Релігієзнавство — комплекс наукових академічних (теоретичних, дослідницьких та навчальних) дисциплін, що вивчають суспільну природу релігії — її історію, розвиток та місце в культурі та соціумі, типологію та таке інше.

Релігієзнавство вивчає процес виникнення, функціонування й розвитку релігії, її будову, прояви в історії суспільства, роль у житті окремої людини, конкретних суспільств, взаємозв'язок і взаємодію з іншими царинами культури. Це комплексна галузь людського знання. Релігієзнавство сформувалося в результаті зусиль представників богословсько-теологічної, філософської та наукової думки.

Як галузь гуманітарного знання релігієзнавство виникло в Європі у другій половині XIX століття. Засновниками релігієзнавства вважаються Фрідріх Макс Мюллер, Корнеліс Пітер Тіле та П'єр Шантепі де ла Соссе.

Структура релігієзнавства ред.

Сучасне релігієзнавство, в залежності від академічної та культурної традиції кожної окремої країни, має таку дисциплінарну структуру: Класичний поділ:

Проте у європейському релігієзнавстві (окрім Великої Британії) філософію релігії не включають у дисциплінарну структуру релігієзнавства. В Україні і Росії більшість дослідників вважають філософію релігії необхідною складовою релігієзнавчого комплексу. Окрім перерахованих вище дисциплін існують і інші релігієзнавчі дисципліни:

В Україні працює спеціальна фахова наукова інституція за керівництвом заслуженого діяча науки професора Анатолія Колодного — Відділення Релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

Українськими академічними релігієзнавцями було обґрунтовано і запропоновано розширену дисциплінарну структуру сучасного релігієзнавства:

Зокрема було інституалізовано в нових соціогуманітарних обставинах:

 • Історіософію релігії
 • Практичне релігієзнавство

В українському релігієзнавстві також виділяють такі дисципліни:

Традиція виділяти політологію релігії як окрему релігієзнавчу дисципліну існує і в Польщі. Етнологія релігії в українському релігієзнавстві не тотожна західноєвропейській антропології релігії, оскільки її предметом дослідження є проблема «релігія і нація». Решта дисциплін в іноземних традиціях не зустрічаються, а в Україні не є загальновизнаними.

У релігієзнавстві виділяють два важливі напрями, або розділи, — теоретичний та історичний. Теоретичне релігієзнавство вивчає філософські, соціологічні та психологічні аспекти. Історичне — вивчає історію виникнення та еволюції окремих релігій та вірувань в їхньому взаємозв'язку, звертає увагу на послідовності розвитку релігійних культів.

Обидва напрями складають цілісну систему наукового дослідження релігії. Однак теоретичні й історичні питання релігієзнавства мають власну специфіку і повністю не зливаються, не ототожнюються. Така точка зору відображає об'єктивні процеси інтеграції та диференціації наукових знань про соціальну сутність релігії та її функції.

Релігієзнавство в Україні ред.

Релігієзнавство в Україні нового часу з'явилося на базі колишнього комуністичного фаху Науковий атеїзм, котрий в 19901991 роках втратив свої монопольні позиції на території СРСР і України, і як академічна інституція припинив своє існування. Всі його підрозділи та кадри перейшли у ведення «Релігієзнавства».

Джерела ред.

Література ред.

 • Академічне релігієзнавство: Підручник / За редакцією А. Колодного. — К., 2000.
 • Загальне релігієзнавство: [навч. посібник] / В. І. Докаш, В. Ю. Лешан. — Чернівці: Книги — ХХІ, 2005.
 • Кислюк К. В. Релігієзнавство: [підручник для студентів вузів] / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. — [5-е вид., виправ. і доп.]. — К. : Народ. укр. академія, 2007. — С. 425—464.
 • Лубський В. І. Релігієзнавство: [підручник] / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. — К. : Академвидав, 2002. — С. 367—381.
 • Основи релігієзнавства: підручник / [авт. кол.: В. С. Бліхар, В. М. Вовк, Н. В. Гайворонюк та ін.] ; за ред. В. С. Бліхара. — Львів; Хмельницький: ХУУП, 2017. — 504 с. — ISBN 617-7572-20-5.
 • Релігієзнавство: [навчально-методичний посібник] / автор-укладач: В. В. Білецький. — Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. — 220 с.
 • Релігієзнавство: Навч. посіб. для студ. / І. М. Сурмай, В. Л. Петрушенко, М. П. Скалецький, М. М. Одарченко, С. М. Повторєва, З. І. Тіменик, Г. Ф. Карвацька, О. В. Демків, Ю. Е. Берт, О. П. Петрушенко; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2004. — 339 c.
 • Релігієзнавство: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Петрушенко, О. П. Петрушенко, М. П. Скалецький та ін. ; за ред. В. Л. Петрушенка, О. П. Петрушенка. — Л. : Новий Світ-2000, 2011. — 328 с. : іл. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 325—327. — ISBN 966-7827-60-7
 • Релігієзнавство: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Ходькова; Наук.-метод. центр вищ. освіти. — Л. : Афіша, 2000. — 307 c.
 • Релігієзнавство. Підручник./ Укладачі: Білецький В. В., Додонов Р. О., Ковальський Г. Є. — Вінниця: ДонНУ, ГЛОБУС ПРЕСС, 2016. — 317 с.
 • Черній А. М. Релігієзнавство: [посібник] / А. М. Черній. — К. : Академвидав, 2003. 

Посилання ред.