Ефективність збагачення

Ефективність збагачення (рос. эффективность обогащения, англ. mineral preparation efficiency, нім. Effektivität der Aufbereitung) — ступінь повноти вилучення корисної копалини в концентрат, міра досконалості процесу збагачення. Визначається як відношення фактичного значення показника збагачення мінералу до теоретично досяжного.

Методи визначення

ред.

Застосовуються три групи методів оцінки ефективності збагачення: аналітичні, графоаналітичні та графічні.

Аналітичні базуються на розрахунках критеріїв ефективності за даними виходу продуктів збагачення та вмісту в них відповідного компонента. Наприклад:

 

де γк — вихід концентрату, βк, βхв — вміст корисної копалини в концентраті та відходах, α — вміст корисної копалини у вихідному продукті. Перший співмножник означає вилучення корисного компонента в концентрат, другий — вилучення породи у відходи збагачення.

 
Крива збагачення Тромпа

Графічні методи базуються на використанні кривих розділення Тромпа. За результатами фракційного аналізу продуктів збагачення будують криву вилучення фракцій, з якої визначають густину розділення ρр (густина фракції, вилучення якої дорівнює 50 %), середнє ймовірне відхилення Еpm = (ρ75 - ρ25)/2 та коефіцієнт похибки розділення J = Еpm / ρр - 1000, які використовують як критерії ефективності розділення, а також як показники для оцінки технологічної придатності збагачувальних апаратів. За кривими Тромпа, вимірюючи площу, обмежену координатами і певним відрізком кривої, можна графічно визначити вміст відповідних фракцій у тому чи іншому продукті розділення. Можливі також графічні побудови та оцінки за збагачуваності кривими (визначення трикутників помилок).

Графоаналітичні методи використовують графічні побудови для їх математичного опису з подальшим використанням одержаних виразів при аналітичних розрахунках як фактичних результатів збагачення, так і очікуваних (прогнозних) показників. Наприклад, на базі математичного опису кривих Тромпа побудовано ентропійний метод оцінки та прогнозування показників збагачення.

Джерело

ред.