Мирослав Михайлович Волинський (нар. 17 лютого 1955, с. Підтесово, Красноярський край) — український композитор

Мирослав Волинський
Зображення
Зображення
Основна інформація
Дата народження 17 лютого 1955(1955-02-17) (69 років)
Місце народження с. Підтесово, Красноярський край
Громадянство Україна Україна
Професії композитор
Нагороди
орден «За заслуги» III ступеня
mwolynskij.at.ua

Біографія Biography ред.

Народився 17 лютого 1955 року у селі Підтесово Красноярського краю (батьки були репресованими). З 1956 по 1979 р.р. проживав в м. Івано-Франківську, де закінчив музично-педагогічний Факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 1979 р. проживає у Львові, де в 1986 р. закінчив Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка у класі композиції професора Анатолія Кос-Анатольського, а після його смерті Лешека Мазепи.

Дипломант Всеукраїнських конкурсів-фестивалів: Золотоверхий Київ та «Створімо сучасну патріотичну музику».

Член Національної спілки композиторів України. Заслужений діяч мистецтв України. Працював викладачем композиції Львівської середньої спеціальної музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької. Серед учнів є лауреати українських та міжнародних конкурсів юних композиторів.

У творчому доробку Мирослава Волинського близько 200 творів різних форм і жанрів. В своїй творчості композитор тяжіє до монументальних жанрів: опера, ораторія, симфонічна музика. Є вокальні твори написані на німецькій, польській, англійській та італійській мовах.

Твори виконувалися і є в репертуарі не тільки вітчизняних виконавців, а й музикантів зі Швейцарії, Німеччини, Польщі, Канади, Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, Китаю, Франції та Англії.

Композитор підтримує творчі зв’язки з різними музичними колективами: симфонічними оркестрами Львова, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя, Черкас, а також Національним Президентським оркестром; з багатьма хоровими колективами: муніципальним камерним хором «Київ», «Хрещатик», «Благовість» (м. Київ), Заслужена капела України «Трембіта», «Галицький камерний хор», «Євшан», «Soli Deo» (м. Львів), «Чернівці» (м. Чернівці), «Галицькі передзвони» (м. Івано-Франківськ); а також окремими вітчизняними та зарубіжними виконавцями.

Із резонансних подій можна відмітити: постановку в 2002 р ораторії «Мойсей» силами Одеського театру опери та балету (диригент Народний артист України Василь Василенко), постановку цієї ж ораторії в м. Львові силами Заслуженої капели України «Трембіта» (диригент Народний артист України Іван Юзюк) – до 150-річчя від дня народження Івана Франка;

постановку ораторії «Totus Tuus» (2011 р.) – з нагоди 10-ї річниці пастирського візиту Папи Івана Павла ІІ до України. (Заслужена капела України «Трембіта» диригент Заслужений діяч мистецтв України Микола Кулик );

постановку ораторії «Я тебе кличу» (2015 р.) до 150-річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького силами Заслуженої капели України «Трембіта» та Львівського театру опери та балету і. С. Крушельницької (режисер-постановник Народний артист України Василь Вовкун). Ця ораторія була також представлена в м. Києві;

концертна постановка опери «Лісова пісня» на оперному фестивалі «Опера в мініатюрі» в 2017 р. в м. Кам’янець-Подільський (Збірний склад: Україна-Польща- Німеччина).

Постановка І дії опери для дітей «Івасик-Телесик» (2017 р.) силами оперного класу Одеської музичної академії ім. А. Нежданової (режисер-постановник Галина Жадушкіна).

Постановка опери «Одержима» (2022 р) до 150 річниці від дня народження Лесі Українки силами Оперної студії Київської національної музичної академії ім. П Чайковського. Диригент-постановник Сергій Голубничий, режисер Марина Рижова.

Фундація «Андрей» видала 2 компакт-диски з творами Мирослава Волинського у серії «Духовна музика України».

Вокальні твори записані у 2-дисках (Galicians II) в Інтернет-бібліотеці Ukrainian Art Song Project

Окремі твори також входять в компакт-диски різних творчих колективів.

Мирослав Волинський є постійним учасником музичних фестивалів «Київ Музик’фест» (м. Київ), «За єдину європейську Україну» (м. Київ) «Велика коляда» (м. Львів), «Опера в мініатюрі» Кам’янець-Подільський, «Музичні імпрези України» (м. Черкаси).

На основі вокальних творів були проведені майстер-класи в Торонто (Канада).

Твори на Шевченківську тематику включені до 7-томного видання «Музична Шевченкіана України».

На Інтернет ресурсі YouTube розміщено близько 200 записів творів Мирослава Волинського.

Ноти творів композитора включені до кількох Інтернет-бібліотек: Ukrnotes.in.ua, MusicaNeo.

На персональному сайті можна прочитати статті про творчість композитора. https://mwolynskij.at.ua/publ/

E-mail: mwolynskij@gmail.com

Born on February 17, 1955 in the village of Pidtesovo, Krasnoyarsk Territory (his parents were repressed). From 1956 to 1979 lived in Ivano-Frankivsk, where he graduated from the Faculty of Music and Pedagogy of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Since 1979, he has lived in Lviv, where in 1986 he graduated from the Lviv National Music Academy named after Mykola Lysenko in the composition class of Professor Anatoly Kos-Anatolsky, and after his death, Leszek Mazepa.

Graduate of the All-Ukrainian competitions-festivals: Golden-Domed Kyiv and "Let's create modern patriotic music".

Member of the National Union of Composers of Ukraine. Honored Artist of Ukraine. He worked as a teacher of composition at the Lviv Secondary Special Music Boarding School named after S. Krushelnytska. Among the students are laureates of Ukrainian and international competitions for young composers.

Myroslav Volynskyi's creative output includes about 200 works of various forms and genres. In his work, the composer gravitates towards monumental genres: opera, oratorio, symphonic music. There are vocal works written in German, Polish and Italian.

The works were performed and are in the repertoire not only of domestic performers, but also of musicians from Switzerland, Germany, Poland, Canada, the United States of America, Israel, China, France and England.

The composer maintains creative ties with various musical ensembles: symphony orchestras of Lviv, Odesa, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Cherkasy, as well as the National Presidential Orchestra; with many choral ensembles: Municipal Chamber Choir "Kyiv", "Khreshchatyk", "Blagovist" (Kyiv), Honored Chapel of Ukraine "Trembita", "Halytskyi Chamber Choir", "Yevshan", "Soli Deo" (Lviv ), "Chernivtsi" (Chernivtsi), "Halytskyi Perezvni" (Ivano-Frankivsk); as well as individual domestic and foreign performers.

Among the high-profile events, we can note: the production of the oratorio "Moses" in 2002 by the Odesa Opera and Ballet Theater (conductor, People's Artist of Ukraine Vasyl Vasylenko), the production of the same oratorio in Lviv by the Honored Chapel of Ukraine "Trembita" (conductor, People's Artist of Ukraine Ivan Yuzyuk) - to the 150th anniversary of the birth of Ivan Franko;

production of the oratorio "Totus Tuus" (2011) - on the occasion of the 10th anniversary of the pastoral visit of Pope Ivan Paul II to Ukraine. (Honored Chapel of Ukraine "Trembita", conductor Honored Artist of Ukraine Mykola Kulyk);

production of the oratorio "I call you" (2015) to the 150th anniversary of the birth of Metropolitan Andrey Sheptytskyi by the Honored Chapel of Ukraine "Trembit" and the Lviv Opera and Ballet Theater and. S. Krushelnytska (stage director, People's Artist of Ukraine Vasyl Vovkun). This oratory was also presented in Kyiv;

concert performance of the opera "Forest Song" at the opera festival "Opera in Miniature" in 2017 in the city of Kamianets-Podilskyi (Cast: Ukraine-Poland-Germany).

Production of Act I of the children's opera "Ivasyk-Telesyk" (2017) by the opera class of the Odesa Academy of Music named after A. Nezhdanova (directed by Galina Zhadushkina).

Opera Studio of the Kyiv National Music Academy named after Lesya Ukrainka's Opera Studio (2022) to mark the 150th anniversary of the birth of Lesya Ukrainka. P Tchaikovsky. Stage conductor Serhii Golubnychiy, director Maryna Ryzhova.

The "Andrei" Foundation published 2 CDs with the works of Myroslav Volynskyi in the "Spiritual Music of Ukraine" series.

Vocal works are recorded on 2 discs (Galicians II) in the Ukrainian Art Song Project Internet library

Individual works are also included in CDs of various creative teams.

Myroslav Volynskyi is a regular participant of the music festivals "Kyiv Music'fest" (Kyiv), "For a united European Ukraine" (Kyiv), "Velika kolyada" (Lviv), "Opera in miniature" Kamianets-Podilskyi , "Musical events of Ukraine" (Cherkasy).

On the basis of vocal works, master classes were held in Toronto (Canada).

Works on the Shevchenko theme are included in the 7-volume edition "Musical Shevchenko of Ukraine".

About 200 recordings of Myroslav Volynskyi's works are posted on the Internet resource YouTube.

Sheet music of the composer's works is included in several Internet libraries: Ukrnotes.in.ua, MusicaNeo.

You can read articles about the composer's work on his personal website. https://mwolynskij.at.ua/publ/

E-mail: mwolynskij@gmail.com

Список творів List of works ред.

Опери Operas ред.

 1. «Лісова пісня», слова Лесі Українки; "Forest Song", lyrics by Lesya Ukrainka; https://www.youtube.com/watch?v=bYHoy0RsmDs
 2. «Одержима» слова Лесі Українки; "Obsessed"; lyrics by Lesya Ukrainka; https://www.youtube.com/watch?v=tSclioJ64uk
 3. «Данило Галицький» слова Романа Горака та Анни Волинської "Danylo Halytskyi" lyrics by Roman Horak and Anna Volynska https://www.youtube.com/watch?v=83LjnLdECI8
 4. «Івасик-Телесик» — опера для дітей, слова Олександра Олеся та Анни Волинської "Ivasyk-Telesyk" is an opera for children, lyrics by Oleksandr Oles and Anna Volynska https://www.youtube.com/watch?v=czL9fpLM7a0&t=9s
 5. «Пророк» слова Володимира Винниченка "Prophet" lyrics by Volodymyr Vynnychenko https://www.youtube.com/watch?v=ZvZ9LWXkheM
 6. «По дорозі в Казку» слова Олександра Олеся "On The Way To The Fairy Tale" lyrics by Oleksandr Oles

Ораторії Oratories ред.

 1. «Мойсей» слова Івана Франка (1993 рік) "Moses" lyrics by Ivan Franko (1993) https://www.youtube.com/watch?v=6eh--ohV1kc
 2. «Totus Tuus» слова Івана Павла ІІ та Анни Волинської "Totus Tuus" lyrics by Ivan Paul II and Anna Volynska https://www.youtube.com/watch?v=flaLag8TBUU&t=5s
 3. «Я тебе кличу» слова Андрея Шептицького та Анни Волинської "I'm Calling You" lyrics by Andrey Sheptytskyi and Anna Volynska https://www.youtube.com/watch?v=gjaosTi99vE&t=2s

Симфонічні твори Symphonic works ред.

 1. Симфонічна поема «По дорозі в Казку» за драмою О. Олеся The symphonic poem "On The Road To The Fairy Tale" based on the play by O. Oles' https://www.youtube.com/watch?v=KNDXgmbf_m4&t=1s
 2. Концерт для віолончелі з оркестром Concerto For Cello AndOrchestra
 3. Поема для скрипки з оркестром Poem For Violin And Orchestra https://www.youtube.com/watch?v=_PGN73B4WuQ
 4. Концерт для гобою з оркестром Concerto For Oboe And Orchestra https://www.youtube.com/watch?v=yfbq-6YbZBw&t=1s
 5. "А тепер всі разом" концертне рондо "And Now All Together" concert rondo https://www.youtube.com/watch?v=_9TFpxiAGhE
 6. Concertino per duettino (дитячий концерт для фортепіано в 4 руки з камерним оркестром) Concertino Per Duettino (children's concerto for piano 4 hands with chamber orchestra https://www.youtube.com/watch?v=yVng4b6jbCQ
 7. Концерт для саксофона-альта з оркестром Concerto For Alto Saxophone With Orchestra

Кантати Cantatas ред.

 1. «Райдуга» сл. А. Цвейга, переклад Анни Волинської "Rainbow" lyrics by Arnold Zwaig, translated by Anna Volynska
 2. «Нам ще жити» сл. Анни Волинської "We Still Have To Live" lyrics by Anna Volynska
 3. «Стоїть в селі Суботові» сл. Т. Шевченка "Standing In The Village Of Subotiv" lyrics by Taras Shevchenko https://www.youtube.com/watch?v=3SrH1_fLTww
 4. «Подражаніє Осії» сл. Т. Шевченка "Imitates Hosea" lyrics by T. Shevchenko
 5. «Русланові псалми» сл. Маркіяна Шашкевича "Ruslan Psalms" lyrics by Markiyan Shashkevych
 6. «Акафіст (малий) до Теребовлянської ікони Божої Матері» сл. Пресвітера Назарія "Akathist (small) To The Terebovly Icon Of The Mother of God" lyrics by Presbyter Nazarius https://www.youtube.com/watch?v=ScgnDHbb6WE&t=1s
 7. «Чернець» слова Т. Шевченка "Monk" lyrics by Taras Shevchenko https://www.youtube.com/watch?v=4nTz_YXatPg&t=1s
 8. "Господні терези" слова Наталії Лівицької-Холодної "Lord's Scales" lyrics by Nataliya Livytska-Kholodna

Камерно-інструментальні твори Chamber instrumental works ред.

 1. Струнний квартет String Quartet https://www.youtube.com/watch?v=mS5Dh1mNT34
 2. Квінтет для духових «Різдвяний» Wind Quintet "Christmas" https://www.youtube.com/watch?v=cluriDe-fs0
 3. Тріо для флейти, кларнету та фортепіано Trio For Flute, Clarinet And Piano https://www.youtube.com/watch?v=FO-ekolmc4I
 4. Соната для альта і фортепіано Sonata For Viola And Piano https://www.youtube.com/watch?v=oTxytF-lVhA
 5. Соната для віолончелі та фортепіано Sonata For Cello And Piano
 6. "Інтермецо" (скрипка, віолончель, фортепіано) "Intermezzo" for violin, cello and piano
 7. "Скерцо-Тарантела" (для двох скрипок і фортепіано) "Scherzo-Tarantella" (for two violins and piano)
 8. "Елегія" (скрипка + віолончель)
 9. "Передноворічне" (скрипка + віолончель)
 10. "Молитва" (скрипка + альт)
 11. Пастораль (гобой + англійський ріжок)
 12. "Спогад про гори" (квартет) "Eine Erinnerung an die Berge"

Твори для фортепіано Works for piano ред.

 1. Чотири прелюдії https://www.youtube.com/watch?v=i8nKUH3HS9k
 2. Експромт https://www.youtube.com/watch?v=Ro5_5dwKrcM
 3. Сон в Новорічну ніч
 4. Прелюдія та Фуга
 5. Пастораль https://www.youtube.com/watch?v=QUDenClfvK0
 6. Мазурка https://www.youtube.com/watch?v=sRDoSWTIV7o
 7. Скерцо https://www.youtube.com/watch?v=FgH69V78dRk
 8. Балада https://www.youtube.com/watch?v=f29kJgew-8g
 9. Химерний танок (пародія) https://www.youtube.com/watch?v=WmbbY_B3cS0
 10. В Карпатах https://www.youtube.com/watch?v=RriiRblDpqQ
 11. Capriccio https://www.youtube.com/watch?v=NyHOhWjRFBU
 12. Варіації на тему С. Людкевича «Сонце ся сховало» https://www.youtube.com/watch?v=vNvCejWwXJA
 13. Варіації на народну тему
 14. Чакона https://www.youtube.com/watch?v=2pJY5xtnrF8&t=4s
 15. Портрет на тему BERGER https://www.youtube.com/watch?v=57cEuv4Qpb4&t=3s
 16. Органна фантазія (редакція для фортепіано Анни Волинської) https://www.youtube.com/watch?v=6g2bqGVOrTE
 17. Варіації та тему [Гайдна?]
 18. Sonata in 12
 19. Melancolia https://www.youtube.com/watch?v=xcKJBeTDWlc
 20. Осіння фантазія на тему Анни Волинської
 21. Ноктюрн (авторська транскрипція, оригінал для арфи) https://www.youtube.com/watch?v=_oPvhyB8h7s
 22. Колискова

Твори для арфи Works for harp ред.

 1. «Ноктюрн»

Твори для кларнету Works for clarinet ред.

 1. Ноктюрн для кларнету та фортепіано
 2. «Тріо-партіта» для трьох кларнетів-соло

Твори для флейти Works for flute ред.

 1. "Баркарола"

Твори для гобоя Works for oboe ред.

 1. Адажіо і Рондо Adagio and Rondo

Твори для труби Works for trumpet ред.

 1. Пісня ночі Song of the Night

Твори для скрипки та фортепіано Works for violin and piano ред.

 1. Рапсодія
 2. Романс
 3. Присвята
 4. Український танець
 5. «Розпач»
 6. Химерний танець (Танець Куцих)
 7. Елегія (для скрипки Solo)
 8. Allegro con fuoco (для скрипки Solo)
 9. Соната (для скрипки Solo)
 10. Соната для скрипки та органу

Твори для альта Works for viola ред.

1. Соната для альта-соло

Твори для віолончелі та фортепіано Works for cello and piano ред.

 1. «В пошуках натхнення»
 2. «Гірська балада»
 3. Lamento для віолончелі-соло
 4. Caprice
 5. Танго

Твори для контрабасу Works for dooblebass ред.

 1. Монолог Monolague

Твори для органу Works for organ ред.

 1. Фантазія
 2. Хорал і Фуга

Хорові твори (духовні концерти) Choral works (spiritual concerts) ред.

 1. «Прийдіте, зійдемо»
 2. «Все упованіє моє» слова Тараса Шевченка
 3. «Єдиний Боже» слова Ліни Костенко
 4. «Бог — помсти Господь» (ПС. 94) в перекладі Івана Огієнка

Оригінальні хорові твори для мішаного хору a cappella Original choral works for a cappella mixed choir ред.

 1. «Благослови, душе моя, Господа»
 2. «Хвали, душе моя, Господа»
 3. «Молитва» слова Анни Волинської
 4. «Моя бесіда» слова Василя Стефаника
 5. «Нічні думи» слова Івана Франка
 6. «Якби…» слова Івана Франка
 7. «Пісня сліпих» слова Олександра Олеся
 8. «Сонце на обрії» слова Олександра Олеся
 9. «Тануть, в'януть сніги» слова Олександра Олеся
 10. «Святий вечір» слова Володимира Самійленка
 11. «Музика сфер небесних» слова Володимира Самійленка
 12. «Не вмре поезія» слова Володимира Самійленка
 13. «Осінній день» слова Ліни Костенко
 14. «Гроза» слова Михайла Волинського
 15. «Рідне Надсяння» слова Василя Хомика
 16. «Благовіщення свободи» слова Анни Волинської
 17. «Вставай, Україно» слова Дмитра Павличка
 18. «Легенда про хрещення Аскольда» слова З. Ружин
 19. «До Живоносного Джерела» слова Анни Волинської
 20. «Христос воскрес»
 21. «Боже-побратиме» слова Анни Волинської
 22. «Перші весняні грози» слова Анни Волинської
 23. «Хай літають вітри» слова Олександра Олеся (для чоловічого хору)
 24. «Щоденно ворони летять» слова Олександра Олеся
 25. «Із панських прихвоснів-рабів» слова Олександра Олеся
 26. «Європа мовчала» слова Олександра Олеся
 27. "Молитва воїна" слова Дзвінки Торохтушко
 28. "Де й поділись барви літа" слова Ганни Касевич
 29. "I Loved You First" Lyrics by Christina Rossetti (для жіночого хору англійською)

Твори для хору та оркестру Works for choir and orchestra ред.

 1. «Благословенная в женах» слова Тараса Шевченка
 2. «Звершилось» слова Франциска Салезького
 3. «Сумрак вечірній» слова Маркіяна Шашкевича
 4. АКАФІСТ (великий) до Пресвятої Владичиці нашої Богородиці заради явлення чудотворної ікони ЇЇ «Теребовлянської»
 5. «Там, де в небі Божа Мати»
 6. «О Богородице, Діво і Мати»
 7. «Хай Музика звучить» слова Анни Волинської
 8. «5 творів» на слова Ігоря Калинця
 9. «Заповіт Йосифа Сліпого» слова Анни Волинської
 10. "Ой у лузі червона калина"
 11. "Молитва за Україну" слова Анни Волинської

Твори для хору в супроводі фортепіано Works for choir accompanied by piano ред.

 1. «Змовкла, батьку, твоя кобза» слова Михайла Волинського
 2. «Співець» слова Олександра Олеся
 3. «Крила» новорічна балада, слова Івана Драча
 4. «Балада про бранок» слова Володимира Терещенка
 5. «Пісня без слів» для хору, скрипки та арфи
 6. "Пісня про Переяслав" слова Володимира Вакулича

Обробки народних пісень для мішаного хору a cappella Arrangements of folk songs for a cappella mixed choir ред.

 1. «Ангели, знижайтеся» мелодія В. Приступова, слова Г.Сковороди
 2. «Спи, Ісусе» колядка
 3. «Пасли пастирі воли» лемківська колядка
 4. Пісня про Страдецьку Матір Божу
 5. «Шум» веснянка
 6. «Ой у лузі червона калина» мелодія С.Чарнецького
 7. «Як ви умирали» слова М.Кураха, мелодія М.Гайворонського
 8. «Лучко зелена»
 9. «Гори, гори і долини»
 10. «Над річкою» слова С.Черкасенка, мелодія П.Батюка
 11. «Ой торгом-містом» гуцульська колядка
 12. «Ой в ліску-ліску» гуцульська колядка
 13. «В новім граді Вифлеємі» поліська колядка
 14. «Воспоїм пісню днесь новую» поліська колядка
 15. «Ци ви вдома, господарю» бойківська колядка
 16. «Весела подія» бойківська колядка
 17. "Ой сталась нині дивна новина" закарпатська колядка
 18. "В темную нічку" колядка
 19. "Там в виноградку" яворівська колядка
 20. "Ой сів Христос та й вечеряти" слобожанська колядка
 21. "Чорнобривці" (музика В. Верменича)
 22. "Не питай чого в мене заплакані очі"
 23. "До маминих очей" (музика Я. Борути)

Вокальні твори на слова різних авторів Vocal works to the words of various authors ред.

 1. «До музики» слова Анни Волинської
 2. «Ти моя світла надія» слова Анни Волинської
 3. «Грішниця» слова Анни Волинської
 4. «Смереки» слова Степана Пушика
 5. «Ти знов прийшла» слова Олександра Олеся
 6. «З журбою радість обнялась» слова Олександра Олеся
 7. «Прийди» слова Олександра Олеся
 8. «Затремтіли струни» слова Олександра Олеся
 9. «Ти заснула, мила, встань» слова Олександра Олеся
 10. «Про шал кохання снив я в давнину» слова Генріха Гейне
 11. «Клади свою руку на серце моє» слова Генріха Гейне
 12. «Чом в серці моєму так ятриться рана» слова Ярослава Боднара
 13. «Чаша жизни» слова Михайла Лермонтова
 14. «Дума про вдову та трьох синів» для голосу в супроводі бандури слова Олександра Олеся
 15. «Не стій, вербо, над водою» обробка народної пісні
 16. «Прийди в мій сад» (дует) слова Олександра Олеся
 17. «Завжди терновий вінець буде кращий, ніж царська корона» слова Лесі Українки
 18. An ein fernes Mädchen (на німецькій мові) слова Юрія Федьковича
 19. «Заворожи мені, волхве» слова Тараса Шевченка
 20. Ode an die Violin (на німецькій мові) слова Rosalyn (Silke Lambert)
 21. «Я намагаюся, Господи» слова Анни Волинської
 22. «Вечір» слова Анни Волинської
 23. «Сонет» слова Анни Волинської
 24. «Вже тепло» слова Анни Волинської
 25. «Весна тридцять третього» слова Анни Волинської
 26. Psalm 134 (на німецькій мові)
 27. «Ночі» слова Ігоря Калинця
 28. «Очі» слова Ігоря Калинця
 29. «Свічник загас» слова Ірини Калинець
 30. «Коли ти зі мною» слова Дмитра Луценка
 31. «Зимовий вальс» слова Дмитра Луценка
 32. «Сина людського вдягли в багряницю» слова Анни Волинської
 33. Ballada слова Юліуша Словацького (польською мовою)
 34. "Відпалала в ночах горобина" слова Бориса Мозолевського
 35. "Виринаєш непроханим спогадом" слова Валентини Дрегваль
 36. "Сердечним поглядом очей" слова Ольги Ільків
 37. "Квітки з сльозами" слова Пантелеймона Куліша
 38. "Я не хотів би" слова Пантелеймона Куліша
 39. "До кобзи" слова Пантелеймона Куліша
 40. "Знаю, Отче" слова Олександра Бобошка (в супроводі органа)
 41. "Jeder Augenblick trägt dein Gesicht" (слова Розалін) на німецькій мові
 42. "Ich lebe mein Leben" (слова Р-М. Рільке) на німецькій мові
 43. "Дві думи" слова Павла Гірника.
 44. «Передчуття» слова Олега Германа
 45. Gloria (італійською мовою)
 46. Кондак 13 (авторська транскрипція)
 47. "Ave Maria" (італійською мовою)
 48. "Музика вічності" слова Ганни Касевич
 49. "Літа літопис зів’ється в сувій" слова Анни Волинської
 50. "Черкнутися душею до душі"" слова Анни Волинської
 51. "Dormancy" Lyrics by Jimmy Osborne (англійською)
 52. "Вибираю Любов" слова Анастасії Лозової
 53. "Душа не може тебе забути" слова Валентини Дрегваль

Вокальні цикли Vocal cycles ред.

 • «На вічну тему» слова Анни Волинської "On An Eternal Topic" lyrics by Anna Volynska
 1. В тебе не просто очі
 2. В колисці рук твоїх
 3. Я до тебе з зимової казки прийшла
 4. Чуєш, люблю тебе…
 • «Моя пісня» слова Олександра Олеся "My Song" lyrics by Oleksandr Oles
 1. Хочеш ти, щоб пісню я для тебе склав
 2. О, збуди мою пісню
 3. Срібні акорди, що з серця знялися
 4. Пекло, здавалось, було в ту годину
 5. Ніжну-ніжну, як подих билини
 6. О, ще не всі умерли жалі
 7. Кричи, паяце
 8. Народ, як мертвий, спить без снів
 9. Коли нема пророка на землі
 10. Поете! Лицарю краси
 11. Коли б гора зневіри впала
 12. Підбиті голуби здіймались
 13. Фіалки сліпий продає
 14. Життя минає, наче сон
 • «В наші ночі…» слова Анни Волинської "In Our Nights..." lyrics by Anna Volynska
 1. Місячна ніч
 2. Украду тебе
 3. Світить місяць на верби плакучі
 4. Не клич мене
 5. Осіння ніч
 6. Хай присниться мені сьогодні
 7. В наші ночі
 • "Świat w moich dłoniach" слова Ричарда Савіцького (польською мовою) "The World In My Hands" lyrics by Richard Savitsky (in Polish)
 • "На схрещених мечах" слова Василя Симоненка
 1. Ну скажи - хіба не фантастично
 2. Вона прийшла
 3. Я тобі галантно не вклонюся
 4. Я дивлюся в твої перелякані очі
 5. Там у степу схрестилися дороги
 6. Коли б тобі бажав
 7. Ти до мене прийшла не із казки
 8. Пішла
 9. Заграє смерть іржавою трубою

Примітки ред.

Посилання ред.

Джерела ред.

 • Мирослав Волинський про літературно-музичну композицію “Чуєш, люблю Тебе”. Архів оригіналу за 28 грудня 2013. Процитовано 8 липня 2014.