Відкрити головне меню

БіографіяРедагувати

Народився 29 травня 1937 року в селі Голятині Міжгірського району Закарпатської області в селянській сім’ї. У рідному селі закінчив семирічку, а в 1955 році — Міжгірську середню школу. Протягом 1955-1960 рр. навчався в Ужгородському університеті, отримавши тут кваліфікацію вчителя української мови та літератури. Після закінчення університету два роки (1960-1962) працював учителем та завучем Голятинської середньої школи. Потім (1962-1965) навчався в аспірантурі при кафедрі української мови рідного університету під керівництвом знаного вченого Й. О. Дзендзелівського. Далі — робота в Ужгородському університеті на різних посадах: проф. Сюсько М. І., пройшовши шлях від аспіранта до професора, працював тут заступником декана, завідувачем підготовчого відділення (1971-1977), п’ять років (1987-1992) був деканом філологічного факультету. З вересня 1993 року до січня 1999 року (два строки повноважень) очолював Спеціалізовану вчену раду Д. 15.01.03 із прав захисту докторських та кандидатських дисертацій з українського мовознавства. З 1992 до 2006 року завідувач кафедри української мови. Упродовж 2007 року працював у Закарпатському державному університеті, де очолював кафедру філологічних дисциплін. З вересня 2009 року дотепер очолює кафедру філологічних дисциплін у Мукачівському державному університеті.

Кандидатську дисертацію на тему: «Система іменних частин мови у говорах Закарпатської області» проф. Сюсько М. І. захистив у 1969 р. (Львівський університет), а докторську «Сучасна українська народна зоонімія (Зоонімікон українців району Карпат)» — у червні 1991 р. (Новосадський університет, колишня Югославія). Доцент з 1974 року, професор з 1995 року. З грудня 1993 р. академік АН ВО України (відділення філології та мистецтвознавства).

Коло наукових інтересів за час роботи в Ужгородському національному університетіРедагувати

Проф. Сюсько М. І. веде активне наукове життя. Його зацікавлення: українська літературна мова, діалектологія, увесь комплекс ономастичної проблематики, історія, становлення та розвиток української літературної мови на Закарпатті. Автор більш ніж 100 наукових публікацій, у т.ч. окремих видань. Виступає з доповідями на різних наукових зібраннях, у тому числі й міжнародних. З-поміж окремих наукових видань: «Займенник у говорах Закарпатської області УРСР» (Харків, 1968), «Взаємовідношення власних і загальних імен (зооніми і апелятиви) в українській мові» (Ужгород, 1985), «Традиційні й сучасні погляди на природу власного імені» (Ужгород, 1994), «Статус зоонима в онимической системе: ономасиологический аспект» (К.: УМК ВО, 1988), «Способы и типы деривации в зоонимии» (К.: УМК ВО, 1989) та ін.. Крім того, він підготував до друку два лінгвістичні атласи та словник зоонімів українців району Карпат, а також монографію «Із народного джерела: карпатоукраїнський зоонімікон у контексті інших слов’янських (і неслов’янських) мов», забезпечив понад 20 офіційних відгуків на автореферати кандидатських і докторських дисертацій, виступав офіційним опонентом. У межах кафедри сучасної української мови Ужгородського національного університету проф. Сюсько М. І. тривалий час координував роботу, пов’язану з експертизою дисертацій, очолював комплексну міжкафедральну наукову тему: «Історія української літературної мови та мовознавства на Закарпатті в загальноукраїнському контексті». Водночас він був членом редколегії низки наукових видань, окремі з яких зареєстровані ВАКом України як провідні фахові.

Здебільшого через аспірантуру проф. Сюсько М.І успішно готував кандидатів наук: шестеро його вихованців уже захистили свої дисертації, а роботи ще трьох у стадії завершення. У рамках угоди про співпрацю здійснював наукове керівництво й аспіранта з університету ім. М. Бели (Банська Бистриця, Словаччина), а в 1998 р. був науковим консультантом докторантки з Мічиганського університету (США), яка працювала тоді в Україні над виконанням теми: «Лінгвістична антропологія (на матеріалі східнослов’янських мов)».

Впродовж роботи в університеті УжНУ проф. Сюсько М.І. забезпечував різні самостійні теоретичні курси, які завжди відзначалися високим рівнем виконання, розробив чимало спецкурсів та спецсемінарів з урахуванням як своїх наукових інтересів, так і побажань самих студентів, які спеціалізуювалися по кафедрі, постійно керував дипломними і курсовими роботами, усіма видами практик, дбаючи при цьому про підвищення якості навчання, а отже, й про належне його методичне забезпечення. Під його безпосереднім керівництвом як завідувача кафедри лише за 2000-2005 рр. викладачі кафедри підготували та видали понад 20 різних методичних посібників, у тому числі й з грифом Міносвіти і науки.

Кафедра сучасної української мови, очолювана проф. Сюсько М.І., була і залишається однією з найбільших в університеті, на якій зосереджено значний викладацький та науковий потенціал. За час його завідування на кафедрі працювало 17 викладачів, чотири з яких – доктори наук, професори, а решта – кандидати наук, доценти. Завдяки значною мірою особистим зусиллям проф. Сюська М.І. тут лише впродовж 2000-2005 рр. кандидатські дисертації захистило вісім осіб, більшість із яких уже самі успішно працюють на посадах доцентів чи викладачів кафедри, а також в інших навчальних закладах у системі вищої школи.

Проф. Сюсько М.І. не лише добрий організатор і адміністратор. Він відзначається ще й активною громадянською позицією, чіткістю і послідовністю. Брав активну участь у багатогранному житті факультету й університету, культурно-освітньому житті краю, тривалий час (близько 25 років) був членом Вченої ради філологічного факультету та Ужгородського університету, членом низки культурно-освітніх товариств, членом комісії з питань мовної політики при облдержадміністрації тощо.

За багаторічну діяльність в університеті та значний внесок у розвиток освіти на Закарпатті, підготовку науково-педагогічних кадрів для народного господарства проф. Сюсько М.І. неодноразово відзначався: у червні 2000 р. йому було присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України», в грудні 2002 р. нагороджений знаком «Відмінник освіти України», а з жовтня 2005 року він заслужений професор Ужгородського національного університету.

Професор Михайло Сюсько, крім того, у зв’язку з 20-річчям нагороджений орденом «Народний рух України за перебудову».

Діяльність в Мукачівському університетіРедагувати

Нині професор Сюсько М.І. очолює кафедру філологічних дисциплін у Мукачівському держуніверситеті, на якій значна кількість її членів у науковому плані об’єднана комплексною темою «Лексико-семантична система (системи) сучасної української літературної мови й живорозмовного мовлення у їх зв’язках з іншими слов’янськими (і неслов’янськими) мовами». Крім того, кафедра колективно опрацьовує матеріали до «Словника невідмінюваних іменників сучасної української літературної мови».

Науковий доробок професора Михайла Сюська (вибірково)Редагувати

 • Про категорію роду іменників у закарпатських говорах // Матеріали XVIII наукової конференції. – Ужгород, 1964. – С.15-18.
 • Про ступені порівняння прикметників у говорах Закарпаття // Матеріали І-ої наукової конференції аспірантів. – Ужгород, 1965. – С.57 – 64.
 • Збереження архаїчних залишків та сліди аналогії в іменниках жін. р. кол. – основ у закарпатських говорах // Доповіді та повідомлення ІІ-ої наукової конференції молодих вчених. – Ужгород, 1965. – С.35-41.
 • Варіанти заперечних займенників у говорах Закарпаття // Матеріали IV-ої конференції аспірантів. – Ужгород, 1965. – С. 137-144.
 • Відмінювання іменників середн. р. з основою на приголосний у говорах Закарпаття // Матеріали XII республіканської діалектологічної наради. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1965. – С.72-74.
 • Родовий відмінок однини іменників чол. р. в говорах Закарпаття // Матеріали XXI-ї наукової конференції Ужгородського держуніверситету. – Серія філології. - К.: Вид-во Київського університету, 1967. – С.139-142.
 • Займенник у говорах Закарпатської області УРСР. – Харків: Вид-во ХДУ, 1968. – 71 с.
 • Іменники називного відмінка множини на -ове в закарпатських говорах // Праці XII республіканської наради. – К.: Наукова думка, 1977. – С.194-204.
 • О прилагательных, указывающих на степень проявления качественного признака, в украинских говорах Закарпатья. – Совещание по общеславянскому лингвистическому атласу/ОЛА/. – М., 1973. – С.195 – 197.
 • Спостереження над категорією роду іменника у говорах Закарпатської області УРСР (Матеріали республіканської наукової конференції) У зб.: «Культура і побут населення Українських Карпат». – Ужгород, 1973. – С.297-303.
 • О венгерских заимствованиях в украинской карпатской народной зоонимии // Материалы всесоюзного научного совещания чинно-угроведов // Исследования финно-угорских языков и литератур в их взаимосвязях с языками и литературами народов СРСР (Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания финно-угроведов) 27-30 октября. – Ужгород, 1977. – С.69-70.
 • Иван Верхратский – исследователь зоонимии западноукраинских народных говоров // Совещание по общественному лингвистическому атласу. – М., 1977. – С.170-181.
 • Апелятивна лексика як база творення зоонімів / У зб.: «Проблеми дослідження діалектної лексики і фразеології української мови». – Ужгород, 1978. - С.187-188.
 • Зміст і обсяг зоонімічних термінів/ У зб.: «Науково-технічний прогрес і проблеми термінології».-К.: Наукова думка, 1980. - С.163.
 • Традиції й нові тенденції в галузі зоонімії району Українських Карпат// Рєгіянальныя традыцыі ва ў сходнеслевянскіх мовах, літературах і фалькльоры. – Тезісы дакладау ІІ республіканськай науковай канференцыі (25-26 вересня 1980 г.) – Гомель, 1980. – С.39-40.
 • Из карпатской зоонимии: клички, ориентированные на масть// Респебликанская научно-методическая конференція. – Гомель, 1980. – С.165-171.
 • Карпатоукраїнсько-північноросійські паралелі в галузі зоонімії/ У зб.: «Лексика у її зв’язках з сусідніми слов’янськими мовами». – Ужгород, 1982. – С.1986-1988.
 • Наслідки міжмовних та міждіалектних взаємодій в українському зооніміконі району Карпат (Тематичний збірник)// «Дослідження лексики і фразеології». – Ужгород, 1982. – С.97-109.
 • Відображення матеріальної і духовної культури в українському зооніміконі району Карпат // Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі. Тези доповідей і повідомлень. – Житомир, 1983. – С.99-101.
 • Лингвогеографическое изучение зоонимов района Карпат // Совещание по вопросам диалектологии и истории языка (лингвогеография на современном этапе и проблемы межуровневого взаимодействия в истории языка) (Ужгород, 18-20 сентября 1984 г.). – Тезисы докладов и сообщений. – Т.ІІ.-М.: Изд-во Ан ССР, 1984. – С.203-204.
 • Взаємовідношення власних і загальних імен (зооніми і апелятиви) в українській мові. – Ужгород, 1985. – 66 с.
 • Українсько-південнослов’янські паралелі в зоонімії // Матеріали VI Республіканської славістичної конференції. – Одеса, 1987. – Т.І. – С.126-127.
 • Статус зоонима в онимической системе: ономасиологический аспект. – К.: УМК, 1988. – 87 с.
 • Народна зоонімія в образній системі фольклору Українських Карпат. – Хуст: Вид-во Українського т-ва охорони пам’яток історії і культури, 1988. – С.112-113.
 • Способы и типы деривации в зоонимии. – К.: УМК ВО, 1989. – 48 с.
 • Риси духовного життя народу в карпатоукраїнському зооніміконі (зооніми, утворені на базі числівників) // Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 200-річчю від дня народження Михайла Лучкая (17-18 листопада 1989 р.). – Ужгород: Карпати, 1989. – С.178-179.
 • Трансформації в карпатоукраїнській зоонімії, зумовлені змінами в соціальному житті / У зб.: «Науково-технічна революція і сучасні процеси розвитку лексики української народно-розмовної мови». – Ужгород, 1989. – С.140-142.
 • Современная народная зоонимия (Зоонимикон украинцев района Карпат). – АДД. – Нови Сад (Югославія), 1991. – 46 с.
 • Із народної зоонімії Українських Карпат (клички, пов’язані зі способом придбання тварин) // Матеріали наукової конференції присвяченої пам'яті Івана Панькевича (23-24 жовтня 1992 року). – Ужгород, 1992. – С. 345-347.
 • Украинско-венгерское взаимодействие в зоонимии / отантропонимийные зоонимы / У зб.: «Acta hungarica». – Ужгород, 1992. – С.39-41.
 • Із карпатоукраїнської зоонімії: клички, зумовлені параметрами просторово-часової вісі // Тези доповідей 47-ої підсумкової наукової конференції професорсько-викладацтького складу Ужгородського університету (секція філологічних наук). – Ужгород, 1993. – С.48.
 • О.Духнович і українська мова // О.В. Духнович і слов’янський світ. – Ужгород, 1993. – с.59-60.
 • Українські апелятиви як база в системі карпатоукраїнського зоонімікону // Матеріали науково-практичної конференції «Українська мова на Закарпатті у минулому і сьогодні» (5-6 травня 1992 р.). – Ужгород, 1993. – С.292-297.
 • Карпатоукраїнський зоонімікон як компонент історії духовної культури народу // Матеріали міжнародної наукової конференції (1-4 вересня 1993 р.). – Ужгород, 1993. – С.221-226.
 • Карапоукраїнський зоонімікон як компонент історії духовної культури народу // Кудьтура Українських Карпат: Ґражда, 1994. – С.634-637.
 • Традиційні й сучасні погляди на природу власного імені. – Ужгород, 1994. – 33 с.
 • Критерії та принципи номінації у сфері зоонімії // Jazykova a mimojazykova stranka vlasnỳch mien. – II slovenska onomasticka konferencia. – Bratislava – Nitra, 1994. – S. 179-182.
 • Із народної демонології: лексика на позначення дводушників // Тези доповідей 49-ої підсумкової наукової конференції професорсько-викладацьокого складу філологічного факультету Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1995. – С.90-92.
 • Тіхій Франтішек. Розвиток сучасної літературної мови на Підкарпатській Русі / Переклад з чеської Л.Белея, М.Сюська. – Ужгород, 1996. – 226 с.
 • Номінативні ресурси в ареалі карпатоукраїнської зоонімії // Матеріали VII Всеукраїнської ономастичної конференції. – Дніпропетровськ, 1997. – С.175-176.
 • Роль державної мови у системі вузівської освіти: українська мова як навчальна дисципліна і як засіб навчання // Гуманітарна освіта: досвід і проблеми. Ужгород, 25-27 жовтня 1998 року. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформація гуманітарної освіти». – Ужгород: Ґражда, 1999. – С.463 - 473.
 • Мовознавчі зацікавлення В. Ґренджі-Донського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). – Ужгород, 1999. – С.181-185.
 • Із карпатської зоонімії: давня традиція // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). – Вип. 3. - Ужгород, 2000. – С.204-210.
 • Питання літературної мови у творчих взаєминах Василя Ґренджі-Донського та Зореслава (о. Степана-Севастіяна Сабола, ЧСВВ) // Науковий збірник товариства «Просвіта») в Ужгороді. – Річник IX (XVIII). – Ужгород, 2000. – С.182-185.
 • Українсько-словацькі паралелі в сфері зоонімії // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія». – Вип. 5. – Ужгород, 2000. – С. 9-12.
 • Мовний світ В. Ґренджі-Донського: літературна й діалектна стихії у творчості письменника // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). – Вип. 2. – Ужгород, 2000. – С.209-215.
 • В. Ґренджа-Донський в оцінці В. Пачовського // Василь Пачовський у «Закарпаття», 2001.– С.237-240.
 • Особливості мови щоденника Василя Ґренджі-Донського: «Щастя і горе Карпатської України» // Актуальні проблеми журналістики. Збірник наукових праць. – Ужгород: Ліра, 2001. – С.472-479 (у співавторстві).
 • Українська літературна мова на Закарпатті (20-30 рр. XX ст.): чинники мовного розвитку// Українське і слов’янське мовознавство. – Вип. 4. – Ужгород, 2001. – С.494-499.
 • Демонічна лексика в науковій спадщині Володимира Гнатюка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (збірник наукових праць): Збірник пам’яті Кирила Галаса. – Вип.6. - Ужгород, 2002.- С. 156-164.
 • Ономастика художнього тексту (на матеріалі творчої спадщини В. Ґренджі-Донського) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 5. – Ужгород, 2002. – С.276-279 (у співавторстві).
 • Мовний світ О. Духновича: живорозмовна й книжна стихії в творчості письменника // Олександр Духнович – визначний педагог, мислитель і громадсько-політичний діяч Закарпаття. – Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Олександра Духновича (24-26 квітня 2003 року). – Ужгород, 2003. – С.30-47.
 • Українсько-словацька інтерферія в сфері зоонімії // Cestou uzajomkosti. – Banska Bystrica, 2003. – S.288-293.
 • “Vychodoslovensky slovnik” (Universum, Kosice-Presov, 2002): словацько-українські паралелі // Шляхом єдності: збірник матеріалів з міжнародної наукової конференції «Словацько-українські взаємини», яка відбулася у Банськиій Бистриці 23-24 жовтня 2003. – Banska Bystrica, 2003, - C. 264-270.
 • Із народного джерела: карпатоукраїнська зоонімія // Студії з ономастики та етимології. 2004. – К.: Вид-во НАН України, 2004. – С.169-179.
 • Українсько-польські паралелі в сфері зоонімії // Польща: історія, сучасність, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції (Ужгород. 24-25 червня 2004 року). – Ужгород: Ліра, 2004. – С.181-186.
 • Роль Августина Волошина в утвердженні та поширенні на Закарпатті (20-30 рр. XX ст.) української літературної мови // У зб.: Внесок вчених Карпатського регіону у світовий розвиток науки, культури, суспільства. – Хуст, 2005. – С. 182-196.
 • Лексико-семантична зумовленість у сфері карпатоукраїнського зоонімікону // Науковий вісник Чернівецього університету. – Вип. 475-477. – Слов’янська філологія. – Чернівці, 2009. – С. 433-443.
 • Із народної зоонімії: клички, семантика яких пов’язана з наявністю – відсутністю рогів у тварини // Studia Slovakistica 10. – Ужгород, 2009. – С. 171-185.
 • Питання сучасної української літературної та живорозмовної мови: вибране. Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2014. – 522 с.

Михайло Сюсько про інших (вибірково)Редагувати

Сюсько Михайло. Конференція в Ужгороді // Українська мова і література в школі. – К., 1979. - №3. – С. 135.

Сюсько Михайло. Авторитет мовознавчого світу (про Йосипа Дзендзелівського) // Газ. «Срібна земля» за 17 лютого 1996 року. – С. 14.

Сюсько Михайло. Державній мові – державний захист // Газ. «Ужгородський університет», №15-16 (1562-1563) за 16 вересня 1998 року. – С. 1.

Сюсько Михайло. У системі вузівської освіти // Газ. «Вісті Ужгородщини» за 18 липня 1998 року, № 54-55 (6617). – С. 9.

Сюсько Михайло. Визнання: у світлі постаті Віталія Ніколайчука // Газ. «Погляд» за 6 жовтня 2000 року, №3 (15). – С.5.

Сюсько Михайло. Іван Чередниченко // Педагоги – науковці. – Частина друга. – Ужгород, 2000. – С. 125-130 (у співавторстві).

Михайло Сюсько. Про таких кажуть: «Він і швець, і жнець, і на дуду грець» (Юрій Шип. Співаничок для діточок. – Ужгород: Патент, 1999.-144 с. – Тир. 500 прим.) (рецензія) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 3. – Ужгород, 2000.- С.340-343.

Сюсько Михайло. За і проти нового правопису // Газ. «Ріо» за 3 березня 2001 року, №9 (140). – С. 11.

Сюсько Михайло. День рідної мови: мова як виразник рівня культури держави // Газ. «Ужгород» за 24 лютого 2001 року, №7 (107). –С.2.

Сюсько Михайло. Пережтвання, сподівання, а також минуле та задуми на майбутнє // Газ. «Погляд» за лютий 2002 року, №9 (43). – С.2.

Сюсько Михайло. Три «Д» Володимира Сливки. Слово про керівника // Газ. «Погляд» (спецвипуск), №2 (36) за 2 березня 2002 року. – С.2.

Сюсько Михайло. 95-річчя з дня народження Миколи Андрійовича Грицака, лексикографа, поета, прозаїка, фольклориста (1908-1979) // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2002 – С.171-177.

Сюсько Михайло. Іван Федорович Фоґорашій (Бережанин): 70-річчя від дня смерті мовознавця, історика і громадського діяча (1886-1934) // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2003 – С. 230-233.

Сюсько Михайло. Євген(ій) Іванович Сабов: 145-річчя з дня народження літературознавця і фольклориста (1859-1934) // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2004 рік. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2003 – С.190-193.

Сюсько Михайло. Стриманий оптимізм (розмовляв Андрій Андрусяк, студент відділення журналістики УжНУ) // Газ. «Срібна земля» за 6 листопада 2004 року, №4 (604).

Сюсько Михайло. Гіядор Миколайович Стрипський: 130-річчя з дня народження прозаїка, перекладача, фольклориста (1875-1946) // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2004 – С.125-128.

Сюсько Михайло. Кафедра української мови // Ужгородський національний університет на порозі ІІІ тисячоліття. – Ужгород, 2005. – С.144.

Сюсько Михайло. Кафедра української мови: становлення та розвиток // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія Вип. 9. – Ужгород, 2005.- С. 133-134.

Сюсько Михайло. Василь Іванович Лавер (до 75-річчя з дня народження) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологія. Вип. 11. – Ужгород, 2005. – С. 182-184.

Сюсько Михайло. Свенціцький Іларіон Семенович // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2006 рік. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2005 – С.170-171.

Сюсько Михайло. Кирило Йосипович Галас: 85-річчя з дня народження вченого-мовознавця, педагога, поета (1921-1995) // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2006 рік. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2005 – С.168 -170.

Сюсько Михайло. Іван Артемович Панькевич. 120-річчя від дня народження літературознавця, фольклориста, мовознавця (1887-1958) // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2006. – С. 370-374.

Сюсько Михайло. Кирило Йосипович Галас: до 85-річчя з дня народження вченого-мовознавця, педагога, поета (1921-1995) // Газ. «Карпатська Україна» за 1 жовтня 2006 року, №13 (119).

Сюсько Михайло. Олександр Андрійович Митрак. 170-річчя від дня народження письменника, культуролога, мовознавця – лексикографа, етнографа (1837-1913). – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2006. – 399-402.

Сюсько Михайло. Василь Степанович Гренджа-Донський. 100-річчя від дня народження письменника, громадського діяча (1897-1974) // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2006. – С. 205-210.

Сюсько Михайло. Грицак Микола Андрійович // Енциклопедія Закарпаття. Визначні особи XX ст. – Ужгород: Ґражда, 2007. – С.105.

Сюсько Михайло. Добош Василь Іванович // Енциклопедія Закарпаття. Визначні особи XX ст. – Ужгород: Ґражда, 2007. – С.116-117.

Сюсько М.І. Медвідь-Пахомова Світлана // Енциклопедія Закарпаття. Визначні особи XX ст. – Ужгород: Ґражда, 2007. – С. 211.

Друковані джерела про проф. Михайла Сюська (вибірково)Редагувати

Москаленко Н. А., Феденко М. М., Смагленко Ф. П. Українська сучасна літературна мова. — К. — Одеса: Вища школа, 1980.-160 с.
Зі змісту (про Михайла Сюська) — с.2.

Warchoł Stefan. Kwestionarius do badania zoonimii ludowej w Polsce na tle słowianskim. — Lublin, 1993.
Зі змісту (про Михайла Сюська) — S. 229, 230, 231.

Сюсько Михайло Іванович // Академіки наук вищої школи України. Довідник. — К., 1994.
Зі змісту (про Михайла Сюська) — С. 259.

Філологічному факультету — 50// Науковий вісник Ужгородського університету. — Серія Філологія. — вип.1, 1995.
Зі змісту (про Михайла Сюська) — с.3,4.

Гранчак І. М., Довганич О. Д., Сливка В. Ю. та ін. Осередок освіти, науки, культури. Ужгородському університету — 50 років. — Ужгород, 1995.
Зі змісту (про Михайла Сюська) — с.15, 108, 110, 111, 112, 113, 131.

Кор. Л. У. (: «Літературна Україна»). Ювілей мовознавця (М.Сюсько). — Газ. «Літературна Україна», 1997 рік, за 22 червня.

Наші ювіляри. Михайлу Сюську — 60 // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. — К., 1997. — С. 33-34.

Ф. К. (? Федір Ковач). Сюсько Михайло// Краєзнавчий словник русинів-українців. Пряшівщина. — Пряшів: Союз русинів-українців, 1999. — С. 332

Ужгородський державний університет. 2000. — Ужгород, 2000. — 125 с.
Зі змісту (про Михайла Сюська) — с. 67, 68, 69.

Науковий вісник Ужгородського університету. — Серія Філологія 5. — Ужгород, 2000.
Зі змісту (про Михайла Сюська) — с.2, 152.

Вілли всього людині не замінять (Інтерв'ю Михайла Сюська зі студенткою відділення журналістики УжНУ Антоніною Дерев'яненко) // Газ. «Погляд», № 4 (38) за 28 червня 2002 року — с. 4.

Карпенко Ю. О. Євген Степанович Отін: спроба наукової лірики // В зб. «В пространстве филологии». — Донецк: Юго-Восток, 2002.
Зі змісту (про Михайла Сюська) — с.13.

Уста Іван. Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю з дня народження Олександра Духновича // Газ. «Новини Закарпаття», № 64-65 за 26 квітня 2003 року.
Зі змісту (про Михайла Сюська) — с.3.

Лазоришин Ігор. Олександра Духновича вшанували науковці // Газ. «Срібна земля», № 15 за 26 квітня 2003 року.
Зі змісту (про Михайла Сюська) — с.13.

Мова не тільки засіб спілкування… (Інтерв'ю Ярослава Ядловського з Михайлом Сюськом) // Газ. «Фест», № 6 (359) від лютого 2003 року. — с.15.

Белей Л. О. Сюсько Михайло Іванович // Українська мова. Енциклопедія. — Видання друге, виправлене і доповнене. — К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. — С. 675.

Власенко В. В. Сучасна українська літературна мова. Бібліографічний покажчик. — Житомир, 2004.
Зі змісту (про Михайла Сюська) — С. 165.

Федака Павло. Бібліографічний покажчик. До 60-річчя від дня народженн. — Ужгород: Карпати, 2005.
Зі змісту (про Михайла Сюська) — пп. 31, 101, 113, 129, 130, 133, 135, 173, 257, 457, 514, 623, 675, 681, 875, 888.

Венжинович Наталія, Розумик Тамара. Михайло Іванович Сюсько. 70-річчя від дня народження // Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2007 рік. — Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2006. — с.263-268.

Зубач Василь. Професор з Міжгірщини // Газ. «Закарпатська правда», № 25 за 1 липня 2006 року. — С.12.

Вегеш М. М. Сюсько Михайло Іванович // Енциклопедія Закарпаття: видатні особи XX століття. — Ужгород: Ґражда, 2007. — С.316-317.

Я не в захоплення від Болонської системи навчання (Інтерв'ю Михайла Сюська з Мирославою Галас) // Газ. «Ужгород», № 21 (434) за 2 травня 2007 року. — С.13.

70-та весна вченого і педаґоґа Михайла Сюська // Календар «Просвіти» на 2007 р. — С.176.

Венжинович Наталія. До ювілею професора Михайла Сюська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія, № 15. — Ужгород, 2007. — С. 144–146.

Сюсько Микола. Серпантини, Ужгород: Ґражда, 2008 р. — 140 с.
Зі змісту (про Михайла Сюська) — С.17, 35.

Закарпатський діалект. Бібліографічний покажчик. — Ужгород: Говерла, 2009. — 135 с.
Зі змісту (про Михайла Сюська) — пп. 1246–1295.

Родина проф. Михайла СюськаРедагувати

Сюсько Іван Яцькович — батько (09.04.1894-23.11.1948)
Сюсько (Блецкан) Гафія Іванівна — мати (07.05.1894-09.02.1962)
Сюсько Іван Іванович — брат (15.03.1926 — 16.08.1990)
Щур (Сюсько) Марія Іванівна — сестра (14.10.1928 — 05.10.1987)
Сюсько Микола Іванович — брат (1931р.н.)
Сюсько Василь Іванович — брат (1934 р.н.)
Сюсько (Романюк) Раїса Василівна — дружина (1937 р.н.)
Сюсько Костянтин Михайлович — син (1965 р.н.)
Шебештян (Сюсько) Ярослава Михайлівна — дочка (1968 р.н.)

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати