Соціальна робо́та — галузь наукових знань, академічна дисципліна та професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню.[1]

Соціальна робота як фахова діяльність є взаємопов'язаною системою цінностей, теорії і практики, її місія полягає в наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій[2].

Це система теоретичних знань і заснована на них практика й політика, яка має на меті забезпечення соціальної справедливості шляхом наснаженнящо це означає? і підтримки найменш захищених верств суспільства та протидії факторам соціального виключення.[3]

Соціальна робота — це практична діяльність, що відбувається у складному, змінному середовищі. Використовуючи теорії людської поведінки та соціальних систем, соціальна робота виникає там, де має місце взаємодія людей з їхнім оточенням.


Метод

ред.

Соціальна робота будує свою методологію на «базованих на доказах» знаннях, отриманих з досліджень та оцінювання практики соціальної роботи, включно зі специфічними знаннями відносно їхнього контексту.[4]

Сучасні класифікації теорій взаємодії та моделей соціальної роботи

ред.

Різновиди теорій соціальної роботи (за Є. Холостовоюхто така, де посилання на бібліоґрафію?)

Група теорій Характеристика групи Основний наголос Конкретні теорії, що належать до групи
Психологічно орієнтовані теорії (моделі) соціальної роботи Сукупність теоретичних концепцій соціальної роботи, спільною основою яких є пізнання закономірностей психологічного розвитку і статусу людини в суспільстві На психологічних та емоційних, а не соціальних чинниках Психодинамічна модель

Гуманістична модель

Соціологічно орієнтовані теорії (моделі) соціальної роботи Сукупність теоретичних концепцій соціальної роботи, в основі яких — пізнання закономірностей соціального розвитку, структурування суспільства. взаємодії його соціальних інститутів На навколишньому середовищі (фізичному і соціальному) на противагу індивідуалізації психологічно орієнтованих підходів Системна теорія

Екологічна теорія

Соціально-радикальні теорії (марксизм, фемінізм)

Теорія стигматизації

Комплексно орієнтовані теорії (моделі) соціальної роботи Сукупність теоретичних концепцій соціальної роботи, які орієнтуються на цілісне бачення проблем захисту життєвих сил людини як біопсихосоціальної істоти Враховування як психологічних, так і соціальних чинників Біхевіористський і когнітивний підходи

Теорія кризового втручання

Зосереджена на завданні модель

Теорія ролей

Функції

ред.

Функції соціальної роботи: профілактична, прогностична та функція соціального контролю.

Види

ред.

Соціальний супровід — вид соціального обслуговування, який передбачає надання комплексу соціальних послуг, спрямованих на подолання життєвих труднощів, збереження та підвищення соціального статусу особи чи сім'ї.

Соціально-культурна діяльність (СКД)

Див. також

ред.

Джерела

ред.

Посилання

ред.
  1. Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. — К.: Академвидав, 2005. — с. 300. ISBN 966-8226-26-7
  2. Соціальна робота: В 3 ч.— К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004.— Ч. 1: Основи соціальної роботи / Н. Б. Бондаренко, І. М. Грига, Н. В. Кабаченко та ін.; За ред. Т. Семигіної та І. Григи.— 2004. ISBN 966-518-294-3
  3. Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В. І. Полтавця. — К.: КМ Академія, 2000. — С. 5
  4. Семигіна Т. Брижовата О. Міжнародне визначення соціальної роботи// Соціальна політика і соціальна робота. -2002.-№ 3, 4. -С.144-145.