Користувач:Alex Blokha/Події згадані в Вікіпедії/1818

100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ----- Назва:Граматика
-Знайдено: + Г. як наука має давні традиції. Початки грамат. думки і термінології є у працях давньоіндійських філологів (найвидатніша з них — «Восьмикнижжя» Паніні, V ст. до н. е.), а пізніше — у працях старод. греків (Арістотель, IV ст. до н. е.; александрійська школа у період її розквіту, II ст. до н. е. — II ст. н. е. та ін.). Давньогрецькі грамат. традиції продовжували і розвивали вчені Риму (Варрон, 1 ст. до н. е.; Донат, 4 ст. н. е.). Ідеї та методи антич. мовознавства справили великий вплив на філологів епохи Відродження. В Україні перші граматики побачили світ у кін. XVI — на початку XVII ст. («Адельфотес. Грамматіка доброглаголиваго еллино-словенскаго языка...», 1591; «Грамматіка словенска...» Лаврентія Зизанія, 1596; «Грамматіки славєнския правилноє Синтаґма» Мелетія Смотрицького, 1619), об’єктом вивчення яких була старослов’янська мова слов’яноукр. редакції. Грамат. будову староукраїнської літ. мови описано в праці «Грамматыка словенская...» Івана Ужевича (рукопис лат. мовою, 1643; опубл. 1970). Першою граматикою народнорозм. української мови вважається «Грамматика малороссійскаго нарЂчія» О. П. Павловського (1818). У дослідження грамат. будови української мови великий внесок зробили О. Потебня, А. Кримський, О. Синявський, Є. Тимченко, [[Леонід Булаховський]] та ін. укр. вчені. В історії світової грамат. думки визначилися два осн. підходи до вивчення Г.: дослідження або форм, організації мови, або значеннєвої структури. У різні періоди домінував той чи той підхід. З-поміж напрямів грамат. науки 2-ї пол. XX ст. також вирізняється протиставлення теорій, пов’язаних із поглибленим вивченням семантики грамат. одиниць, з одного боку, і з переважною увагою до форм, виявів грамат. явищ — з другого. Ці теорії у своїх внутр. межах досить помітно розрізняються об’єктом дослідження чи кваліфікацією тих самих одиниць. В останні десятиріччя XX ст. форм, підхід репрезентований синтакс. студіями, у яких синтаксис розглядається як Г. мови в цілому і зосереджується увага на форм, перетвореннях синтакс. конструкцій. До сучасних Г. форм, спрямування належить передусім генеративна Г., що виникла у США під впливом ідей Н. Хомського в 50 — 60-х pp. XX ст. як реакція на амер. дескриптивізм, але за своїм резонансом у світі вийшла поза межі нац. лінгв. школи. Спочатку генеративісти намагалися змоделювати всю сукупність належних конкр. мові синтакс. конструкцій у вигляді кількох базових структур в абстрагуванні від мовної семантики і контекстуальних особливостей функціонування речення. Пізніше, в 70-х pp., генеративна Г. зазнає істот, модифікацій, що виявилося у спробах її прибічників поєднати форм, і семант. аспекти в описі грамат. явищ. На противагу форм. напрямам неформ. (семантичні, смислові) характеризуються посиленою увагою до значеннєвого плану грамат. одиниць. Тут продуктивними виявились ідеї про пропозитивну номінацію (праці Н. Арутюнової, П. Адамця та ін.), семант. організацію грамат. одиниць (напр., студії чес. мовознавців Ф. Данеша, Г. Беличової-Кржижкової, Я. Корженського, польс. дослідниці А. Вежбицької про семант. структуру речення), відмінкову Г. в інтерпретації амер. лінгвіста Ч. Філлмора, прагмат. план висловлень тощо. Розвиток Г. як науки засвідчує різне розуміння об’єкта її вивчення — вузьке і широке. Вузьке пов’язується із залученням до розгляду або формальної, або семант. сфери мови. Широке розуміння об’єкта Г. передбачає вивчення грамат. законів і правил з урахуванням форм, і семант. ознак грамат. явищ та складної взаємодії грамат. одиниць і категорій з ін. підсистемами мови. Наприкінці XX ст. зусилля лінгвістів спрямовуються на розв’язання проблем функціональної Г., в якій об’єктом вивчення є грамат. одиниці і закономірності їх функціонування. Найчастіше під функц. Г. розуміють опис, що реалізується у напрямі від функцій до засобів їх вираження. Нерідко Г. цього типу розглядають функції різнорівневих мовних одиниць, об’єднаних на основі спільності їх семант. функцій. Можливе поєднання підходу від функцій до засобів як основного з елементами підходу від засобів до функцій. Функціональна Г. спирається на розрізнення Г. мовця і Г. слухача як об’єктив, чинника в мовленнєвій діяльності. Тому Г., яка відбиває діяльність мовця, а не слухача, звуть активною. Функціональній (активній) Г. протиставляється Г. формальна (пасивна), де опис здійснюється у напрямі від форми до знач, (функції). За принципами формальної Г. побудовано майже всі Г. української мови. В них розглянуто сукупність форм, засобів морфології, синтаксису та словотвору і подано закріплені за ними грамат. значення. Одним з гол. завдань сучас. укр. мовознавства є створення різнотипних функц. Г., які б глибше висвітлювали систему функцій грамат. одиниць і особливості грамат. будови української мови.


Назва:Граматики української мови
Підзаголовок:===
Знайдено: + 1818 у Петербурзі надруковано «Грамматика малороссійскаго нарЂчія» О. П. Павловського, а 1822 — його ж «Прибавленіе къ ГрамматикЂ малороссійскаго нарЂчія». У них уперше описано фонетичну систему й морфологічну будову живої української мови. Більше в Східній Україні, як і в Росії узагалі, у XIX ст. граматики української мови не з’являлися, українська мова була повністю усунена зі школи й офіційного вжитку, не раз російський уряд забороняв українське друковане слово (див. Валуєвський циркуляр 1863, Емський акт 1876).


Назва:Адамс Абігейл
-Знайдено: + А́дамс Абіґе́йл (1744—†1818) — Дружина президента Джона Адамса.


Назва:Шидловський Андрій
-Знайдено: + Андрі́й Шидло́вський (1818 — 92), астроном і геодезист родом з Вороніжчини; професор астрономії Харківського (1843 — 56) і Київського (1856 — 68) університетів та директор Київської астрономічної обсерваторії. Визначив географічні координати ряду пунктів України.


Назва:Штернберґ Василь
-Знайдено: + Штернберґ Василь (1818 — 45), маляр і графік нім. роду, нар. у Петербурзі, вільний слухач Петербурзької Академії Мистецтв (1835 — 39); друг Т. Шевченка. На запрошення Г. Тарновського влітку 1836-38 приїздив на Україну і виконав тут багато краєвидів і картин з сел. побуту: «Табун», «Ярмарок в Ічні», «Переправа через Дніпро», «Свячення пасок на Україні» (1838), «В Качанівці у Тарновського» та ін. У Петербурзі намалював кілька портретів Т. Шевченка, виконав фронтиспис до «Кобзаря» 1840 «Сліпий бандурист з поводирем» (офорт). З 1840 Ш. жив в Італії, малював побутові сцени. Помер у Римі. Шевченко присвятив Ш. поему «Іван Підкова» (1839) і вірш «На незабудь Ш.» (1840). Твори Ш. зберігаються в Київ. Музеї ім. Т. Шевченка, Музеї Укр. Образотворчого Мистецтва і в музеях Ленінграду. Про Ш. монографія І. Пархоменка (1978).


Назва:Юрґевіч Владислав
-Знайдено: + Юрґевіч (Юрґевич) Владислав (*1818 – †1898) — археолог і класичний філолог; викладач ліцею Рішельє в Одесі, член і віцепрезидент Одеського Товариствава Іст. Праці з історії генуезьких колоній на північному Причорномор'ї, епіграфіки й сфрагістики грецьких міст Причорномор'я, друкованих в журналі «Записки Одеского Общества Истории и Древностей».


Назва:Феофілактов Костянтин
-Знайдено: + Феофіла́ктов Костянти́н (18181901), геолог, нар. у Петербурзі; з 1845 працював у Київському Університеті (з 1852 — проф., 1880 — 81 — його ректор). Основні праці Ф. присвячені геології Правобережжя, зокрема Київщини; він вперше склав геол. карту Київ. губ. (1 420 000) і Києва (1:16 800). 1877 — 78 був головою Київ. т-ва природознавців.


Назва:Ґ (літера)
-Знайдено: + Але звук [ґ] залишився у деяких українських словах, а згодом в українську мову почали потрапляти іншомовні слова і виникла потреба відтворювати цей проривний [ґ]. Тому у пам'ятках староукраїнської мови з XIV ст. він позначався або сполученням «кг» (підтриманим пізніше у правописах О. Павловського, 1818 та І. Бецького, 1843) або латинською літерою «g» (пізніше у правописі А. Метлинського, 1839, у кулішівці). Історично, звук [ґ] чергувався з [дз], хоч у більшості сучасних говірок таке чергування занепало, поступившись місцем [ґ]-[з].


Зобр:1шт.

Cyrillic letter Ghe with upturn.png

Назва:Олександр ІІ (російський імператор)
-Знайдено: + Олександр ІІ (17(29).4.1818-1(13).3.1881). Російський імператор з 1855. Старший син Миколи І. Здійснив ряд реформ: армійську, земську, судову, у 1861 скасував кріпосне право, за що одержав ім'я "Визволитель". З 1863 року перейшов до реакційної внутрішньої політики, на його життя неодноразово відбувалися замахи, і в 1881 він був убитий терористичною групою народовольців, нігілістами.


Зобр:1шт.

Alexander II of Russia by N.Lavrov (1868, Museum of Artillery).jpg

Назва:Робот
Підзаголовок:== Історія ==
Знайдено: + З розвитком технології люди все частіше бачили в механічних істотах щось більше, ніж просто іграшки. Література відобразила страхи людства, що люди можуть бути замінені своїми власними творіннями. Роман «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» (1818) іноді називають першим науково-фантастичним твором, що втілює цю проблему. Пізніше Карел Чапек пише знамениту п'єсу «R.U.R.», у якій представлена ідея складальної лінії, на якій роботи збирають самих себе, твір мав економічний і філософський підтексти. Надалі ці ідеї розвиваються в фільмах «Метрополіс» (1927), «Той, що біжить по лезу бритви» (1982) і «Термінатор» (1984). Як роботи з штучним інтелектом стають реальністю і взаємодіють з людиною, показано у фільмах «Штучний розум» (2001) режисера Стівена Спілберга і «Я, робот» (2004) режисера Алекса Пройяса.


Зобр:4шт.

Explosieven Opruimingsdienst.jpg

Назва:Сент-Клер Девіль
-Знайдено: + Сент-Клер Девіль (Sainte-Claire Deville) Анрі Етьєн (1818-1881) - французький хімік, з 1869 р. іноземний член-кореспондент Петербурзької Академії Наук. В 1854 році розробив перший промисловий спосіб отримання алюмінію, в 1855-1859 роках - кілька методів очистки платини, з 1857 досліджував термічну дисоціацію. В 1872 році приготував сплав платини та іридію, з якого в 1889 році був виготовлений перший еталон метру (зараз не використовується) та еталон кілограму, який використовується і досі.


Зобр:1шт.

Henri Sainte-Claire Deville.gif

Назва:Флоренс
-Знайдено: + Засноване у 1818 році. Статус міста з 1826 року.


Назва:Андрієвський Степан Семенович
-Знайдено: + Степа́н Семе́нович Андріє́вський (1760, Салтикова-Дівиця — †1818) — вітчизняний лікар, діяч у галузі медичної освіти.


Назва:Антонський Антон Антонович
-Знайдено: + Н. на Чернігівщині. Вчився в Київ. академії, а згодом в Московському університеті. Довгий час очолював Благородний пансіон при Моск. університеті. З пансіону вийшли відомі діячі і письменники В. А. Жуковський, В. Ф. Одоєвський та ін. Одночасно А. вів плідну наукову і педагогічну діяльність в Моск. університеті, брав участь в роботі Російської академії. 181826 був ректором Моск. університету.


Назва:Дрейшок Олександр
-Знайдено: + Олександр Дрейшок (німецькою — Alexandre Dreyschock) (18181869) — німецький піаніст-вітруоз, композитор. Брат скрипаля Раймонда Дрейшока.


Зобр:1шт.

Дрейшок Олександр.jpg

Назва:Акишев Артем Оникійович
-Знайдено: + Акишев Артем Оникійович — (1818 — ?


Назва:Гінкго дволопатеве
-Знайдено: + В Україні вперше з’явилося у 1818 році у Нікітінському ботанічному саду в м. Ялті.


Назва:Кишинів
-Знайдено: + Кишинів (молд./рум. Chişinău, Кишинэ́у) — столиця Республіки Молдова. Найбільше місто Молдови, її економічний і культурний центр, розташований в центрі країни на річці Бик. Кишинів володіє особливим статусом в адміністративному розподілі Молдавії - він є муніципієм. До складу муніципія Кишинів входять: власне муніципій Кишинів, 6 міст (Синжера, Дурлешти, Ватра, Кодру, Вадул-луй-Воде, Кріково) і 25 населених пунктів, об'єднаних в 13 комун (сіл). Кишинів вперше згадується в грамоті 1436 року. Статус міста одержав в 1818 році незабаром після входження до складу Російської імперії.


Назва:П'єзооптичний ефект
Підзаголовок:== Визначення ==
Знайдено: + П'єзооптичний ефект був відкритий у 1818 Д. Брюстером [1] спочатку в ізотропних тілах, а потім в кристалах.


100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед -----

Роки, згадані у Вікіпедії
  1. Brewster D. (1818) Trans.Roy.Soc.Edinb. 8, 281.