Байт-код або байтко́д (англ. byte-code), іноді також використовується термін псевдокод (не плутати з неформальним записом алгоритму) — машинонезалежний код низького рівня, що генерується транслятором і виконується інтерпретатором. Більшість інструкцій байт-коду еквівалентні одній або кільком командам Асемблера. Трансляція в байт-код займає проміжне положення між компіляцією в машинний код і інтерпретацією.

Байт-код називається так тому, що довжина кожного коду операції — один байт, але довжина коду команди різна. Кожна інструкція є однобайтовим кодом операції від 0 до 255, за яким розташовані такі параметри, як регістри або адреси пам'яті. Це в типовому випадку, але специфікація байт-коду значно відрізняється в мовах програмування.

Програма на байт-коді зазвичай виконується інтерпретатором байт-коду (його ще називають віртуальною машиною, оскільки він подібний до комп'ютера). Перевага — в портативності, тобто один і той самий байт-код може виконуватися на різних платформах і архітектурі — цю перевагу мають всі мови, що інтерпретуються. Проте, оскільки байт-код зазвичай є менш абстрактним, компактним і більш «комп'ютерним» ніж початковий код, ефективність байт-коду зазвичай вища, ніж чиста інтерпретація початкового коду, призначеного для правки людиною. З цієї причини багато сучасних інтерпретованих мов насправді транслюють в байт-код і запускають інтерпретатор байт-коду. До таких мов відносяться Perl, PHP і Python. Програми на Java зазвичай передаються на цільову машину у вигляді байт-коду, який перед виконання транслюється в машинний код «на льоту» — за допомогою JIT-компіляції. У стандарті відкритих завантажувачів Open Firmware фірми Sun Microsystems байт-код представляє оператори мови Forth.

Водночас можливе створення процесорів, для яких цей байт-код є безпосередньо машинним кодом (такі процесори існують, наприклад, для Java і Forth).

Також деякий інтерес представляє p-код (p-code), який схожий на байт-код, але фізично може бути менш лаконічним і сильно варіюватися по довжині інструкції. Він працює на дуже високому рівні, наприклад «надрукувати рядок» або «очистити екран». P-код використовується в деяких реалізаціях BASIC і Паскаля.

Мови та середовища програмування, що використовують байт-код ред.

Неповний перелік:

Приклади ред.

Python ред.

Код:

>>> print("Hello, World!")
Hello, World!

Байт-код:

>>> import dis #імпортуємо модуль "dis" - дизасамблер, перетворює байт-код Python на його мнемоніки
>>> dis.dis('print("Hello, World!")')
 1      0 LOAD_NAME        0 (print)
       2 LOAD_CONST        0 ('Hello, World!')
       4 CALL_FUNCTION      1
       6 RETURN_VALUE

Java ред.

Код:

outer:
for (int i = 2; i < 1000; i++) {
  for (int j = 2; j < i; j++) {
    if (i % j == 0)
      continue outer;
  }
  System.out.println (i);
}

Байт-код:

 0:  iconst_2
 1:  istore_1
 2:  iload_1
 3:  sipush 1000
 6:  if_icmpge    44
 9:  iconst_2
 10: istore_2
 11: iload_2
 12: iload_1
 13: if_icmpge    31
 16: iload_1
 17: iload_2
 18: irem
 19: ifne  25
 22: goto  38
 25: iinc  2, 1
 28: goto  11
 31: getstatic    #84; //Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
 34: iload_1
 35: invokevirtual  #85; //Method java/io/PrintStream.println:(I)V
 38: iinc  1, 1
 41: goto  2
 44: return

Посилання ред.