Закон Дебая стверджує, що при низьких температурах теплоємність твердого тіла зростає пропорційно кубу температури.

Закон Дебая справедливий для діелектриків і напівпровідників при температурах, набагато менших за температуру Дебая, яка є характеристикою кожної конкретної речовини. Знаючи температуру Дебая, теплоємність при сталому об'ємі можна оцінити за формулою

,

де N — число атомів,  — стала Больцмана, Т — температура,  — температура Дебая.

Теплоємність при сталому тиску для твердих тіл незначно відрізняється від теплоємності при сталому об'ємі.

Петер Дебай побудував теорію теплоємності твердого тіла в 1912 році, вдосконаливши модель Ейнштейна, враховуючи низькочастотні коливання кристалічної ґратки — акустичні фонони.