Асимптотична щільність

характеристика підмножини натуральних чисел

В теорії чисел асимптотична щільність — це одна з характеристик, які допомагають оцінити, наскільки велика підмножина множини натуральних чисел .

Інтуїтивно ми відчуваємо, що непарних чисел «більше», ніж квадратів; однак множина непарних чисел насправді не «більша» від множини квадратів: обидві множини нескінченні і зліченні, і, таким чином, можуть бути приведені у відповідність «один до одного» одна з одною. Очевидно, щоб формалізувати наше інтуїтивне поняття, потрібен кращий спосіб.

Якщо ми випадковим чином виберемо число з множини , то ймовірність того, що воно належить A, дорівнюватиме відношенню кількості елементів множини до числа n. Якщо ця імовірність прямує до деякої границі при прямуванні n до нескінченності, цю межу називають асимптотичною щільністю A. Очевидно, що це поняття може розглядатися як імовірність вибору числа з множини A. Дійсно, асимптотична щільність (також, як і деякі інші види щільності) вивчається в імовірнісній теорії чисел (англ. Probabilistic number theory).

Асимптотична щільність відрізняється, наприклад, від щільності послідовності. Негативною стороною такого підходу є те, що асимптотична щільність визначена не для всіх підмножин .

Визначення

ред.

Підмножина   натуральних чисел має асимптотичну щільність  , де  , якщо границя відношення числа елементів  , що не перевершують  , до   при   існує і дорівнює  .

Більш строго, якщо ми визначимо для будь-якого натурального числа   лічильну функцію   як число елементів  , що не перевершують  , то рівність асимптотичної щільності множини   числу   точно означає, що

 .

Верхня і нижня асимптотичні щільності

ред.

Нехай   — підмножина множини натуральних чисел   Для будь-якого   покладемо   і  .

Визначимо верхню асимптотичну щільність   множини   як

 

де lim sup — часткова границя послідовності.   також відоме як верхня щільність  

Аналогічно визначимо  , нижню асимптотичну щільність   як

 

Будемо казати, що   має асимптотичну щільність  , якщо  . У цьому випадку вважатимемо  

Це визначення можна переформулювати:

 

якщо границя існує і скінченна.

Дещо слабше поняття щільності = верхня щільність Банаха; візьмемо  , визначимо   як

 

Якщо ми запишемо підмножину   як зростаючу послідовність

 

то

 
 

і   якщо границя існує.

Приклади

ред.
  • Очевидно, d( ) = 1.
  • Якщо для деякої множини A існує d(A), то для її доповнення маємо d(Ac) = 1 — d(A).
  • Для будь-якої скінченної множини додатних чисел F маємо d(F) = 0.
  • Якщо   — множина всіх квадратів, то d(A) = 0.
  • Якщо   — множина всіх парних чисел, тоді d(A) = ½. Аналогічно, для будь-якої арифметичної прогресії   отримуємо d(A) = 1/a.
  • Множина всіх безквадратних чисел має щільність  
  • Щільність множини надлишкових чисел міститься між 0.2474 і 0.2480.
  • Множина   чисел, чиє двійкове подання містить непарне число цифр, — приклад множини, що не має асимптотичної щільності, оскільки верхня щільність дорівнює
 
тоді, як нижня