Префіксально-суфіксальне словотворення

Префіксально-суфіксальне словотворення — одночасне приєднання до твірної основи суфікса і префікса: стіна — про-стін-ок, земля — за-земл-и-ти.

Суфіксальна частина таких слів виконує словотворчу роль і, головне, виступає засобом оформлення слова разом із закінченням, показником належності його до якоїсь частини мови. Наприклад, суфікс -ок відносить слово простінок до іменників не першої відміни, як слово стіна, а до другої; суфікс -и- переводить основу іменника земля до дієслів і творить перехідне дієслово. Префіксальна частина цих слів виражає тільки словотвірне значення, хоча в дієслові одночасно дає вказівку і на вид. Примітка. У дієслові суфікс може змінювати і граматичне значення виду. Наприклад: заземлити — дієслово доконаного виду, від нього можна утворити за допомогою суфікса -уша- (-юва-) форму недоконаного виду — заземлювати. Суфіксально-префіксальний спосіб широко використовується для творення іменників, прикметників, дієслів і прислівників. Суфіксально-префіксальні іменники складають досить численну групу. Вони творяться від іменникових основ за допомогою префіксів та іменникових суфіксів. Одним із різновидів виступає словотворення на основі прийменникової словоформи іменника.

Творення суфіксально-префіксальних іменниківРедагувати

Слово (словоформа) Префікс Суфікс Похідний іменник
долина ви- -ок видолинок
піч за- -ок запічок
грива о- -ок огривок
ліс пере- -ок перелісок
бесіда спів- -ник співбесідник
пам‘ять без- -ств безпам'ятство
фара під- -ник підфарник
рукав на- -ник нарукавник
хвіст при- -ень прихвостень
берег по- -анин побережанин

Суфіксально-префіксальні прикметники творяться від прийменниково-іменникових форм, від сполучень дієслова з часткою не і, рідш е, від безприйменникових форм — основ дієслів, іменників за допомогою прикметникових суфіксів.

Творення суфіксально-префіксальних прикметниківРедагувати

Слово (словоформа) Префікс Суфікс Похідний прикметник
атом без- -н- безатомний
роса без- -ян- безросяний
їм ’я від- -н- відіменний
Дунай за- -ськ- задунайський
рядок між- -ов- міжрядковий
з'їзд після- -ів-, -ськ- післяз'їздівський
цинга проти- -отн- протицинготний
земля серед- -н- Середземний
загоїти не- -н- незагойний
оцінити не- -енн- неоціненний

Суфіксально-префіксальні дієслова творяться від основ різних частин мови за допомогою дієслівних суфіксів і префіксів. Особливо продуктивні відприкметникові дієслова.

Творення суфіксально-префіксальних дієслівРедагувати

Слово, що послужило твірною основою Префікс Суфікс Похідне дієслово
повільний у- -и- уповільнити
порожній з-(с-) спорожнити
повний за- заповнити
домашній о- одомашнити
легший об- полегшити
вищий пере- перевищити
половина роз- розполовинити
десятеро по- подесятерити
сила обез- -і- обезсиліти
народ об- -ува- обнародувати
пояс о- -а- опоясати
свій за- -ї- засвоїти
дзенькати ви- -ува- видзенькувати
танцювати при- -овува- пританцьовувати

Примітки. 1. До твірної основи може приєднуватися, крім суфікса, що входить до основи дієслова, і морфема -ся: кошіль — роз-кошел-и-ти-ся, табір — о-табор-и-ти-ся.
2. Суфіксально-префіксальні дієслова, похідні від дієслівних основ, відрізняються від утворених префіксальним способом ознакою відсутності слова з префіксом: дзенькати — видзенькувати, але мазати — вимазати (префіксальний спосіб) — вимазувати (утворення недоконаного виду від вимазати за допомогою суфікса -ува-).

Суфіксально-префіксальні прислівники складають словотвірний тип: до основ прикметника або займенника додаються префікс по- і суфікси -ськ(и), -ськ(ому).

Творення суфіксально-префіксальних прислівниківРедагувати

  • батьківський по-батьківськи, по-батьківському
  • інший по-іншому
  • вовк по-вовчи
  • латинь по-латині

Примітка. Суфікс -і виступає лише в прислівнику по-латині.

За зразком прислівників можуть творитися відчислівникові слова, які в реченні є вставними словами, але в них префікс по- поєднується із суфіксом -е(-є), який у прикметнику є закінченням: перший — по-перше, третій — по-третє.

У прислівниках, що утворилися внаслідок переходу словоформ змінюваних слів, може бути наявний і префікс (прийменник), і суфікс (закінчення словоформи, що перейшла у прислівник): попідвіконню, попросту, поодинці. Але такі утворення не можна відносити до суфіксально-префіксального словотвору.

ПосиланняРедагувати