Правові́ ці́нності — це різноманітні матеріальні та нематеріальні блага, які забезпечуються правом[1].

У найбільш загальному вигляді під правовими цінностями розуміються властивості (ознаки) права, істотно значущі для людей[2].

Правовими є цінності, значущі з точки зору правових відносин. У рамках життєдіяльності суспільства вони виступають загальнообов'язковими ціннісними орієнтирами і покладені в основу юридично оформленої системи права[3].

С. В. Михайлов називає правовими цінностями «узагальнені правові цілі та правові засоби їх досягнення, що виконують роль правових норм».

Він пропонує виділяти блоки правових цінностей:

Свободу називають найвищою, основною правовою цінністю[2].

Поняття «правові цінності» та «цінності у праві» мають свої смислові відтінки[4]. Від них слід відрізняти цінність права — його спроможність служити метою і засобом задоволення загальнолюдських потреб та інтересів[5].

Ці питання вивчаються розділом філософії права під назвою правова аксіологія (від дав.-гр. ἀξία — цінність)[2][6].

Див. також

ред.

Примітки

ред.
 1. Оборотов Ю. М. Традиції та оновлення у правовій сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права). — О.: Юрид. л-ра, 2002
 2. а б в Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. І. Максимов та ін. / за ред. д-ра філос. наук, проф. О. Г. Данильяна. — Харків: Право, 2009. — 208 с.
 3. Правовые ценности в системе ценностных ориентаций личности
 4. а б Михайлов С. В. Правовые ценности: теоретико-правовой аспект: автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. юр. наук: спец. 12.00.01. «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» / С. В. Михайлов. — Ростов-на-Дону, 2011.
 5. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с. Архів оригіналу за 9 червня 2015. Процитовано 3 травня 2015.
 6. Вахитова Н. А. Проблема понимания категории «правовая ценность»

Джерела

ред.
 • Алексеев Н. Н. Основы философии права, 1924.
 • Бабенко А. Н. Правовые ценности и освоение их личностью: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.01 — Теория и история права и государства; История правовых учений / А. Н. Бабенко; Науч. конс. Н. Л. Гранат; Академия управления МВД России. — М., 2002. — 46 с.
 • Бабенко А. Н. Правовые ценности (вопросы теории). — М.: Изд-во Академии управления МВД России (2001).
 • Балаянц М. С. Фундаментальные правовые ценности современного общества: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.01 — Теория и история права и государства ; История учений о праве и государстве / М. С. Балаянц; Науч. рук. П. А. Астахов. — М., 2007. — 25 с.
 • Бандура О. О. Єдність цінностей та істини в праві: Монографія. — К.: Національна академія внутрішніх справ України 2000. — 200 с.
 • Задихайло Д. Д. Системні правові цінності як запорука ефективності виконавчої влади / Д. Д. Задихайло // Державне будівництво та місцеве самоврядування. — Х. : Право, 2007. — Вип. 14. — С. 158—166.
 • Мельничук, О. С., Горобець К. Аксіологічні основи права. — Право України, № 4 (2010): 220—224.
 • Размєтаєва Ю. С. Правові цінності: природа і особливості / Ю. С. Размєтаєва // Правова доктрина — основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрНУкраїни та обговоренню п'яти том. моногр. «Правова доктрина України», Харків, 20–21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. — Харків, 2013. — С. 183—186.
 • Філософія права: проблеми та підходи: навч. пос. / П. М. Рабінович, С. П. Добрянсь- кий, Д. А. Гудима та ін. ; за заг. ред. П. М. Ра- біновича. — Львів: Льв. нац. ун-т ім. І. Фран- ка, 2005. — 332 с.
 • Шайгородський Ю. Ж. Ціннісні трансформації в період суспільних змін // Соціальна психологія. — № 3. — 2009. — С. 86-94.
 • Яковюк І. В. Роль цінностей у процесі формування правової культури і правової системи / І. В. Яковюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. — Х. : Право, 2007. — Вип. 14. — С. 3-14.

Література

ред.