Відкрити головне меню

Юридичні факти — це конкретні життєві обставини, з наявністю та/або відсутністю яких норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення правових відносин. Юридичні факти є життєвими обставинами (діями та подіями, наявними або відсутніми, такими, що залежать або не залежать від волі людини), що прямо або опосередковано визначені гіпотезою норми права; саме вони є підставою для виникнення, зміни або припинення правовідносин.

Загальна характеристикаРедагувати

Ознаки юридичних фактів

 • полягають у наявності/відсутності певних явищ чи процесів матеріального світу;
 • мають конкретний зміст, існують у певному місці і часі;
 • несуть інформацію про стан суспільних відносин, що входять до предмета правового регулювання;
 • мають зовнішню об'єктивацію: думки, духовне життя людини не можуть бути юридичними фактами;
 • зафіксовані у встановленій законодавством формі;
 • прямо чи непрямо передбачені нормами права;
 • тягнуть за собою передбачені нормою юридичні наслідки.

Для встановлення юридичного факту слід враховувати відповідний передбачений правом механізм його фіксації.

Функції юридичних фактів

 • визначення динаміки правовідносин;
 • функція залучення суб'єкта права до правовідносин;
 • функція породження правосуб'єктності.

Класифікація юридичних фактівРедагувати

За вольовою ознакою їх поділяють на юридичні дії та юридичні події:Редагувати

Юридичні дії — це вчинки особи, акти державних органів, інших суб'єктів, що відбуваються за волевиявленням суб'єкта правовідносин.

Юридичні дії поділяються на правомірні та протиправні.

Правомірні дії відповідають приписам правових норм, у них виражається правомірна (відповідна законодавству) поведінка.

У свою чергу правомірні дії поділяються на юридичні вчинки та юридичні акти. Юридичні акти спрямовані на досягнення певного правового результату (вчинення правочину, видання наказу, подання позову та ін.), тоді як юридичні вчинки породжують юридичні наслідки незалежно від спрямованості волі на їх настання (створення літературного твору, наукове відкриття та ін.). 

Протиправні дії — суперечать правовим нормам, завдають шкоди інтересам особи, суспільства і держави.

Юридичні події — це явища природи та інші обставини, виникнення і розвиток яких не залежать від волі суб'єктів права (наприклад, досягнення особою певного віку). Кваліфікації певної обставини як події може не заважати те, що багато подій на початку можуть залежати від волі суб'єкта (народження людини, її смерть, пожежа тощо). У свою чергу юридичні події можуть бути поділені на відносні (викликані діяльністю людей — наприклад, пожежа внаслідок підпалу) та абсолютні (ті, які не пов'язані з діяльністю людей; наприклад, падіння метеориту, пожежа внаслідок самозаймання). 

Юридичні факти, крім того, класифікуються за іншою ознакоюРедагувати

 • правотворчі — юридичні факти, з якими норми права пов'язують появу правовідносин (наприклад, наказ директора про призначення К. на певну посаду).
 • правозмінні — юридичні факти, з якими норми права пов'язують зміну правовідносин (наприклад, наказ директора про переведення К. на іншу посаду);
 • правоскасувальні — юридичні факти, з якими норми права пов'язують припинення правовідносин (наприклад, наказ директора про звільнення К. з займаної посади).

СтрокиРедагувати

Строки є особливим та досить поширеним різновидом юридичних фактів. Дискусійним є їх віднесення до дій чи подій.

Від поняття «строк» слід відрізняти поняття «термін».

В юридичній літературі виділяють низку функцій строків: попереджувальну, стимулювальну, гарантувальну, стабілізаційну та інші функції.

Видами строків є рік, квартал, місяць, тиждень, день, година. Зокрема, у ст. 251 ЦК України визначено, що строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк та термін можуть бути визначені актами цивільного законодавства, правочином або рішенням суду.

Поділ за функціональним призначеннямРедагувати

Залежно від юридичних наслідків юридичні факти поділяються на факти, що породжують правовідносини (наприклад, видання наказу про призначення на посаду), факти, що змінюють правовідносини (наприклад, видання наказу про переведення на іншу посаду), факти, що припиняють правовідносини (наприклад, видання наказу про звільнення з посади). 

Факти і склади можуть встановлювати, змінювати чи припиняти правовідносини залежно від правових наслідків, які вони породжують як єдине ціле. У деяких випадках для виникнення, зміни та припинення правовідносин необхідний фактичний склад — наявність або відсутність кількох юридичних фактів. Наприклад, для призову на дійсну військову службу необхідні такі юридичні факти, як українське громадянство, досягнення встановленого законом віку, належний стан здоров'я, відсутність права на відстрочку.

Інші поділи юридичних фактівРедагувати

З огляду на зв'язок з відповідними правовими нормами та відносинами, юридичні факти поділяються на:

 • Матеріальні факти — фактичні обставини, що є підставами настання матеріальних правовідносин.
 • Процесуальні факти — фактичні обставини, що є підставами настання процесуальних правовідносин.

За ознакою документальної фіксації юридичні факти поділяються на оформлені і неоформлені. Більшість юридичних фактів існує в оформленому, зафіксованому вигляді, проте деякі юридичні факти можуть існувати в неоформленому вигляді (усний правочин в цивільному праві). Подібні юридичні факти можна назвати латентними або прихованими.

Конкретна життєва обставина є накопиченням елементів різного характеру. Тому юридичними фактами є не лише одиничні прості обставини дійсності, але й складні, а також їх сукупності. У зв'язку з цим виділяють складні юридичні факти, що містять кілька юридично значущих складових чи ознак (напр., факт правопорушення як система елементів складу правопорушення). Окрім того виділяють поняття фактичного складу, яке слід відмежовувати від складних юридичних фактів.

Залежно від наявності або відсутності життєвих обставин виокремлюють позитивні і негативні юридичні факти. Наприклад, наявність громадянства буде позитивним юридичним фактом для військової служби, а відсутність захворювання, що перешкоджає проходженню військової служби, — негативним. 

Фактичний складРедагувати

Фактичний склад — сукупність юридичних фактів, які відповідно до законодавства необхідні для виникнення, зміни або припинення правовідношення. На відміну від складного юридичного факту, фактичний склад складається з окремих явищ-юридичних фактів, тоді як складний юридичний факт — це багатоаспектне одне цілісне явище.

Фактичний склад

 • складається з елементів, передбачених певною нормою права — юридичних фактів (або також «умов»);
 • між елементами існує системний зв'язок;
 • лише за наявності усіх елементів настають правові наслідки;
 • сам по собі може бути елементом іншого фактичного складу.

Класифікація фактичного складуРедагувати

за змістомРедагувати

 • однорідний — об'єднує факти, які належать до тієї ж галузі права;
 • комплексний — включає факти, належні до різних галузей права.

за ступенем визначеностіРедагувати

 • абсолютно визначені — всі елементи повністю передбачені в правових нормах
 • відносно визначені (напр., бланкетні) — елементи, не повністю передбачені в правових нормах, відповідні суб'єкти мають певну свободу розсуду для вирішення питання у порядку індивідуального регулювання з урахуванням конкретних обставин справи.

за структурною складністюРедагувати

 • прості — накопичення фактів є вільним, враховується у будь-якому порядку;
 • складні — накопичення фактів є послідовним, у суворо визначеному порядку і твердій залежності.

за ступенем завершеності нагромадження фактівРедагувати

 • завершені — процес накопичення юридичних фактів закінчений, відповідні правові наслідки настануть або можуть настати;
 • незавершені — процес накопичення юридичних фактів, необхідних для настання юридичних наслідків, не завершено.

Джерела та літератураРедагувати

 • М. В. Цвік, О. В. Петришин // Підручник: Загальна теорія держави і права. Харків 2011.
 • О. Ф. Скакун // Підручник: Теорія держави і права. 2000.
 • М. С. Кельман, О. Г. Мурашин // Підручник: Загальна теорія держави та права. Київ 2005.
 • А. Є. Конверський. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 304 с. 
 • В. В. Сухонос ; Національний банк України. Українська академія банківської справи. Юридичний факультет. - Суми : [б. в.], 2005. - 689 с. 
 • В. В. Молдован, Р. С. Кацавець ; Міністерство освіти і науки України. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 224 с. 
 • Поклонська Н. І. До питання про строки як юридичні факти в праві соціального забезпечення / Поклонська Н. І. // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: тези доп. та наук. повідомл. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Х. : Право, 2012. — С. 487—490.
 • Явор О. Юридичні факти в сімейному праві: теоретико-прикладний аспект / Ольга Явор // Юридичні факти в системі правового регулювання: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.). — Київ, 2015. — С. 601—606.
 • Кімчинська С. В. Юридичні факти як елемент механізму цивільного процесуального регулювання / С. В. Кімчинська // Науковий вісник

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. ‒ 2015.‒ № 14. Том 2. ‒ С. 26-28.

 • Митрофанов І.І Трудовий договір як юридичний факт у трудовому праві: монографія.: Одеса, Фенікс., 2014. — 272с.
 • Сімутіна, Я. В. Вік у трудовому праві як юридичний факт [Текст]. — Суми: СумДУ, 2014. — С. 248—251.
 • Тарасов О. В. Персонативнийюридичний факт: теоретико-методологічнийта міжнародно-правовийвимір / О. В. Тарасов // Проблеми законності: зб.наук. пр. — Харків, 2014. — Вип. 126. — С. 208—213.
 • Явор О. А. Дефектні юридичні факти в сімейному праві: загальна характеристика / О. А. Явор //ВісникЗапорізькогонаціональногоуніверситету. Юридичні науки. — 2014. –№ 4 — С. 82–89.
 • Явор О. А. Подія як юридичний факт в сімейномуправіУкраїни / О. А. Явор // НауковийвісникУжгородськогонаціональногоуніверситету. Серія: Право. — 2015. — № 31, т. 2. — С. 31–35.
 • Явор О. А. Юридичніфакти в сімейномуправі: тенденції розвитку прецедентної практики європейського суду з прав людини / О. А. Явор // Порівняльно-аналітичне право. — 2014. — № 5. — С.126–129

ЛітератураРедагувати

ПосиланняРедагувати