Відкрити головне меню

Марсагет (грец. Μαρσαγέτης) — брат скіфського династа Іданфірса, відомий лише з повідомлення Ктесія Кнідського (ΠΕΡΣΙΚΑ, XIII, (20)), а саме: під час морської розвідувальної екпедиції, що передувала походу Дарія на скіфів, перси полонили Марсагета, який був «…ув'язненим у кайдани за наказом брата за якусь провину…». У контексті скіфо-перських відносин наведене повідомлення вичерпно відкоментоване Черненко Є. В.[1] Додатково має місце припущення, що в наслідок певної кризи у скіфо-сколотському правлячому домі (смерть Савлія та затвердження Іданфірса/Ідантура) Дарієм І було сплановано акцію, подібну до описаного у Бехістунському написі походу на саків-тіґрахауда, а саме:

«… я вщент розбив одну частину саків, а іншу полонив… Ватажка їх, на ім'я Скунха, полонили та привели до мене. Тоді я іншого зробив ватажком, на власне бажання. Після цього країна стала моєю».[2]

Запропоновані етимології:

Ктесій Кнідський щодо МарсагетаРедагувати

укр. «§ 16. Дарій наказав каппадокійському сатрапу Аріарамну перейти до Європи проти скіфів та взяти в полон чоловіків та жінок. Аріарамн, перепливши на 30 п'ятидесятивесельних човнах, взяв скифів у полон, причому й брата скіфського царя Марсагета, знайшовши його ув'язненим у кайдани за наказом брата за якусь провину.»[8]

грец. «ὅτι ἐπιτάσσει Δαρεῖος Άριαράμνῃ τῷ σατράπῃ Καππαδοκίας ἐπὶ Σκύθας διαβῆναι, καὶ ἄνδρας καὶ γυναίκας αἰχμαλωτίσαι ὁ δὲ διαβὰς πεντηκοντόροις λ᾽ ῇχμαλώτισε. Συνέλαβε δὲ καὶ τὸν ἀδελφὸν τοῦ βασιλέος τῶν Σκυθῶν Μαρσαγέτην, ἐπὶ κακώσει εὑρὼν παρὰ τοῦ οἰκείου ἀδελφοῦ δεδεμένον.»

Інші відомі на сьогодення згадки цього імені та історичні персони з даним ім'ямРедагувати

 • грец. Μαρζάκου ← Μαρζακος — антропонім, відомий з боспорської епіграфіки II ст.[9]
 • ос. Марсæґ / Марсуґ / Балсæґ — мифічний персонаж Нартського епосу, володар живого вогняного колеса, яке виступає як каральна зброя чи то бога сонця Хура, чи власне Марсаґа, за допомогою якого було вбито непереможного Сослана.[10]

Примітки. Джерела. ПосиланняРедагувати

 1. (рос.) Черненко Е. В. Скифо-персидская война.- К., 1984.
 2. Переклад на українську з російської, некваліфікований, і не може використовуватись як джерело для посилань. Оригінал: (рос.) Бехистунская надпись Дария I (Перевод М. А. Дандамаева)
 3. (англ.) Joseph H. Peterson. Dictionary of most common AVESTA words
 4. (рос.) В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор. т. І., Москва-Лен., 1949.
 5. (рос.) Дигорско-русский словарь. Владикавказ. «Алания». 2003.
 6. останнє у порівнянні з відомим сюжетом скіфської міфології Олень - Хижак
 7. (рос.) Муравьев С. Н. Проблема Аракса — Танаиса — Яксарта и уровень Каспия в VI—III вв. до н. э. (К вопросу о палеогидрографии Каспийско-Аральского бассейна). Mathesis. Из истории античной науки и философии. М., Наука, 1991.
 8. (рос.)В. В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. ВДИ, 1947.
 9. (гр.)CIRB 679
 10. (рос.)Деяния Нартов. Смерть Сослана.