Теорема Гаусса

(Перенаправлено з Теорема Гауса)

Теорема Гаусса — один з основних законів електродинаміки, що входить в систему рівнянь Максвелла.

У Міжнародній системі величин (ISQ) теорема Гаусса має вигляд:

,

де D — вектор електричної індукції,  — сумарний електричний заряд в об'ємі, оточеному поверхнею S:

де  — густина заряду.

У гауссовій системі СГСГ теорема Гаусса формулюється

,

де  — напруженість електричного поля.

Теорема Гаусса і закон КулонаРедагувати

Теорема Гаусса була отримана в 1835 Карлом Фрідріхом Гауссом, який виходив із закону Кулона. В сучасній електродинаміці зазвичай застосовують протилежний підхід — за основу приймаються рівняння Максвела, одним із яких є теорема Гаусса, а закон Кулона виводиться як наслідок.

Експериментальна перевірка справедливості закону Кулона з високою точністю набагато складніша від експериментальної перевірки теореми Гаусса.

Вивід закону КулонаРедагувати

Для того, щоб отримати закон Кулона з теореми Гаусса, розглядають точковий електричний заряд   у вакуумі. На поверхні сфери радіусом  , в центрі якої розташований заряд, електричне поле повинно мати однакове значення, виходячи із міркувань симетрії. У вакуумі вектор електричної індукції   дорівнює напруженості електричного поля   (система СГС). Тому, застосовуючи теорему Гаусса:

 .

Звідси основне твердження закону Кулона:

 

В системі ISQ  , де   — електрична стала. Теорема Гауса записується:

 .

Звідси:

 .

Теорема Гаусса в диференціальній форміРедагувати

Теорему Гаусса можна записати у вигляді диференціального рівняння в часткових похідних, враховуючи формулу Остроградського-Гауса (система СГС):

 .

Оскільки це співвідношення справедливе для будь-якого об'єму, рівними повинні бути й підінтегральні вирази:

 .

В системі ISQ цей вираз має вигляд:

 

Теорема Гаусса для полів у середовищіРедагувати

Теорема Гаусса, як одне з основних рівнянь електродинаміки, загалом, справедлива і для середовища, у своїй основній формі. Наприклад, використовуючи систему СГС:

 ,

якщо під Q розуміти всі заряди, враховуючи мікроскопічні. Однак, присутність зовнішнього заряду призводить до перерозподілу мікроскопічних зарядів у речовині. Тому, якщо внести зовнішній заряд q в діелектрик, то деякі із мікроскопічних зарядів, змістившись, покинуть той об'єм, по якому проводиться інтегрування, інші — увійдуть у цей об'єм зовні — речовина поляризується.

Для врахування цих ефектів в електродинаміці суцільних середовищ усі заряди розділяються на вільні та зв'язані. Вільними вважаються ті заряди, які можна привнести зовні, зяряджаючи тіла, зв'язаними — електричні заряди електронів та ядер речовини, які в зовнішніх полях зміщуються, одні відносно інших, створюючи поляризацію:

 ,

де   — густина зв'язаних зарядів,   — густина вільних зарядів. Густина зв'язаних зарядів пов'язана з поляризацією:  .

Тоді теорема Гаусса записується у вигляді

 .

Вводячи вектор електричної індукції

 ,

отримуємо теорему Гауса для діелектричних середовищ:

 ,

або в диференціальній формі

 .

Магнітне полеРедагувати

Магнітні заряди (монополі) поки що експериментально не спостерігалися, тому магнітний потік через замкнену поверхню завжди дорівнює нулю:

 

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • Сивухин Д.В. (1977). Общий курс физики. т III. Электричество. Москва: Наука.