Провінція (значення)

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Провінція — термін, що означає певну територію в праві, геології, біології тощо. Вірогідно походить від лат. pro vincere Romanis — владарювати від імені Римлян.

  • Провінція (територія) — адміністративно-територіальна одиниця низки держав.
  • Провінція (геологія) — 1) Район розробки родовища, будь-яких корисних копалин. Наприклад, П. вугільна, металогенічна (рудна), нафтоносна. 2) Частина природної зони, територія, область, яка характеризується певними ознаками. Одиниця районування.

Фізико-географічна провінція — частина природної зони в складі певної фізико-географічної області; одиниця фізико-географічного районування. Виділяють за морфоструктурними особливостям рельєфу і клімату, в горах — за характером ви-сотної поясності.

Гідрогеохімічна провінція — гідрогеологічна структура, що характеризується єдністю геологічної будови та геохімічної еволюції, які відображені в умовах формування хім. складу підземних вод, їх вертикальній та горизонтальній зональності, а також в наявних типоморфних ендогенних та екзогенних елементах та газах.

Мірагенетична провінція — територія, мінеральні комплекси якої зв'язані спільністю походження.

Мінералогічна провінція — територія, яка характеризується явною перевагою того чи іншого типу мінералізації.

Теригенно-мінералогічна провінція — область осадонакопичення, що характеризується єдиним комплексом уламкових мінералів. Може бути простою, коли формується за рахунок продуктів зносу з однієї області, або складною, коли формується за рахунок зносу з кількох областей.

Вугленосна провінція (рос. провинция угленосная; англ. coal-bearing province; нім. kohlenführende Provinz f) — великі площі з одновіковим процесом осадонакопичення і вуглеутворення у подібних фізико-географічних умовах. До В.п., як правило, входять декілька вугільних басейнів і великих родовищ, які пов'язані між собою спільністю генетичних ознак.

Нафтогазоносна провінція (рос. провинция нефтегазоносная; англ. petroleum-bearing province; нім. erdöl-und-erdgasführende Provinz f) — територія, що зазвичай об'єднує сукупність нафтогазоносних областей, приурочених до одного або групи найбільших геоструктурних елементів (синеклізи, антеклізи, крайового прогину та ін.). У світі виділено близько 80 нафтогазоносних провінцій, чимало з них мають підводне продовження.

Крім того, виділяють геохімічні, гідрогеологічні провінції, провінції мінеральних вод та ін.