Бі́знес-план (англ. Business plan) — це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам.

Мета бізнес-планування ред.

 • визначення рівня життєздатності та стійкості підприємства;
 • виявлення сильних та слабких сторін фірми;
 • конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних показників;
 • забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів;
 • зниження ризиків підприємницької діяльності.

Бізнес-план розробляють для пошуку подальших резервів зменшення витрат і зростання доходів з метою забезпечення зростання прибутків підприємства. Бізнес-план являє собою специфічний документ, що описує основні аспекти майбутньої діяльності підприємства з реалізації будь-якої інвестиційної програми або будь-якої бізнес-ідеї у принципі. При цьому при розробці бізнес-плану особлива увага повинна приділятися не тільки визначенню очікуваного обсягу прибутку від реалізації бізнес-ідеї, а й вивченню умов на ринку даних послуг, виявленню можливостей розширення обсягів їх реалізації у майбутньому, можливих джерел фінансування проєкту з урахуванням умов отримання кредиту та строків його погашення[1].

Види бізнес-планів ред.

 • План, що повинний скласти кожен потенційний підприємець. У цьому документі міститься вся інформація про товар чи послугу, що збирається пропонувати нова компанія, ринковий потенціал, можливу конкуренцію (продукти-замінники), ресурси, необхідні для виробництва (персонал, приміщення, устаткування, матеріали, техніка тощо), необхідний капітал (інвестиції, операційні ресурси) і наявний капітал, потреби у фінансах («пасивний»/венчурний капітал, позики, гранти), заплановану оборотність засобів і результати діяльності за 3-5 років. Цей документ включає всю інформацію про те, як має розвиватися бізнес, і є абсолютно необхідним для контролю прогресу розвитку підприємства.
 • Документ, який підготовлюється керівництвом компанії, що викуповується, (можливо укладається разом із професійними консультантами), у якому докладно характеризується минуле, дійсне і передбачуване майбутнє пропонованої до викупу компанії, з метою зміцнення її майбутнього фінансового стану. У бізнес-плані міститься ретельний аналіз керівництва компанії, її матеріальних, трудових, виробничих і фінансових ресурсів, а також дані про минулу діяльність компанії та її поточне положення на ринку. У бізнес-плані також представлені докладно складені форми звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух готівки за прогнозами на один-три роки вперед і робляться менш детальні прогнози на віддаленіші терміни. У документі повно і докладно викладаються ідеї ініціативної групи, що підготовляє викуп, її стратегія і поставлені задачі, відповідно до яких згодом будуть аналізуватися результати роботи компанії.

Порядок складання бізнес-плану ред.

Порядок складання бізнес-плану залежить від величини підприємства, характеру бізнесу, ринку, економічних, політичних факторів та іншого. Весь процес бізнес-планування включає такі етапи:

 • Вивчення методології бізнес-планування на основі літературних джерел.
 • Визначення цілей та головної мети — визнання акціонерів, одержання інвестицій, максималізація прибутку і тому подібне.
 • Визначення цільових читачів бізнес-плану, що пов'язано з метою бізнес-плану. Це можуть бути інвестори, акціонери, банки, менеджери вищого рівня керівництва.
 • Визначення структури бізнес-плану. Він може бути повним або скороченим — на рік чи два.
 • Збирання даних для кожного розділу бізнес-плану. Найважливіше значення для успіху бізнесу має маркетинговий аналіз, вивчення ринку, потенційних споживачів, можливостей конкурентів, слабких та сильних сторін фірми і урахування цих факторів у бізнес-плані.
 • Складання бізнес-плану. Це важливий етап, який дає кінцевий результат — бізнес-план. Вихідними є показники обсягів продаж товарної продукції, інвестицій. Практика показує, що бізнес-план має складатися фірмою самостійно або з допомогою консультантів. Написання бізнес-плану на замовлення, за дорученням має ряд недоліків.
 • Читання, вивчення бізнес-плану. Як правило, бізнес-план надається для читання незацікавленим особам високої кваліфікації. В процесі може бути проведена незалежна експертиза та ділова критика. * Усунення недоліків підвищить якість бізнес-плану.
 • Дослідження ринку, план маркетингу, оцінка можливостей фірми щодо інвестицій, термінів початку виробництва, обсягів виробництва, фінансовий план, охорона середовища є обов'язковими складовими бізнес-плану.

Будова бізнес-плану ред.

Основні прийняті міжнародним суспільством методики написання бізнес-планів розроблені під егідою ЮНІДО (Організація об'єднаних націй з промислового розвитку).

Методики та стандарти бізнес планування мають такі організації як ЄБРР, СБРР, TACIS. Міністерством економіки України в 2006-му році затверджені власні методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств.

Складові бізнес-плану за стандартом UNIDO ред.

 1. Резюме проєкту.
 2. Опис галузі та компанії.
 3. Опис послуг (товарів).
 4. Аналіз ринку і маркетинг.
 5. План виробництва або торговий план.
 6. Організаційний план.
 7. Фінансовий план.
 8. Оцінка ефективності проєкту.
 9. Ризики проєкту.
 10. Додатки.

Українські національні стандарти бізнес-планування інвестиційних проєктів ред.

 1. Титульний лист бізнес-плану (інвестиційного проєкту)
 2. Меморандум про конфіденційність
 3. Коротка анотація (резюме) бізнес-плану
 4. Загальні положення
  1. Відомості про компанію
   • Загальна інформація (дата створення, організаційно-правова форма, місцезнаходження, контактні дані)
   • Інформація про власників та перших осіб компанії
   • Основні види діяльності
   • Характеристика продуктів і послуг
   • Основні поточні фінансові показники
   • SNW-аналіз компанії
  2. Інформація щодо проєкту
   • Сутність проєкту
   • Місце розташування проєкту
   • Соціальне, економічне, демографічне оточення
   • Перелік та опис продуктів / послуг
   • Основні маркетингові переваги
   • Загальна вартість проєкту (розмір капітальних витрат та необхідні обігові кошти)
   • Загальна потреба в залученні позикового фінансування
   • Основні показники ефективності проєкту
   • Основні ризики проєкту
   • Соціальний, екологічний та економічний ефект проєкту
   • Пропозиція інвесторові / кредитору (прийнятна вартість кредиту, розподіл часток, репатріація прибутку)
 5. Маркетинговий план
  1. Галузеве оточення бізнесу
  2. Характеристика продуктів / послуг
   • Аналіз ланцюжка створення вартості (Value Chain)
   • Матриця Boston Consulting Group (життєвий цикл продуктів та ціновий масштаб виробництва)
  3. Аналіз ринків збуту
   • Оцінка розміру ринку та можливих тенденцій його розвитку
   • Оцінка частки ринку та обсягу продажів
   • Сегментація ринку та визначення ніші продукту бізнесу
  4. Конкуренція та конкурентні переваги
   • Порівняльні характеристики конкурентних продуктів / послуг
   • Порівняльні характеристики фірм-конкурентів
   • Аналіз конкурентної ситуації на ринку
   • Обґрунтування основних складових маркетингової стратегії (маркетинг-мікс)
   • SWOT-аналіз продуктів / послуг
  5. Організація зовнішньоекономічної діяльності компанії
   • Організаційне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків
   • Економічне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків
   • Непрямі форми виходу на зовнішні ринки
  6. Стратегія плану маркетингу
  7. * Загальна стратегія маркетингу
   • Ціноутворення
   • Тактика реалізації продуктів / послуг
   • Політика після продажного обслуговування і надання гарантій
   • Реклама та просування товару на ринок
  8. План продажу
   • Факторний аналіз продажу
   • Тенденції сезонних змін цін
   • Тенденції сезонних змін обсягів продажів
   • Акційні зміни цін
  9. Витрати на маркетинг (обґрунтування)
   • Умовно постійні маркетингові витрати
   • Умовно змінні маркетингові витрати
 6. Організаційний план та менеджмент
  • Організаційно-правова форма компанії
  • Штатний розклад
  • Організаційна структура
  • Біографії управлінського персоналу
  • Основні наявні партнери та пов'язані компанії
  • Інформація про радників, консультантів, менторів, проєктних та підрядних організацій, що беруть участь в організації проєкту
  • Правові аспекти організації проєкту
  • Основні вимоги до персоналу
  • Забезпечення найму, навчання адаптації персоналу
  • Обґрунтування фонду оплати праці (постійна і підрядна частина, система преміювання, інше)
  • Виплати оплати праці (помісячно до кінця розрахунків проєкту)
  • Надходження від продажу продуктів / послуг (помісячно до кінця розрахунків проєкту)
  • Умови реалізації продуктів / послуг (оплата за фактом, передоплата, відстрочення платежів)
  • Перелік сировини і комплектуючих, що відносяться на кінцеву продукцію
  • Умови оплати за сировину і комплектуючі (оплата за фактом, передоплата, відстрочення платежу)
  • Формування транспортної та складської логістики
  • Логістичні і тимчасові витрати, що відносяться на сировину і комплектуючі
  • Логістичні і тимчасові витрати, що відносяться на кінцеву продукцію
  • Запаси сировини і періодичність закупівель
  • Запаси готової продукції (в % від місячних обсягів продажу)
  • Система оподаткування проєкту
  • Податкові виплати (помісячно до кінця проєкту)
  • Постійні / адміністративні витрати (помісячно до кінця розрахунків проєкту)
 7. Інвестиційний план
  • Календарний план освоєння всіх етапів проєкту до введення в експлуатацію
  • Календарний графік виплат по етапах проєкту (платежі за обладнання, будівництво, інш.).
  • Діаграма Ганта
  • Способи і терміни амортизації всіх створюваних капітальних активів проєкту
  • Відображення амортизаційних відрахувань в оподаткуванні проєкту
 8. Виробничий план
  • Короткий опис виробництва
  • Опис виробничих циклів
  • Стратегія в забезпеченні сировиною і комплектуючими
  • Виробничий план
  • Державне та правове регулювання
  • Можливості поліпшення і доробки продукту
  • Розрахунок прямої собівартості окремо по кожному з продуктів
 9. Фінансовий план
  • Потреба у фінансуванні (підбір суми кредиту (інвестиції) і графіка фінансування)
  • Виплати на погашення позик (виплати кредитного тіла)
  • Виплати на обслуговування позик (відсотки по кредитах)
  • Інші надходження грошових коштів, що беруть участь в проєкті
  • Інші виплати з проєктного бюджету
  • Звіт про прибутки і збитки (помісячно до кінця розрахунків проєкту)
  • Звіт про рух грошових коштів (помісячно до кінця розрахунків проєкту)
  • Звіт про баланс проєкту (помісячно до кінця розрахунків проєкту)
  • Точка беззбитковості проєкту
  • Розрахунок потреби в первинних оборотних коштах
  • Операційний важіль (відношення постійних витрат до змінних витрат)
  • Фінансовий важіль (відношення власного капіталу до позикового капіталу)
  1. Фінансові показники (помісячно до кінця розрахунків проєкту)
  2. Оцінка загальної ефективності проєкту]]
 10. Оцінка ризиків проєкту
  1. Аналіз чутливості по:
   • NPV
   • DPB (за потреби дисконтування)
   • PI
   • IRR
   • PB
   • ARR
   • MIRR
  2. Аналіз беззбитковості проєкту
  3. Статистичний аналіз проєкту (метод Монте-Карло)
 11. Додатки до бізнес-плану
  • Фінансові звіти
  • Аудиторські висновки
  • Висновки фахівців з оцінки майна
  • Рекламні брошури фірми
  • Технічні опису продукту бізнесу
  • Резюме ключових керівників
  • Найважливіші угоди і контракти
  • Інформація про виробничий процес
  • Фотографії і малюнки товару
  • Звіти про дослідження ринку
  • Витяги з найважливіших законодавчих актів
 12. Інформація про забезпечення проєкту


Примітки ред.

 1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Планування діяльності підприємств готельного господарства та туризму» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.05200 «Менеджмент організації» спеціалізації «Менеджмент у готельному господарстві і туризмі»). Укл. Княжечен- ко В. В., Волгіна Н. О. — Харків: ХНАМГ, 2004. — 28 с. Укладачі: В. В. Княжеченко, Н. О. Волгіна. Архів оригіналу за 17 квітня 2022. Процитовано 29 жовтня 2022. 

Посилання ред.

Джерела ред.

 • Т. Г. Васильків, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. Бізнес-планування. — Київ : Знання, 2013.

Література ред.

 • Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування : навч. посіб. / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко, О.Г. Дерев‘янко. – Вид. 2-е, допов. – К. : КНЕУ, 2002. – 379 с. – ISBN 966-574-387-2.
 • Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / [В.М. Попов, І.В. Безлепкін, С.И. Ляпунов та ін.] ; за ред. В.М. Попова. – Вид. 4-е, переробл. і допов. – К. : ЦУЛ : КноРус, 2003. – 382 с. – ISBN 966-8253-21-3.