Період кристалічної ґратки

Елементарна комірка кристалічної ґратки з трьома різними періодами

Пері́од кристалі́чної ґра́тки — довжина ребра елементарної комірки кристалічної ґратки. Для найпростіших ідеальних одноатомних кубічних ґраток це просто відстань між сусідніми атомами. У загальному випадку — це якнайменша відстань, при зсуві (трансляції) на яку ґратка точно відтворює свій початковий вигляд, тобто в кожному вузлі опиняються атоми того ж сорту, що й до зсуву.

Період кристалічної ґратки доволі часто називають також сталою ґратки, хоча цей термін не зовсім точний, оскільки період залежить від температури, тож не є сталою у строгому розумінні.

Єдиним періодом кристалічної ґратки характеризуються лише кристали кубічної сингонії. В загальному випадку ґраток нижчої симетрії, періодів два або три. Вони задаються векторами або ж додатково вказуються кути між ними.

Структуру кристалічної ґратки та її періоди визначають за допомогою дифракції рентгенівських променів чи електронів.