Довідка:Угорсько-українська практична транскрипція

Наведена таблиця угорсько-української практичної транскрипції призначена для передавання угорських прізвищ та топонімів засобами української абетки. Вихідною формою угорських слів вважається називний відмінок однини. Артиклі (визначений і невизначений) при транскрибуванні опускаються. Наведені правила угорсько-української транслітерації подано згідно з «Інструкцією з передачі українською мовою угорських географічних назв і термінів (2001)»[1].

Таблиця практичної транскрипціїРедагувати

 Літера/Літеросполучення   Примітки   Передавання   Приклади 
 a в українській подібного звука нема. Схожий на відкритий губний о[2]  о Abony Обонь, Kalota Колота, Kanizsa Коніжа, Badaló Бодолов. Після м'яких приголосних gy, ny, ty голосний а вимовляється як українське ьо: Gyalu Дьолу, Gyarmat Дьормот, Nyalka Ньолко, Tyapesső Тьопешив, Vámosatya Вамошотьо
 á  а Ágasegyháza Аґошедьгаза, Nádaspatak Надошпоток, Szatmárcseke Сотмарчеке, Százkő Сазкив. Після м'яких приголосних gy, ny, ty голосний á передається буквою я для пом'якшення попереднього приголосного: Gyála Дяла, Gyákos Дякош, Gyálakuta Дялокута, Hartyán Гортян
 b    б  Báby Бабі, Bábakut Бабокут, Bácska Бачка, Bótrágy Бовтрадь, Nemesbük Немешбік
 c, cz    ц  Cegléd Цеґлийд, Bábca Бабца, Cigányos Ціґаньош, Daróc Дoровц
 ck  у назвах німецького походження  к  Eckhardt Екхардт
 cs    ч[3]  Csongor Чонґор, Belecska Белечка, Bácsborsód Бачборшовд
 d    д  Dad Дад
 e    е  Emőd Емивд, Eszterháza Естергаза, Kenderes Кендереш, Veszprém Весприйм
 é  читається як українське буквосполучення «ий»  ий  Érd Ийрд, Rév Рийв, Végvár Вийґвар, Székesfehérvár Сийкешфегийрвар
 f    ф  Elfer Ельфер
 g, gh    ґ  Gát Ґат, Szigetfalu Сіґетфолу, Vágó Ваґов, Tiszaágtelek Тісоаґтелек
 gy    дь  Nagybukóc Нодьбуковц, Nagyhegy Нодьгедь, Aklihegy Оклігедь, Hagymáslapos Годьмашлопош, Hegyhát Гедьгат
 gyj, ggy    ддь  Meggy Меддь
 h    г  Homok Гомок, Helmec Гелмец, Szihalom Сіголом, Zilah Зілаг
 i  читається як коротке українське «і»  і  Illésháza Іллийшгаза, Piliny Пілінь, Hidas Гідош. Якщо після gy, ny іде і, то воно пом'як¬шує попередній приголосний: Hegyi Геді, Nyírbátor Нірбатор, Nyíregyháza Ніредьгаза
  í  читається як довге українське «і»  і Lendvanyíres Лендвоніреш, Vízköz Візкиз, Nyírfalva Нірфолво
 j  після голосних  й  Ajka Айка, Pocsaj Почай
 між приголосними, наприкінці слова після приголосного  і  Naszürjhedy Насюріхедь
 ja, já, lya, lyá  на початку слова  я  Jakab Якаб
 після голосних  йя, я  Folyás Фойяш
 після приголосних усередині слова  ья  
 після приголосних b, f, p, r, v усередині слова  'я  Borjád Бор'яд, Adorjánháza Адор'янхаза
 на стику слів у складній назві  я після голосних
 'я після приголосних
 Felsőjárás Фельшеяраш, Kisjakabfalva Кіш'якабфальва
 je, jé, lye, lyé  на початку слів  є, йє  Jéke Єке, Jékely Єкей
 після голосних, у сполученні je  є  Fejercse Феєрче
 після приголосних усередині слова  ьє  
 після приголосних b, f, p, r, v усередині слова  'є  
 на стику слів у складній назві  є після голосних
 'е після приголосних
 
 ji, jí, lyi, lyí  на початку слова та після голосних;
 на стику слів у складній назві
 ї  Jianu Їану
 після приголосних усередині слова  ьї  
 jj    й  
 jo, jó, lyo, lyó  на початку слова та після голосних;
 на стику слів у складній назві
 йо  Jókai Йокаї
 після приголосних усередині слова  ьо  
 після приголосних b, f, p, r, v усередині слова  йо  Kissomlyó Кішшомйо
 jö, jő, lyö, lyő  на початку слова та після голосних;
 на стику слів у складній назві
 є  Hejőbába Геєбаба
 після приголосних усередині слова  ьє  
 після приголосних b, f, p, r, v усередині слова  'є  
 ju, jú, lyu, lyú  на початку слів та після голосних  ю  Juhasz Юхас
 після приголосних усередині слова  ью  
 після приголосних b, f, p, r, v усередині слова  'ю  Varjúlapos Вар'юлапош
 на стику слів у складній назві  ю після голосних
 'ю після приголосних
 Kisjustus Кіш'юштуш
 jü, jű, lyü, lyű  на початку слова та після голосних;
 на стику слів у складній назві
 ю, йю  
 після приголосних усередині слова  ью  
 k    к  
 l  перед голосними  л  Kalász Калас
 перед приголосними або наприкінці слова  ль  Kőhalmi Кехальмі
 lja    лья  Gőböljárás Гебельяраш
 lju    лью  
 ly, lly На початку слова перед «á» та перед «u»  я, ю (з пом'якшенням попереднього приголосного)  Lyausz Ляус, Lyubise Любіше
У середині слова перед голосним «а»  йо  Boglyas Боґйош, Vályabrád Вайобрад
Наприкінці слова перед голосним «а»  а  Boklya Бокйа
Усередині та наприкінці слів перед голосним «á»  я  Folyás Фояш
Наприкінці складів  й  Szolyva Cойва, Solymos Шоймош, Sátoraljaújhely Шаторолйоуйгей, Sebeshely Шебешгей, Szombathely Cомботгей
 ly + голосна    див. j+голосна  
 m    м  
 n    н  
 nb    нб  
 np    нп  
 ny    нь  Kemenyik Кеменьїк, Nyáregyháza Ньяредьхаза, Nyúl Ньюль
 o, ó    о  Katona Катона
 ö, ő, eö, ew    е  Öttömös Еттемеш, Balatonőszöd Балатонесед, Mezőörs Мезеерш, Kisszőllős Кішселлеш
 у сполученні jö  є  Hejőbába Хеєбаба
 p    п  
 q, qu  трапляється в словах іншомовного походження  к  
 r    р  
 s    ш  Ilosvai Ілошваї
 sz    с[3]  Oszkár Оскар, Resznek Реснек
 t, th    т  Ortutay Ортутаї, Osváth Ошват
 ts, tc    тш, тц  
 ty    ть  
 tz  трапляється в застарілому написанні прізвищ  ц  Pakolitz Паколіц
 tzsch    ч  Delitzsch Деліч
 u, ú  u читається як український короткий «у», ú — як український довгий (наголошений) «у»  у  
 ü Читається як український короткий і, але вимовляється з округленням губ, як німецький ü  і  
  ű    ів  
 v, w    в  
 y  окрім сполучень gy, ly, ny, ty  і  Benamy Бенамі
 z  окрім сполучень sz, cz, tz, zs  з  Géza Геза
 zs    ж[3]  Zsigmond Жигмонд

Традиційний запис деяких назвРедагувати

  • Magyarország — Угорщина (замість «Модьорорсаґ»)
  • Tisza — Тиса (замість «Тіса»)
  • Duna — Дунай (замість «Дуна»)

Похідні від прізвища Kossuth (яке має транскрибуватися як «Кошшут», але узвичаєна в українській форма «Кошут») також записуються з однім «ш»: Kossuthfalva — Кошутфолво (область Туровц), Kossuthtelep — Кошуттелеп.

ПриміткиРедагувати

  1. Унормування географічних назв
  2. Тільки в кінці географічної назви-іменника угорський голосний а треба передавати українським а, бо цей голосний є водночас і морфемою, яка визначатиме граматичний рід географічної назви та відмінювання останньої. Це не стосується складних географічних назв, у яких останнім компонентом виступає слово фолво («село»): Nyírfalva Нірфолво, Jenőfalva Єнивфолво. Такі географічні назви відмінюватимуться як іменники ІІ-ої відміни середнього роду на о.
  3. а б в У випадках, коли дві літери належать до двух різних слів у складній назві, кожну з них передають окремо: Vaszar — Вашзар, Község — Кезшег.