Світогляд

сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, які визначають найзагальніше бачення та розуміння світу і місце особистості у ньому

Світо́гляд — сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, які визначають найзагальніше бачення та розуміння світу і місце особистості у ньому, а також її життєві позиції, програми поведінки та діяльності. Світогляд людини зумовлений особливостями суспільного буття та соціальними умовами.

Світогляд тісно пов'язаний з філософією, хоча поняття світогляд ширше. Філософія визначає себе, як теоретичний світогляд. Світогляд властивий кожній людині, незалежно від того, чи є він раціонально усвідомлений. Основою для світогляду можуть бути, наприклад, міфи.

Передусім світогляд — це процес чуттєвопрактичного відношення людини до світу.

Український вчений Олександр Костенко, виходячи з принципу соціального натуралізму, що випливає з ідеї природної цілісності світу, визначає світогляд як властивий свідомості людини спосіб «бачення» («інструментальна концепція світогляду»). Цей спосіб «бачення», як інструмент для пізнання речей і вирішення різноманітних проблем, людина вибирає для себе, вирішуючи так зване «основне питання світогляду», що формулюється таким чином: «Яка роль волі і свідомості людини у світі, що існує за законами Природи?». Натуралістичний світогляд засновується на ідеї, що роль волі і свідомості людини полягає у тому, щоб пізнавати закони фізичної, біологічної і соціальної природи і узгоджувати з ними життя людей. Інше вирішення «основного питання світогляду» є основою для ненатуралістичного (неприродного) світогляду, користуючись яким людина живе не у злагоді з Природою, порушуючи її закони. Цей світогляд проявляється, зокрема, у різноманітних проявах соціального зла (злочинність, аморальність, гріх, обскурантизм, антинауковість та інші форми свавілля і ілюзій).

Складові частини світогляду

За визначенням бельгійського філософа Апостеля світогляд включає сім елементів:

 1. Онтологію — описову модель світу
 2. Пояснення світу
 3. Футорологію, відповідь на запитання, куди ми йдемо.
 4. Цінності, відповіді на етичні питання — відповідь на запитання, що слід робити.
 5. Праксеологію або методологію або теорію дії — відповідь на запитання, як досягти мети.
 6. Епістемологію або теорію знань, відповідь на запитання, що є правдою, а що ні.
 7. Етіологію — пояснення походження й структури світогляду

Типи світогляду

 • міфологічний — для поглядів властивий синкретизм, тотемізм, фетишизм, магія тощо.
 • релігійний — особлива форма усвідомлення світу, в основі якої замість обґрунтування і доказів лежить одкровення.
 • науковий — усвідомлення світу через отримання істинних знань, відкриття об'єктивних законів світу і передбачення тенденцій його розвитку.
 • мистецький — форма суспільної свідомості, що відображає дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів.
 • філософський — форма пізнання світу, що вивчає найзагальніші суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносин людини і світу.

Див. також

Література

Посилання