткою «цзи», пишуться через дефіс: Лао-цзи, Мен-цзи, Чжуан-цзи тощо.

Неперекладні назвиРедагувати

Неперекладні назви класичних літературних пам'яток записуються поскладово: «Лунь юй», «Да сюе», «Дао де цзін». За виключенням випадків, коли в назві присутня інша власна назва, що пишеться разом: «Ляочжай чжи ї», та окремих усталених випадків: «Чуньцю», «Мен-цзи» тощо.

Китайські назви та терміни з кількох складів у транскрипції записувати відповідно до складоподілу у китайській мові: «Женьмінь жибао», «Шан'у їньшуґуань».

Для назв торгових марок, брендів, компаній використовувати піньїнь без позначок тонів, наприклад: інформаційне агентство Xinhua, мобільний телефон марки Xiaomi, компанія Huawei тощо.

ВідмінюванняРедагувати

Відмінюються лише чоловічі власні прізвища та імена з фіналями «-н», «-нь», «-й», «-р». Жіночі власні імена та прізвища не відмінюються.

Відмінювання назв та термінів відповідно до норм правопису української мови за родами номенклатурних назв: (гора) Тайшань — жіночий рід, (озеро) Дунтін — середній рід, (журнал) «Дучже» — чоловічий рід. Виключення становлять окремі власні назви, що вже увійшли у вжиток у певній формі: (місто) Пекін — чоловічого роду, (острів, провінція) Тайвань — чоловічого роду.

Розмежування складівРедагувати

Для розмежування складів у позиціях, що дозволяють неоднозначне членування, використовується апостроф (відповідно до аналогічного правила у піньїнь), наприклад: zhuan — «чжуань», zhu'an — «чжу'ань»; сuowu — «цо'у» замість «цоу». Апостроф ставиться перед складом, що починається з голосної.

Таблиця передачі ініціалейРедагувати

Таблиця передачі ініціалей в Академічній системі транскрибування китайських слів та власних назв українською мовою:[4]

Білабіальні Лабіодентальні Альвеолярні Ретрофлексні Альвеоло-палатальні Велярні
глухі дзвінкі глухі глухі дзвінкі глухі дзвінкі глухі глухі
Назальні м [m] m н [n] n
Плозивні прості б [p] b д [t] d ґ [k] g
придихові п [pʰ] p т [tʰ] t к [kʰ] k
Африкати прості цз [ts] z чж [ʈʂ] zh цз [tɕ] j
придихові ц [tsʰ] c ч [ʈʂʰ] ch ц [tɕʰ] c
Фрикативні ф [f] f с [s] s ш [ʂ] sh ж [ʐ] r с [ɕ] x х [x] h
Апроксиманти л [l] l

Таблиця передачі фіналейРедагувати

Таблиця передачі фіналей в Академічній системі транскрибування китайських слів та власних назв українською мовою:[4]

Основна голосна а ə
Кінцевий звук i u n ŋ i u n ŋ ɻ
медіаль a [a] a ай [ai̯] ai ao [au̯] ao ань [an] an ан [aŋ] ang е [ɤ] e ей [ei̯] ei оу [ou̯] ou ень [ən] en ен [əŋ] eng ер [aɚ̯] er і/и [ʅ/ɿ]-i
i я [i̯a] ia яо [i̯au̯] iao янь [i̯ɛn] ian ян [i̯aŋ] iang є [i̯e] ie ю [i̯ou̯] iu їнь [in] in їн [iŋ] ing ї [i] i
u уа [u̯a] ua уай [u̯ai̯] uai уaнь [u̯an] uan уaн [u̯aŋ] uang о [u̯o] uo уй [u̯ei̯] ui унь [u̯ən] un ун [ʊŋ] ong у [u] u
y юaнь [y̯ɛn] üan юе [y̯e] üe юнь [yn] ün юн [i̯ʊŋ] iong юй [y] ü

Транскрибування піньїньРедагувати

Таблиця складів академічної системи транскрибування китайської лексики українською мовою (піньїнь та українські відповідники):[3]

A
a — а ai — ай an — ань ang — ан
ao — ао
B
ba — ба bai — бай ban — бань bang — бан
bao — бао bei — бей ben — бень beng — бен
bi — бі bian — бянь biao — бяо bie — бє
bin — бінь bing — бін bo — бо bu — бу
C
ca — ца cai — цай can — цань cang — цан
cao — цао ce — це cei – цей cen — цень
ceng — цен ci — ци cong — цун cou — цоу
cu — цу cuan — цуань cui — цуй cun — цунь
cuo — цо
CH
cha — ча chai — чай chan — чань chang — чан
chao — чао che — че chen — чень cheng — чен
chi — чи chong — чун chou — чоу chu — чу
chua — чуа chuai — чуай chuan — чуань chuang — чуан
chui — чуй chun — чунь chuo — чо
D
da — да dai — дай dan — дань dang — дан
dao — дао de — де dei — дей den — день
deng — ден di — ді dia — дя dian — дянь
diao — дяо die — дє ding — дін diu — дю
dong — дун dou — доу du — ду duan — дуань
dui — дуй dun — дунь duo — до
E
e — е ei — ей en — ень eng — ен
er/r — ер/р
F
fa — фа fan — фань fang — фан fei — фей
fen — фень feng — фен fo — фо
fou — фоу fu — фу
G
ga — ґа gai — ґай gan — ґань gang — ґан
gao — ґао ge — ґе gei — ґей gen — ґень
geng — ґен gong — ґун gou — ґоу gu — ґу
gua — ґуа guai — ґуай guan — ґуань guang — ґуан
gui — ґуй gun — ґунь guo — ґо
H
ha — ха hai — хай han — хань hang — хан
hao — хао he — хе hei — хей hen — хень
heng — хен hong — хун hou — хоу hu — ху
hua — хуа huai — хуай huan — хуань huang — хуан
hui — хуей hun — хунь huo — хо
J
ji — цзі jia — цзя jian — цзянь jiang — цзян
jiao — цзяо jie — цзє jin — цзінь jing — цзін
jiong — цзюн jiu — цзю ju — цзюй juan — цзюань
jue — цзюе jun — цзюнь
K
ka — ка kai — кай kan — кань kang — кан
kao — као ke — ке ken — кень keng — кен
kong — кун kou — коу ku — ку kua — куа
kuai — куай kuan — куань kuang — куан kui — куй
kun — кунь kuo — ко
L
la — ла lai — лай lan — лань lang — лан
lao — лао le — ле lei — лей leng — лен
li — лі lia — ля lian — лянь liang — лян
liao — ляо lie — лє lin — лінь ling — лін
liu — лю lo — ло long — лун lou — лоу
lu — лу lü — люй luan — луань lüe — люе
lun — лунь luo — ло
M
ma — ма mai — май man — мань mang — ман
mao — мао me — ме mei — мей men — мень
meng — мен mi — мі mian — мянь miao — мяо
mie — мє min — мінь ming — мін miu — мю
mo — мо mou — моу mu — му
N
na — на nai — най nan — нань nang — нан
nao — нао ne — не nei — ней nen — нень
neng — нен ni — ні nian — нянь niang —нян
niao —няо nie —нє nin — нінь ning — нін
niu — ню nong — нун nou — ноу nu — ну
nü — нюй nuan — нуань nüe — нюе nun — нунь
nuo — но
O
o — о ou — оу
P
pa — па pai — пай pan — пань pang — пан
pao — пао pei — пей pen — пень peng — пен
pi — пі pian — пянь piao — пяо pie — пє
pin — пінь ping — пін po — по pou — поу
pu — пу
Q
qi — ці qia — ця qian — цянь qiang — цян
qiao — цяо qie — цє qin — цінь qing — цін
qiong — цюн qiu — цю qu — цюй quan — цюань
que — цюе qun — цюнь
R
ran — жань rang — жан rao — жао re — же
ren — жень reng — жен ri — жи rong — жун
rou — жоу ru — жу ruan — жуань rui — жуй
run — жунь ruo — жо
S
sa — са sai — сай san — сань sang — сан
sao — сао se — се sen — сень seng — сен
si — си song — сун sou — соу su — су
suan — суань sui — суй sun — сунь suo — со
SH
sha — ша shai — шай shan — шань shang — шан
shao — шао she — ше shei — шей shen — шень
sheng — шен shi — ши shou — шоу shu — шу
shua — шуа shuai — шуай shuan — шуань shuang — шуан
shui — шуй shun — шунь shuo — шо
T
ta — та tai — тай tan — тань tang — тан
tao — тао te — те tei — тей ten — тень
teng — тен ti — ті tian — тянь tuan — туань
tiao — тяо tie — тє ting — тін
tong — тун tou — тоу tu — ту
tui — туй tun — тунь tuo — то
W
wa — ва wai — вай wan — вань wang — ван
wei — вей wen — вень weng — вен wo — во
wu — у
X
xi — сі xia — ся xian — сянь xiang — сян
xiao — сяо xie — сє xin — сінь xing — сін
xiong — сюн xiu — сю xu — сюй xuan — сюань
xue — сюе xun — сюнь
Y
ya — я yan — янь yang — ян yao — яо
ye — є yi — ї yin — їнь ying — їн
yong — юн you — ю yu — юй yuan — юань
yue — юе yun — юнь
Z
za — цза zai — цзай zan — цзань zang — цзан
zao — цзао ze — цзе zei — цзей zen — цзень
zeng — цзен zi — цзи zong — цзун zou — цзоу
zu — цзу zuan — цзуань zui — цзуй zun — цзунь
zuo — цзо
ZH
zha — чжа zhai — чжай zhan — чжань zhang — чжан
zhao — чжао zhe — чже zhei — чжей zhen — чжень
zheng — чжен zhi — чжи zhong — чжун zhou — чжоу
zhu — чжу zhua — чжуа zhuai — чжуай zhuan — чжуань
zhuang — чжуан zhui — чжуй zhun — чжунь zhuo — чжо

Шість систем транскрибуванняРедагувати

  • b часто записується як [p] замість глухого []
  • d часто записується як [t] замість глухого []
  • w записується як [u], якщо стоїть після приголосних.
Академічна
українська
Традиційна
російська
Піньїнь В-Д Чжуїнь МФА
а а а а а / ɑ
ай ай ai ai aɪ̯
ан ан ang ang ɑŋ
ань ань an an an
ао ао ao ao ɑʊ̯
ба ба ba pa ㄅㄚ a
бай бай bai pai ㄅㄞ aɪ̯
бан бан bang pang ㄅㄤ ɑŋ
бань бань ban pan ㄅㄢ an
бао бао bao pao ㄅㄠ ɑʊ̯
бє бе bie pieh ㄅㄧㄝ ɛ
бі би bi pi ㄅㄧ i
бін бин bing ping ㄅㄧㄥ iŋ
бінь бинь bin pin ㄅㄧㄣ in
бо бо bo po ㄅㄛ ɔ
бу бу bu pu ㄅㄨ u
бей бэй bei pei ㄅㄟ eɪ̯
бен бэн beng peng ㄅㄥ ɤŋ
бень бэнь ben pen ㄅㄣ ən
бянь бянь bian pien ㄅㄧㄢ iɛn
бяо бяо biao piao ㄅㄧㄠ ɑʊ̯
ва ва wa wa ㄨㄚ wɑ
вай вай wai wai ㄨㄞ waɪ̯
ван ван wang wang ㄨㄤ wɑŋ
вань вань wan wan ㄨㄢ wan
во во wo wo ㄨㄛ wɔ
вей вэй wei wei ㄨㄟ weɪ̯
вен вэн weng weng ㄨㄥ wɤŋ
вень вэнь wen wen ㄨㄣ wən
ґа га ga ka ㄍㄚ ga
ґай гай gai kai ㄍㄞ gaɪ̯
ґан ган gang kang ㄍㄤ gɑŋ
ґань гань gan kan ㄍㄢ gan
ґао гао gao kao ㄍㄠ gɑʊ̯
ґо го guo kuo ㄍㄨㄛ gɔ
ґоу гоу gou kou ㄍㄡ gɤʊ̯
ґу гу gu ku ㄍㄨ gu
ґуа гуа gua kua ㄍㄨㄚ ga
ґуай гуай guai kuai ㄍㄨㄞ gaɪ̯
ґуан гуан guang kuang ㄍㄨㄤ guɑŋ
ґуань гуань guan kuan ㄍㄨㄢ gan
ґуй гуй gui kuei ㄍㄨㄟ gueɪ̯
ґун гун gong kung ㄍㄨㄥ guŋ
ґунь гунь gun kun ㄍㄨㄣ gun
ґе гэ ge ko ㄍㄜ gə
ґей гэй gei kei ㄍㄟ geɪ̯
ґен гэн geng keng ㄍㄥ gɤŋ
ґень гэнь gen ken ㄍㄣ gən
да да da ta ㄉㄚ a
дай дай dai tai ㄉㄞ aɪ̯
дан дан dang tang ㄉㄤ ɑŋ
дань дань dan tan ㄉㄢ an
дао дао dao tao ㄉㄠ ɑʊ̯
дє де die tieh ㄉㄧㄝ iɛ
ді ди di ti ㄉㄧ i
дін дин ding ting ㄉㄧㄥ iŋ
доу доу dou tou ㄉㄡ ɤʊ̯
ду ду du tu ㄉㄨ u
дуань дуань duan tuan ㄉㄨㄢ an
дуй дуй dui tui ㄉㄨㄟ ueɪ̯
дун дун dong tung ㄉㄨㄥ ʊ̯ŋ
дунь дунь dun tun ㄉㄨㄣ ʊ̯n
до дуо duo to ㄉㄨㄛ ɔ
де дэ de te ㄉㄜ ə
дей дэй dei tei ㄉㄟ eɪ̯
ден дэн deng teng ㄉㄥ ɤŋ
день дэнь den ten ㄉㄣ ən
дю дю diu tiu ㄉㄧㄡ iu
дя дя dia
дян дян diang tiang ㄉㄧㄤ ɑŋ
дянь дянь dian tien ㄉㄧㄢ ɛn
дяо дяо diao tiao ㄉㄧㄠ ɑʊ̯
е э е е ɰʌ
ей эй ei ei eɪ̯
ень энь en en ən
ер эр er erh ɑɻ
є е ye yeh ㄧㄝ jɛ
жан жан rang jang ㄖㄤ ʐɑŋ
жань жань ran jan ㄖㄢ ʐan
жао жао rao jao ㄖㄠ ʐɑʊ̯
жи жи ri jih ʐɨ
жо жо ruo jo ㄖㄨㄛ ʐɔ
жоу жоу rou jou ㄖㄡ ʐɤʊ̯
жу жу ru ju ㄖㄨ ʐɤʊ̯
жуань жуань ruan juan ㄖㄨㄢ ʐan
жуй жуй rui jui ㄖㄨㄟ ʐueɪ̯
жун жун rong jung ㄖㄨㄥ ʐʊ̯ŋ
жунь жунь run jun ㄖㄨㄣ ʐʊ̯n
же жэ re je ㄖㄜ ʐə
жен жэн reng jeng ㄖㄥ ʐɤŋ
жень жэнь ren jen ㄖㄣ ʐən
ї и yi i i
їн ин ying ying ㄧㄥ iŋ
їнь инь yin yin ㄧㄣ in
ка ка ka k'a ㄎㄚ а
кай кай kai k'ai ㄎㄞ аɪ̯
кан кан kang k'ang ㄎㄤ ɑŋ
кань кань kan k'an ㄎㄢ an
као као kao k'ao ㄎㄠ ɑʊ̯
ко ко kuo k'uo ㄎㄨㄛ ɔ
коу коу kou k'ou ㄎㄡ ɤʊ̯
ку ку ku k'u ㄎㄨ u
куа куа kua k'ua ㄎㄨㄚ a
куай куай kuai k'uai ㄎㄨㄞ aɪ̯
куан куан kuang k'uang ㄎㄨㄤ uɑŋ
куань куань kuan k'uan ㄎㄨㄢ an
куй куй kui k'uei ㄎㄨㄟ ueɪ̯
кун кун kong k'ung ㄎㄨㄥ ʊ̯ŋ
кунь кунь kun k'un ㄎㄨㄣ ʊ̯n
ке кэ ke k'o ㄎㄜ ə
кен кэн keng k'eng ㄎㄥ ɤŋ
кень кэнь ken k'en ㄎㄣ ən
ла ла la la ㄌㄚ la
лай лай lai lai ㄌㄞ laɪ̯
лан лан lang lang ㄌㄤ lɑŋ
лань лань lan lan ㄌㄢ lan
лао лао lao lao ㄌㄠ lɑʊ̯
лє ле lie lieh ㄌㄧㄝ liɛ
лі ли li li ㄌㄧ li
лін лин ling ling ㄌㄧㄥ liŋ
лінь линь lin lin ㄌㄧㄣ lin
ло ло lo lo ㄌㄛ lɔ
ло ло luo lo ㄌㄨㄛ lɔ
лоу лоу lou lou ㄌㄡ lɤʊ̯
лу лу lu lu ㄌㄨ lu
луань луань luan luan ㄌㄨㄢ luɑn
лун лун long lung ㄌㄨㄥ lʊ̯ŋ
лунь лунь lun lun ㄌㄨㄣ lun
ле лэ le le ㄌㄜ lə
лей лэй lei lei ㄌㄟ leɪ̯
лен лэн leng leng ㄌㄥ lɤŋ
лю лю liu liu ㄌㄧㄡ lɤʊ̯
люй люй ㄌㄩ ly
люе люэ lüe lüeh ㄌㄩㄝ lyɛ
ля ля lia lia ㄌㄧㄚ la
лян лян liang liang ㄌㄧㄤ lɑŋ
лянь лянь lian lian ㄌㄧㄢ lɛn
ляо ляо liao liao ㄌㄧㄠ lɑʊ̯
ма ма ma ma ㄇㄚ ma
май май mai mai ㄇㄞ maɪ̯
ман ман mang mang ㄇㄤ mɑŋ
мань мань man man ㄇㄢ man
мао мао mao mao ㄇㄠ mɑʊ̯
мє ме mie mieh ㄇㄧㄝ mɛ
мі ми mi mi ㄇㄧ mi
мін мин ming ming ㄇㄧㄥ miŋ
минь минь min min ㄇㄧㄣ min
мо мо mo mo ㄇㄛ mɔ
моу моу mou mou ㄇㄡ mɤʊ̯
му му mu mu ㄇㄨ mu
ме мэ me me ㄇㄜ mə
мей мэй mei mei ㄇㄟ meɪ̯
мен мэн meng meng ㄇㄥ mɤŋ
мень мэнь men men ㄇㄣ mən
мю мю miu miu ㄇㄧㄡ mɤʊ̯
мянь мянь mian mien ㄇㄧㄢ mɛn
мяо мяо miao miao ㄇㄧㄠ mɑʊ̯
на на na na ㄋㄚ na
най най nai nai ㄋㄞ naɪ̯
нан нан nang nang ㄋㄤ nɑŋ
нань нань nan nan ㄋㄢ nan
нао нао nao nao ㄋㄠ nɑʊ̯
нє не nie nieh ㄋㄧㄝ nɛ
ні ни ni ni ㄋㄧ ni
нін нин ning ning ㄋㄧㄥ niŋ
нінь нинь nin nin ㄋㄧㄣ nin
но но nuo no ㄋㄨㄛ nɔ
ноу ноу nou nou ㄋㄡ nɤʊ̯
ну ну nu nu ㄋㄨ nu
нуань нуань nuan nuan ㄋㄨㄢ nan
нун нун nong nung ㄋㄨㄥ nʊ̯ŋ
не нэ ne ne ㄋㄜ nə
ней нэй nei nei ㄋㄟ neɪ̯
нен нэн neng neng ㄋㄥ nɤŋ
нень нэнь nen nen ㄋㄣ nən
ню ню niu niu ㄋㄧㄡ nɤʊ̯
нюй нюй ㄋㄩ ny
нюe нюэ nüe nüeh ㄋㄩㄝ nyɛ
ня ня nia nia ㄋㄧㄚ na
нян нян niang niang ㄋㄧㄤ nɑŋ
нянь нянь nian nien ㄋㄧㄢ nɛn
няо няо niaо niaо ㄋㄧㄢ nɑʊ̯
оу оу ou ou ɤʊ̯
па па pa p'a ㄆㄚ a
пай пай pai p'ai ㄆㄞ aɪ̯
пан пан pang p'ang ㄆㄤ ɑŋ
пань пань pan p'an ㄆㄢ an
пао пао pao p'ao ㄆㄠ ɑʊ̯
пє пе pie p'ieh ㄆㄧㄝ ɛ
пі пи pi p'i ㄆㄧ i
пін пин ping p'ing ㄆㄧㄥ iŋ
пінь пинь pin p'in ㄆㄧㄣ in
по по po p'o ㄆㄛ ɔ
поу поу pou p'ou ㄆㄡ ɤʊ̯
пу пу pu p'u ㄆㄨ u
пей пэй pei p'ei ㄆㄟ eɪ̯
пен пэн peng p'eng ㄆㄥ ɤŋ
пень пэнь pen p'en ㄆㄣ ən
пянь пянь pian p'ien ㄆㄧㄢ ɛn
пяо пяо piao p'iao ㄆㄧㄠ iɑʊ̯
са са sa sa ㄙㄚ sa
сай сай sai sai ㄙㄞ saɪ̯
сан сан sang sang ㄙㄤ sɑŋ
сань сань san san ㄙㄢ san
сао сао sao sao ㄙㄠ sɑʊ̯
сє се xie hsieh ㄒㄧㄝ ɕɛ
сі си xi hsi ㄒㄧ ɕi
сін син xing hsing ㄒㄧㄥ ɕiŋ
сінь синь xin hsin ㄒㄧㄣ ɕin
соу соу sou sou ㄙㄡ sɤʊ̯
су су su su ㄙㄨ su
суань суань suan suan ㄙㄨㄢ san
суй суй sui sui ㄙㄨㄟ sueɪ̯
сун сун song sung ㄙㄨㄥ sʊ̯ŋ
сунь сунь sun sun ㄙㄨㄣ sʊ̯n
со суо suo so ㄙㄨㄛ sɔ
си сы si ssu ㄙㄧ si
се сэ se se ㄙㄜ sə
сен сэн seng seng ㄙㄥ sɤŋ
сень сэнь sen sen ㄙㄣ sən
сю сю xiu hsiu ㄒㄧㄡ ɕiɤʊ̯
сюань сюань xuan hsüan ㄒㄩㄢ ɕyɛn
сюй сюй xu hsü ㄒㄩ ɕy
сюн сюн xiong hsiung ㄒㄩㄥ ɕyŋ
сюнь сюнь xun hsün ㄒㄩㄣ ɕyn
сюе сюэ xue hsüeh ㄒㄩㄝ ɕyɛ
ся ся xia hsia ㄒㄧㄚ ɕa
сян сян xiang hsiang ㄒㄧㄤ ɕɑŋ
сянь сянь xian hsien ㄒㄧㄢ ɕɛn
сяо сяо xiao hsiao ㄒㄧㄠ ɕɑʊ̯
та та ta t'a ㄊㄚ a
тай тай tai t'ai ㄊㄞ aɪ̯
тан тан tang t'ang ㄊㄤ ɑŋ
тань тань tan t'an ㄊㄢ an
тао тао tao t'ao ㄊㄠ
тє те tie t'ieh ㄊㄧㄝ
ті ти ti t'i ㄊㄧ
тін тин ting t'ing ㄊㄧㄥ
тоу тоу tou t'ou ㄊㄡ
ту ту tu t'u ㄊㄨ
туань туань tuan t'uan ㄊㄨㄢ
туй туй tui t'ui ㄊㄨㄟ
тун тун tong t'ung ㄊㄨㄥ
тунь тунь tun t'un ㄊㄨㄣ
то туо tuo t'o ㄊㄨㄛ
те тэ te t'e ㄊㄜ
тен тэн teng t'eng ㄊㄥ
тянь тянь tian t'ien ㄊㄧㄢ
тяо тяо tiao t'iao ㄊㄧㄠ
у у wu wu
фа фа fa fa ㄈㄚ
фан фан fang fang ㄈㄤ
фань фань fan fan ㄈㄢ
фо фо fo fo ㄈㄛ fɔ
фоу фоу fou fou ㄈㄡ
фу фу fu fu ㄈㄨ
фей фэй fei fei ㄈㄟ
фен фэн feng feng ㄈㄥ
фень фэнь fen fen ㄈㄣ
ха ха ha ha ㄏㄚ
хай хай hai hai ㄏㄞ
хан хан hang hang ㄏㄤ
хань хань han han ㄏㄢ
хао хао hao hao ㄏㄠ
хо хо huo huo ㄏㄨㄛ
хоу хоу hou hou ㄏㄡ
ху ху hu hu ㄏㄨ
хуа хуа hua hua ㄏㄨㄚ
хуай хуай huai huai ㄏㄨㄞ
хуан хуан huang huang ㄏㄨㄤ
хуань хуань huan huan ㄏㄨㄢ
хун хун hong hong ㄏㄨㄥ
хунь хунь hun hun ㄏㄨㄣ
хуей хуэй hui hui ㄏㄨㄟ
хе хэ he ho ㄏㄜ
хей хэй hei hei ㄏㄟ
хен хэн heng heng ㄏㄥ
хень хэнь hen hen ㄏㄣ
ца ца ca ts'a ㄘㄚ
цай цай cai ts'ai ㄘㄞ
цан цан cang ts'ang ㄘㄤ
цань цань can ts'an ㄘㄢ
цао цао cao ts'ao ㄘㄠ
цє це qie ch'ieh ㄑㄧㄝ
цза цза za tsa ㄗㄚ
цзай цзай zai tsai ㄗㄞ
цзан цзан zang tsang ㄗㄤ
цзань цзань zan tsan ㄗㄢ
цзао цзао zao tsao ㄗㄠ
цзє цзе jie chieh ㄐㄧㄝ
цзі цзи ji chi ㄐㄧ
цзін цзин jing ching ㄐㄧㄥ
цзінь цзинь jin chin ㄐㄧㄣ
цзо цзо zuo tso ㄗㄨㄛ
цзоу цзоу zou tsou ㄗㄡ
цзу цзу zu tsu ㄗㄨ
цзуань цзуань zuan tsuan ㄗㄨㄢ
цзуй цзуй zui tsui ㄗㄨㄟ
цзун цзун zong tsung ㄗㄨㄥ
цзунь цзунь zun tsun ㄗㄨㄣ
цзи цзы zi tzu
цзе цзэ ze tse ㄗㄜ
цзей цзэй zei tsei ㄗㄟ
цзен цзэн zeng tseng ㄗㄥ
цзень цзэнь zen tsen ㄗㄣ
цзю цзю jiu chiu ㄐㄧㄡ
цзюань цзюань juan chüan ㄐㄩㄢ
цзюе цзюе jue chüeh ㄐㄩㄝ
цзюй цзюй ju chü ㄐㄩ
цзюн цзюн jiong chiung ㄐㄩㄥ
цзюнь цзюнь jun chün ㄐㄩㄣ
цзя цзя jia chia ㄐㄧㄚ
цзян цзян jiang chiang ㄐㄧㄤ
цзянь цзянь jian chien ㄐㄧㄢ
цзяо цзяо jiao chiao ㄐㄧㄠ
ці ци qi ch'i
цін цин qing ch'ing ㄑㄧㄥ
цінь цинь qin ch'in ㄑㄧㄣ
цо цо cuo ts'o ㄘㄨㄛ
цоу цоу cou ts'ou ㄘㄡ
цу цу cu ts'u ㄘㄨ
цуань цуань cuan ts'uan ㄘㄨㄢ
цуй цуй cui ts'ui ㄘㄨㄟ
цун цун cong ts'ung ㄘㄨㄥ
цунь цунь cun ts'un ㄘㄨㄣ
ци цы ci tz'u
це цэ ce ts'e ㄘㄜ
цен цэн ceng ts'eng ㄘㄥ
цень цэнь cen ts'en ㄘㄣ
цю цю qiu ch'iu ㄑㄧㄡ
цюань цюань quan ch'üan ㄑㄩㄢ
цюй цюй qu ch'ü ㄑㄩ
цюн цюн qiong ch'iung ㄑㄩㄥ
цюнь цюнь qun ch'ün ㄑㄩㄣ
цюе цюэ que ch'üeh ㄑㄩㄝ
ця ця qia ch'ia ㄑㄧㄚ
цян цян qiang ch'iang ㄑㄧㄤ
цянь цянь qian ch'ien ㄑㄧㄢ
цяо цяо qiao ch'iao ㄑㄧㄠ
ча ча cha ch'a ㄔㄚ
чай чай chai ch'ai ㄔㄞ
чан чан chang ch'ang ㄔㄤ
чань чань chan ch'an ㄔㄢ
чао чао chao ch'ao ㄔㄠ
чжа чжа zha cha ㄓㄚ
чжай чжай zhai chai ㄓㄞ
чжан чжан zhang chang ㄓㄤ
чжань чжань zhan chan ㄓㄢ
чжао чжао zhao chao ㄓㄠ
чжи чжи zhi chih
чжо чжо zhuo cho ㄓㄨㄛ
чжоу чжоу zhou chou ㄓㄡ
чжу чжу zhu chu ㄓㄨ
чжуа чжуа zhua chua ㄓㄨㄚ
чжуай чжуай zhuai chuai ㄓㄨㄞ
чжуан чжуан zhuang chuang ㄓㄨㄤ
чжуань чжуань zhuan chuan ㄓㄨㄢ
чжуй чжуй zhui chui ㄓㄨㄟ
чжун чжун zhong chung ㄓㄨㄥ
чжунь чжунь zhun chun ㄓㄨㄣ
чже чжэ zhe che ㄓㄜ
чжей чжэй zhei chei ㄓㄟ
чжен чжэн zheng cheng ㄓㄥ
чжень чжэнь zhen chen ㄓㄣ
чи чи chi ch'ih
чоу чоу chou ch'ou ㄔㄡ
чу чу chu ch'u ㄔㄨ
чуа чуа chua ch'ua ㄔㄨㄚ
чуай чуай chuai ch'uai ㄔㄨㄞ
чуан чуан chuang ch'uang ㄔㄨㄤ
чуань чуань chuan ch'uan ㄔㄨㄢ
чуй чуй chui ch'ui ㄔㄨㄟ
чун чун chong ch'ung ㄔㄨㄥ
чунь чунь chun ch'un ㄔㄨㄣ
чо чуо chuo ch'o ㄔㄨㄛ
че чэ che ch'e ㄔㄜ
чен чэн cheng ch'eng ㄔㄥ
чень чэнь chen ch'en ㄔㄣ
ша ша sha sha ㄕㄚ
шай шай shai shai ㄕㄞ
шан шан shang shang ㄕㄤ
шань шань shan shan ㄕㄢ
шао шао shao shao ㄕㄠ
ши ши shi shih
шоу шоу shou shou ㄕㄡ
шу шу shu shu ㄕㄨ
шуа шуа shua shua ㄕㄨㄚ
шуай шуай shuai shuai ㄕㄨㄞ
шуан шуан shuang shuang ㄕㄨㄤ
шуань шуань shuan shuan ㄕㄨㄢ
шуй шуй shui shui ㄕㄨㄟ
шунь шунь shun shun ㄕㄨㄣ
шо шуо shuo shuo ㄕㄨㄛ
ше шэ she she ㄕㄜ
шей шэй shei shei ㄕㄟ
шен шэн sheng sheng ㄕㄥ
шень шэнь shen shen ㄕㄣ
ю ю you yu ㄧㄡ jɤʊ̯
юань юань yuan yüan ㄩㄢ ɥɛn
юй юй yu y
юн юн yong yung ㄩㄥ jʊ̯ŋ
юнь юнь yun yün ㄩㄣ yn
юе юэ yue yüeh ㄩㄝ ɥœ
я я ya ya ㄧㄚ ja
ян ян yang yang ㄧㄤ jaŋ
янь янь yan yan ㄧㄢ jɛn
яо яо yao yao ㄧㄠ jaʊ̯

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати