Об'єкт правовідносин

(Перенаправлено з Об'єкти правовідносин)

Об'єкт правовідносин — це те, із приводу чого виникає, існує саме правове відношення. Так, управлена особа може претендувати на надання їй іншою стороною якогось майна (грошей, речей тощо), володіти і розпоряджатися якимись цінностями і тa.ін.

Проблема поняття, змісту, класифікації і аналізу інших сторін об'єктів правовідносин має важливе значення, оскільки лише наявність об'єкта права викликає необхідність виникнення і здійснення самих правовідносин. Відсутність об'єкта права позбавляє сенсу існування будь-яких правовідносин. У суспільстві немає і не може бути правовідносин не тільки безсуб'єктних, а й без об'єктних.

Проблема загального визначення поняття «об'єкт правовідносин» завжди привертала увагу дослідників і була предметом дискусій. Намагаючись знайти оптимальне і адекватне рішення і відповісти на загальне питання, що таке об'єкт права, багато з авторів висловлюють не тільки відмінні точки зору, а й ті, що доповнюють одна одну.

У юридичній літературі існують різні трактування об'єкта правовідносин. Проте у ході тривалої дискусії склалися в основному дві концепції — моністична і плюралістична. Згідно з першою з них об'єктом правовідносин можуть виступати тільки дії суб'єктів, оскільки саме дії, вчинки людей підлягають регулюванню юридичними нормами, і лише людська поведінка здатна реагувати на правовий вплив. Звідси у всіх правовідносин єдиний, загальний об'єкт.

Згідно з другою, реалістичною позицією, об'єкти правовідносин настільки різноманітні, наскільки різноманітні правовідносини, що регулюються правом.

Види об'єктів правовідносин ред.

Отже, залежно від характеру і видів правовідносин їх об'єктами виступають:

  1. Матеріальні блага (речі, предмети, цінності), характерні головним чином для цивільних, майнових правовідносин (купівля-продаж, дарування, міна, заповіт тощо).
  2. Нематеріальні особисті блага (життя, честь, здоров'я, гідність, свобода, безпека, право на ім'я, недоторканність людини), більшість з яких типові для кримінальних і процесуальних правовідносин.
  3. Поведінка, дії суб'єктів, різного роду послуги і їх результати. (Це, головним чином, правовідносини, що складаються на основі норм адміністративного права у сфері управління, побутового обслуговування, господарської, культурної й іншої діяльності).
  4. Продукти духовної творчості (твори літератури, мистецтва, живопису, музики, скульптури, а також наукові відкриття, винаходи — все, що є результатом інтелектуальної праці).
  5. Цінні папери, офіційні документи (облігації, акції, векселі, гроші, приватизаційні чеки, дипломи, атестати тощо). Вони можуть стати об'єктом правовідносин, що виникають при їх втраті, поновленні, оформленні дублікатів. У наш час в країні склався ринок цінних паперів, акції купуються і продаються, тобто вони є об'єктами угод.

Джерела ред.

1. Шевчик О.С. Валютні правовідносини як специфічний вид фінансових правовідносин [Електронний ресурс] / О.С. Шевчик // Форум права : електрон. наук. фах. вид. — 2012. — № 1. — С. 1075—1080. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12socvfp.pdf 

2. Бедей М.І. Про критерії побудови системи об'єктів господарсько-договірних правовідносин / М.І. Бедей // Проблеми законності. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2010. - Вип. 106. - С. 190-197.

3. Сердюк І. А. Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття «об'єкт правовідносин» / І. А. Сердюк // Актуальні проблеми цивільного і господарського права, № 4 (11), 2008. – С. 13–22.

4. Юриста О. В. Історико-правовий аналіз досліджень об’єкта правового відношення / О. В. Юриста // матеріали III звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Крим. ф-ту Нац. ун-ту внутр. справ: У 2 ч. – Сімферополь : Доля, 2001. – Ч. 2 – 188 с.11. Юриста О. В. Історико-правовий аналіз досліджень об'єкта правового відношення / О. В. Юриста // матеріали III звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Крим. ф-ту Нац. ун-ту внутр. справ: У 2 ч. – Сімферополь : Доля, 2001. – Ч. 2 – 188 с.

5. Гузь Є. В. Рухоме майно як об’єкт цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Є. В. Гузь ; кер. роботи В. Л. Яроцький ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 20 с.

6. Єрмоленко В. Об’єкт у структура правовідносин / В. Єрмоленко // ЮридичнаУкраїна. – 2004. – № 1. – С. 11–15.

7. Сонюк О.В. Проблема визначення об’єкта правовідносин у сфері адміністративного судочинства / О.В. Сонюк // Часопис Київського університету права. – 2013. -  №2. – С. 143-146. 

Див. також ред.

Посилання ред.